Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 1 (1/2016)

Anna Visvizi, Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Przedstawicielstwa dyplomatyczne krajów Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii (V4+1): dlaczego warto zacieśnić współpracę (PDF)

2016-02-15

Zapisy traktatów z Maastricht (TM) i Lizbony (TL) pozostawiają krajom członkowskim Unii Europejskiej (UE) swobodę w odniesieniu do kształtowania „podaży” działań związanych z zapewnieniem opieki konsularnej obywatelom krajów członkowskich UE oraz de facto w odniesieniu do dyplomacji publicznej, w tym gospodarczej. W kontekście zmian instytucjonalnych wynikających z TL oraz debaty o zasadności funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej (V4) odpowiadamy na pytanie, czy istniejąca struktura rozmieszczenia przedstawicielstw dyplomatycznych stwarza przesłanki dla zacieśnienia współpracy i jakie mogą być tego rezultaty.