IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
Projekt

Historia a teraźniejszość. Dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie

Organizatorzy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Partnerzy Lietuvos istorijos institutas/Instytut Historii Litwy
Czas trwania 1 sierpnia - 31 grudnia 2012 r.
Kierownictwo naukowe prof. Hubert Łaszkiewicz (KUL, IESW)
Koordynator techniczny Agnieszka Słowik
tel./fax (+48) 81 532 29 07
e-mail: as@iesw.lublin.pl
Zadania
Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.

Od 1 sierpnia 2012 roku Instytut Europy Środkowo-Wschodniej wraz z Instytutem Historii Litwy oraz Uniwersytetem Vytauti Magni w Kownie realizuje projekt „Historia a teraźniejszość. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem projektu jest identyfikacja i wyjaśnienie odmienności w pamięci historycznej dotyczącej dawnej Rzeczypospolitej po stronie polskiej i litewskiej, a także rozpoznanie, jaki użytek jest czyniony z doświadczeń tych minionych epok w dyskursie politycznym i kulturowym współczesnej Litwy i Polski oraz zaproponowanie działań edukacyjnych, kontaktów intelektualnych, wspólnych projektów badawczych i popularyzacyjnych, które będą pomocne w przezwyciężeniu konfliktów i nieporozumień dotyczących przeszłości.

Bezpośrednim adresatem projektu są środowiska naukowe z obu państw, reprezentowane w tym projekcie przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych) ze strony polskiej oraz Instytut Historii Litwy i Uniwersytet Vytauti Magni w Kownie ze strony litewskiej. Są to środowiska naukowe od wielu lat współpracujące ze sobą.

Pośrednim adresatem projektu są środowiska naukowe i uniwersyteckie skupione wokół wymienionych wyżej uniwersytetów i instytutów. Przede wszystkim chodzi o osoby zajmujące się historią (naukowo i edukacyjnie) w obu krajach. Następnym, już pośrednim odbiorcą projektu, będzie młodzież uniwersytecka i doktorancka w obu krajach, zwłaszcza skupiona przy wspomnianych ośrodkach naukowych i uniwersyteckich.

Osiągnięte wyniki będą podstawą do prowadzenia dalszych prac i poszerzania wypracowanych rezultatów także na szkoły średnie i gimnazjalne.

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch seminariów roboczych dla uczestników projektu, przygotowanie 10 artykułów poświęconych tematyce projektu oraz ich zamieszczenie w Internecie. Teksty zostaną opatrzone abstraktami w języku angielskim.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Hubert Łaszkiewicz. Partnerom litewskim przewodniczą prof. Jūratė Kiaupienė oraz prof. Zigmantas Kiaupa – wieloletni współpracownicy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.