IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest placówką badawczo-naukową, która od 1991 roku jako stowarzyszenie oraz od 2001 jako Jednostka Badawczo-Rozwojowa (instytut badawczy od 2010 r.), powołana przez ministra spraw zagranicznych, prowadzi badania, głównie historyczne i politologiczne, związane ze specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej.

„Polska – Rosja
Materiały do nauczania historii”

Najnowsze publikacje Instytutu.

Publikowane materiały przygotowano w ramach projektu „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/M/HS3/00274

Wydarzenia

8-9.11.2018

Aleksiej Wasiljew wziął udział w poświęconym 100-leciu odrodzenia państwa polskiego międzynarodowym sympozjum naukowym pt. „Ojcowie polskiej niepodległości: Piłsudski, Dmowski, Paderewski”, zorganizowanym przez Bibliotekę Polską w Paryżu i Stację Naukową PAN w Paryżu, na którym wystąpił z referatem „Odrodzenie państwa polskiego w opinii publicznej rewolucyjnej Rosji: l’outillage mental a rzeczywistość historyczna”.

AW, 14.11.18

29-31.10.2018

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowej „Cykl Mawrodinowski – 2018” („Мавродинские чтения – 2018”), która odbyła się na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym 29-31 października br. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Научная деятельность польских ученых-гуманитариев в университетах Киева, Харькова и Одессы (вторая половина XIX – начало XX вв.)”.

AB, 15.11.18

25.09.2018

W ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej IEŚW współorganizował dwa panele:
1. Prezentacja: Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii. Prezentacja projektu i efektów.
Podczas panelu zostało zaprezentowane wydawnictwo pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Polsce i w Rosji. Dwa opublikowane tomy, przygotowane we współpracy IEŚW z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, wydane zarówno po polsku, jak i po rosyjsku, dotyczą dziejów od XIV do XIX wieku. Całość została przygotowana dzięki grantowi uzyskanemu w Narodowym Centrum Nauki. Nad wydawnictwem pracowali wspólnie polscy i rosyjscy historycy, a także nauczyciele historii. Każdy z tekstów wydawnictwa został napisany wspólnie przez polskiego i rosyjskiego autora. Wydawnictwo to ważny krok w stronę lepszego zrozumienia przez Rosjan polskiej wrażliwości historycznej i lepszego zrozumienia przez Polaków uwrażliwień rosyjskich.
Paneliści: dr Marek Radziwon (moderator) – IEŚW, prof. Mirosław Filipowicz – IEŚW, dr Kirył Koczegarow – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, Krzysztof Styczyński – III LO w Lublinie
2. Panel dyskusyjny: 100-lecie niepodległości: przeszłość czy przyszłość?
Rok 1918 przyniósł fundamentalne zmiany na mapie Europy. W naszym regionie powstały niepodległe państwa, m.in. Polska i Litwa, w Rosji ugruntowali swą władzę bolszewicy, fiaskiem zakończyły się natomiast próby stworzenia niepodległej Ukrainy i Białorusi. Stulecie niepodległości obchodzone uroczyście w Polsce to okazja do refleksji zarówno nad przeszłością, jak i teraźniejszością oraz przyszłością. Historia wciąż wpływa na współczesne stosunki państw regionu. Niekiedy jest to wpływ obciążający, kiedy indziej zaś budujący wspólną tożsamość. Paneliści zastanawiali się nad pożytkami i nadużyciami historii, a także podjęli próbę zdiagnozowania współczesności.
Paneliści: prof. Mirosław Filipowicz (moderator) – IEŚW, Artur Michalski – ambasador RP na Białorusi, Nikolai Klimeniouk – publicysta, Berlin, dr Kirył Koczegarow – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, dr Marek Radziwon – IEŚW

PJ, 4.10.18

26-29.09.2018

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w konferencji Komisji Historyków Polski i Rosji, zorganizowanej w Warszawie przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk. 27 września wygłosił referat pt. „Polacy – mieszkańcy »domu nad rzeką Moskwą«. Uwagi na marginesie książki Y. Slezkine’a”.

