IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Walne Zebrania członków Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej


Walne Zebranie Członków w Lublinie, 2 grudnia 1992 roku

1. Zebranie zostało otwarte przez prof. Jerzego Kłoczowskiego, Prezesa Zarządu Towarzystwa. Witając uczestników spotkania prof. Kłoczowski obrad zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez zgromadzonych uczestników. Następnie krótko wspomniał zmarłych w okresie 1995-2000 członków Towarzystwa: śp. prof. dr hab. Pawła Czartoryskiego, prof. dr hab. Eugeniusza Gąsiora, Jerzego Giedroycia, prof. dr hab. Aleksandra Gieysztora, prof. dr hab. Jerzego B. Korolca, prof. dr hab. Ryszard Łużnego, prof. dr hab. Jerzego Strojnowskiego, prof. dr hab. Zygmunta Sułowskiego, Ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera, prof. dr hab. Janusza Ziółkowskiego oraz prof. dr hab. Czesława Zgorzelskiego. Zebrani uczestnicy uczcili pamięć wyżej wymienionych osób chwilą ciszy.

2. Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie prof. Tadeusza Baszyńskiego. Powołano także Komisję Skrutacyjną w składzie dr Hubert Łaszkiewicz (przewodniczący), dr Mirosław Filipowicz, dr Paweł Kras.

3. W dalszej części prof. Henryk Gapski, sekretarz naukowy Towarzystwa złożył sprawozdanie z działalności Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1995-2000. Na wstępnie swego sprawozdania prof. Gapski zaznaczył, że jest do drugie zebranie walne członków w historii Towarzystwa. Podkreślił, że potrzeba zwołania takiego zebrania było wielokrotnie sygnalizowana przez Komisję Rewizyjną oraz dostrzegana przez Zarząd, jednak ze względu na brak możliwości osiągnięcia quorum Walne zebranie członków nie było organizowane przez pięć kolejnych lat. Jednocześnie należy podkreślić, że Zarząd przyjmował coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swej działalności. Stało się ono podstawą kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej. Zarząd corocznie otrzymywał absolutorium.

W swym sprawozdaniu prof. Gapski krótko scharakteryzował najważniejsze przejawy działalności Towarzystwa w wymienionym okresie, zwracając szczególną uwagę na:

a) wieloletnie programy naukowe, najczęściej realizowane w ramach tematów badawczych finansowane przez KBN:

b) konferencje naukowe (w omawianym okresie Towarzystwo zorganizowało lub współorganizowało 16 konferencji i sesji naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym poza granicami kraju).

c) działalność wydawniczą, która w ostatnich latach została bardzo zdynamizowana W ostatnim pięcioleciu Towarzystwo opublikowało w okresie sprawozdawczym 49 pozycji książkowych, w ramach dziewięciu serii wydawniczych.

d) działalność Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej, która została powołana w 1992 roku jako sieć organizacji pozarządowych (NGO) działających na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech.

e) serwis internetowy EuroDialog, realizowany w latach 1997-1999. Jego celem była stała publikacja internetowego serwisu, który miał stanowić płaszczyznę dialogu europejskiego na możliwie wiele tematów związanych ze współczesną kulturą europejską. W ramach Serwisu opublikowano c0000000000000000zasopismo dialogu europejskiego EuroDialog (łącznie 5 edycji).

f) prace nad powołaniem Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego w Lublinie. Towarzystwo od samego początku uczestniczyło czynnie w tych pracach, zaś prof. Kłoczowski pełnił funkcję koordynatora zespołu rektorów.

Walne Zebranie Członków w Lublinie, 7 kwietnia 2001

1. Zebranie zostało otwarte przez prof. Henryka Gapskiego, Sekretarza Naukowego Towarzystwa. Witając uczestników spotkania prof. Gapski obrad zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez zgromadzonych uczestników. Następnie przedstawiono protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków w dniu 7 kwietnia 2001 roku.

2. Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie prof. Tadeusza Baszyńskiego. Powłano także Komisję Skrutacyjną w składzie dr Hubert Łaszkiewicz (przewodniczący), dr Witold Matwiejczyk.

