IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Poniżej zamieszczone są notatki o wydarzeniach, które zamieszczane były na bieżąco na stronie głównej IEŚW w ubiegłych latach.

Wydarzenia archiwalne 2018

14.12.2018

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został uhonorowany Medalem 25-lecia Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w uznaniu za długoletnią i owocną współpracę naukową i wspólnotę zainteresowań badawczych w duchu Jerzego Giedroycia. Medal przekazano na ręce Dyrektora Instytutu prof. Mirosława Filipowicza.

PJ, 17.12.18

3.12.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany Liberal Democracy vs. Autocracy: the Case of Ukraine, ukazał się w czasopiśmie „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 16 (2018), no. 5, pp. 15-38.

AB, 18.12.18

Grudzień 2018

Ukazała się publikacja: Anna Visvizi, On the fringe: Greece, migration, and populism, „Roczniki Nauk Społecznych” (“Annals of Social Sciences”), 2018, t. 10 (46), nr 3, s. 63-75, ISSN 0137-4176/eISSN 2544-5812.

AV, 18.12.18

30.11.2018

Dyrektor IEŚW prof. Mirosław Filipowicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Europa Środkowo-Wschodnia: refleksje z perspektywy stulecia” na międzynarodowej konferencji „National identities – European universality: Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918-2018)”, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami wydarzenia były: Narodowe Centrum Kultury, Związek Kompozytorów Polskich i Instytut Muzykologii UW.

PJ, 6.12.18

29-30.11.2018

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Przeszłość dla przyszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w.”, zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. W konferencji wzięli udział pracownicy IEŚW. Dr Anna Bażenowa wygłosiła referat pt. „Pierwsza wojna światowa i polityka pamięci we współczesnej Rosji i Ukrainie”; dr Agata Tatarenko pt. „Miejsce świadka historii w polskiej polityce historycznej po 1989 r.”. Z kolei prof. Rafał Wnuk był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego pt. „Pamięć i historia w Europie Środkowo-Wschodniej”.

AT, 17.12.18

26-27.11.2018

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w 4th International Forum “In Search of Lost Universalism”, które zostało zorganizowane przez Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe w Berlinie. Wśród ekspertów i uczestników seminarium byli przedstawiciele Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Chorwacji, Czarnogóry, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Kirgistanu, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Tadżykistanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

AB, 18.12.19

27.11.2018

W Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Polskie drogi do wolności. W stulecie odrodzenia niepodległej Polski”. Wzięli w niej udział pracownicy IEŚW: prof. M. Filipowicz, prof. R. Wnuk, dr Marek Radziwon i Paweł Jarosz. Prof. Filipowicz wygłosił referat pt. „Przystosowanie, kolaboracja, opór: bardzo polski spór o stare dylematy patriotyzmu. Na marginesie korespondencji Andrzeja Walickiego z Leszkiem Kołakowskim”. Prof. Wnuk wygłosił referat pt. „Święto Niepodległości jako miejsce pamięci”. Organizatorami konferencji były: Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej szkoły Ekonomiki i Instytut Polski w Moskwie.

PJ, 6.12.18

26.11.2018

Prof. Mirosław Filipowicz i Paweł Jarosz wzięli udział w światowym forum UNESCO i NGOs w Moskwie. Prof. Filipowicz wystąpił w sesji plenarnej w panelu zatytułowanym: Science for Diplomacy, Diplomacy for Science.

PJ, 27.11.18

25.11.2018

W Moskwie odbyło się spotkanie robocze grupy pracowników IEŚW (prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk, dr Marek Radziwon, Paweł Jarosz) z rosyjskimi historykami z Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, których pracą kierował akademik A. O. Czubarian. Podczas spotkania przedyskutowane zostały liczne rosyjskie uwagi zgłoszone do przygotowanego już trzeciego tomu pomocy naukowych dla nauczycieli historii, poświęconego dziejom XX wieku.

PJ, 27.11.18

15-17.11.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w 2nd Annual Conference „Collecting Loss” w Weimarze, gdzie zaprezentowała referat pt. „Soviet Monuments – Symbols of Victory, Loss or Reconciliation?”.

AKZ, 23.11.18

8-9.11.2018

Aleksiej Wasiljew wziął udział w poświęconym 100-leciu odrodzenia państwa polskiego międzynarodowym sympozjum naukowym pt. „Ojcowie polskiej niepodległości: Piłsudski, Dmowski, Paderewski”, zorganizowanym przez Bibliotekę Polską w Paryżu i Stację Naukową PAN w Paryżu, na którym wystąpił z referatem „Odrodzenie państwa polskiego w opinii publicznej rewolucyjnej Rosji: l’outillage mental a rzeczywistość historyczna”.

AW, 14.11.18

6.11.2018

Dyrektor IEŚW prof. M. Filipowicz wraz z pracownikami IEŚW: prof. R. Wnukiem i dr A. Tatarenko wzięli udział w pracach sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Spraw Zagranicznych. Przedmiotem posiedzenia była zainicjowana przez KPRM i procedowana w Sejmie ustawa o nowym Instytucie Europy Środkowej. Dyrektor IEŚW zabrał głos i przedstawił posłom konsekwencje przyjęcia wyżej wspomnianej ustawy, których skutkiem będzie likwidacja IEŚW.

PJ, 6.12.18

Listopad 2018

Nastąpiło ogłoszenie wyników KUNKURSU DLA STUDENTÓW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą OECD, w tym jej funkcjonowania i wpływu na państwa członkowskie oraz kraje trzecie. Konkurs zorganizowany był przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD oraz IEŚW. Ze strony IEŚW w skład komisji konkursowej weszli: prof. Mirosław Filipowicz (wiceprzewodniczący Komisji) oraz dr Anna Visvizi (członek Komisji).

AV, 18.12.18

Listopad 2018

Podczas konferencji pt. „Muslim minorities and the refugee crisis in Europe. Narratives and policy responses”, która odbyła się w SGH, dr Anna Visvizi wygłosiła referat pt. „Greece and the refugee crisis in Europe: law, politics and foreign policy” oraz moderowała panel pt. „Different faces of Islamophobia in Europe”.

AV, 18.12.18

29-31.10.2018

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowej „Cykl Mawrodinowski – 2018” („Мавродинские чтения – 2018”), która odbyła się na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym 29-31 października br. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Научная деятельность польских ученых-гуманитариев в университетах Киева, Харькова и Одессы (вторая половина XIX – начало XX вв.)”.

AB, 15.11.18

25.09.2018

W ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej IEŚW współorganizował dwa panele:
1. Prezentacja: Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii. Prezentacja projektu i efektów.
Podczas panelu zostało zaprezentowane wydawnictwo pomocy naukowych dla nauczycieli historii w Polsce i w Rosji. Dwa opublikowane tomy, przygotowane we współpracy IEŚW z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, wydane zarówno po polsku, jak i po rosyjsku, dotyczą dziejów od XIV do XIX wieku. Całość została przygotowana dzięki grantowi uzyskanemu w Narodowym Centrum Nauki. Nad wydawnictwem pracowali wspólnie polscy i rosyjscy historycy, a także nauczyciele historii. Każdy z tekstów wydawnictwa został napisany wspólnie przez polskiego i rosyjskiego autora. Wydawnictwo to ważny krok w stronę lepszego zrozumienia przez Rosjan polskiej wrażliwości historycznej i lepszego zrozumienia przez Polaków uwrażliwień rosyjskich.
Paneliści: dr Marek Radziwon (moderator) – IEŚW, prof. Mirosław Filipowicz – IEŚW, dr Kirył Koczegarow – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektorka forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, Krzysztof Styczyński – III LO w Lublinie
2. Panel dyskusyjny: 100-lecie niepodległości: przeszłość czy przyszłość?
Rok 1918 przyniósł fundamentalne zmiany na mapie Europy. W naszym regionie powstały niepodległe państwa, m.in. Polska i Litwa, w Rosji ugruntowali swą władzę bolszewicy, fiaskiem zakończyły się natomiast próby stworzenia niepodległej Ukrainy i Białorusi. Stulecie niepodległości obchodzone uroczyście w Polsce to okazja do refleksji zarówno nad przeszłością, jak i teraźniejszością oraz przyszłością. Historia wciąż wpływa na współczesne stosunki państw regionu. Niekiedy jest to wpływ obciążający, kiedy indziej zaś budujący wspólną tożsamość. Paneliści zastanawiali się nad pożytkami i nadużyciami historii, a także podjęli próbę zdiagnozowania współczesności.
Paneliści: prof. Mirosław Filipowicz (moderator) – IEŚW, Artur Michalski – ambasador RP na Białorusi, Nikolai Klimeniouk – publicysta, Berlin, dr Kirył Koczegarow – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, dr Marek Radziwon – IEŚW

PJ, 4.10.18

26-29.09.2018

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w konferencji Komisji Historyków Polski i Rosji, zorganizowanej w Warszawie przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk. 27 września wygłosił referat pt. „Polacy – mieszkańcy »domu nad rzeką Moskwą«. Uwagi na marginesie książki Y. Slezkine’a”.

PJ, 4.10.18

2-8.09.2018

Miło nam poinformować, że dr Hanna Bazhenova wzięła udział w International Summer School “The Past in the Present – History, Law and Memory”, zorganizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Łękuku 2-8 września 2018 r. Seminarium składało się z cyklu wykładów, warsztatów i debat naukowych, które dotyczyły wpływu historii i polityki na interpretację oraz stosowanie prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa karnego, polityki pamięci i dialogu historycznego. W seminarium wzięło udział 18 młodych naukowców z Armenii, Federacji Rosyjskiej, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Serbii, Ukrainy i Węgier.

AB, 15.11.18

Wrzesień 2018

Dr Anna Visvizi gościła na University of Salerno (UNISA) we Włoszech, gdzie podczas warsztatów dla doktorantów wygłosiła referat pt. „The PhD proces: the do and don’t”.

