Jesteś tutaj: Start / Status prawny / Statut IEŚW

Statut IEŚW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Statut
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
w Lublinie

Art. 1.

1. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
2. Siedzibą Instytutu jest miasto Lublin.

Art. 2.

1. Instytut posiada osobowość prawną.
2. Instytut działa na podstawie:
1) Przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „Ustawą”;
2) Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Dz. U nr 120, poz. 1296);
3) niniejszego Statutu.

Art. 3.

Instytut ma prawo używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu umieszczoną w otoku.

Art. 4.

Organem założycielskim oraz sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw zagranicznych, zwany dalej „Ministrem nadzorującym”. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Instytutu z przepisami prawa i statutem oraz nad realizacją przez Instytut zadań Instytutu wynikających z przepisów prawa.

Art. 5.

Instytut współdziała z innymi instytucjami oraz towarzystwami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich.

Art. 6.

Zasady finansowania działalności statutowej i zasady gospodarki finansowej Instytutu określają odrębne przepisy.

Art. 7.

1. Instytut jest instytucją badawczą o charakterze interdyscyplinarnym prowadzącą badania naukowe w zakresie nauk historycznych, politologicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych i filologicznych. Instytut może prowadzić działalność dydaktyczną w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
2. Do podstawowej działalności Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w zakresie:
a) dziedzictwa historyczno-kulturowego dawnej Rzeczpospolitej,
b) historii Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno całego regionu, jak i poszczególnych jego krajów i narodów,
c) zagadnień współczesnej sytuacji politycznej, społecznej, kulturowej i gospodarczej a także perspektyw rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej międzynarodowego otoczenia.
d) wybranych zagadnień społecznych i kulturowych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem szerszego kontekstu terytorialnego i politycznego, zwłaszcza związków cywilizacyjnych z Rosją i obszarami Europy Wschodniej,
e) dziejów oraz aktualnej sytuacji Kościołów, wspólnot i organizacji religijnych na obszarze wymienionym w pkt. c) i d),
f) dziejów i aktualnej sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, tradycji dialogu ekumenicznego,
g) historycznego znaczenia i obecnego miejsca procesów integracji politycznej, gospodarczej i wojskowej w Europie, przy uwzględnieniu sytuacji globalnej.
h) perspektyw rozwoju wschodniego pogranicza Polski w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i kulturowej;

3. W związku z celami podstawowej działalności Instytutu, jego głównymi formami działalności są:
a) prowadzenie badań naukowych w zakresie określonym w pkt. 1 oraz upowszechnianie ich wyników;
b) wydawanie pism, książek i innych publikacji w tym także wydawanych w sieci komputerowej, oraz organizowanie kolportażu, prowadzenie działalności oświatowej;
c) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych z zakresu problematyki wymienionej w pkt. 1);
d) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi w Polsce i zagranicą, prowadzącymi działalność na rzecz badań Europy Środkowo-Wschodniej, a także całej Europy;
e) prowadzenie dokumentacji naukowej w ramach badań naukowych Instytutu,
f) służenie konsultacjami zainteresowanym instytucjom oraz uczestnictwo w dyskursie publicznym w kraju i za granicą;
g) opracowywanie opinii, ekspertyz, prognoz oraz prowadzenie prac rozwojowych na rzecz organu założycielskiego i innych instytucji;
h) prowadzenie innych inicjatyw i działań, do których jest uprawniony Instytut w świetle ustawy.

4. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
a) upowszechniania wyników badań naukowych (m.in. sprzedaż publikacji),
b) wynajmowania pomieszczeń wraz z dodatkowymi świadczeniami,
c) wynajmowania aparatury technicznej,
d) świadczenia usług wynikających z profilu prowadzonej działalności.

Art. 8.

Organami Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa.

Art. 9.

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej oraz reprezentuje Instytut. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora określa Ustawa.

Art. 10.

1. Dyrektora powołuje Minister nadzorujący na okres czterech lat, zgodnie z Ustawą i w
trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art.25 ust.6 Ustawy.
2. Odwołanie dyrektora może nastąpić na podstawie przesłanek zawartych w art.26 Ustawy.
3. Funkcję Dyrektora może pełnić osoba, która:
a. posiada co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu jednej z dyscyplin naukowych reprezentowanych w Instytucie,
b. korzysta w pełni z praw publicznych,
c. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
d. posiada znajomość co najmniej jednego z języków: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
e. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Art. 11.