3. Prof. Gapski przedstawił propozycje niezbędnych zmian w statucie Towarzystwa, które zostały przyjęte przez Zarząd po przeanalizowaniu wezwania ze strony Sądu Rejestrowego w Lublinie (otrzymanego w dniu 9 października br.). W w/w wezwaniu Sądu przedstawiono konkretne rozwiązania istniejące w dotychczasowym statucie, które w opinii Sądu są przeszkodami w rejestracji Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedstawione przez Zarząd propozycje zmian zostały poddane szczegółowej konsultacji z prawnikiem, specjalistą od prawa o stowarzyszeniach. W imieniu Zarządu prof. H. Gapski zaproponował przyjęcie następujących zmian w tekście Statutu w par 12 (sprecyzowanie procedury wyboru członka władz Towarzystwa w przypadku jego ustąpienia, wykluczenia lub śmierci), par. 13 (sprecyzowanie kompetencji Walnego Zebranie Członków– Zmienić w następującym brzmieniu par. 14. (określenie kompetencji Zarządu), par. 17. (wyjaśnienie zasady zaciągania zobowiązań majątkowych), par. 22 (doprecyzowanie zasady przyjmowania uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa). Po przedstawieniu tych propozycji odbyła się, krótka dyskusja, w której wyjaśniono w sposób szczegółowy cel proponowanych zmian.

4. Następnie odbyła się głosowanie przedstawionych propozycji. W świetle protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzono, że przedstawione propozycje zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników Zgromadzenia.

5. W dalszej części odbyła się krótka dyskusja wokół bieżących zadań i perspektyw Towarzystwa w najbliższych latach. Prof. Henryk Gapski poinformował zebranych o pozytywnym rozwiązaniu starań Towarzystwa o powołania Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej na prawach jednostki badawczo-rozwojowej. Instytut został, bowiem na początku października 2001 roku powołany do życia zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Nauki oraz Ministra Finansów. W najbliższych tygodniach trwał będzie proces konstytuowania się nowej placówki, zgodnie z warunkami finansowymi (budżet KBN), na które w tej chwili należy oczekiwać. Prof. Gapski przekazał także wiadomość o pomyślnej dla Towarzystwa decyzji o przyznaniu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej dotacji w wysokości 500 tys. złotych na remont siedziby Towarzystwa przy ul. Niecałej 5. Niestety w najbliższym czasie władze Towarzystwa powinny znaleźć dodatkowe dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł., które jest niezbędnym warunkiem, nie tylko przeprowadzenia remontu, ale także otrzymania w/w dotacji ze strony Fundacji. Po dyskusji obrady Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zostały zamknięte.

Walne Zebranie Członków w Lublinie, 22 października 2001

1. Zebranie zostało otwarte przez prof. Henryka Gapskiego, Sekretarza Naukowego Towarzystwa. Witając uczestników spotkania prof. Gapski obrad zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez zgromadzonych uczestników. Następnie przedstawiono protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków w dniu 7 kwietnia 2001 roku.

2. Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie prof. Tadeusza Baszyńskiego. Powłano także Komisję Skrutacyjną w składzie dr Hubert Łaszkiewicz (przewodniczący), dr Witold Matwiejczyk.

3. Prof. Gapski przedstawił propozycje niezbędnych zmian w statucie Towarzystwa, które zostały przyjęte przez Zarząd po przeanalizowaniu wezwania ze strony Sądu Rejestrowego w Lublinie (otrzymanego w dniu 9 października br.). W w/w wezwaniu Sądu przedstawiono konkretne rozwiązania istniejące w dotychczasowym statucie, które w opinii Sądu są przeszkodami w rejestracji Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedstawione przez Zarząd propozycje zmian zostały poddane szczegółowej konsultacji z prawnikiem, specjalistą od prawa o stowarzyszeniach.

W imieniu Zarządu prof. H. Gapski zaproponował przyjęcie następujących zmian w tekście Statutu w par 12 (sprecyzowanie procedury wyboru członka władz Towarzystwa w przypadku jego ustąpienia, wykluczenia lub śmierci), par. 13 (sprecyzowanie kompetencji Walnego Zebranie Członków– Zmienić w następującym brzmieniu par. 14. (określenie kompetencji Zarządu), par. 17. (wyjaśnienie zasady zaciągania zobowiązań majątkowych), par. 22 (doprecyzowanie zasady przyjmowania uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa). Po przedstawieniu tych propozycji odbyła się, krótka dyskusja, w której wyjaśniono w sposób szczegółowy cel proponowanych zmian.

4. Następnie odbyła się głosowanie przedstawionych propozycji. W świetle protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdzono, że przedstawione propozycje zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników Zgromadzenia.