AV, 18.12.18

Lipiec 2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Russia’s monuments policy in the Baltic States ukazał się w prestiżowym wydawnictwie Routledge, w monografii Russia and the EU. Spaces of Interaction, red. Thomas Hoffmann i Andrey Makarychev.

AKZ, 23.11.18

27-29.06.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w konferencji The MAG Convention (The International Association for the Humanities), zorganizowanej we Lwowie, na której wygłosiła referat pt. „Russian-speakers in Latvian political security discourse”.

AKZ, 23.11.18

26.06.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w warsztatach „How to Get your Paper Published in an International Journal”, zorganizowanych przez międzynarodowe czasopismo „East European Politics & Societies and Cultures” we Lwowie.

AKZ, 23.11.18

14.06.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w konferencji „Migracje do Unii Europejskiej – szanse i wyzwania”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL w Lublinie, na której zaprezentowała referat pt. „Polityczna rola diaspory na przykładzie krajów europejskich i obszaru postsowieckiego”.

AKZ, 23.11.18

21-26.05.2018

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk i dr Marek Radziwon przebywają w Seulu na zaproszenie Northeast Asian History Foundation (NAHF). Uczestniczą we współorganizowanym przez NAHF i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej seminarium pt. „The Provisional Government, Republicanism and Historical Reconciliation: Korea and Poland in Comparative Perspective”. Jest ono częścią cyklu polsko-koreańskich seminariów skoncentrowanych na perspektywach dialogu o historii z trudnymi sąsiadami i porównuje doświadczenia polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie z koreańsko-japońskimi. Dyrektor i pracownicy IEŚW odwiedzą również Hankuk University for Foreign Studies.

MB, 21.05.18

3-5.05.2018

W dniach 3-5 maja 2018 r. adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova przebywała w Nowym Jorku na 23ed Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, zorganizowanym przez Harriman Institute, Columbia University. W ramach panelu „The First World War and the Russian Revolution” dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Contemporary Russia and Ukraine”.

AB, 15.11.18

Maj 2018

Ukazała się publikacja, której dr Anna Visvizi jest współredaktorem: Ch. Schweiger, A. Visvizi (eds), Central and Eastern Europe in the EU: Challenges and Perspectives Under Crisis Conditions, London & New York: Routledge (Routledge Studies in the European Economy), 2018, ISBN 978-1-13-871402-1.@

AV, 18.12.18

25.04.2018

Dr Anna Visvizi i dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięły udział w spotkaniu kobiet zajmujących się polityką zagraniczną, które odbyło się w Warszawie przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla.

AKZ, 26.04.18

10.04.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany 1917 год и эмиграция преподавателей-поляков Петроградского университета, ukazał się w publikacji 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья: Международная научно-просветительская конференция. Москва, 26–28 октября 2017 года, сост. М. Ю. Сорокина, Москва: Вифсаида; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2017, s. 459–470.

AB, 10.04.18

4.04.2018

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Dissonant Heritage: Soviet Monuments in Central and Eastern Europe ukazał się w monografii: Historical Memory of Central and East European Communism (red. Agnieszka Mrozik i Stanislav Holubec). Publikacja została wydana w prestiżowym wydawnictwie Routledge.

AKZ, 4.04.18

Kwiecień 2018

Pod redakcją dr Anna Visvizi ukazała się publikacja będąca wynikiem współpracy IEŚW z Przedstawicielstwem RP przy OECD: A. Visvizi (ed.), Inside OECD: The Role of Ambassadors, Paris-Lublin: IEŚW Press, 2018, ISBN 978-83-60695-86-9.

AV, 18.12.18

19.02.2018

IEŚW, wraz z Przedstawicielstwem RP przy OECD, był współorganizatorem debaty poświęconej multilateralizmowi, zatytułowanej „International Organizations and Multilateralism: A View from Central Europe (The Paris Debate)”, która odbyła się w Paryżu. Dr Anna Visvizi, kierownik pracowni naukowej IEŚW, była współprzewodniczącą komitetu organizacyjnego oraz moderowała dyskusję. Pełny opis debaty: Anna Visvizi, Panel discussion report: International Organizations and Multilateralism: a View from Central Europe (The Paris Debate), „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, 2018, vol. 16, no. 3, s. 189-193, dostępny jest online: https://www.ies.lublin.pl/rocznik

AV, 18.12.18

19.02.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik opublikowała artykuł pt. The Securitization of National Minorities in the Baltic States w czasopiśmie „Baltic Journal of Law & Politics”, 10:2 (2017): 26-45; DOI: 10.1515/bjlp-2017-0011.

AKZ, 20.02.18

12.02.2018

W numerze 2017/3 czasopisma „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” został opublikowany artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Integration of Russian speakers in the Baltic states.

AKZ, 20.02.18

9-10.02.2018

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w UPTAKE workshop „Ethnopolitics in Central and Eastern Europe in a State of Flux”, University of Tartu (Estonia), gdzie zaprezentowała referat pt. „Russian-speaking organizations in CEE: from local to transnational community building”.

AKZ, 20.02.18

Wydarzenia archiwalne 2017

20.12.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Non-citizens in Latvia: Is it a Real Problem? ukazał się w czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, nr 49/2017.

AKZ, 21.12.17

19.12.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej, zatytułowany The European Vector of Ukrainian Migration Policy, ukazał się w czasopismie „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 15 (2017), zeszyt 3, s. 113-133.

AB, 31.01.18

15.12.2017

Dr Anna Visvizi, we współpracy z dr. P. Tokarskim, opublikowała artykuł pt. ‘Poland and the Re-categorization of the Eurozone Entry: From a Legal Obligation to a Political Issue’; pełny opis bibliograficzny: Visvizi, A., Tokarski, P. (2017) ‘Poland and the Re-categorization of the Eurozone Entry: From a Legal Obligation to a Political Issue’, in: Hashimoto, T., Rhimes, M. (eds) Reviewing European Union Accession. Unexpected Results, Spillover Effects, and Externalities, Leiden: BRILL, 2017, ISBN13: 9789004316478

AV, 21.12.17

7-8.12.2017

Aleksiej Wasiliew wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas konferencji wygłosił referat pt. „Rozpad ZSRR w perspektywie badań pamięci kulturowej”.

AW, 31.01.18

2.12.2017

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 2017 r. zmarł w wieku 93 lat śp. prof. dr Jerzy Kłoczowski, jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX wieku, autor i inicjator pionierskich prac z dziejów polskiego i europejskiego chrześcijaństwa. Odnowiciel idei Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Piotruś”. Przez dziesięciolecia profesor i sława Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wielki orędownik uczestnictwa polskiej historiografii w międzynarodowym życiu naukowym. W latach 1989-1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, następnie senator RP I kadencji. Założyciel i wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a także twórca i przez wiele lat dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

PJ, 31.01.18

30.11.2017

Na zaproszenie Institute of Diplomacy and Global Affairs (IDGA) w Atenach dr Anna Visvizi zaprezentowała wykład pt. „The Visegrad Group (V4) in the EU: options, policy-choices, perspectives”.

AV, 21.12.17

23.11.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w sesji plenarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej”, podczas której wygłosiła referat pt. „Rosyjski wpływ informacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej”. Konferencja odbyła się na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

AKZ, 29.11.17@

21-22.11.2017

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk, dr Agata Stolarz oraz dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik spotkali się naukowcami Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz władzami tej uczelni. Przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy. Delegacja IEŚW zwiedziła również bibliotekę-muzeum prezydenta Valdasa Adamkusa w Kownie.

AKZ, 29.11.17

19.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Dom Słów Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN zorganizowały spotkanie pt. „Jak żyje rosyjski dokument?”, poświęcone kondycji niezależnej rosyjskiej fotografii dokumentalnej, w którym uczestniczyli Aleksander Sorin – rosyjski fotograf, założyciel galerii Fotodoc przy Sacharowskim Centrum w Moskwie, oraz fotografowie Olga Ingurazowa i Aleksander Wasiukowicz. Spotkanie prowadził dr Marek Radziwon. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.

MB, 24.11.17

18.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz galeria Fotodoc przy Sacharowskim Centrum w Moskwie zorganizowały wystawę fotograficzną pt. „ONI. Rosja w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich”. Otwarciu ekspozycji, prezentowanej w Centrum Kultury w Lublinie, towarzyszyło spotkanie autorskie z kuratorem wystawy, Aleksandrem Sorinem, i fotoreporterami Olgą Ingurazową i Aleksandrem Wasiukowiczem, autorami części z prezentowanych fotografii. Spotkanie prowadzili prof. Mirosław Filipowicz oraz dr Marek Radziwon. Jego organizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.

MB, 24.11.17

16-17.11.2017.

Dr Marek Radziwon wziął udział w konferencji naukowej „Komunizm – odejścia i powroty”, zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, podczas której wygłosił referat pt. „Polityczny proces nad literaturą. Co Josif Brodski, Andriej Siniawski i Julij Daniel sądzili o radzieckich dysydentach?”.

MR, 24.11.17

13.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z Katedrą Historii i Historiografii Europy Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizował w Centrum Transferu Wiedzy KUL wykład otwarty Sekretarza Generalnego Northeast Asian History Foundation w Seulu, Pana Lee Hyun-ju, pt. „History in the Politics: Historical Disputes in Northeast Asia, North Korea Problem”. Sekretarz fundacji, która zajmuje się edukacją historyczną w Korei Południowej, przedstawił problematykę dyskusji historycznych prowadzonych w północno-wschodniej Azji wokół problemu północnokoreańskiego i historii stosunków koreańsko-japońskich.