1. Liczbę Zastępców Dyrektora określa regulamin organizacyjny Instytutu.
2. Zastępcy Dyrektora są powoływani i odwoływani przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu
opinii Rady Naukowej.
3. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.


Art. 12.

1. Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w zakresie spraw związanych z kierowaniem i działalnością Instytutu oraz jego gospodarką i administracją jest Kolegium Dyrekcyjne, w skład, którego wchodzą Zastępcy Dyrektora oraz inne osoby powołane przez Dyrektora, zgodnie z przepisami Ustawy.
2. Dyrektor zwołuje posiedzenie Kolegium i mu przewodniczy. Zastępca Dyrektora może z upoważnienia Dyrektora zwoływać posiedzenia i im przewodniczyć. Posiedzenia Kolegium winny być protokołowane.
3. Dyrektor może także, w kwestiach wskazanych w art. 12. ust. 1, zasięgnąć doradztwa i opinii innych osób.

Art. 13.

1. Dyrektor może, w szczególnych wypadkach, ustanawiać swych pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres i czas ich umocowania.
2. Dyrektor powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3. Dyrektor zatrudnia Głównego Księgowego oraz kierowników komórek lub zespołów organizacyjnych, niewymienionych w ust. 2.

Art. 14.

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Do zadań Rady Naukowej należy:
1) uchwalanie statutu;
2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora;
3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora;
4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
9) opiniowanie rocznego planu finansowego;
10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
11) opiniowanie podziału zysku instytutu;
12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
13) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

3. Opinie, o których mowa w ust. 2, pkt 4, 5, 7-13, Rada Naukowa sporządza w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

4. Rada Naukowa powołuje rzecznika dyscyplinarnego Instytutu, na zasadach określonych
w Ustawie. Rzecznikiem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
5. Rada Naukowa wybiera spośród pracowników naukowych Instytutu jednego elektora do
udziału w wyborach członków Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Art.15.

1. W skład Rady Naukowej wchodzi 12 członków w tym:
a) 6 osób, stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora wybrani przez pracowników na okres czterech lat w trybie określonym Ustawą.
b) 6 osób, powołuje na okres czterech lat minister nadzorujący spośród osób spoza Instytutu posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora Instytutu.
2. W skład Rady Naukowej wchodzi również Dyrektor Instytutu, Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, o ile posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.
3. Rada Naukowa wyłania ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącym Rady Naukowej i Zastępcą Przewodniczącego może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą: Dyrektor Instytutu lub Zastępca Dyrektora, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej.
5. Funkcja Przewodniczącego Rady Naukowej, Zastępcy Przewodniczącego i sekretarza nie może być łączona ze stanowiskiem Dyrektora Instytutu, Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
6. Uchwały Rady Naukowej zapadają, o ile statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej. W sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 i 13 prawo głosu mają jedynie członkowie Rady posiadający, co najmniej stopień naukowy doktora.
7. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 16.

Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Art. 17.

1. Pracownicy Instytutu są zatrudniani w trybie oraz na zasadach określonych w Ustawie.
2. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
3. Konkurs ogłasza Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia, a ogłoszenie o konkursie, zawierające informacje wskazane w ust. 5 pkt 1-4, Instytut zamieszcza na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Konkurs przeprowadza działająca w Instytucie komisja konkursowa w składzie co najmniej 3 osób. Rada Naukowa i Dyrektor powołują członków komisji spośród pracowników naukowych Instytutu zatrudnionych na pełnym etacie i posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na dwuletnią kadencję. Komisji konkursowej przewodniczy Dyrektor Instytutu, jako jej członek stały.
5. Do zadań Komisji konkursowej należy:
1) Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
2) Określenie wymaganych kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach naukowych,
3) Ustalenie innych niezbędnych wymagań, wynikających ze specyfiki działalności Instytutu,
4) Określenie wymaganych dokumentów,
5) Ustalenie kryteriów oceny przydatności osoby przystępującej do konkursu oraz podjęcie decyzji o dopuszczeniu jej do konkursu na podstawie złożonych dokumentów,
6) Przeprowadzenie konkursu.
6. Kandydat niedopuszczony do konkursu wskutek niespełnienia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 2 - 4, może, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia go o tej decyzji, zwrócić się do Komisji konkursowej o ponowne rozpatrzenie jego kandydatury i, w przypadku utrzymania decyzji Komisji konkursowej, podanie przyczyn wskazujących zasadność odmowy. Komisja rozpatruje odwołanie kandydata w ciągu 5 dni od dnia jego złożenia w Instytucie.
7. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu.
8. O wynikach konkursu Komisja konkursowa niezwłocznie powiadamia kandydatów oraz ogłasza wyniki w siedzibie Instytutu w miejscu zwyczajowo przyjętym, jak również na stronie internetowej Instytutu.

