Komentarze IEŚW, Lublin

KOMENTARZE IEŚW

Nr 14 (14/2016)

Balázs Szent-Iványi

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej a Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (PDF)

2016-06-28

Chociaż Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD jest podstawowym międzynarodowym forum koordynacji i tworzenia polityki dla dawców pomocy rozwojowej, większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) przystąpiło do niego dopiero w 2013 r. Poniższy komentarz rozpatruje wpływ, jaki DAC ma na międzynarodową politykę rozwojową krajów EŚW, i sugeruje, w jaki sposób Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą zmaksymalizować korzyści wynikające z członkostwa w DAC.

The Central and Eastern European countries and the OECD’s Development Assistance Committee (PDF)

Although the OECD’s Development Assistance Committee (DAC) is the main international forum of coordination and policy formulation for donors of foreign aid, most Central and Eastern European countries (CEEs) joined it only in 2013, while others have not applied for the membership yet. This commentary briefly investigates the impact the DAC has had on the international development policies of the CEEs and offers recommendations on how Ministries of Foreign Affairs can make the most of the DAC membership.