PJ, 4.10.18

2-8.09.2018

Miło nam poinformować, że dr Hanna Bazhenova wzięła udział w International Summer School “The Past in the Present – History, Law and Memory”, zorganizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Łękuku 2-8 września 2018 r. Seminarium składało się z cyklu wykładów, warsztatów i debat naukowych, które dotyczyły wpływu historii i polityki na interpretację oraz stosowanie prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa karnego, polityki pamięci i dialogu historycznego. W seminarium wzięło udział 18 młodych naukowców z Armenii, Federacji Rosyjskiej, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Serbii, Ukrainy i Węgier.

AB, 15.11.18

21-26.05.2018

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk i dr Marek Radziwon przebywają w Seulu na zaproszenie Northeast Asian History Foundation (NAHF). Uczestniczą we współorganizowanym przez NAHF i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej seminarium pt. „The Provisional Government, Republicanism and Historical Reconciliation: Korea and Poland in Comparative Perspective”. Jest ono częścią cyklu polsko-koreańskich seminariów skoncentrowanych na perspektywach dialogu o historii z trudnymi sąsiadami i porównuje doświadczenia polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie z koreańsko-japońskimi. Dyrektor i pracownicy IEŚW odwiedzą również Hankuk University for Foreign Studies.

MB, 21.05.18

3-5.05.2018

W dniach 3-5 maja 2018 r. adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova przebywała w Nowym Jorku na 23ed Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, zorganizowanym przez Harriman Institute, Columbia University. W ramach panelu „The First World War and the Russian Revolution” dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Contemporary Russia and Ukraine”.

AB, 15.11.18

25.04.2018

Dr Anna Visvizi i dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięły udział w spotkaniu kobiet zajmujących się polityką zagraniczną, które odbyło się w Warszawie przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla.

AKZ, 26.04.18

10.04.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany 1917 год и эмиграция преподавателей-поляков Петроградского университета, ukazał się w publikacji 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья: Международная научно-просветительская конференция. Москва, 26–28 октября 2017 года, сост. М. Ю. Сорокина, Москва: Вифсаида; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2017, s. 459–470.

AB, 10.04.18

4.04.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Dissonant Heritage: Soviet Monuments in Central and Eastern Europe ukazał się w monografii: Historical Memory of Central and East European Communism (red. Agnieszka Mrozik i Stanislav Holubec). Publikacja została wydana w prestiżowym wydawnictwie Routledge.

AKZ, 4.04.18

19.02.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik opublikowała artykuł pt. The Securitization of National Minorities in the Baltic States w czasopiśmie „Baltic Journal of Law & Politics”, 10:2 (2017): 26-45; DOI: 10.1515/bjlp-2017-0011.

AKZ, 20.02.18

12.02.2018

W numerze 2017/3 czasopisma „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” został opublikowany artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Integration of Russian speakers in the Baltic states.

AKZ, 20.02.18

9-10.02.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w UPTAKE workshop „Ethnopolitics in Central and Eastern Europe in a State of Flux”, University of Tartu (Estonia), gdzie zaprezentowała referat pt. „Russian-speaking organizations in CEE: from local to transnational community building”.

AKZ, 20.02.18

20.12.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Non-citizens in Latvia: Is it a Real Problem? ukazał się w czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, nr 49/2017.

AKZ, 21.12.17

19.12.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany The European Vector of Ukrainian Migration Policy, ukazał się w czasopismie „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 15 (2017), zeszyt 3, s. 113-133.

AB, 31.01.18

15.12.2017

Dr Anna Visvizi, we współpracy z dr. P. Tokarskim, opublikowała artykuł pt. ‘Poland and the Re-categorization of the Eurozone Entry: From a Legal Obligation to a Political Issue’; pełny opis bibliograficzny: Visvizi, A., Tokarski, P. (2017) ‘Poland and the Re-categorization of the Eurozone Entry: From a Legal Obligation to a Political Issue’, in: Hashimoto, T., Rhimes, M. (eds) Reviewing European Union Accession. Unexpected Results, Spillover Effects, and Externalities, Leiden: BRILL, 2017, ISBN13: 9789004316478

AV, 21.12.17

7-8.12.2017

Aleksiej Wasiliew wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas konferencji wygłosił referat pt. „Rozpad ZSRR w perspektywie badań pamięci kulturowej”.