Art. 18.

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych orzeka w pierwszej instancji komisja dyscyplinarna w Instytucie w składzie trzech członków.
2. Wybory komisji dyscyplinarnej zarządza Dyrektor Instytutu, co najmniej na 30 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji.
3. Członków komisji dyscyplinarnej wybierają na okres czterech lat pracownicy Instytutu spośród swego grona.
4. Kandydat na członka komisji dyscyplinarnej winien wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
5. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej może być osoba posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
6. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej nie może być Dyrektor Instytutu, jego Zastępcy i Główny Księgowy.
7. Członkostwo w komisji dyscyplinarnej wygasa z powodu rezygnacji członka z członkostwa w komisji dyscyplinarnej, rozwiązania z danym członkiem komisji dyscyplinarnej stosunku pracy w Instytucie lub śmierci.
8. Wybory uzupełniające zarządza Dyrektor Instytutu w ciągu 30 dni od czasu ustania członkostwa danego członka komisji dyscyplinarnej.

Art. 19.

Mienie Instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe przysługujące Instytutowi w chwili wejścia w życie niniejszego Statutu. Mienie Instytutu może się powiększać w wyniku otrzymanych przez Instytut dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zapisów, darowizn, subwencji fundacyjnych i dochodów własnych.

 

Art. 20.

1. Dyrektor sporządza i przedkłada do zaopiniowania Radzie Naukowej, do końca pierwszego kwartału każdego roku, sprawozdanie roczne za miniony rok z całokształtu działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz sprawozdanie finansowe Instytutu, a następnie przekazuje Ministrowi nadzorującemu do zatwierdzenia.
2. Dyrektor sporządza i przedkłada do zaopiniowania Radzie Naukowej, przed końcem roku, roczny plan rzeczowo-finansowy na rok następny i przesyła do wiadomości Ministrowi nadzorującemu.
3. Wniosek dotyczący podziału zysku wraz z opinią Rady Naukowej, dyrektor przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi nadzorującemu.
4. Rokiem obrotowym w Instytucie jest rok kalendarzowy.

Art. 21.

1. Instytut ściśle współdziała ze stowarzyszeniem zarejestrowanym jako „Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, mającym swoją siedzibę w Lublinie, zwanym dalej „Towarzystwem”.
2. Instytut może korzystać ze wsparcia Towarzystwa w zakresie inicjatyw badawczych, opracowań naukowych swych członków, przeznaczonych do publikowania w wydawnictwach Instytutu, promocji wydawnictw Instytutu, przy współudziale w konferencjach naukowych i ich organizowaniu oraz przez kontakty Towarzystwa z instytucjami, zwłaszcza skupionymi w Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej.
3. Szczegóły współdziałania określa osobne porozumienie zawarte przez Dyrektora z Zarządem Towarzystwa i zatwierdzone przez organ sprawujący nadzór nad Instytutem.

Art. 22.

1. Zmiana Statutu Instytutu może nastąpić na mocy uchwały Rady Naukowej, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej, zatwierdzonej przez ministra nadzorującego Instytut.
2. Z inicjatywą zmiany Statutu może wystąpić Dyrektor Instytutu, Rada Naukowa oraz Minister Nadzorujący.
3. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Ministra nadzorującego, w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Data utworzenia:2017-07-27
Data publikacji:2017-07-27
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Koma
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:1586