IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

ISSN 1732-1395

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” jest czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej międzynarodowego otoczenia. Prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i szerokiego, krajowego i międzynarodowego grona jego współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku – w kilku tematycznych woluminach. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski. W skład Rady Naukowej „Rocznika” wchodzą znane postaci życia naukowego z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Rosji, USA i Polski.

Wersją pierwotną pisma jest wersja drukowana (papierowa).

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” znajduje się w Wykazie czasopism naukowych (Część B – Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 23 grudnia 2015 r.
Liczba punktów za publikację w Roczniku: 14.

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” znajduje się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej IC Journal Master List prowadzonej przez Index Copernicus International.
Wskaźnik Index Copernicus Value (ICV) za rok 2012: 6.02.

„Rocznik” jest indeksowany w bazie BazEkon.

Adres redakcji: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395

Rada Naukowa

 • Natalia Yakovenko
 • Adolf Juzwenko
 • Jūratė Kiaupienė
 • Rūstis Kamuntavičius
 • Andreas Lawaty
 • Aleksiej Miller
 • Antony Polonsky
 • Adam Daniel Rotfeld
 • Henryk Samsonowicz
 • Aleksander Smolar
 • Oleksiy Tolochko
 • Piotr S. Wandycz
 • Jerzy Wyrozumski

Komitet Redakcyjny

 • dr hab., prof. nadzw. Mirosław Filipowicz (przewodniczący)
 • mgr Paweł Jarosz (sekretarz redakcji)
 • mgr Anna Paprocka (sekretarz wydawnictwa)
 • dr hab., prof. nadzw. Andrzej Gil
 • prof. dr Jerzy Kłoczowski
 • dr hab., prof. nadzw. Hubert Łaszkiewicz
 • dr Marek Radziwon
 • dr hab. Tomasz Stępniewski
 • dr Agata Stolarz
 • dr Anna Visvizi