MB, 24.11.17

13.11.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie z południowokoreańską fundacją Northeast Asian History Foundation z Seulu (NAHF) zorganizował seminarium naukowe pt. „Stosunki sąsiedzkie w Północno-Wschodniej Azji i Europie Środkowo-Wschodniej. Przeszłość i perspektywy pojednania”. Dyskusje polskich badaczy – specjalistów z zakresu relacji polsko-rosyjskich: Mirosława Filipowicza (IEŚW), Piotra Głuszkowskiego (UW), Wiesława Cabana (UJK) i Marka Radziwona (IEŚW) z południowokoreańskimi historykami analizującymi genezę koreańsko-japońskich konfliktów pamięci: Kimem Jong-hakiem (NAHF), Changiem Se-yunem (NAHF), Namem Sang-gu (NAHF) oraz Kimem Yongdeogiem (Hankuk University, Seul) były okazją do wymiany doświadczeń w skutecznym prowadzeniu projektów dialogowych między narodami podzielonymi konfliktami o podłożu historycznym. Lubelskie seminarium było częścią większego projektu realizowanego wspólnie przez NHAF i IEŚW.

MB, 24.11.17

1.11.2017

Podczas międzynarodowego seminarium pt. „Compatibility and Complementarity of Various Integration Processes in Europe”, zorganizowanego na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku pod auspicjami białoruskiej prezydencji Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, dr Anna Visvizi zaprezentowała referat zatytułowany „East-Central Europe: regional integration, collaboration, human-centred growth and development”.

AV, 21.12.17

26-28.10.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „1917 год в истории и судьбе российского зарубежья”, która odbyła się Domu Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie. Podczas konferencji zaprezentowała referat pt. „1917 год и эмиграция преподавателей-поляков Петроградского университета”.

AB, 31.01.18

25-27.10.2017

Prof. Rafał Wnuk uczestniczył w sesji naukowej pt. „Przeszłość w dyskursach publicznych. Narracje – wizualizacje – konceptualizacje”, zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym przez Wydział Humanistyczny UMCS, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Historiograficzne. Przedstawił referat pt. „Wojna o wojnę. Spór o wystawę Muzeum II Wojny Światowej”.RW@

31.01.18,

20.10.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik, zatytułowany Strategia bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej, ukazał się w publikacji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) pt. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni, Rozdział 6, s. 97-105.

AKZ, 20.10.17

19.10.2017

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, 2017, ss. 125-142, DOI 10.14746/ssp.2017.2.7.

AKZ, 19.10.17

16.10.2017

Miło nam poinformować, że książka dr Anny Bażenowej pt. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869–1915. Nauka i polityka, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, została wyróżniona w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2016/2017. Dyplomy honorowe za wybitne publikacje w dziedzinie varsavianistyki przyznawane są od 1969 r. przez Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Historii oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych Warszawy. Od 2009 r. współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. W tegorocznej edycji konkursu z trzydziestu nominowanych publikacji (wybranych spośród dwustu siedemnastu zakwalifikowanych tytułów) – siedem uhonorowano dyplomem. Uroczystość wręczenia Dyplomów Honorowych autorom książek – laureatom Konkursu im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2016/2017 – odbyła się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.

AB, 31.01.18

11-14.10.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w zorganizowanym w Krakowie III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, w ramach którego wygłosiła referat „Rola dziejów Polski w formowaniu koncepcji rosyjskiej tożsamości narodowej w końcu XIX i na początku XX wieku (na podstawie prac historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego)”.

AB, 31.01.18

11-14.10.2017

Aleksiej Wasiliew wziął udział w zorganizowanym w Krakowie III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, podczas którego wystąpił z referatem „Oskar Halecki w okresie odrodzenia panstwa polskiego: ramy habsburskie polskiej pamięci”. Wziął również udział w panelu Dlaczego w XVIII wieku, w środku Europy, upadło duże państwo – dawna Rzeczpospolita? Wokół sporów rzeczywistych i fikcyjnych – pola dyskursu.

AW, 18.10.17

26-30.09.2017

Prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk oraz dr Marek Radziwon przebywali w Moskwie, gdzie wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez MGIMO i Rosyjską Akademię Nauk, poświęconej 100-leciu rosyjskiej rewolucji. Prof. Filipowicz wygłosił referat na temat polskiego wpływu na zachodnioeuropejską i amerykańską refleksję nad dziejami rewolucji rosyjskiej.

MB, 6.10.17

25.09.2017

Podczas odbywającego się w Lublinie VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej współorganizował panel dyskusyjny „Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy efektywności zarządzania”. Wzięli w nim udział: były minister spraw zagranicznych Republiki Słowackiej Pavol Demeš oraz eksperci z Rosji i Ukrainy, którzy dyskutowali o roli demokracji lokalnej we współczesnej polityce i o faktycznej kondycji decentralizacji w swoich krajach. Instytut zaprosił do Lublina znanych ekspertów rosyjskich: Aleksandra Kyniewa, Tatianę Worożejkinę, Andrzeja Zacharowa i Leonida Isajewa, a także Gieorgija Chizhova z Kijowa.

MB, 6.10.17

25.09.2017

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zorganizował w swej siedzibie międzynarodowe seminarium naukowe w ramach projektu Europejski Dialog, realizowanego wraz z grupą proeuropejsko i liberalnie nastawionych ekspertów rosyjskich. Seminarium było poświęcone sposobowi realizacji polityki symbolicznej w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie i w Rosji. W seminarium wzięli udział m.in.: Maria Lipman, Olga Malinowa, Wasilij Żarkow, Andriej Babicki, Anatolij Gołubowski, Boris Dołgin, Alisa Lożkina, Tatiana Worożejkina, Aleksandr Kyniew, Andrzej Zacharow i Leonid Isajew.

MB, 6.10.17

21.09.2017

Prof. Mirosław Filipowicz w Warszawie wziął udział we współorganizowanym przez Fundację Batorego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. seminarium eksperckim „Polska–Niemcy–Rosja: jak rozmawiać z szacunkiem o historii?”, w ramach którego omówił problematykę prowadzenia udanego polsko-rosyjskiego dialogu w kwestiach historycznych.

MB, 6.10.17

13-16.09.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Historyków-Slawistów „Jak dzisiaj badać dzieje świata słowiańskiego?” (Международный конгресс историков-славистов „Как сегодня изучать историю славянского мира?”), który odbył się na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Влияние изучения польской истории на формирование концепции русской национальной идентичности в конце XIX – начале ХХ вв. (на материалах работ историков Императорского Варшавского университета)”.

AB, 19.09.17

7-10.09.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w warsztatach pt. „Club of Gdańsk – Polish-Russian Young Leaders Meeting Point”, zorganizowanych w Gdańsku przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

AKZ, 18.09.17

5-9.09.2017

Na zaproszenie Ambasady Polskiej w Mińsku prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk oraz dr Agata Stolarz w dniach 5-9 września przebywali z wizytą na Białorusi. Spotkali się m.in. z przedstawicielami Instytutu Historii Białoruskiej Akademii Nauk, Wydziału Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Wydziału Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy. Delegacja IEŚW zwiedziła również Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz odwiedziła liczne miejsca pamięci w Mińsku i na Białorusi.

AS, 27.09.17

14-15.09.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w odbywającej się na Uniwersytecie Wrocławskim „22 Annual Conference of Central European Political Science Association: Integration vs Disintegration? CEECs Towards European Union and Its Challenges”, gdzie zaprezentowała referat pt. „Securitization of the national minorities in the Baltic states”.

AKZ, 18.09.17

4-6.09.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w 47 dorocznej konferencji UACES, podczas której zaprezentowała dwa referaty: „Whatever Happened to Truth and Objectivity... – a Critical Take on the Post-truth Debate in the EU Context” oraz (we współautorstwie z dr Martą Pachocką) „There Are No Easy Answers to These Questions...: Rethinking Migration, Solidarity, Integration”. Podczas konferencji dr Visvizi moderowała również panel pt. „Central and Eastern Europe in the EU under Crisis Conditions: Challenges and Perspectives”.

AV, 14.09.17

10.09.2017

Dr Aleksiej Wasiliew wziął udział w dyskusji „Rosjanie i Polacy w świecie słowiańskim”, która odbyła się w ramach Forum Kultur Słowiańskich na Moskiewskich Międzynarodowych Targach Książki.

AW, 11.09.17

26.06.2017

IEŚW odwiedził pan Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Podczas wizyty rozmawiał z dyrektorem IEŚW na temat obecnej i przyszłej aktywności Instytutu. Spotkał się też z pracownikami Instytutu.

PJ, 27.06.17

29.05 – 4.06.2017

Prof. M. Filipowicz, dyrektor IEŚW, i dr Marek Radziwon przebywali w Korei Południowej na zaproszenie Northeast Asia History Foundation. W siedzibie fundacji wzięli udział w seminarium „Spory historyczne i pojednanie na przykładzie Polski i Rosji” (31 maja), a także w światowym Jeju Forum for Peace and Prosperity zorganizowanym na wyspie Jeju (31 maja – 2 czerwca). Prof. Filipowicz uczestniczył w panelu „Historical Reconciliation in East Asia and Europe”. Jeju Forum to azjatycki odpowiednik europejskiego Davos. Przedmiotem rozmów z władzami Fundacji, w których uczestniczyła też kierująca polską ambasadą w Seulu p. Joanna Wasiewska, chargé d’affaires a.i., były plany dalszej współpracy z ekspertami koreańskimi.

PJ, 26.06.17

21-26.05.2017

Na zaproszenie rektora MGIMO, akademika A. Torkunowa, w Moskwie przebywali prof. M. Filipowicz, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, i dr Marek Radziwon. Spotkali się z członkami Rosyjsko-Polskiej Grupy do Spraw Trudnych: rektorem Torkunowem, akademikiem A. Czubarianem i W. Grigoriewem, szefem Federalnej Agencji do Spraw Prasy, a także z prorektorem MGIMO, drem A. Malginem. Przedmiotem rozmów było wznowienie prac bilateralnych Grupy, w tym planowane jeszcze w tym roku działania. W rozmowach uczestniczył prof. W. Marciniak, ambasador RP w Moskwie.