AW, 31.01.18

2.12.2018

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 2017 r. zmarł w wieku 93 lat śp. prof. dr Jerzy Kłoczowski, jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX wieku, autor i inicjator pionierskich prac z dziejów polskiego i europejskiego chrześcijaństwa. Odnowiciel idei Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Piotruś”. Przez dziesięciolecia profesor i sława Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wielki orędownik uczestnictwa polskiej historiografii w międzynarodowym życiu naukowym. W latach 1989-1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, następnie senator RP I kadencji. Założyciel i wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a także twórca i przez wiele lat dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

PJ, 31.01.18

30.11.2017

Na zaproszenie Institute of Diplomacy and Global Affairs (IDGA) w Atenach dr Anna Visvizi zaprezentowała wykład pt. „The Visegrad Group (V4) in the EU: options, policy-choices, perspectives”.

AV, 21.12.17

23.11.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w sesji plenarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej”, podczas której wygłosiła referat pt. „Rosyjski wpływ informacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej”. Konferencja odbyła się na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

AKZ, 29.11.17@

21-22.11.2017

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk, dr Agata Stolarz oraz dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik spotkali się naukowcami Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz władzami tej uczelni. Przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy. Delegacja IEŚW zwiedziła również bibliotekę-muzeum prezydenta Valdasa Adamkusa w Kownie.

AKZ, 29.11.17

19.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Dom Słów Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN zorganizowały spotkanie pt. „Jak żyje rosyjski dokument?”, poświęcone kondycji niezależnej rosyjskiej fotografii dokumentalnej, w którym uczestniczyli Aleksander Sorin – rosyjski fotograf, założyciel galerii Fotodoc przy Sacharowskim Centrum w Moskwie, oraz fotografowie Olga Ingurazowa i Aleksander Wasiukowicz. Spotkanie prowadził dr Marek Radziwon. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.

MB, 24.11.17

18.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz galeria Fotodoc przy Sacharowskim Centrum w Moskwie zorganizowały wystawę fotograficzną pt. „ONI. Rosja w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich”. Otwarciu ekspozycji, prezentowanej w Centrum Kultury w Lublinie, towarzyszyło spotkanie autorskie z kuratorem wystawy, Aleksandrem Sorinem, i fotoreporterami Olgą Ingurazową i Aleksandrem Wasiukowiczem, autorami części z prezentowanych fotografii. Spotkanie prowadzili prof. Mirosław Filipowicz oraz dr Marek Radziwon. Jego organizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.

MB, 24.11.17

16-17.11.2017.

Dr Marek Radziwon wziął udział w konferencji naukowej „Komunizm – odejścia i powroty”, zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, podczas której wygłosił referat pt. „Polityczny proces nad literaturą. Co Josif Brodski, Andriej Siniawski i Julij Daniel sądzili o radzieckich dysydentach?”.

MR, 24.11.17

13.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z Katedrą Historii i Historiografii Europy Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizował w Centrum Transferu Wiedzy KUL wykład otwarty Sekretarza Generalnego Northeast Asian History Foundation w Seulu, Pana Lee Hyun-ju, pt. „History in the Politics: Historical Disputes in Northeast Asia, North Korea Problem”. Sekretarz fundacji, która zajmuje się edukacją historyczną w Korei Południowej, przedstawił problematykę dyskusji historycznych prowadzonych w północno-wschodniej Azji wokół problemu północnokoreańskiego i historii stosunków koreańsko-japońskich.

MB, 24.11.17

13.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z południowokoreańską fundacją Northeast Asian History Foundation z Seulu (NAHF) zorganizował seminarium naukowe pt. „Stosunki sąsiedzkie w Północno-Wschodniej Azji i Europie Środkowo-Wschodniej. Przeszłość i perspektywy pojednania”. Dyskusje polskich badaczy – specjalistów z zakresu relacji polsko-rosyjskich: Mirosława Filipowicza (IEŚW), Piotra Głuszkowskiego (UW), Wiesława Cabana (UJK) i Marka Radziwona (IEŚW) z południowokoreańskimi historykami analizującymi genezę koreańsko-japońskich konfliktów pamięci: Kimem Jong-hakiem (NAHF), Changiem Se-yunem (NAHF), Namem Sang-gu (NAHF) oraz Kimem Yongdeogiem (Hankuk University, Seul) były okazją do wymiany doświadczeń w skutecznym prowadzeniu projektów dialogowych między narodami podzielonymi konfliktami o podłożu historycznym. Lubelskie seminarium było częścią większego projektu realizowanego wspólnie przez NHAF i IEŚW.

