IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

dr Tomasz Stępniewski


Adiunkt – Urlop (On leave of absence)
e-mail: tomasz.stepniewski5@gmail.com

Życiorys

Praca zawodowa

2007-obecnie – adiunkt, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Wykształcenie

2003 – magister politologii, specjalność: stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Temat pracy magisterskiej: „Traktat o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie jako międzynarodowy reżim bezpieczeństwa”

2007 – magister prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kierunek: Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Temat pracy magisterskiej: „Prawnomiędzynarodowe aspekty wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej”

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów Temat dysertacji doktorskiej: „Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie”

Odbyte staże naukowe/stypendia

European University Institute we Florencji, Włochy (2009); Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina (2009); Uniwersytet Europejski w Sankt Petersburgu, Rosja (2007); Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina (2007); Parlament Europejski, Bruksela, Belgia (2006); Harvard University, Stany Zjednoczone Ameryki (2006, 2005); Carnegie Moscow Center, Moskwa, Federacja Rosyjska (2006); Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina (2005); Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja (2005); Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie, Ukraina (2004).

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP, polityka wschodnia Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Polski, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Bibliografia

Książki i druki zwarte
 • T. Stępniewski, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, ss. 415.
 • P. J. Borkowski, K. Dośpiał-Borysiak, T. Kapuśniak, Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse, wyzwania, „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 1, Lublin-Łódź-Warszawa 2009, s. 88.
 • T. Kapuśniak, M. Słowikowski, Mołdawia – rara avis in terris? Charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych, „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 3, Lublin-Łódź 2009, s. 55.
 • T. Kapuśniak, D. Mierzejewski, J. Zajączkowski, Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI wieku, „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 5, Lublin-Łódź-Warszawa 2009, s. 56.
 • T. Kapuśniak, Y. Tymkiv, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki, „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 4, Lublin-Lwów 2009, s. 42.
 • T. Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa-Lublin 2008, ss. 320.
 • —, Cicha kontrrewolucja w Rosji, „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", t. 25, Lublin 2008, ss. 27.
 • —, Wpływ Federacji Rosyjskiej na Ukrainę: instrumenty polityczne i ekonomiczne, „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 16, Lublin 2007, ss. 45.
 • —, Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 18, Lublin 2007, ss. 51.
 • —, Traktat o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie jako międzynarodowy reżim bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 117.
Książki – redakcja
 • T. Kapuśniak (red.), Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, ss. 72.
 • T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, s. 232.
 • A. Gil, T. Kapuśniak (red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2009, ss. 416.
 • P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2009, ss. 452.
 • K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, ss. 374.
 • M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 421.
Czasopisma - redakcja
 • T. Kapuśniak (red.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 8 (2010), zeszyt 3: UE-USA-NATO a Federacja Rosyjska, s. 142.
 • T. Kapuśniak, A. Gil, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 7 (2009), część 1, s. 176.
 • A. Gil, T. Kapuśniak, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 7 (2009), część 2, s.164.
 • J. Kłoczowski, A. Gil, T. Kapuśniak, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok (6), Lublin 2008, s. 250.
Czasopisma internetowe - redakcja
 • Od 2008 roku redaktor naczelny „Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (www.iesw.lublin.pl/sk)
Rozdziały i artykuły w książkach, artykuły w periodykach (najnowsze)
 • — Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy: ciągłość i zmiana, [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 171-178.
 • — Elita władzy, grupy oligarchiczne a społeczeństwo obywatelskie na scenie politycznej Ukrainy, [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, T. Bodio (red.), Tom II, Warszawa 2010, s. 523-534.
 • — Zjawisko „wirtualnej polityki” jako problem transformacji krajów WNP, [w:] Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, T. Bodio (red.), Tom 1, Warszawa 2010, s. 223-235.
 • — Polityka Unii Europejskiej w regionie Morza Czarnego, [w:] Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego, T. Kapuśniak (red.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 13-22.
 • — Pozimnowojenny układ sił w Europie Wschodniej, [w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, K. Budzowski (red.), Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 137-148.
 • — Zmiany wewnętrzne w Rosji w dobie Władimira Putina, [w:] Rosja – ambicje i możliwości w XXI wieku, K. Kłosiński (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 309-323.
 • — Eastern Europe in the International Order after the Cold War, [in:] East-Central Europe in European History. Themes & Debates, J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds.), Institute of East Central Europe, Lublin 2009, s. 459-471.
 • — Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Unii Europejskiej. Perspektywa Polski, [w:] Unia Europejska między polityką wschodnią a Partnerstwem Wschodnim, E. Cziomer (red.), „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4 (VI), Kraków 2009, s. 95-107.
Przepraszamy - usterka.