PJ, 26.06.17

22-23.06.2017

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w Exploratory Workshop „New First World War Memories – Tectonics of Memory in Europe”, który odbył się na Uniwersytecie w Stavanger (Norwegia). W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Russia and Ukraine”.

AB, 6.07.17

22.06.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w konferencji „Strategia Europa 2020 – jak zbudować innowacyjną i konkurencyjną Unię Europejską?”, zorganizowanej w ramach projektu: Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities”. Dr Visvizi zaprezentowała referat pt. „Strategia Europa 2020 w szerszym kontekście geopolitycznym i gospodarczym, i.e. innowacyjność, konkurencyjność, zrównoważony wzrost i rozwój gospodarczo-społeczny”.

AV, 26.06.17

7-8.06.2017

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w czwartym międzynarodowym kongresie „Politică. Diplomație. Cultură” zorganizowanym w Krajowej (Rumunia), podczas którego wygłosiła referat pt. „1918 in Polish Collective Memory”.

ASt, 23.06.17

09.06.2017

W numerze 2016/4 austriackiego czasopisma „Europäische Rundschau” został opublikowany artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Sowjetische Denkmäler in den baltischen Staaten – Nationale Konflikte und internationale Auseinandersetzungen, s. 95-99. Artykuł ten pierwotnie ukazał się w „New Eastern Europe”, 2016, nr 6 (XXIV), s. 165-169, pt. Monument wars in the Baltic states.

AKZ, 12.06.17

8.06.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w międzynarodowych warsztatach zatytułowanych „V4-Europe – Pieces of Populism in Europe and How to Overcome the Challenge”, zorganizowanych przez the Hungarian Europe Society we współpracy m.in. z the German Marshall Fund of the United States. Dr Visvizi zaprezentowała referat pt. „Querying the MIGRATION-POPULISM NEXUS: towards effective ways of navigating the problem. Poland & Greece in focus”.

AV, 26.06.17

4-6.06.2017

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach Second Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies „The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later”, które odbyły się na Uniwersytecie w Tartu. Podczas posiedzeń sekcji „The Legacy of Communism to the Post-Wall, Post-Truth Generations of Central Europe” wygłosiła referat „The Revival of the First World War Memories in Russia and Ukraine: A Comparative Analysis of Textbooks”.

AB, 6.07.17

1.06.2016 – 31.05.2017

W okresie od 1.06.2016 do 31.05.2017 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik realizowała projekt badawczy pt. „Postawy rosyjskiej mniejszości narodowej w państwach bałtyckich wobec idei Русского Мира” na Uniwersytecie Wileńskim. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Mobilność Plus (nr projektu DN/MOB/121/IV/2015).

AKZ, 5.06.17

26-28.05.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 9th Annual Juri Lotman Days: The Symbol in the Cultural System, zorganizowanej przez Uniwersytet w Tallinie, podczas której zaprezentowała referat pt. „Soviet Victory Monuments in the Perception of the Russian-speakers in the Baltic States”.

AKZ, 5.06.17

25.05.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w PECSA Roundtable Debate 2017 “The role of European values in times of the political and socio-economic challenges in Europe” (http://www.pecsa.edu.pl/pl/debata-panelowa/). Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) był jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

AV, 26.06.17

09.05.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w I Międzynarodowym Kongresie Naukowym „European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy”, podczas którego zaprezentowała referat pt. „Foreign Policy Implications of the Sovereign-Debt Crisis: Greece, the EU, and the Mediterranean”. Kongres został zorganizowany przez Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics, CEWSE)

AV, 16.05.17

10.05.2017

W numerze 50 (3-4/2017) dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” ukazał się artykuł dra Marka Radziwona pt. Moja Moskwa.

PJ, 15.05.17

9.05.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина и ее воспроизведение в трудах историков Императорского Варшавского университета – ukazał się w publikacji Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. naukowa M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 231–240.

AB, 6.07.17

11.04.2017

W Instytucie Historii PAN dr Marek Radziwon wygłosił referat pt. „Październik 1917 w Rosji: rewolucja, przewrót czy wojna domowa”. W dyskusji wzięli udział m.in.: dr Piotr Głuszkowski, prof. Marek Kornat, prof. Mariusz Wołos.

MR, 20.04.17

09.03.2017

Wznowiła swą działalność polska część Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Uroczyste posiedzenie inauguracyjne z udziałem ministra spraw zagranicznych, ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, ambasadora Polski w Rosji miało miejsce w Sali Giedroycia w gmachu MSZ. Na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Grupy i jednocześnie jej polskiego współprzewodniczącego został powołany prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW.
Grupa powstała w 2008 r., a jej wieloletnim polskim współprzewodniczącym był prof. Adam Rotfeld. Do jej dotychczasowych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć opublikowanie obszernego polsko-rosyjskiego tomu „Białe plamy – czarne plamy", a także powołanie Centrów Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie i w Moskwie.

AK, 14.0.17

09.03.2017

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe, która odbyła się w Mykolas Romeris University w Wilnie. Podczas konferencji wygłosiła referat pt. „Russia and Russian-speakers in the Baltic states”.

AKZ, 13.03.17

08.03.2017

W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Countering Information Threats in Central and Eastern Europe, współorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Vytauto Didžiojo Universitetas. Podczas seminarium dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wygłosiła referat pt. „Russia’s information strategy for Russian-speaking community”.

AKZ, 13.03.17

17.02.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w wiosennej konferencji IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion), zorganizowanej przez Middlesex University w Londynie. Podczas konferencji zaprezentowała referat pt. „Conflicted and divided: temporary protection & immigration; between moral criticality & practical feasibility”.

AV, 30.03.17

07.02.2017

Dr Anna Visvizi moderowała dyskusję panelową podczas międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Migration and refugee crises in Europe: solidarity, responsibility, human vulnerability”. Konferencja odbyła się w Atenach. Jej współorganizatorami były Institute of Diplomacy & Global Affairs (IDGA) i Jean Monnet EUMIGRO Project.

AV, 30.03.17

24.01.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w seminarium poświęconemu kwestii populizmu, podczas którego zaprezentowała referat pt. „Different (?) faces of populism: Central and Southern Europe in Focus”. Seminarium odbyło się Central European University (CEU) w Budapeszcie.

AV, 30.03.17

23.01.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i dra Janusza Kowalczyka pt. Nation-building in Post-Maidan Ukraine, ukazał się w czasopiśmie „The Polish Quarterly of International Affairs”, nr 3, 2016, ss. 91-105.

AKZ, 23.01.17

23.01.2017

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Antidiplomacy in Russia’s Policies Regarding Russian-Speakers in the Baltic states, „Baltic Journal of Politic Science”, nr 5, 2016, ss. 89-104, DOI: https://doi.org/10.15388/BJPS.2016.5.10338.

AKZ, 23.01.17

11.01.2017

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO, pt. „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”. IEŚW jest jednym z partnerów tego projektu, realizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2019 w ramach Programu Erasmus+. Materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie projektu.

AV, 17.01.17

11.01.2017

Dr Anna Visvizi wzięła udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EUMIGRO , pt. „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?”, podczas której wygłosiła referat zatytułowany „Kryzys migracyjny i uchodźczy z perspektywy Morza Egejskiego: dylematy i wyzwania”.

AV, 17.01.17

10.01.2017

W Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk dr Anna Visvizi wygłosiła referat zatytułowany „Meandry historii: od Metaxasa przez wojnę ‘domową’ do kryzysu zadłużenia Grecji”.

AV, 17.01.17

09.01.2017

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Polityka w archeologii. Historia badań sztuki paleolitycznej ukazał się w publikacji Polityczne konteksty sztuki, pod red. M. Stępnik, Lublin 2016, s. 191-206 (ISBN 978-83-7784-887-6).

AKZ, 9.01.17

Wydarzenia archiwalne 2016

Grudzień 2016

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

13.12.16

27.12.2016

Pod redakcją dr Anny Visvizi, dr Agaty Stolarz, prof. zw. Katarzyny Żukrowskiej oraz dr Joanny Stryjek opublikowany został „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (6), zatytułowany The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects.

AV, 17.01.17

15.12.2016

Ukazał się Raport IESW pt. Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts. Raport ten, napisany we współpracy pomiędzy Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej (IESW) i Association for International Affairs (AMO) oraz innymi wiodącymi think-tankami z Polski z Czech, powstał w ramach realizacji zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, grant nr BDG-687/2016.

AV, 17.01.17

8-10.12.2016

Na Uniwersytecie MGIMO w Moskwie prof. Mirosław Filipowicz i dr Marek Radziwon wzięli udział w konferencji „Rosja i Polska w nowych realiach: czy możliwa jest współpraca?”, która odbyła się w ramach X Konwencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych.

PJ, 28.03.17

Listopad 2016

W numerze 135/2016 kwartalnika „Zeszyty Literackie” ukazał się esej dra Marka Radziwona pt. Kim pani dla niego jest?, poświęcony leningradzkiemu procesowi nad Josifem Brodskim.

MR, 7.03.17

30.11.2016

Pod redakcją dr. Marka Radziwona ukazał się „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (3), zatytułowany Ruch obywatelski w Federacji Rosyjskiej. Nowe obszary działania, zagrożenia, tradycje.

PJ, 17.01.17

30.11.2016

Pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik oraz dr Anny Visvizi opublikowany został „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (2), zatytułowany InfoSec in East-Central Europe: information in security – challenges, implications, responses.

AV, 17.01.17

26.11.2016

26 listopada 2016 r. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) gościł profesora Jewgienija Gontmachera, wicedyrektora Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych im. Primakova oraz współzałożyciela ‘European Dialogue’ Expert Group. Profesor Gontmacher wygłosił wykład pt. „Russia as a Game Changer”. Wykład profesora Gontmachera stanowi początek cyklu inicjatyw, które – realizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW), jednego z głównych partnerów strategicznych grupy European Dialogue – będą miały na celu budowane dialogu i porozumienia w regionie.