5. W dalszej części odbyła się krótka dyskusja wokół bieżących zadań i perspektyw Towarzystwa w najbliższych latach.

Prof. Henryk Gapski poinformował zebranych o pozytywnym rozwiązaniu starań Towarzystwa o powołania Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej na prawach jednostki badawczo-rozwojowej. Instytut został, bowiem na początku października 2001 roku powołany do życia zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Nauki oraz Ministra Finansów. W najbliższych tygodniach trwał będzie proces konstytuowania się nowej placówki, zgodnie z warunkami finansowymi (budżet KBN), na które w tej chwili należy oczekiwać.

Prof. Gapski przekazał także wiadomość o pomyślnej dla Towarzystwa decyzji o przyznaniu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej dotacji w wysokości 500 tys. złotych na remont siedziby Towarzystwa przy ul. Niecałej 5. Niestety w najbliższym czasie władze Towarzystwa powinny znaleźć dodatkowe dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł., które jest niezbędnym warunkiem, nie tylko przeprowadzenia remontu, ale także otrzymania w/w dotacji ze strony Fundacji.

Po dyskusji obrady Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zostały zamknięte.

Walne Zebranie Członków w Lublinie, 4 marca 2004

1. Zebranie zostało otwarte przez prof. Jerzego Kłoczowskiego, Prezesa Zarządu Towarzystwa. Następnie zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę na wybór prof. Tadeusza Baszyńskeigo na przewodniczącego obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: dr Beata Surmacz – przewodnicząca, dr Mirosław Filipowicz oraz dr Bogumił Szady – członkowie.

2. W dalszej części obrad zaprezentowano sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2001-2003. Sprawozdanie przedstawił prof. Henryk Gapski, Sekretarz Naukowy Towarzystwa. Ponieważ zostało ono przesłane członkom Towarzystwa uprzednio drogą korespondencyjną (zał. 3) w związku z tym przedstawiono podczas Zebrania jedynie jego główne elementy. W wymienionym okresie Towarzystwem kierował zarząd w składzie: Prof. Jerzy Kłoczowski – prezes zarządu; prof. Jerzy Bartmiński – wiceprezes zarządu; prof. Henryk Gapski – sekretarz naukowy; prof. Zdzisław Chlewiński, prof. Wiesław Müller, prof. Ziemowit Jacek Pietraś, prof. Jan Rayss – członkowie zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd zaproponował członkostwo Towarzystwa 32 nowym osobom; zmarło troje członków: dr Jakub Karpiński, prof. Czesław Hernas i prof. Irena Sławińska. Zebrani uczcili pamięć Zmarłych chwilą ciszy. Następnie prof. Gapski zwrócił uwagę na ogromne znaczeniu decyzji o powołaniu Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jako jednostki badawczo-rozwojowej. Instytut został powołany w 2001 roku - w porozumieniu pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych i Ministrem Finansów. Powstanie Instytutu stało się możliwe dzięki wieloletnim staraniom Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Drugim, ważnym osiągnięciem Towarzystwa w okresie sprawozdawczym jest przeprowadzenie remontu i adaptacji budynku - siedziby Towarzystwa przy ulicy Niecałej 5 w Lublinie. Remont budynku, którego koszt wyniósł 990 tyś. zł, był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urzędu Miasta Lublin, Fundacji Romerów z Kanady oraz kilku firm-przedsiębiorstw. Dokumentację prawną i techniczną sporządzono dzięki finansowej pomocy UNESCO oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykonawcą remontu były Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków w Lublinie. W budynku – użytkowanym od grudnia 2003 roku wspólnie przez Towarzystwo i Instytut - znajdują się pomieszczenia pracowni naukowej, administracji, biblioteki i archiwum, sala konferencyjna oraz miejsce do urządzania ekspozycji wystaw. Jednocześnie prof. Gapski określił plany na kolejne, niezbędne prace zmierzające do zagospodarowania otoczenia budynku oraz jego zabezpieczenia budynku z zewnątrz. Prezentując dokonania naukowe Towarzystwa prof. Henryk Gapski zwrócił uwagę na realizację poszczególnych projektów i inicjatyw badawczych oraz przedstawił bardzo bogaty dorobek wydawniczy i konferencyjny placówki. Odnosząc się do sytuacji finansowej Towarzystwa prof. Gapski przedstawił listę dotychczasową sponsorów w działalności Towarzystwa. Następnie głos zabrał prof. Jerzy Kłoczowski, który przedstawił wizję działalności Towarzystwa w najbliższych latach. Rozpoczynając swoje wystąpienie prof. Kłoczowski zwrócił uwagę, że w ciągu ponad 12 lat istnienia Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej zyskało trwałe miejsce na mapie intelektualnej i politycznej Polski i Europy. Dzięki ludziom, którzy w ciągu tego czasu potrafili się zaangażować w tę szczególna działalność – często na zasadzie “wolonatariatu”– potencjał badawczy oraz silna, międzynarodowa pozycja lubelskiego ośrodka są dziś niekwestionowane Szczególnie ważnym owocem działalności Towarzystwa jest powołanie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej o statucie JBR w roku 2001, który pozwolił na zbudowanie własnego zespołu badawczego, wydawnictwa i zaplecza administracyjnego, bez którego nie można mówić o dalszym rozwoju działalności ośrodka. Prof. Kłoczowski zarysowując aktualną sytuację państw i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej przedstawił kilka refleksji nad perspektywami działalności Towarzystwa. Zgodnie z opinią obserwatorów i znawców problematyki międzynarodowej sytuacja regionu jest dalece odmienna od tej, która wytworzyła bezpośrednio po historycznym przełomie lat 1989-91. Następujące zmiany polityczne i gospodarcze doprowadziły do wyraźnego zróżnicowania w sytuacji poszczególnych krajów regionu. Zaawansowanie w procesie reform i wejście niektórych państw regionu do Unii Europejskiej, sytuacja międzynarodowa, ugruntowanie kultury demokratycznej – oto czynniki, które występują nierównomiernie na przestrzeni całego regionu. Jednocześnie prof. Kłoczowski podkreślił konieczność nadal aktualnego i potrzebnego zaangażowania Instytutu w sprawy Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukrainy i Białorusi, wymagającego trudu badawczego oraz organizacyjnego. Jako przykłady takich działań prof. Kłoczowski wymienił organizowane przez Instytut przedsięwzięcia naukowe w ramach Roku Polskiego na Ukrainie i Francji w roku 2004. Zwrócił także uwagę znaczenie Towarzystwa, zrzeszającego ponad 130 członków działających w wielu krajach i w wielu ośrodkach. Jest to ogromny potencjał nie tylko naukowy, ale także polityczny, który powinien być pełniej wykorzystywany w realizacji działań Towarzystwa.