MB, 24.11.17

1.11.2017

Podczas międzynarodowego seminarium pt. „Compatibility and Complementarity of Various Integration Processes in Europe”, zorganizowanego na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku pod auspicjami białoruskiej prezydencji Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, dr Anna Visvizi zaprezentowała referat zatytułowany „East-Central Europe: regional integration, collaboration, human-centred growth and development”.

AV, 21.12.17

26-28.10.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „1917 год в истории и судьбе российского зарубежья”, która odbyła się Domu Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie. Podczas konferencji zaprezentowała referat pt. „1917 год и эмиграция преподавателей-поляков Петроградского университета”.

AB, 31.01.18

25-27.10.2017

Prof. Rafał Wnuk uczestniczył w sesji naukowej pt. „Przeszłość w dyskursach publicznych. Narracje – wizualizacje – konceptualizacje”, zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym przez Wydział Humanistyczny UMCS, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Historiograficzne. Przedstawił referat pt. „Wojna o wojnę. Spór o wystawę Muzeum II Wojny Światowej”.RW@

31.01.18,

20.10.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik, zatytułowany Strategia bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej, ukazał się w publikacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) pt. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Rozdział 6, s. 97-105.

AKZ, 20.10.17

19.10.2017

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, 2017, ss. 125-142, DOI 10.14746/ssp.2017.2.7.

AKZ, 19.10.17

16.10.2017

Miło nam poinformować, że książka dr Anny Bażenowej pt. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869–1915. Nauka i polityka, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, została wyróżniona w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2016/2017. Dyplomy honorowe za wybitne publikacje w dziedzinie varsavianistyki przyznawane są od 1969 r. przez Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Historii oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych Warszawy. Od 2009 r. współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. W tegorocznej edycji konkursu z trzydziestu nominowanych publikacji (wybranych spośród dwustu siedemnastu zakwalifikowanych tytułów) – siedem uhonorowano dyplomem. Uroczystość wręczenia Dyplomów Honorowych autorom książek – laureatom Konkursu im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2016/2017 – odbyła się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.

AB, 31.01.18

11-14.10.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w zorganizowanym w Krakowie III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, w ramach którego wygłosiła referat „Rola dziejów Polski w formowaniu koncepcji rosyjskiej tożsamości narodowej w końcu XIX i na początku XX wieku (na podstawie prac historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego)”.

AB, 31.01.18

11-14.10.2017

Aleksiej Wasiliew wziął udział w zorganizowanym w Krakowie III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, podczas którego wystąpił z referatem „Oskar Halecki w okresie odrodzenia panstwa polskiego: ramy habsburskie polskiej pamięci”. Wziął również udział w panelu Dlaczego w XVIII wieku, w środku Europy, upadło duże państwo – dawna Rzeczpospolita? Wokół sporów rzeczywistych i fikcyjnych – pola dyskursu.

AW, 18.10.17

26-30.09.2017

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk oraz dr Marek Radziwon przebywali w Moskwie, gdzie wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez MGIMO i Rosyjską Akademię Nauk, poświęconej 100-leciu rosyjskiej rewolucji. Prof. Filipowicz wygłosił referat na temat polskiego wpływu na zachodnioeuropejską i amerykańską refleksję nad dziejami rewolucji rosyjskiej.

MB, 6.10.17

25.09.2017

Podczas odbywającego się w Lublinie VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej współorganizował panel dyskusyjny „Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy efektywności zarządzania”. Wzięli w nim udział: były minister spraw zagranicznych Republiki Słowackiej Pavol Demeš oraz eksperci z Rosji i Ukrainy, którzy dyskutowali o roli demokracji lokalnej we współczesnej polityce i o faktycznej kondycji decentralizacji w swoich krajach. Instytut zaprosił do Lublina znanych ekspertów rosyjskich: Aleksandra Kyniewa, Tatianę Worożejkinę, Andrzeja Zacharowa i Leonida Isajewa, a także Gieorgija Chizhova z Kijowa.