AV, 28.11.16

25-26.11.2016

W dniach 25-26 listopada 2016 r. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW), we współpracy z Association for International Affairs (AMO) z Pragi, zorganizował seminarium eksperckie pt. „Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts”. Podczas seminarium, w którym wzięli udział eksperci z IEŚW, AMO, EUROPEUM, oraz OSW, PISM, KUL i UMCS, odbyła się prezentacja raportu pt. Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts. Swoją obecnością na seminarium zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt i będące jego częścią seminarium realizowane są w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, grant nr BDG-687/2016. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz seminarium dostępne są na stronie projektu.

AV, 28.11.16

17.11.2016

Dr Marek Radziwon wziął udział w promocji książki Rafała M. Blütha „Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938 (Więź 2016) w warszawskim Klubie Księgarza.

MR, 7.03.17

9-11.11.2016

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w konferencji „Russia and Europe: Interaction and Mutual Understanding in the 1700s-1900s” zorganizowanej przez Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, podczas której wygłosił referat „Russia and its Western neighbours. The concept of East-Central Europe in the post-war world”.

PJ, 28.03.17

04.11.2016

Miło nam poinformować, że artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Monument wars in the Baltic states ukazał się we wpływowym czasopiśmie „New Eastern Europe”, nr 6 (XXIV), 2016, s. 165-169.

AKZ, 4.11.16

03.11.2016

Dr Marek Radziwon wygłosił wykład o przemianach politycznych i gospodarczych w Polsce w 1989 roku w ramach seminarium eksperckiego pt. „Grupa Wyszehradzka oraz jej transformacja polityczno-społeczna – wnioski i potencjalne implikacje dla Półwyspu Koreańskiego” zorganizowanego przez Ambasadę RP w Seulu wspólnie z Instytutem Studiów nad Polityką „Asan” w Seulu.

MR, 7.03.17

04.11.2016

Miło nam poinformować, że dostępny jest artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Sankcje wobec Rosji, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 50, 2016, s. 7-28.

AKZ, 4.11.16

17.10.2016

Dr Hanna Bazhenova wygłosiła wykład gościnny pt. „Императорский Варшавский университет в судьбах его историков (1869-1915)” [„Cesarski Uniwersytet Warszawski w losach jego historyków (1869-1915)”] w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

HB, 28.03.17

17.10.2016

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się prezentacja książek dr Hanny Bazhenovej Историки Императорского Варшавского университета 1869-1915: просвещение, наука, политика (Люблин 2014) i Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915: nauka i polityka (Lublin 2016). Prezentacja została zorganizowana przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

HB, 28.03.17

04.10.2016

Dr Aleksiej Wasiliew wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia, pamięć, tożsamość: podstawy teoretyczne a praktyki badawcze”, zorganizowanej przez Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Historii Intelektualnej. Podczas konferencji wygłosił referat pt. „Kształtowanie dyskursu pamięci w polskiej kulturze jako odpowiedź na traumę rozbiorów”.

AW, 10.10.16

05.10.2016

W dniu 30 września 2016 roku pracę w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej zakończyli prof. Andrzej Gil i dr hab. Tomasz Stępniewski. Prof. Andrzej Gil był w przeszłości zastępcą dyrektora Instytutu do spraw naukowych i kierownikiem Pracowni Naukowej IEŚW. Dr hab. Tomasz Stępniewski oprócz aktywnej pracy w Pracowni Naukowej pełnił też funkcję sekretarza Rady Naukowej IEŚW. Instytut zawdzięcza obu kolegom rozwój Pracowni Naukowej, zwłaszcza w segmencie badań nad współczesnością, a także wysoką pozycję Rocznika IEŚW. To formalne rozstanie nie oznacza końca naszej współpracy.

5.10.16

30.09.2016

Pod redakcją dr Anny Visvizi ukazał się „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, 14 (4), zatytułowany Re-thinking the OECD’s role in global governance: members, policies, influence, poświęcony 20-leciu członkostwa Polski w OECD.

AV, 17.01.17

28.09.2016

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł dra Jurija Hajduka i dra hab. Tomasza Stępniewskiego pt. Russia’s Hybrid War with Ukraine: Determinants, Instruments, Accomplishments and Challenges, „Studia Europejskie”, Numer 2 (78) 2016, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 37-52.

TS, 28.09.16

23.09.2016

Miło nam poinformować, że artykuł dr Hanny Bazhenovej i prof. Sarkisa Kazarowa – zatytułowany Научно-педагогическая деятельность профессора Ф. Н. Дьячана – ukazał się na łamach czasopisma „Новое прошлое = The New Past”, № 2, s. 38-55.

HB, 26.09.16

22.09.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Dynamic of the Polish-Lithuanian Relations. The Dimensions of Security and Identity”, która odbyła się w dniach 15-16 września 2016 r. w Kownie na Litwie. W ramach obrad zaprezentowała referat Debate on communism in Poland and Lithuania.

AKZ, 22.09.16

22.09.2016

Nowa publikacja naszego zespołu: Anna Visvizi (2016) ‘Greece, the Greeks, and the Crisis: Reaching Beyond "That's how it Goes"’, Reports, Carnegie Council on Ethics in International Affairs (CCEIA), 2016-07-09.

AV, 22.09.16

08.09.2016

okladka ksiazki , JPGInformujemy, że ukazał się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „POLITEJA”, nr 2 (41) pt. „Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo” pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. Zapraszamy do lektury.

08.09.16

22.08.2016

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „Polityka i Społeczeństwo”, 2016, 2 (14), s. 50-68, ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Organizacje międzynarodowe rosyjskiej diaspory, DOI: 10.15584/polispol.2016.2.4.

AKZ, 31.08.16

Lipiec 2016

W najnowszym numerze czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, 2016, vol. 1 (2), s. 267-273, ukazały się rekomendacje Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2015, wypracowane w czasie panelu dyskusyjnego pt. „Bezpieczeństwo informacyjne i wojna informacyjna w państwach Partnerstwa Wschodniego” zorganizowanego przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

AKZ, 5.07.16

30.06-2.07.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities”, zorganizowanej przez Vytautas Magnus University we współpracy z Association for the Study of Nationalities (ASN), która odbyła się w Kownie na Litwie. Uczestniczyła jako dyskutant w panelu pt. „The Development of European Identity”, a podczas panelu pt. „Shaping New Identities: Between Communist Legacy and European Tradition” wygłosiła referat pt. „Nationalism in Post-Maidan Ukraine”.

AKZ, 5.07.16

Czerwiec 2016

okladka ksiazki , JPGUprzejmie informujemy, że w IEŚW ukazało się polskie, uzupełnione wydanie monografii dr Anny Bażenowej o środowisku historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869–1915: nauka i polityka, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, 420 s. ISBN 978-83-60695-83-8.

HB, 27.06.16

12-14.06.2016

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach First Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies „Europe under Stress: The End of a Common Dream?”, które odbyły się na Uniwersytecie w Tartu. Podczas posiedzeń sekcji „Memory: Institutions and Politics” wygłosiła referat „The First World War as a Site of Memory in Russian and Ukrainian Political Discourse”.

HB, 27.06.16

9-10.06.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w Exploratory Workshop „Eruptions of New First World War Memories”, który odbył się na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach obrad zaprezentowała obszerny referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Russia and Ukraine”.

HB, 27.06.16

23.06.2016

Artykuł dr Anny Visvizi pt. NATO Warsaw Summit: Georgia and other unanswered questions, ukazał się we wpływowym periodyku „New Eastern Europe”, w serii komentarzy poświęconych zbliżającemu się szczytowi NATO w Warszawie.

AV, 23.06.16

6-7.06.2016

Dr Anna Visvizi wzięła udział w warsztatach naukowych poświęconych problemom społeczno-gospodarczym nierówności na świecie, zatytułowanych „Inequality by the Numbers”, które zostały zorganizowane w Nowym Jorku przez CUNY (City University of New York) Graduate Center we współpracy z Luxembourg Income Study (LIS) Center.

AV, 21.06.16

19-20.05.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w obradach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Mikołaj Karamzin i jego czasy”, która odbyła się w Warszawie w ramach obchodów dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas posiedzeń sekcji „Karamzin i Polska” dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat „»Записка о древней и новой России« Н. М. Карамзина и ее воспроизведение в трудах историков Императорского Варшавского университета”.

HB, 30.05.16

20-22.04.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w 14 биографических чтениях памяти Вениамина Иофе „Право на имя: Биографика 20 века”, które odbyły się w Sankt Petersburgu. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Просопографический портрет историков Императорского Варшавского университета”.

HB, 30.05.16

12-13.05.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w zorganizowanym we Lwowie II Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym „Integracja Europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości”, na którym wygłosiła referat pt. „Strategie integracyjne a tożsamość narodowa mniejszości w państwach bałtyckich”.

AKZ, 16.05.16

Maj 2016

Miło nam poinformować, że w publikacji Media w kampaniach wyborczych Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego pod red. W. Furmana, P. Kucy i D. Szczepańskiego ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Vladimir Putin’s presidential election campaigns, s. 229-240.

4.05.16

Kwiecień 2016

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pod redakcją J. M. Magone, B. Laffan i Ch. Schweigera pt. Core-Periphery Relations in the European Union. Zawiera ona artykuł autorstwa dr Anny Visvizi pt. Greece and the Troika in the context of the Eurozone crisis (s. 149-165).

22.04.16

Kwiecień 2016

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich” Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury.