3.W dalszej kolejności odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Towarzystwa. Prof. Jakub Mames zwrócił uwagę na imponujące owoce działalności Towarzystwa. Zgłosił pomysł zwrócenia się do władz miasta o uwzględnienia siedziby Towarzystwa na trasach turystycznych ukazujących związek tradycji unii lubelskiej z Unia Europejską. Dyskutant zwrócił uwagę na potrzebę zainicjowania przez Towarzystwo debaty na temat konstytucji europejskiej. Prof. Ziemowit J. Pietraś podkreślił potrzebę debaty na temat nowego geopolitycznego i kulturalnego miejsca regionu Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu nowej sytuacji, jaką stwarza wejście Polski innych krajów regionu do Unii Europejskiej. Istotne byłoby również w najbliższych latach wyraźne wyspecyfikowanie i rozdzielenie zadań Towarzystwa jako organizacji pozarządowej oraz Instytutu jako JBR. Prof. Hanna Dylągowa, podkreśliła, że należy z większym naciskiem dbać o jak najbliższe kontakty z intelektualistami białoruskimi i ukraińskimi, zwłaszcza w tej nowej sytuacji. Mam to ogromne znaczenia ze względy na podtrzymywanie tradycji Rzeczypospolitej Wielu Narodów. Prof. Marek Pietraś zaznaczył w swej wypowiedzi, że wejście Polski do UE stwarza ową sytuację, która wymaga od Towarzystwa dwojakiego działania: z jednej strony głębokiego, zwłaszcza historycznego zamysłu nad Europą Środkowo-Wschodnią, a z drugiej strony przez działanie bardziej operacyjne nastawione na podkreślanie problemów aktualnych. Prof. Jan Pomorski zauważył, że sytuacji istnienia Instytutu, Towarzystwo powinno wykorzystać swe możliwości dla budowanie odpowiedniej atmosfery naukowej i politycznej, jak np. w kontekście działalności Kolegium Polsko-Ukraińskiego. Prof. Pomorski zgłosił propozycję powstania przy Towarzystwie ciała, które wspierałoby procesu umacniania tej uczelni. Prof. Wiesław Müller złożył propozycję przyjęcia przez nowy Zarząd Towarzystwa dokładnego programu prac Towarzystwa na najbliższe lata, uwzględniającego rozdziała zadań Instytutu i Towarzystwa. N zakończenie O. Aleksander Hauke-Ligowski zwrócił uwagę na potrzebę wystąpienia do KRS z wnioskiem o zarejestrowanie Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego.

