IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo Konferencji

Międzynarodowa konferencja
Unia Lubelska – Unia Europejska
2-3 lipca 2009 roku

Program konferencji

Czwartek, 2 lipca 2009 r.
Sala Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku

10.00 – 11.15 INAUGURACJA KONFERENCJI
Przewodnicząca: Iwona HOFMAN (Lublin)
 • Uroczyste powitanie uczestników konferencji
 • Wystąpienie gości honorowych
  • Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Adam Wasilewski – Prezydent Miasta Lublin
  • Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski
  • Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński – Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Abp Abel – Prawosławny Biskup Lubelski i Chełmski
  • Zygmunt Nasalski – Dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku
 • Odczytanie listów oficjalnych i gratulacyjnych
 • Jerzy Kłoczowski (IEŚW, Lublin): Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Wykład inauguracyjny
11.15 – 13.00 Doświadczenie historii a współczesna polityka
Przewodnicząca: Iwona Hofman (Lublin)
 • Danuta Hübner (Bruksela)
 • Leopold Unger (Bruksela)
 • Lena Kolarska-Bobińska (Bruksela)
 • Bogumiła Berdychowska (Warszawa)
 • Zygmunt Berdychowski (Warszawa)
 • Krzysztof Czyżewski (Sejny)
 • Dyskusja
13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
Zamek Lubelski
15.00 – 17.30 Europejska przestrzeń kulturalna Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów
Przewodniczący: Marceli Kosmman (Poznań)
 • Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa): Ziemie ruskie w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • Janusz Małłek (Toruń): Ziemie pruskie w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Charakterystyka prawno-ustrojowa, geograficzna, społeczna i etniczna
 • 16.30 – 16.45 Przerwa na kawę
 • Ryszard Szczygieł (Lublin): Specyfika funkcjonowania samorządu miejskiego na ziemiach rusko-litewskich Rzeczypospolitej
 • Henryk Gmiterek (Lublin): Kompromis polsko-litewski na Sejmie Lubelskim a problem granicy Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
17.30 – 19.00 Rzeczpospolita Wielu Narodów i Wielkie Księstwo Moskiewskie – dwie propozycje rozwoju państwowości w Europie Środkowo-Wschodniej
Przewodniczący: Ryszard Szczygieł (Lublin)
 • Hubert Łaszkiewicz (Lublin): Wielkie Księstwo Moskiewskie / Rosja – charakterystyka ustrojowa i miejsce w Europie
 • Andrzej Gil (Lublin): Rzeczpospolita Wielu Narodów – między demokracją szlachecką a oligarchią
 • Krzysztof Czyżewski (Sejny): Prezentacja Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ku europejskim tradycjom wspólnotowości
 • Dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja wydana dla uczestników konferencji
Hotel Europa, ul. Krakowskie Przedmieście 29

Piątek, 3 lipca 2009

10.00 – 13.00 Unia Lubelska 1569 roku i zawarty w niej kompromis w świetle najnowszych badań
Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5
Przewodniczący: Henryk Gmiterek (Lublin)
 • Tomasz Kempa (Toruń): Rusini wobec unii lubelskiej. Czy ruscy możni i szlachta chcieli ściślejszego połączenia z Polską w 1569 roku?
 • Marek Ferenc (Kraków): Mikołaj Radziwiłł a Unia Lubelska
 • Agnieszka Januszek-Sieradzka (Lublin): Król Zygmunt August wobec idei unii polsko-litewskiej w świetle listów (1548-1569)
 • Tomasz Stryjek (Warszawa): W cieniu Unii Lubelskiej. Współczesna ukraińska historiografia społeczna XVI-XVII wieku
 • Dyskusja
 • 12.00-12.15 Przerwa na kawę
 • Marceli Kosman (Poznań): Zaczęło się w Lublinie… Droga do Unii
 • Marian Chachaj (Lublin): Świadomość państwowa i etniczna studentów litewskich w obcych krajach w XVI i XVII wieku
 • Jerzy Ternes (Lublin): Zasada alternaty Korony i Litwy w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej po Unii Lubelskiej
 • Dyskusja
10.00 – 13.00 Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej
Sala konferencyjna Wydziału Politologii UMCS, pl. Litewski 3
Przewodniczący: Grzegorz Janusz (Lublin)
 • Stanisław Michałowski (Lublin): Unia Lubelska jako wzorzec stosunków międzynarodowych w polskiej myśli politycznej
 • Waldemar Paruch (Lublin): Depozytariusze tradycji jagiellońskiej. Inspiracje staropolskie w piłsudczykowskiej myśli politycznej o środowisku międzynarodowym
 • Grzegorz Janusz (Lublin): Problem tolerancji narodowościowej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Edward Olszewski (Lublin): Wybory do Europejskiego Parlamentu w 2009 roku
 • Andrzej Dumała (Lublin): Europejska polityka sąsiedzka: partnerstwo czy peryferyzacja?
 • Maria Marczewska-Rytko (Lublin): Referenda akcesyjne w Europie Środkowej
13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa (Hotel Europa)
15.00 – 17.30 Tradycje i perspektywy unijne w XIX i XX wieku
Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5
Przewodniczący: Mirosław Filipowicz (Lublin)
 • Wiesław Śladkowski (Lublin): Z Orłem, Pogonią i Archaniołem Michałem – idee unijne i federacyjne w dobie powstania styczniowego
 • Eugeniusz Niebelski (Lublin): Rok 1869 – obchody trzechsetnej rocznicy Unii lubelskiej
 • Włodzimierz Osadczy (Lublin): Galicyjski mit unii polsko-litewsko-ruskiej
 • Marcin Gapski (Lublin): Unia Lubelska w przedstawieniach symbolicznych (XVIII-XX w.)
 • 16.00-16.15 Przerwa na kawę
 • Dariusz Tarasiuk (Lublin): Autonomia, federacja, niepodległość – koncepcje państwowotwórcze ruchu białoruskiego na początku XX wieku
 • Jarosław Nieścioruk (Lublin): 22 stycznia 1991 roku w Kijowie. Przez unię do niepodległości Ukrainy
 • Rafał Wnuk (Lublin): Polacy – Ukraińcy – Białorusini – Litwini. Próby nawiązania współpracy w podziemiu w latach 1939-1941
17.30-18.00 Podsumowanie konferencji

Góra strony