IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Siedziba Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

widok palacyku przy ul. Niecalej, 13kB

Od grudnia 2003 roku nowa siedziba Towarzystwa znajduje się w dawnym dworku przy ul. Niecałej 5 w Lublinie. Obecnie większa cześć budynku została użyczona Instytutowi Europy Środkowo-Wschodniej.

Starania o nową siedzibę sięgają 1994 roku, w których Towarzystwo pozyskało od Skarbu Państwa z prawem użytkowania na 25 lat działkę położoną w centrum Lublina przy ul. Niecałej 5. Budynek znajdował się poprzednio w użytkowaniu administracji Pogotowia Ratunkowego i był w bardzo poważnym stopniu zniszczony i zaniedbany. W wyniku dalszych starań Zarządu Towarzystwa w dniu 22 października 1999 działka i istniejący na niej budynek zostały przekazane przez Skarb Państwa Instytutowi Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie na własność Aktem Notarialnym (Repertorium A – Nr 2165/99).

Od czasu uzyskania w/w budynku podejmował starania o uzyskanie niezbędnych funduszy na renowację pałacu, a także na ochronę przed postępującym niszczeniem budynku. W 1999 roku wobec sprzyjającej deklaracji Zarządu Fundacji Współpracy-Polsko Niemieckiej w sprawie finansowego uczestnictwa w remoncie budynku rozpoczęto przygotowanie stosowanej dokumentacji budowlanej. Dzięki znaczącej pomocy finansowej ze strony UNESCO (przyznanej w 1996 roku) udało się przygotować projekt architektoniczny opracowany przez mgr inż. arch. Jadwigę Jamiołkowską, a ponadto projekt konstrukcyjny, projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, projekt instalacji elektrycznej, plan zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt ogrodzenia terenu oraz kosztorysy szczegółowe wszystkich opracowań branżowych. Projekt uzyskał zezwolenie na prowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz inne niezbędne zezwolenia. Od samego początku głównym koordynatorem projektu był inż. Ryszard Rudziński, ofiarnie oddany pracy na rzecz remontu siedziby. Ze strony Zarządu Towarzystwa pracami kierował prof. dr hab. Henryk Gapski.

Oprócz finansowego wkładu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (jako głównego sponsora projektu) oraz UNESCO, prace remontowe zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej Fundacji im. Rodziny Romerów (Montreal), Rodziny Romerów, Urzędu Miasta Lublina, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program MILAB), Kredyt Banku S.A. w Warszawie, Węglokoks Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, Zomar S.A., z Chełma i firmy Damis S.A., z Warszawy. W maju 2002 w wyniku przetargu nieograniczonego na adaptację siedziby Towarzystwa wyłoniono jego wykonawcę - Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., Oddziału w Lublinie. Prace remontowe trwały w okresie od sierpnia 2002 do listopada 2003 roku. Kierownikiem budowy z ramienia PPKZ był inż. Stnisław Dołba.

Obecnie [2008 r.] Towarzystwo stoi obecnie przed zadaniem znalezienia odpowiednich środków na zakończenie inwestycji, zwłaszcza wykonania zabezpieczenia budynku przez tzw. Izolację pionową oraz wykonania otoczenia budynku (placu, ogrodzenia, małej architektury). Ponadto naszym celem jest wybudowania na terenie naszej posesji Domu Dialogu niewielkiego budynku, mieszczącego kilka pokoi gościnnych dla gości Instytutu. Jednoczenie w pomieszczeniach Domu Dialogu stworzona zostałby biblioteka zwierająca specjalnie wyselekcjonowane publikacje i materiały z zakresu badań nad Europą Środkowo-Wschodnią wraz z czytelnią.