MB, 6.10.17

25.09.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zorganizował w swej siedzibie międzynarodowe seminarium naukowe w ramach projektu Europejski Dialog, realizowanego wraz z grupą proeuropejsko i liberalnie nastawionych ekspertów rosyjskich. Seminarium było poświęcone sposobowi realizacji polityki symbolicznej w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie i w Rosji. W seminarium wzięli udział m.in.: Maria Lipman, Olga Malinowa, Wasilij Żarkow, Andriej Babicki, Anatolij Gołubowski, Boris Dołgin, Alisa Lożkina, Tatiana Worożejkina, Aleksandr Kyniew, Andrzej Zacharow i Leonid Isajew.

MB, 6.10.17

21.09.2017

Prof. Mirosław Filipowicz w Warszawie wziął udział we współorganizowanym przez Fundację Batorego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. seminarium eksperckim „Polska–Niemcy–Rosja: jak rozmawiać z szacunkiem o historii?”, w ramach którego omówił problematykę prowadzenia udanego polsko-rosyjskiego dialogu w kwestiach historycznych.

MB, 6.10.17

13-16.09.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Historyków-Slawistów „Jak dzisiaj badać dzieje świata słowiańskiego?” (Международный конгресс историков-славистов „Как сегодня изучать историю славянского мира?”), który odbył się na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Влияние изучения польской истории на формирование концепции русской национальной идентичности в конце XIX – начале ХХ вв. (на материалах работ историков Императорского Варшавского университета)”.

AB, 19.09.17

7-10.09.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w warsztatach pt. „Club of Gdańsk – Polish-Russian Young Leaders Meeting Point”, zorganizowanych w Gdańsku przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

AKZ, 18.09.17

5-9.09.2017

Na zaproszenie Ambasady Polskiej w Mińsku prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk oraz dr Agata Stolarz w dniach 5-9 września przebywali z wizytą na Białorusi. Spotkali się m.in. z przedstawicielami Instytutu Historii Białoruskiej Akademii Nauk, Wydziału Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Wydziału Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy. Delegacja IEŚW zwiedziła również Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz odwiedziła liczne miejsca pamięci w Mińsku i na Białorusi.

AS, 27.09.17

14-15.09.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w odbywającej się na Uniwersytecie Wrocławskim „22 Annual Conference of Central European Political Science Association: Integration vs Disintegration? CEECs Towards European Union and Its Challenges”, gdzie zaprezentowała referat pt. „Securitization of the national minorities in the Baltic states”.

AKZ, 18.09.17

4-6.09.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w 47 dorocznej konferencji UACES, podczas której zaprezentowała dwa referaty: „Whatever Happened to Truth and Objectivity... – a Critical Take on the Post-truth Debate in the EU Context” oraz (we współautorstwie z dr Martą Pachocką) „There Are No Easy Answers to These Questions...: Rethinking Migration, Solidarity, Integration”. Podczas konferencji dr Visvizi moderowała również panel pt. „Central and Eastern Europe in the EU under Crisis Conditions: Challenges and Perspectives”.

AV, 14.09.17

10.09.2017

Dr Aleksiej Wasiliew wziął udział w dyskusji „Rosjanie i Polacy w świecie słowiańskim”, która odbyła się w ramach Forum Kultur Słowiańskich na Moskiewskich Międzynarodowych Targach Książki.

AW, 11.09.17

26.06.2017

IEŚW odwiedził pan Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Podczas wizyty rozmawiał z dyrektorem IEŚW na temat obecnej i przyszłej aktywności Instytutu. Spotkał się też z pracownikami Instytutu.

PJ, 27.06.17

29.05 – 4.06.2017

Prof. M. Filipowicz, dyrektor IEŚW, i dr Marek Radziwon przebywali w Korei Południowej na zaproszenie Northeast Asia History Foundation. W siedzibie fundacji wzięli udział w seminarium „Spory historyczne i pojednanie na przykładzie Polski i Rosji” (31 maja), a także w światowym Jeju Forum for Peace and Prosperity zorganizowanym na wyspie Jeju (31 maja – 2 czerwca). Prof. Filipowicz uczestniczył w panelu „Historical Reconciliation in East Asia and Europe”. Jeju Forum to azjatycki odpowiednik europejskiego Davos. Przedmiotem rozmów z władzami Fundacji, w których uczestniczyła też kierująca polską ambasadą w Seulu p. Joanna Wasiewska, chargé d’affaires a.i., były plany dalszej współpracy z ekspertami koreańskimi.

