IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Początki Instytutu sięgają 1991 roku, w którym z inicjatywy środowiska akademickiego Lublina powołano Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, pozarządową organizację działającą na prawach stowarzyszenia, skupiającą ponad 130 wybitnych intelektualistów, specjalistów wielu dziedzin nauki, dążących do pogłębienia wiedzy o Europy Środkowo-Wschodniej. Powołanie Instytutu było owocem wieloletnich starań Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej o uzyskanie stabilnej podstawy organizacyjnej w prowadzonej działalności naukowej.

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został powołany jako jednostka badawczo-rozwojowa na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 roku na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, dzięki porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych – który stanowi organ założycielski i nadzorujący – oraz Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. Jerzy Kłoczowski, główny inicjator jego powołania. W dniu 31 grudnia 2001 roku Minister Spraw Zagranicznych nadał jednostce statut zaś 8 maja 2002 roku Instytut został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000111663.

Zadania i zasady funkcjonowania Instytutu są kształtowane w oparciu o ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych, współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut otrzymuje coroczne dotacje na działalność statutową z budżetu Ministerstwa Nauki. Instytut pozyskuje ponadto środki finansowe z innych źródeł w postaci dotacji celowych, finansowania projektów naukowych, wsparcia dla konferencji naukowych i wydania publikacji, sprzedaży książek etc. Jednocześnie Instytut blisko współpracuje z Towarzystwem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji planów badawczych, wydawniczych i konferencyjnych.