19.04.16

14.04.2016

W Teatrze Starym w Lublinie odbyła się debata zorganizowana przez Fundację Ponad Granicami, Prezydenta Miasta Lublin i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej pt. Emigranci, uchodźcy. Dopust Boży czy szansa? z udziałem ambasadorów Michała Klingera, Marcina Nawrota i Andrzeja Jaroszyńskiego.

PJ, 14.04.16

04.04.2016

Miło nam poinformować, że artykuł w języku angielskim dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Evacuation without return: World War I and the Historians of the Warsaw Imperial University – ukazał się w czasopiśmie „Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte” 2014, Bd. XXIII: Nach dem Zerfall der Imperien: Historische Zäsur und biografische Erfahrung im östlichen Europa = After the Fall of Empires: Historical Turning Points and Biographical Experience in Eastern Europe, s. 48–66.

HB, 4.04.16

01.04.2016

Prezentacja Raportu OECD Economic Survey of Poland 2016: W tym roku Polska obchodzi rocznicę 20-lecia przystąpienia do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Organisation for Economic Co-operation and Development). W ramach obchodów tego jubileuszu 23 marca 2016 r. w Lublinie odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiciel OECD zaprezentował najnowszy raport organizacji z przeglądu gospodarki polskiej (Economic Survey of Poland 2016). Uczestniczący w dyskusjach panelowych dyplomaci oraz eksperci reprezentujący środowiska akademickie i analityczne (think tanki) podjęli dyskusję na następujące tematy: jakie korzyści przynosi Polsce członkostwo w OECD, jakie zalecenia w sferze gospodarczo-społecznej formułowane są obecnie przez OECD pod adresem Polski i jak Polska wykorzystuje te rekomendacje. Organizatorami seminarium były: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

AV, 1.04.16

17.03.2016

Dr n. hum. w zakresie psychologii Marzena Piłat wygłosiła referat pt. „Uchodźca czy migrant ekonomiczny? Rola diagnozy psychologicznej w weryfikacji wiarygodności azylantów” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”, która odbyła się w Warszawie.

AS, 22.03.16

15.03.2016

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „Journal of International Relations” („Medzinárodné vzťahy”, University of Economics in Bratislava) 2016, vol. XIV, issue 1, ukazał się artykuł w języku angielskim dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Russia’s Soft Power in the Baltic States.

AKZ, 14.03.16

Wydarzenia archiwalne 2015

15.12.2015

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł Варшавяне-на-Дону autorstwa rosyjskiej dziennikarki Anastasii Owsiannikowej, napisany na podstawie wywiadu z dr Hanną Bazhenovą i profesorem Konstantinem Krakowskim.

HB, 16.12.15

Grudzień 2015

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad (tekst w formacie PDF) z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West. Zapraszamy do lektury wywiadu.

TS, 15.12.15

27.11.2015

W IEŚW odbyło się seminarium pt. „Bezpieczeństwo Informacyjne (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej”. Jego celem była pogłębiona analiza i debata w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W trakcie seminarium uczestnicy mieli możliwość wypracowania krytycznego podejścia do następujących zagadnień:

 • Podejścia teoretyczne i koncepcyjne związane z #InfoSec;
 • Klasyfikacja instrumentów i mechanizmów wywierania wpływu informacyjnego;
 • Sposoby zapobiegania zagrożeniom informacyjnym;
 • Studia przypadków.

Organizatorkami seminarium były dr Anna Visvizi oraz dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

AKZ, 8.12.15

25.11.2015

Dr Marek Radziwon wziął udział w debacie „Rosja w Eurazji. Łabędzi śpiew czy powrót do wielkiej gry? Wnioski dla Polski” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim przez Studium Europy Wschodniej UW, Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i demosEUROPA Centrum Strategii Europejskiej.

MR, 27.11.15

14.11.2015

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Historical memory of the Central European communism” zorganizowanej w Pradze, podczas której zaprezentowała referat pt. „The contemporary value of the Soviet monuments in East Central Europe”.

AKZ, 17.11.15

12.11.2015

IEŚW wziął udział w projekcie finansowanym przez International Visegrad Fund, którego celem była analiza relacji między Słowenią a Grupą Wyszehradzką oraz perspektywa współpracy. W rezultacie realizacji projektu powstał zeszyt periodyku wydawanego przez Centre for European Perspectives. Zawiera on również analizę dr Anny Visvizi pt. Slovenia’s role in the Visegrad Group: a view from Poland.

AV, 12.11.15

22-23.10.2015

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w obradach międzynarodowej konferencji „Nauka w Polsce i Rosji: miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki)”, która odbyła się w Warszawie w ramach obchodów dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. Na posiedzeniu plenarnym dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat inauguracyjny zatytułowany „Круг историков Императорского Варшавского университета: судьбы ученых”. [Program]

HB, 10.11.15

13-15.10.2015

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach Międzynarodowej konferencji naukowej „Университет в меняющемся мире”, która odbyła się w Rostowie nad Donem. Została ona poświęcona stuleciu Południowego Federalnego Uniwersytetu. W ramach posiedzenia plenarnego dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat „Императорский Варшавский университет в судьбах его историков (1869-1915)”. Podczas konferencji otrzymała dyplom-podziękowanie od rektora Południowego Federalnego Uniwersytetu Marii Aleksandrowny Borowskiej za wkład w rozwój współczesnej wiedzy humanistycznej.

HB, 10.11.15

03.11.2015

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł w języku angielskim dra hab. Tomasza Stępniewskiego pt. “The EU’s Eastern Partnership and the way forward after Riga”, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, vol. 24, 2015, no. 1-2, pp. 17-27 (Bratislava, Slovakia).

TS, 4.11.15

29.10.2015

W najnowszym numerze „Biuletynu Niemieckiego” ukazał się artykuł dr Anny Visvizi zatytułowany Niebezpieczne związki – Niemcy i Grecja w dobie kryzysu.

AV, 30.10.15

26.10.2015

Dr Marek Radziwon wygłosił wykład inauguracyjny w ramach VIII Szkoły Polsko-Rosyjskiej, zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „»Nasza siła to myśl swobodna«. Czy radziecka tradycja dysydencka ma współczesnych spadkobierców?”. Wykład odbył się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

MR, 13.10.15

17-18.10.2015

Dr Marek Radziwon wziął udział w konferencji pt. „Pogranicze jako doświadczenie duchowe”, zorganizowanej w Petersburgu przez Instytut Książki, Konsulat Generalny Republiki Litewskiej, Instytut Polski i Wydawnictwo Iwana Limbacha w dniach 17-18 października 2015 r.

MR, 13.10.15

09.10.2015

Podczas międzynarodowej konferencji pt. „Czy istnieje psychologia społeczno-kulturowego pogranicza?”, zorganizowanej w Szczecinie, dr Marzana Piłat, reprezentując Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, wygłosiła referat „Czynniki warunkujące skuteczność integracji społeczno-kulturowej cudzoziemców na wschodniej granicy UE”.

ZP, 25.01.16

08.10.2015

Podczas międzynarodowej konferencji pt. „Czy istnieje psychologia społeczno-kulturowego pogranicza?”, zorganizowanej w Szczecinie, dr Zbigniew Piłat, reprezentując Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, wygłosił referat „Pogranicze społeczno-kulturowe. Analiza w aspekcie historycznym”.

ZP, 25.01.16

8-10.10.2015

Dr Marek Radziwon wziął udział w konferencji pt. „Polska Polityka Wschodnia 2015”, zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 8-10 października 2015 r. przez Kolegium Europy Wschodniej.

MR, 13.10.15

08.10.2015

Odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, którego zadaniem było ustalenie planu wydawniczego Towarzystwa na kolejny rok.ZP@

25.01.16,

1-3.10.2015

W dniach 1-3 października br. dyrektor IEŚW prof. M. Filipowicz, dr A. Visvizi, dr A. Stolarz i dr M. Radziwon przebywali w Kownie, gdzie wzięli udział w Piątym Międzynarodowym Kongresie Studiów nad Białorusią. IEŚW przygotował tam panel poświęcony kulturowemu i historycznemu dziedzictwu Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzony przez prof. M. Filipowicza, w ramach którego dr A. Stolarz mówiła o idei demokracji, wolności i wolności jednostki w twórczości literatów pochodzących z krajów EŚW, dr M. Radziwon nakreślił szeroką panoramę ruchów dysydenckich w Związku Radzieckim, obszernie uwzględniając przypadek opozycji białoruskiej, zaś dr A. Visvizi mówiła o tym, jaką perspektywę mają idee wolności i demokracji w regionie, w warunkach współczesnej wojny hybrydowej. Włączyliśmy się również w dyskusję w drugiej części panelu, którą także prowadził prof. M. Filipowicz. Wystąpienia dotyczyły roli historii we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich i polsko-ukraińskich, a także polityki historycznej w obszarze postradzieckim, dostępności do ukraińskich archiwów emigracyjnych i porównawczej analizy białoruskich, litewskich, ukraińskich i polskich podręczników historii.

MF, 13.10.15

1-3.10.2015

W dniach 1-3 października w Lublinie miał miejsce Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, którego współorganizatorem był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas Kongresu dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik moderowała panel dyskusyjny pt. „Bezpieczeństwo informacyjne i wojna informacyjna w państwach Partnerstwa Wschodniego”, którego gośćmi byli: prof. Aleksiej Riabinin, dr Anaïs Marin oraz dr Jurij Zalizniak.

AKZ, 5.10.15

1-3.10.2015

Dr Jan Muś wziął udział w konferencji „Populism, Majoritarianism and Crisis of Liberal Democracies”, zorganizowanej przez Consortium for European Symposia on Turkey (), podczas której wygłosił referat pt. „Disappointment and nostalgia. Peripheral experience with liberal democracy 25 years after transformation”.

JM, 25.01.16

Październik 2015

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazał się nowy numer politologiczny „Roczników Nauk Społecznych” KUL, nr 1/2015, zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”. Redaktorem naukowym tego numeru jest dr hab. Tomasz Stępniewski. Zapraszamy do lektury.