PJ, 26.06.17

21-26.05.2017

Na zaproszenie rektora MGIMO, akademika A. Torkunowa, w Moskwie przebywali prof. M. Filipowicz, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, i dr Marek Radziwon. Spotkali się z członkami Rosyjsko-Polskiej Grupy do Spraw Trudnych: rektorem Torkunowem, akademikiem A. Czubarianem i W. Grigoriewem, szefem Federalnej Agencji do Spraw Prasy, a także z prorektorem MGIMO, drem A. Malginem. Przedmiotem rozmów było wznowienie prac bilateralnych Grupy, w tym planowane jeszcze w tym roku działania. W rozmowach uczestniczył prof. W. Marciniak, ambasador RP w Moskwie.

PJ, 26.06.17

22-23.06.2017

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w Exploratory Workshop „New First World War Memories – Tectonics of Memory in Europe”, który odbył się na Uniwersytecie w Stavanger (Norwegia). W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Russia and Ukraine”.

AB, 6.07.17

22.06.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w konferencji „Strategia Europa 2020 – jak zbudować innowacyjną i konkurencyjną Unię Europejską?”, zorganizowanej w ramach projektu: Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities”. Dr Visvizi zaprezentowała referat pt. „Strategia Europa 2020 w szerszym kontekście geopolitycznym i gospodarczym, i.e. innowacyjność, konkurencyjność, zrównoważony wzrost i rozwój gospodarczo-społeczny”.

AV, 26.06.17

7-8.06.2017

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w czwartym międzynarodowym kongresie „Politică. Diplomație. Cultură” zorganizowanym w Krajowej (Rumunia), podczas którego wygłosiła referat pt. „1918 in Polish Collective Memory”.

ASt, 23.06.17

09.06.2017

W numerze 2016/4 austriackiego czasopisma „Europäische Rundschau” został opublikowany artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Sowjetische Denkmäler in den baltischen Staaten – Nationale Konflikte und internationale Auseinandersetzungen, s. 95-99. Artykuł ten pierwotnie ukazał się w „New Eastern Europe”, 2016, nr 6 (XXIV), s. 165-169, pt. Monument wars in the Baltic states.

AKZ, 12.06.17

8.06.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w międzynarodowych warsztatach zatytułowanych „V4-Europe – Pieces of Populism in Europe and How to Overcome the Challenge”, zorganizowanych przez the Hungarian Europe Society we współpracy m.in. z the German Marshall Fund of the United States. Dr Visvizi zaprezentowała referat pt. „Querying the MIGRATION-POPULISM NEXUS: towards effective ways of navigating the problem. Poland & Greece in focus”.

AV, 26.06.17

4-6.06.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach Second Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies „The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later”, które odbyły się na Uniwersytecie w Tartu. Podczas posiedzeń sekcji „The Legacy of Communism to the Post-Wall, Post-Truth Generations of Central Europe” wygłosiła referat „The Revival of the First World War Memories in Russia and Ukraine: A Comparative Analysis of Textbooks”.

AB, 6.07.17

1.06.2016 – 31.05.2017

W okresie od 1.06.2016 do 31.05.2017 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik realizowała projekt badawczy pt. „Postawy rosyjskiej mniejszości narodowej w państwach bałtyckich wobec idei Русского Мира” na Uniwersytecie Wileńskim. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Mobilność Plus (nr projektu DN/MOB/121/IV/2015).

AKZ, 5.06.17

26-28.05.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 9th Annual Juri Lotman Days: The Symbol in the Cultural System, zorganizowanej przez Uniwersytet w Tallinie, podczas której zaprezentowała referat pt. „Soviet Victory Monuments in the Perception of the Russian-speakers in the Baltic States”.

AKZ, 5.06.17

25.05.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w PECSA Roundtable Debate 2017 “The role of European values in times of the political and socio-economic challenges in Europe” (http://www.pecsa.edu.pl/pl/debata-panelowa/). Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

AV, 26.06.17

09.05.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w I Międzynarodowym Kongresie Naukowym „European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy”, podczas którego zaprezentowała referat pt. „Foreign Policy Implications of the Sovereign-Debt Crisis: Greece, the EU, and the Mediterranean”. Kongres został zorganizowany przez Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics, CEWSE)

AV, 16.05.17

10.05.2017

W numerze 50 (3-4/2017) dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” ukazał się artykuł dra Marka Radziwona pt. Moja Moskwa.

