IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Międzynarodowa konferencja
Polska i Europa Środkowo-Wschodnia we wspólnocie europejskiej
Warszawa, 13-15 listopada 2008 r.

Materiał archiwalny

W dniach 13-15 listopada 2008 roku odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja stanowiąca próbę naukowego ukazania miejsca Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w historii, jak i we współczesności Europy. Konferencja ma być podsumowaniem badań i dyskusji prowadzonych już od niemal osiemdziesięciu lat na temat miejsca, kulturowej roli i zasięgu terytorialnego Europy Środkowo-Wschodniej w przestrzeni europejskiej.

Debata naukowa o miejscu Polski i naszego regionu w dziejach Europy ma znaczenie w kontekście pielęgnowania związków historycznych i świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy i Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego celem konferencji jest również wsparcie polityki historycznej prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską, której dziedzictwo jest nierozerwalnie związane z wielokulturowymi tradycjami Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja ma służyć upowszechnieniu wiedzy o polskim i środkowoeuropejskim doświadczeniu historycznym, które jak dotąd wydaje się mało znane i nie dość spopularyzowane.

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, który od kilkunastu lat prowadzi badania historyczne i politologiczne nad naszą częścią Europy, integrując środowiska naukowe i opiniotwórcze zwłaszcza ze środkowowschodniego regionu Europy. Współorganizatorami konferencji są: Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Zamek Królewski w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych, Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Konferencja rozpocznie się uroczystą sesją inauguracyjną w sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie w dniu 13 listopada, w której wezmą udział oficjalni goście, w tym przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybitni intelektualiści europejscy: Norman Davies, Mykoła Riabczuk, Chantal Delsol oraz Jerzy Kłoczowski.

Obrady konferencji będą kontynuowane w Hotelu Sofitel-Victoria w dniach 13-15 listopada. W tematykę kolejnych sesji słuchacze zostaną wprowadzeni przez kluczowych referentów. W drugiej części każdej sesji nastąpi otwarta debata, której wyniki zostaną w przyszłości opublikowane. Program konferencji oparty jest na sześciu blokach tematycznych, odpowiadających historycznym etapom rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej na tle dziejów kontynentu:

  1. Średniowieczne dziedzictwo Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Europy chrześcijańskiej. Pełna integracja w obrębie Europy. Budowa podstaw kultur narodowych i różnorodności w krajach naszego regionu.
  2. Doświadczenia „europejskie” krajów „habsburskich” XVI-XX w. Problemy integracji i różnorodności stosunków na tym obszarze.
  3. Doświadczenia „europejskie” Rzeczypospolitej Wielu Narodów (XV-XVIII w.) z konsekwencjami w XIX i XX stuleciu.
  4. Narody i społeczności Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach totalitaryzmów XX-wiecznych (nazizmu i sowieckiego komunizmu).
  5. Przekształcenia po 1989-91 roku. Różnorodność tradycji i kultur, a zarazem charakter tendencji integracyjnych. Problem granic wschodnich Unii.
  6. Próba określenia miejsca Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w syntetycznej wizji historii i współczesności Europy. Próba określenia najważniejszych momentów wkładu naszych krajów w dzieje europejskie na różnych odcinkach oraz wspólnych miejsc pamięci. Wschodnie granice Unii.

Konferencja jest przygotowywanym od kilku lat wielkim przedsięwzięciem naukowym i promocyjnym, realizowanym przy udziale najwyższej klasy specjalistów, głównie historyków i politologów, posiadających niekwestionowany autorytet oraz dorobek w dziedzinie badań nad przeszłością i dzisiejszą sytuacją Europy. Wśród nich znajdą się m.in. najwybitniejsi historycy francuscy, brytyjscy, niemieccy czy amerykańscy, także członkowie Akademii Francuskiej i innych towarzystw naukowych. Naszą ambicją jest zgromadzenie autorów i redaktorów najbardziej znanych syntez dziejów Europy, reprezentujących różne poglądy historiograficzne. Wśród gości będą tak znakomici historycy jak Georges Soutou, Jean Delumeau, Jerzy Wyrozumski czy znawcy i świadkowie współczesności: Władysław Bartoszewski, Bohdan Osadczuk, Adam Daniel Rotfeld i wielu innych. Do udziału zostali także zaproszeni dziennikarze, przedstawiciele wpływowych środowisk opiniotwórczych z Europy, deputowani do Parlamentu Europejskiego oraz członkowie Komisji Europejskiej, reprezentanci UNESCO, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, zainteresowani przedstawiciele ministerstw kultury i edukacji z najważniejszych krajów Europy, przedstawiciele ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych.

Debaty i dyskusje naukowe zostaną umieszczone w formie cyfrowej w Internecie i ukażą się niebawem w ramach portalu Młodsza Europa poświęconego dziejom Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym elementem promocji projektu będzie oprawa medialna powstała we współpracy z najważniejszymi polskimi mediami tradycyjnymi i elektronicznymi (TV, stacje radiowe, gazety). Patronat medialny nad konferencją objęły: TVP Info, TVP Historia, Dziennik, Tygodnik Powszechny oraz Przegląd Polityczny. Obszerna informacja o konferencji zostanie zamieszczona także pod adresem: www.iesw.lublin.pl. Debata konferencyjna będzie miała charakter otwarty. Dzięki użyciu nowoczesnych form przekazu medialnego możliwa będzie internetowa transmisja dyskusji, tak by wnioski uczestników mogły zostać spopularyzowane wśród ludzi młodych.

Debatom i dyskusjom towarzyszyć będą:

  • wystawa i kiermasz książek poświęconych Europie Środkowo-Wschodniej
  • projekcje filmów poświęcone związkom kultury popularnej i badań historycznych oraz ich wpływowi na postrzeganie miejsca Europy Środkowo-Wschodniej w dziejach naszego kontynentu
  • wystawa map: „Granice Europy w historiografii”
  • koncert „Bogactwo pogranicza” – zorganizowany dla uczestników konferencji.

Obrady będą odbywać się w językach: angielskim, francuskim i polskim.

Odnośniki konferencyjne