13.10.15

24.09.2015

Na stronie wpływowego think-tanku Atlantic Community została opublikowana analiza pt. Why the Syrian Refugee Crisis Requires a German-Polish Initiative, której współautorką jest dr Anna Visvizi.

AV, 24.09.15

23-29.09.2015

W dniach 23-29 września dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik prowadziła kwerendę naukową w Wilnie, na Litwie. Wzięła także udział w 20. konferencji CEPSA (Annual Conference of the Central European Political Science Association), zorganizowanej w dniach 25-26 września, prezentując referat pt. „Russian minorities as an instrument of the foreign policy of the Russian Federation: Casus the Baltic States”.

AKZ, 5.10.15

23-25.09.2015

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w XX Seminarium Śląskim pt. „Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, które odbyło się w Kamieniu Śląskim. W ramach konferencji wygłosiła referat pt. „Pojednanie przez trudną pamięć. Transgraniczne projekty historii mówionej i ich rola w edukacji młodego pokolenia”.

AS, 08.10.15

23.09.2015

W dniach 21-23 września 2015 roku w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyły się trzy wykłady, mające na celu popularyzację nauki i działań Instytutu. W imieniu autorek projektów – mgr Aliny Sobol i dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik – pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Festiwalu, którzy zechcieli zapoznać się z naszą ofertą i odwiedzić IEŚW. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz Pana Krzysztofa Styczyńskiego, którzy uczestniczyli w naszym środowym, szczególnie dobrze przyjętym, wykładzie. Zapraszamy już za rok!

AS, 28.09.15

17-18.09.2015

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research, Areas, Challenges and Specificity”, zorganizowanej w Łodzi, podczas której wygłosiła referat pt. „The social impact of oral history. Art Oral History Projects in Central and Eastern Europe and their specificity”.

AS, 08.10.15

17.09.2015

Dr Jan Muś wziął udział w seminarium „Current state of stability in Bosnia and Herzegovina – Possible Intensified V4 Contribution”, sponsorowanym przez Fundusz Wyszehradzki, a organizowanym przez Ośrodek Studiów Wschodnich.

JM, 25.01.16

10-11.09.2015

Dr Jan Muś wziął udział w konferencji (odczyt i współprowadzenie panelu) zorganizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni pt. „Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej”.

JM, 25.01.16

6-9.09.2015

Dr Anna Visvizi uczestniczyła w 45. Dorocznej Konferencji UACES (University Association for Contemporary European Studies), która odbyła się w Bilbao, w Hiszpanii. Podczas konferencji dr Visvizi moderowała panel pt. „Overcoming the EU’s Core‐periphery Divide: The Role of the Visegrad 4 Countries” oraz wygłosiła referat pt. „The crisis in Greece, EU legitimacy and European integration”.

AV, 24.09.15

6-9.09.2015

Dr hab. Tomasz Stępniewski uczestniczył w 45. Dorocznej Konferencji UACES (University Association for Contemporary European Studies), która odbyła się w Bilbao, w Hiszpanii. Podczas konferencji dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referaty pt. „The Eastern Partnership before Riga and Beyond” oraz „Transition, Integration and Convergence Revisited” (wspólnie z dr. Bartoszem Jóźwikiem).

TS, 25.01.16

30.08.2015

Dr hab. Tomasz Stępniewski przez okres trzech miesięcy (czerwiec-sierpień) prowadził badania naukowe w Harvard University (USA) jako Visiting Scholar.

TS, 25.01.16

08.07.2015

Odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego ukonstytuował się Zarząd. Dr Zbigniew Piłat został wybrany sekretarzem Zarządu Towarzystwa.

ZP, 25.01.16

30.06.2015

W okresie 1-30 czerwca 2015 r. dr Anna Visvizi, jako Visiting Scholar, prowadziła badania naukowe na New York University.

AV, 13.07.15

25.06.2015

Na zaproszenie German Marshall Fund dr Anna Visvizi była głównym prelegentem w dyskusji eksperckiej poświęconej kryzysowi w Grecji. Dyskusja odbyła się na Kapitolu w Waszyngtonie (DC).

AV, 13.07.15

19.06.2015

Pracownik naukowy IEŚW Zsolt Náday wziął udział w konferencji pt. „Nowy wielki słownik polsko-węgierski? Jeśli tak, to dlaczego i jak?”, poświęconej idei stworzenia nowego wielkiego słownika polsko-węgierskiego, podczas której wygłosił referat pt. „Alternatywne możliwości przygotowania przyszłego słownika polsko-węgierskiego”. Konferencja odbyła się w Instytucie Polskim w Budapeszcie i zgromadziła znanych w środowiskach polsko-węgierskich językoznawców i leksykografów oraz przedstawicieli wydawnictw akademickich (PWN, Wyd. Węgierskiej Akademii Nauk). Wygłaszane referaty prezentowały różne pomysły i perspektywy napisania kolejnego wielkiego słownika polsko-węgierskiego/węgiersko-polskiego.

ZN, 8.07.15

Czerwiec 2015

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa książka w języku rosyjskim pod redakcją naukową prof. Zigmunda Stankiewicza, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka pt. „Bezpieczeństwo przestrzeni postsowieckiej. Nowe wyzwania i zagrożenia”. Pełny opis: „Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы”, Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк (ред.), Люблин-Москва 2014, ss. 463. [Security of the Post-Soviet Region: New Challenges and Threats, Zigmund Stankiewicz, Tomasz Stępniewski, Andrzej Szabaciuk (eds.), Lublin-Moscow 2014, pp. 463].

TS, 30.06.15

23.06.2015

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie naukowym Sopockiej Szkoły Wyższej „Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo”, nr 6/II/2014, ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik, zatytułowany „Źródła popularności Władimira Putina” (s. 39-53).

AKZ, 23.06.15

23.06.2015

W dniach 18-19 czerwca br. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Integracyjnym „Drogi i bezdroża integracji cudzoziemców”, który odbył się w Centrum Kultury w Lublinie.

AKZ, 23.06.15

15.06.2015

W Bibliotece Literatury Obcej im. M. I. Rudomino w Moskwie odbyła się prezentacja książki Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика (Люблин 2014). Na prezentacji byli obecni: Pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Pan Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Mirosław Filipowicz, a także przedstawiciele Instytutu Historii Powszechnej i Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji naukowych i uniwersytetów. Wśród nich między innymi: Andrej Andreew, Dmitrij Cygankow, Andrej Iserow, Siergiej Michalczenko, Ewgenij Raszkowskij, Michail Robinson, Aleksiej Wasiliew i in. Prezentację moderował prof. Leonid Gorizontow.

HB, 18.01.16

15.06.2015

Prof. Aleksiej Wasiliew uczestniczył w obradach międzynarodowej konferencji projektu „Radziecki dyskurs w kulturze współczesnej” na temat „Lata 90.: czy koniec radzieckiego dyskursu?”, zorganizowanej przez Rosyjską Szkołę Antropologiczną Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie we współpracy z Instytutem Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W ramach wydarzenia zaprezentował wykład pod tytułem „Postkomunistyczne transformacje i specyfika pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej”.

AW, 19.06.15

15.06.2015

Miło nam poinformować, że w The Polish Quarterly of International Affairs, nr 1/2015 ukazał się artykuł dr. Jana Musia, zatytułowany „Turkey Faces the Balkans: Areas of Possible Cooperation with Poland”.

JM, 16.06.15

10.06.2015

Prof. Aleksiej Wasiliew uczestniczył w obradach okrągłego stołu pod tytułem „Tożsamość narodowa i fenomen pamięci historycznej”, które miały miejsce w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Wygłosił również referat na temat: „Historiografia jako forma pamięci kulturowej i jej rola w procesie kształtowania się narodów (Europa Środkowa i Wschodnia)”.

AW, 16.06.15

5.06.2015

Dr Jan Muś wziął udział w Jean Monnet International Conference “Decade after the EU Big Bang Enlargement: Future Perspectives of the Enlargement Process”, która odbyła się w Zagrzebiu. W ramach wydarzenia wygłosił odczyt pod tytułem „Decade after the Big enlargement. Polish lesson for the Western Balkan”. Zob. EU_Western Balkans (EU_WBalkans) / Twitter

JM, 16.06.15

11.06.2015

Odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa w następującym składzie: prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (prezes), prof. dr hab. Małgorzata Willaume, prof. dr hab. Iwona Hofman, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prof. dr hab. Henryk Gapski, dr Zbigniew Piłat (sekretarz). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. dr hab. Marek Wierzbicki (przewodniczący), prof. dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. dr hab. Andrzej Gil. Na wniosek Zarządu Towarzystwa prof. dr Jerzy Kłoczowski otrzymał funkcję prezesa honorowego Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Członkowie Walnego Zebrania Zarządu ustalili zakres prac na najbliższą kadencję.

ZP, 25.01.16

10.05 - 10.06.2015

W IEŚW studenci Europeistyki KUL, p. Kinga Hodór i p. Vitalii Makhanets, odbywali praktyki zawodowe.

AKZ, 12.06.15

10.06.2015

W dniu 10 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorska dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik.

AKZ, 12.06.15

05.06.2015

Dr Jan Muś wziął udział w konferencji „Decade after the EU ‘big bang’ enlargement: future perspectives of the enlargement process”, zorganizowanej przez Uniwersytet w Zagrzebiu, podczas której wygłosił odczyt pt. „Doświadczenia Polski dla procesu rozszerzenia UE o Bałkany”.

JM, 25.01.16

04.06.2015

Dr Jan Muś współorganizował i uczestniczył w seminarium „Across the national borders: Making and remaking the multicultural adriatic area”, które odbyło się w Rijece.

JM, 25.01.16

02.06.2015

Dr Jan Muś uczestniczył jako prelegent w seminarium naukowym zorganizowanym w Centrum Studiów Europy Południowo-Wschodniej w Grazu.