PJ, 15.05.17

9.05.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина и ее воспроизведение в трудах историков Императорского Варшавского университета – ukazał się w publikacji Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. naukowa M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 231–240.

AB, 6.07.17

11.04.2017

W Instytucie Historii PAN dr Marek Radziwon wygłosił referat pt. „Październik 1917 w Rosji: rewolucja, przewrót czy wojna domowa”. W dyskusji wzięli udział m.in.: dr Piotr Głuszkowski, prof. Marek Kornat, prof. Mariusz Wołos.

MR, 20.04.17

09.03.2017

Wznowiła swą działalność polska część Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Uroczyste posiedzenie inauguracyjne z udziałem ministra spraw zagranicznych, ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, ambasadora Polski w Rosji miało miejsce w Sali Giedroycia w gmachu MSZ. Na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Grupy i jednocześnie jej polskiego współprzewodniczącego został powołany prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW.
Grupa powstała w 2008 r., a jej wieloletnim polskim współprzewodniczącym był prof. Adam Rotfeld. Do jej dotychczasowych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć opublikowanie obszernego polsko-rosyjskiego tomu „Białe plamy – czarne plamy", a także powołanie Centrów Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie i w Moskwie.

AK, 14.0.17

09.03.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe, która odbyła się w Mykolas Romeris University w Wilnie. Podczas konferencji wygłosiła referat pt. „Russia and Russian-speakers in the Baltic states”.

AKZ, 13.03.17

08.03.2017

W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Countering Information Threats in Central and Eastern Europe, współorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Vytauto Didžiojo Universitetas. Podczas seminarium dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wygłosiła referat pt. „Russia’s information strategy for Russian-speaking community”.

AKZ, 13.03.17

17.02.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w wiosennej konferencji IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion), zorganizowanej przez Middlesex University w Londynie. Podczas konferencji zaprezentowała referat pt. „Conflicted and divided: temporary protection & immigration; between moral criticality & practical feasibility”.

AV, 30.03.17

07.02.2017

Dr Anna Visvizi moderowała dyskusję panelową podczas międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Migration and refugee crises in Europe: solidarity, responsibility, human vulnerability”. Konferencja odbyła się w Atenach. Jej współorganizatorami były Institute of Diplomacy & Global Affairs (IDGA) i Jean Monnet EUMIGRO Project.

AV, 30.03.17

24.01.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w seminarium poświęconemu kwestii populizmu, podczas którego zaprezentowała referat pt. „Different (?) faces of populism: Central and Southern Europe in Focus”. Seminarium odbyło się Central European University (CEU) w Budapeszcie.

AV, 30.03.17

23.01.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i dra Janusza Kowalczyka pt. Nation-building in Post-Maidan Ukraine, ukazał się w czasopiśmie „The Polish Quarterly of International Affairs”, nr 3, 2016, ss. 91-105.

AKZ, 23.01.17

23.01.2017

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Antidiplomacy in Russia’s Policies Regarding Russian-Speakers in the Baltic states, „Baltic Journal of Politic Science”, nr 5, 2016, ss. 89-104, DOI: https://doi.org/10.15388/BJPS.2016.5.10338.

AKZ, 23.01.17

11.01.2017

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO, pt. „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”. IEŚW jest jednym z partnerów tego projektu, realizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2019 w ramach Programu Erasmus+. Materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie projektu.

AV, 17.01.17

11.01.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EUMIGRO , pt. „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”, podczas której wygłosiła referat zatytułowany „Kryzys migracyjny i uchodźczy z perspektywy Morza Egejskiego: dylematy i wyzwania”.

AV, 17.01.17

10.01.2017

W Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk dr Anna Visvizi wygłosiła referat zatytułowany „Meandry historii: od Metaxasa przez wojnę ‘domową’ do kryzysu zadłużenia Grecji”.

AV, 17.01.17

09.01.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Polityka w archeologii. Historia badań sztuki paleolitycznej ukazał się w publikacji Polityczne konteksty sztuki, pod red. M. Stępnik, Lublin 2016, s. 191-206 (ISBN 978-83-7784-887-6).

AKZ, 9.01.17

Nowość

Okładki książek

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)