IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo IESW
kul_godlo01.png, 13kB

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z Instytutem Politologii KUL, Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowały międzynarodową konferencję aukową pt.

Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne
26 października 2010 r.

Miejsce: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Data zgłoszenia: 30 sierpnia 2010 roku

Program konferencji w formacie PDF

Niemal 20 lat funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) – struktury powstałej na obszarze dawnego bytu geopolitycznego Związku Radzieckiego – skłania do pogłębionej refleksji. WNP powstała w okresie dezintegracji obszaru radzieckiego, tym samym przyczyniła się do definitywnego upadku ZSRR. Obszar poradziecki rozciąga się na dwóch kontynentach: europejskim i azjatycki. Nie tylko rozciągłość tego obszaru, ale przede wszystkim olbrzymia skala problemów, jakie tu zachodzą, zmuszają do bacznego przyjrzenia się tym procesom. Dodatkowo, granice państw członkowskich WNP mają charakter sztuczny, gdyż zostały wyznaczone w czasach ZSRR bez respektowania uwarunkowań historycznych, społeczno-kulturowych, etnicznych i religijnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są konflikty: terytorialne, społeczne, etniczne pomiędzy nowo powstałymi państwami składającymi się na strukturę WNP.

Niestabilność społeczna, polityczno-ekonomiczna państw regionu oraz aktywna polityka mocarstw światowych na tym obszarze stanowią o jego problematycznej roli w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych. Obszar WNP stanowi dziś niejako stawkę w grze geopolitycznej, w której udział bierze nie tylko Federacja Rosyjska – sukcesorka ZSRR, ale również inni silni aktorzy systemu globalnego.

Celem konferencji jest analiza procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych, bezpieczeństwa zachodzących w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw z perspektywy niemal 20 lat. Przedmiot dyskusji konferencyjnej w szczególności stanowić będą:

 1. Analiza obszaru WNP z punktu widzenia procesów fragmegracji (fragmentacja + integracja);
  • wpływy procesów globalizacji na obszar WNP
  • tworzenie alternatywnych wobec WNP struktur integracyjnych i organizacji regionalnych
  • integracja różnych prędkości państw członkowskich WNP
  • wpływ aktorów trzecich i organizacji międzynarodowych na procesy fragmegracji obszaru WNP
 2. Analiza obszaru WNP z punktu widzenia kategorii bezpieczeństwa (WNP jako „próżnia bezpieczeństwa” obszaru eurazjatyckiego)
  • nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego a obszar WNP
  • inicjatywy w kwestiach bezpieczeństwa obszaru WNP
  • wyzwania dla bezpieczeństwa Europy wynikające z obszaru WNP
  • nowe wyzwania dla bezpieczeństwa obszaru WNP
 3. Analiza obszaru WNP z punktu widzenia konfliktów etnicznych (w szczególności regiony Kaukazu i Azji Centralnej)
  • analiza konfliktów etnicznych, napięć społeczno-wyznaniowych i paroksyzmów plemiennych w regionie WNP
  • quasi-państwa, parapaństwa na obszarze WNP
  • „czarne dziury” na obszarze WNP

Program konferencji

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.10 OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. Jerzy Kłoczowski – Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Prof. Andrzej Gil – Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

09.10 – 10.45 Pierwsza sesja:
Fragmegracja obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw

Moderator: dr Tomasz Kapuśniak

 • 09.10-09.20
  Doc. dr Andrzej Podkowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
  WNP – rzeczywisty czy pozorny podmiot stosunków międzynarodowych?
 • 09.20-09.30
  Dr Anna Moraczewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Etiologia nieskutecznej integracji gospodarczej na obszarze WNP
 • 09.30-09.40
  Dr Piotr Andrusieczko (Akademia Pomorska w Słupsku)
  Perspektywy tworzenia alternatywnych organizacji regionalnych na obszarze postradziciekim – przykład GUAM
 • 09.40-09.50
  Dr Agata Włodkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Rywalizacja na obszarze WNP a proces jego fragmegracji
 • 09.50-10.00
  Dr Jarosław Chodak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Czy koniec ery pokojowych rewolucji w państwach postsowieckich?
 • 10.00-10.10
  Dr Janusz Solak (Akademia Obrony Narodowej)
  „Wspólnota Nieuznawanych Państw” – nowa jakość w przestrzeni WNP
 • 10.10-10.20
  Dr Marcin Kosienkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Wspólnota „na rzecz demokracji i praw narodów”
 • 10.20-10.30
  Dr hab. Walenty Baluk (Uniwersytet Wrocławski)
  Polityka Ukrainy wobec WNP
 • 10.30-10.35
  Dr Yaropolk Tymkiv (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Ukraina)
  Wpływ problemów globalnych na bezpieczeństwo i stabilność Ukrainy
 • 10.35 – 10.45 Dyskusja
 • 10.45 – 10.55 Przerwa na kawę/herbatę

10.55 – 13.05 Druga sesja:
Bezpieczeństwo obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw

Moderator: dr hab. Walenty Baluk

 • 10.55-11.05
  Dr Anna Visvizi (The American College of Greece, Deree College, Grecja)
  Wspólnota Niepodległych Państw jako wspólnota bezpieczeństwa (security community)
 • 11.05-11.15
  Dr Agnieszka Legucka (Akademia Obrony Narodowej)
  System bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw
 • 11.15-11.25
  Dr Alicja Curanović (Uniwersytet Warszawski)
  Geopolityczne lęki w procesie samoidentyfikacji Rosji po 1991 roku
 • 11.25-11.35
  Dr Kazimierz Kraj (Toruńska Szkoła Wyższa)
  Bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej a Wspólnota Niepodległych Państw
 • 11.35-11.45
  Mgr Aleksandra Kuczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Bezpieczeństwo kulturowe Federacji Rosyjskiej
 • 11.45-11.55
  Dr Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Islam a bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej
 • 11.55-12.05
  Dr Marcin Orzechowski (Uniwersytet Szczeciński)
  Relacje Federacji Rosyjskiej i Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa na obszarze WNP
 • 12.05-12.15
  Dr Marek Czajkowski (Uniwersytet Jagielloński)
  Znaczenie rozwoju amerykańskiej obrony przeciwrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. Stan i perspektywy
 • 12.15-12.25
  Mgr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
  Polityka USA na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa państw tzw. południowej flanki WNP – założenia, formy realizacji i ocena
 • 12.25-12.35
  Dr Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Bliskowschodnie wyzwania dla bezpieczeństwa przestrzeni poradzieckiej
 • 12.35-12.45
  Dr Grzegorz Ronek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw
 • 12.45-12.55
  Mgr Dominik Jankowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  UE a obszar WNP – czy Bruksela wypełni „próżnię bezpieczeństwa”?
 • 12.55 – 13.05 Dyskusja
 • 13.05 – 13.20 Przerwa na kawę/herbatę

13.20 – 15.05 Trzecia sesja:
Federacja Rosyjska wobec obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw

Moderator: Dr Agnieszka Bryc

 • 13.20-13.30
  Dr Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski)
  Obszar WNP jako czynnik wpływający na tożsamość międzynarodową Federacji Rosyjskiej
 • 13.30-13.40
  Dr Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański)
  Zmienne koncepcje WNP w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
 • 13.40-13.50
  Dr Marcin Tarnawski (Uniwersytet Jagielloński)
  Rosja wobec państw WNP – odbudowa imperium?
 • 13.50-14.00
  Dr Elżbieta Sawa-Czajka (Toruńska Szkoła Wyższa)
  Prezydenci Rosji wobec Wspólnoty Niepodległych Państw
 • 14.00-14.10
  Dr hab. Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski)
  Polityka Rosji wobec „świata rosyjskiego” w Azji Centralnej
 • 14.10-14.20
  Dr Krzysztof Fedorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Precedens Kosowa i jego wpływ na ewolucję polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec nierozwiązanych konfliktów na obszarze WNP
 • 14.20-14.30
  Dr Robert Potocki (Uniwersytet Zielonogórski)
  Wojna sierpniowa jako problem badawczy
 • 14.30-14.40
  Doc. dr Gediminas Kazėnas (Mykolas Romeris University, Litwa)
  Wpływy Rosji w państwach bałtyckich
 • 14.40-14.50
  Mgr Aleksandra Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski)
  Przejawy instrumentalizacji quasi-państw w dążeniach Moskwy do realizacji jej interesów na obszarze WNP – na przykładzie Abchazji
 • 14.50-14.55
  Dr Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  Założenia rosyjskiej polityki wobec republik Północnego Kaukazu
 • 14.55 – 15.05 Dyskusja
 • 15.05 – 15.45 Przerwa obiadowa

15.45 – 18.00 Czwarta sesja:
Konflikty etniczne, napięcia społeczno-wyznaniowe i paroksyzmy plemienne na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw

Moderator: prof. Andrzej Gil

 • 15.45-16.00
  Prof. Piotr Ostaszewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  Geneza i perspektywy rozwoju konfliktów i napięć społecznych na obszarze WNP
 • 16.00-16.10
  Dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski)
  System ochrony mniejszości narodowych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
 • 16.10-16.20
  Mgr Tomasz Olejarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
  Wpływ czynników ideologiczno-konfesyjnych na treść polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec obszaru WNP
 • 16.20-16.30
  Dr Maria Ożóg (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
  Polacy wobec upadku ZSRR
 • 16.30-16.40
  Dr Agnieszka Sawicz (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
  Konflikty etniczne pogranicza polsko-ukraińskiego – konflikty polityczne?
 • 16.40-16.50
  Dr Antonina Kozyrska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Patriarchat Moskiewski wobec konfliktu prawosławia na Ukrainie
 • 16.50-17.00
  Mgr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński)
  Zamrożony konflikt czy polityczna gra? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze WNP
 • 17.00-17.10
  Mgr Janusz Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Tendencje autonomistyczne i separatystyczne na Zakarpaciu
 • 17.10-17.20
  Ewa Wolska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
  Czeczenia. Wahabici, Czarne Wdowy i Emirat Kaukaski
 • 17.20-17.30
  Mgr Aneta Waszkiewicz (Fundacja „Kaukaz.net”)
  Islam w Azerbejdżanie i jego wpływ na sytuację wewnętrzną republiki
 • 17.30-17.40
  Mgr Magdalena Lejman (Fundacja „Kaukaz.net”; Portal Spraw Zagranicznych)
  Wydarzenia w Kirgistanie w 2010 roku jako przykład żywych konfliktów etnicznych w regionie Azji Centralnej
 • 17.40-17.45
  Dr Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie; KUL)
  Konflikty etniczne obszaru czarnomorskiego
 • 17.45 – 18.00 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

Konferencja - afisz JPG