5. Złożona została także informacja o działalności Komisji Rewizyjnej, przedstawiona przez mgr Grzegorza Głucha, dyrektora biura Towarzystwa. W wymienionym okresie Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: prof. Urszula Borkowska – Przewodnicząca Komisji: prof. Zbigniew Hołda, prof. Jan Mazur, prof. Stefan Nieznanowski. Zgodnie z par. 15 Statutu Towarzystwa Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i czuwa nad przestrzeganiem postanowień Statutu; jak również składa odpowiednie wniosku Walnemu Zebraniu Członków. Działalność Komisji koncentrowała się wokół sprawdzenia zgodności działalności Towarzystwa z jego Statutem. Wynikiem tych analiz jest dokonywana corocznie przez Komisję ocena działalności statutowej oraz bilansu wyników finansowych w działalności Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Komisja zwracała zwłaszcza uwagę na szeroką i bogatą działalność wydawniczą Towarzystwa Instytutu, wyrażającą się we wzroście poziomu edytorskiego wydawanych książek. Godne zauważenia są także wymienione w sprawozdaniach rocznych osiągnięcia Towarzystwa w dziedzinie organizacji ważnych konferencji naukowych oraz wymiany naukowej w skali Europy Środkowo-Wschodniej. Protokoły komisji stwierdzają również poprawność prowadzonej działalności finansowej Towarzystwa. Biorąc pod uwagę prawidłową działalność merytoryczną i finansową Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie – Komisja wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa za lata 2001-2003.

6.Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej za latach 2001-2003. W głosowaniu wzięło udział 28 osób. Za głosowało: 26 osób, wstrzymało się: 2, przeciw: 0. W związku z tym stwierdzono udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa za w/w okres.

7.W dalszej kolejności rozpoczęto głosowanie nad wyborem władz Towarzystwa na kadencję 2004-2009. Członkowie Towarzystwa wyrazili jednogłośnie zgodę na głosowanie jawne. Podczas obrad zgłoszono jedną kandydaturę, dotychczasowego Prezesa Zarządu prof. dr Jerzego Kłoczowskiego., który został jednogłośnie wybrany na funkcję Prezesa Zarządu na nową kadencję. W głosowaniu nad wyborem Zarządu na wybrano Zarząd na nową kadencję w składzie: prof. Jerzy Bartmiński, prof. Henryk Gapski, dr Hubert Łaszkiewicz prof. Ziemowit Jacek Pietraś, prof. Jan Rayss, prof. Zbigniew Zaleski. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zgłoszony na stanowisko Przewodniczącego Komisji kandydat - prof. Zbigniew Hołda – został poparty jednogłośnie. Również kandydatury: prof. Stefana Nieznanowskiego i dr Witolda Matwiejczyka, na członków Komisji zostały zaakceptowane zdecydowaną większością głosów.

8.Nowowybrany Prezes Zarządu Prof. Jerzy Kłoczowski dziękując za dokonany wybór podkreślił, że traktuje go jako zaszczyt oraz potwierdzenie obranej linii działalności Towarzystwa. Złożył podziękowania ustępującym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pogratulował wyboru nowych członkom władz. Jednocześnie podkreślił potrzebę wspólnego działania członków Towarzystwa dla integracji społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Wejście Polski do Unii Europejskiej należy traktować w tej mierze jako szansę, nie tylko dla wykorzystania nowych możliwości finansowych i organizacyjnych, ale dla tworzenia wizji polityki wschodniej UE.

Walne Zebranie Członków w Lublinie, 10 czerwca 2006

1. Zebranie zostało otwarte przez prof. Jerzego Kłoczowskiego, Prezesa Zarządu Towarzystwa. Na początku zebrania prof. Kłoczowski wspomniał o zmarłych w latach 2004-2006 członkach Towarzystwa: Józef Gierowski, Marek Karp, Czesław Miłosz, Jan Nowak-Jeziorański, Ziemowit J. Pietraś (członek Zarządu), Tadeusz Wasilewski. Zebrani uczestnicy uczcili pamięć wyżej wymienionych osób chwilą ciszy. Następnie zebrani wyrazili zgodę na wybór prof. Tadeusza Baszyńskiego na przewodniczącego obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: dr Andrzej Gil i dr Ireneusza Topolski.

