Jesteś tutaj: Start / Historia IEŚW

Historia IEŚW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Idea Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Idea powołania Instytutu zrodziła się z dążenia do ukazania historycznej i kulturowej specyfiki Europy Środkowo-Wschodniej, rozumianej jako obszar rozciągający się pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Głównym kierunkiem działalności Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej jest prowadzenie badań naukowych, zwłaszcza historycznych i politologicznych, a także popularyzacja ich wyników. Działania te mają się przyczynić do poznania tej części kontynentu, która przez prof. Jerzego Kłoczowskiego została nazwana „Młodszą Europą”.

Wyjątkowym rysem działalności Instytutu jest ukazywanie roli procesów, które przez wiele stuleci kształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w okresie istnienia Rzeczypospolitej Wielu Narodów. Wśród zainteresowań historycznych naszego ośrodka znajdują się m.in.: powstanie i ugruntowanie się państw regionu, rozwój społeczeństw i narodów, dzieje Kościołów i wspólnot religijnych, tradycji tolerancji religijnej i narodowej, fundamentów i tradycji obywatelskich oraz sytuacja i liczebność mniejszości narodowych i religijnych.

Instytut zajmuje się analizą aktualnych zjawisk politycznych, kulturowych i społecznych widocznych w naszej części Europy, zwłaszcza po przełomie 1989 roku. Aktywnie wspiera procesy integracyjne w obrębie naszego regionu oraz wejście krajów naszego regionu do Unii Europejskiej i NATO. Poprzez różnorodne formy działalności – w tym konferencje, publikacje i wymianę intelektualną – dąży do zbliżenia między społeczeństwami i państwami naszej części Europy oraz wspiera promocję regionu w środowiskach opiniotwórczych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

W działalności Instytutu znajdujemy odwołania do autorytetu i dorobku wielkich Polaków, Patronów naszego Instytutu: Oskara Haleckiego – wybitnego historyka, propagatora idei Europy Środkowo-Wschodniej, Jerzego Gedroycia – twórcy i wieloletniego redaktora paryskiej „Kultury”, oraz Jana Pawła II – Papieża i niestrudzonego orędownika pojednania między narodami naszego regionu.


Historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Początki Instytutu sięgają 1991 roku, w którym z inicjatywy środowiska akademickiego Lublina powołano Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, pozarządową organizację działającą na prawach stowarzyszenia, skupiającą ponad 130 wybitnych intelektualistów, specjalistów wielu dziedzin nauki, dążących do pogłębienia wiedzy o Europy Środkowo-Wschodniej. Powołanie Instytutu było owocem wieloletnich starań Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej o uzyskanie stabilnej podstawy organizacyjnej w prowadzonej działalności naukowej.

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został powołany jako jednostka badawczo-rozwojowa na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 roku na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych – który stanowi organ założycielski i nadzorujący – oraz Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. Jerzy Kłoczowski, główny inicjator jego powołania. W dniu 31 grudnia 2001 roku Minister Spraw Zagranicznych nadał jednostce statut zaś 8 maja 2002 roku Instytut został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000111663.

Zadania i zasady funkcjonowania Instytutu są kształtowane w oparciu o ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych, współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut otrzymuje coroczne dotacje na działalność statutową z budżetu Ministerstwa Nauki. Instytut pozyskuje ponadto środki finansowe z innych źródeł w postaci dotacji celowych, finansowania projektów naukowych, wsparcia dla konferencji naukowych i wydania publikacji, sprzedaży książek etc. Jednocześnie Instytut blisko współpracuje z Towarzystwem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji planów badawczych, wydawniczych i konferencyjnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Data utworzenia:2017-07-27
Data publikacji:2017-07-27
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Koma
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:1201