2. Po zaakceptowaniu porządku dziennego, przedstawiony został przez Grzegorza Głucha - Dyrektora Biura protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia (4 marca 2004) Towarzystwa. Następnie prof. Henryk Gapski - Sekretarz naukowy Towarzystwa przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2004-2006. W swym raporcie zwrócił zwłaszcza uwagę na działalność naukową Towarzystwa, w tym na dwanaście zorganizowanych konferencji naukowych oraz publikacje książkowe.

3. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Towarzystwa przewodniczący obrad zarządził wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa, w związku ze śmiercią prof. dr hab. Ziemowita J. Pietraś oraz rezygnacją z dalszych prac przez prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego i przez prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego Zbigniewa Zaleskiego. Prezes Zarządu Towarzystwa podziękował ustępującym członkom Zarządu za ich wkład w działalność Towarzystwa oraz zaproponował kandydatury prof. Iwony Hofman, Grzegorza Głucha i dr Zbigniewa Piłata. W wyniku głosowania w trybie tajnym wyniki głosowania nad kandydaturami zgłoszonymi do Zarządu przedstawiały się następująco: przy 19 osobach obecnych: 19 osób oddało głosy ważne, za kandydaturą Grzegorza Głuch: 14 tak 3 nie 1 wstrzymujący się, za kandydaturą prof. Iwony Hofman 17 tak 1 nie 1 wstrzymujący się oraz za kandydaturą dr Zbigniewa Piłata 17 tak 1 nie 1 wstrzymujacy się.

4. Następnie przedstawiono wniosek Zarządu o dokonanie zmian w statucie Towarzystwa, które mają dotyczyć wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie Towarzystwu statusu organizacji pożytku publicznego. Następnie odbyła się dyskusja nad projektem zmiany statutu Towarzystwa. W czasie jej trwania prof. Jan Pomorski sformułował pytanie o sens starań o status OPP. Jego zdaniem ewentualne pożytki mogą być minimalne, ponadto istnieją liczne zagrożenia związane z rygorystycznymi kontrolami oraz relacjami pomiędzy Towarzystwem i Instytutem. Ponadto zaproponował również dodanie przepisów statutu dotyczących prowadzenia uczelni wyższej i studiów podyplomowych. Ponadto głos zabrali: prof. Jerzy Bartmiński (który poruszył kwestię praw uczelni wyższej i studiów podyplomowych), prof. Jakub Mames (prośba o dokładne wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości związanych z nadaniem Towarzystwu statusu o.p.p.), ks. prof. Roman Dzwonkowski (kwestia techniczna - powtarzalność paragrafów) oraz prof. Jan Rayss (kwestia koincydencji działań Instytutu i Towarzystwa). W związku z wątpliwościami, związanymi z oceną korzyści wynikających z uzyskania przez Towarzystwo statusu organizacji pożytku publicznego, postanowiono, aby Zarząd po zasięgnięciu opinii prawnej, zapoznał się z ewentualnymi, pozytywnymi i negatywnymi skutkami takiej decyzji.

5. W dalszej części obrad profesor Kłoczowski przedstawił perspektywiczne plany działalności Towarzystwa w kolejnym okresie sprawozdawczym. Strategicznymi celami mają być nadal: współpraca z Ukrainą (m.in. tłumaczenia "Historii Polski" na język ukraiński, współpraca z ukraińskimi ośrodkami naukowymi), możliwe najbliższe stosunki z Białorusią, propagowanie dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród konkretnych zadań prof. Kłoczowski wymienił potrzebę wspierania Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz duże projekty naukowe, będące podłożem konferencji planowane przez Towarzystwo w latach 2006-2007. Realizacja tych celów – zdaniem Prezesa Zarządu – zależy od współdziałania i integracji między członkami Towarzystwa oraz podejmowanymi przezeń inicjatywami, ale również od większej od dotychczasowej aktywności członków w codzienną pracę Towarzystwa. Przedstawił nadzieje, że pojawiające się zagrożenia dla działalności Towarzystwa i Instytutu (kwestie finansowe, zagrożenia dla istnienia jednostek badawczo-rozwojowych) zostaną przezwyciężone.

6. W ramach dyskusji i wolnych wniosków prof. Bartmiński zaproponował wsparcie inicjatywy KRASP-u związanej z ochroną i ugruntowaniem "etosu" środowiska akademickiego, poprzez uczestnictwo Towarzystwa w dyskusji o tym jakie zasady chcemy podtrzymać.

Góra