JM, 25.01.16

28-29.05.2015

Dr Jan Muś współorganizował i moderował jeden z paneli zorganizowanej w Lublinie konferencji pt. „Zmiany w percepcji transformacji roku 1989”.

JM, 25.01.16

01.05-23.05.2015

Adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova odbyła staż naukowy w Ukrainian Research Institute, Harvard University.

HB, 9.06.15

21.05.2015

Miło nam poinformować, że 21 maja br. w Harvard Ukrainian Research Institute odbyła się prezentacja książki dr Hanny Bazhenovej „Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика” (Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014).

HB, 9.06.15

23-25.04.2015

W dniach 23-25 kwietnia br. adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova przebywała w Nowym Yorku na 20th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, zorganizowanym przez Harriman Institute, Columbia University. W ramach tego zjazdu dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „The First World War and Politics of Memory in Contemporary Russia and Ukraine”.

HB, 9.06.15

14-15.05.2015

Dr Anna Visvizi uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej PECSA zatytułowanej „Facing the Challenges in European Union: Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth – EuInteg”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dr Visvizi wygłosiła prezentację pod tytułem „Education, the production of knowledge, and progress in context of the global public goods debate”.

AV, 18.05.15

11.05.2015

Prof. Aleksiej Wasiljew wygłosił w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego wykład dla studentów na temat upamiętnienia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w radzieckiej i rosyjskiej kulturze.

PJ, 13.05.15

04-06.05.2015

Dr Jan Muś odbył wizytę studyjną w Skopje.

JM, 25.01.16

Kwiecień 2015

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją prof. Mirosława Filipowicza i Pawła Jarosza: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 12 (2014), zeszyt 7.

PJ, 30.04.15

27.04.2015

W Bibliotece Literatury Obcej im. M. I. Rudomino w Moskwie odbyła się dyskusja zatytułowana „Sposoby kształtowania historycznego dialogu między Niemcami, Polską a Rosją w XX i XXI wieku”, w której udział wzięli ambasadorowie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec - Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Pan Rüdiger von Fritsch, specjalny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. międzynarodowej współpracy kulturowej - Pan Michaił Szwydkoj, oraz rosyjscy i zagraniczni naukowcy, dziennikarze, działacze społeczni. Dyskusję prowadził pracownik naukowy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej dr Aleksiej Wasiliew.

PJ, 29.04.15

27.04.2015

W dodatku do „Gazety Wyborczej” AleHistoria. Tygodnik Historyczny nr 17 z 27 kwietnia 2015 roku ukazała się recenzja Mirosława Czecha na temat publikacji autorstwa profesorów Andrzeja Gila i Ihora Skoczylasa, wydanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014).
Z recenzji: „Moim zdaniem to najpełniejsza monografia tytułowego zagadnienia oraz jedna z najważniejszych książek o dziedzictwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

AG, 28.04.15

29.04.2015

Dr Marek Radziwon wygłosił w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL wykład pt. „Rewizjoniści i Adwentyści. Kilka uwag o obliczach ideowych ruchu dysydenckiego w ZSRR”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Inna Rosja. Język rosyjskiej tradycji narodowej w perspektywie kulturowej, literackiej, religijnej i społecznej”, którego organizatorem jest Katedra Literatury Rosyjskiej IFS KUL.

PJ, 30.04.15

27-28.04.2015

Dr Jan Muś odbył wizytę studyjną w Sarajewie.

JM, 25.01.16

24.04.2015

Dr Marek Radziwon został wybrany przez Radę Naukową IEŚW na elektora reprezentującego Instytut na XXIV Forum Sprawozdawczym Instytutów Badawczych, które odbędzie się w dniach 22-23 czerwca br.

PJ, 30.04.15

24.04.2015

W lubelskim Teatrze Starym odbyła się prezentacja książki Michała Hellera pt. „Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki”. W kręgu paryskiej Kultury. W debacie współorganizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin, dominikańską Fundację Ponad Granicami, Instytut Książki i IEŚW wziął udział dr Marek Radziwon.

PJ, 30.04.15

20.04.2015

Odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym zadaniem Zarządu było wyznaczenie terminu i przygotowanie Walnego Zebrania Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

ZP, 25.01.16

18.04.2015

Uprzejmie informujemy, że w edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS za 2015 rok w kategorii „Nauki Kościelne” wyróżnienie uzyskała wydana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej książka autorstwa Andrzeja Gila i Ihora Skoczylasa „Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795” (Lublin–Lwów 2014). Z opinii: „Przygotowana z największą starannością warsztatową publikacja będąca monografią metropolii kijowskiej, która stała się źródłem rzadkiej sposobności poznania historii kościołów obrządków wschodnich, a w największej obrządku bizantyńskiego, aktywnych na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Z uwagi na swój zasób faktograficzny i źródłowy jest bezcennym narzędziem poznania historycznego”.

AG, 20.04.15

14.04.2015

Odbyło się kolejne posiedzenie Pracowni Naukowej IEŚW, które poświęcone było wystąpieniom dr Anny Visvizi oraz mgr Zsolta Nádaya.

PJ, 30.04.15

27.03.2015

Dr Jan Muś odbył wizytę studyjną w Węgierskiej Akademii Nauk.

JM, 25.01.16

24.03.2015

Na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Rijece dr Jan Muś wygłosił wykład pt. „Polska w UE – implikacje dla Chorwacji”.

JM, 25.01.16

20.03.2015

W CAS RIJEKA dr Jan Muś poprowadził seminarium naukowe na temat gospodarczych czynników w teorii nacjonalizmu.

JM, 25.01.16

4.03.2015

Miło nam poinformować, że książka dr Hanny Bazhenovej Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика: монография, Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, 408 s., 4 marca 2015 r. została zamieszczona na portalu czasopisma Ab Imperio jako książka tygodnia.

HB, 9.03.15

Luty

okladka ksiazki , JPGUprzejmie informujemy, że w IEŚW ukazała się monografia dr Hanny Bazhenovej o środowisku historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика: монография, Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, 408 s., ISBN 978-83-60695-80-7.

HB, 9.03.15

Luty 2015

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra hab. Tomasza Stępniewskiego, dra hab. Andrzeja Gila, dra Andrzeja Szabaciuka i dr Anny Visvizi: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 12 (2014), zeszyt 5, pt. „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka”, Lublin 2014.

5.02.15

26.02.2015

Miło nam poinformować, że pracownik naukowy IEŚW, prof. Aleksiej Wasiliew, został odznaczony odznaką honorową ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ceremonia wręczenia odbędzie się w 10 marca w Ambasadzie RP w Moskwie.

PJ, 27.02.15

23.02.2015

Z radością informujemy, że prof. Jerzy Kłoczowski został uhonorowany nagrodą Angelus Lubelski 2014 w kategorii Dzieło życia. X Jubileuszowa Gala Nagrody Angelus Lubelski odbyła się 22 lutego 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego.

PJ, 27.02.15

22.02.2015

Prof. Jerzy Kłoczowski został uhonorowany nagrodą Angelus 2014 w kategorii Dzieło życia. X Jubileuszowa Gala Nagrody Angelus 2014 odbyła się w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego.

AS, 25.01.16

20.02.2015

20 lutego br. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. „Nacjonalizm obywatelski w Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008)”

AK, 3.08.16

14.01.2015

14 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Pracowni Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w poszerzonym o nowych pracowników składzie. Dr Marek Radziwon przedstawił koncepcję swej rozprawy habilitacyjnej poświęconej dziejom ruchu dysydenckiego w ZSRR.

PJ, 16.01.15

Wydarzenia archiwalne 2014

28-30.12.2014

Mgr Alina Sobol uczestniczyła w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Education, Culture & Society (Wrocław), w trakcie której wygłosiła dwa referaty: „Miejsce nauki historycznej w perspektywie ideologicznej bolszewików (1917-1931)” oraz „Między determinizmem a prowidencjalizmem. Perspektywa historyczna w dramacie D. Mereżkowskiego Carewicz Aleksy”.

ASo, 23.12.14

18.12.2014

Artykuł dr Hanny Bazhenovej zatytułowany A chronology of key events in the history of post-Soviet states (1989-2014) ukazał się w „Roczniku Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12 (2014), zeszyt 4.

HB, 23.12.14

8.12.2014

W Towarzystwie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się uroczystość 90. urodzin profesora Jerzego Kłoczowskiego, podczas której wręczono jubilatowi książkę pt. Człowiek i historia. Rzecz o Jerzym Kłoczowskim.

ASł, 23.12.14

4-6.12.2014

Agata Stolarz uczestniczyła w konferencji „Human Rights and Memory. Fourth Annual Conference of the Dialogues on Historical Justice and Memory Network”, zorganizowanej na Uniwersytecie w Lund, podczas której wygłosiła referat pt. „Oral history and the Human Right to Oblivion”.

ASt, 23.12.14

5.12.2014

Z okazji 90. urodzin profesora Jerzego Kłoczowskiego w Teatrze Starym w Lublinie odbyła się debata pt. „Ukraina: dziś – jutro. Budząca się nowa tożsamość”, w której udział wzięli: prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Grzegorz Motyka, Andrij Sawenec, Henryk Wujec, o. Tomasz Dostatni OP. Organizatorami spotkania byli: Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża i dr Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

ASł, 23.12.14

2-3.12.2014

Mgr Alina Sobol uczestniczyła w III Ogólnopolskim Seminarium Naukowym z serii „Różne odsłony kobiecych światów: Niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione... – kategorie kobiecej samotności” (Siedlce), w trakcie którego wygłosiła referat: „Samotność świętej. Teresa z Lisieux w koncepcji historiozoficznej D. Mereżkowskiego”.

ASo, 23.12.14

Grudzień 2014

Ukazały się nowe publikacje Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie:

 • T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12 (2014), zeszyt 1, pt. „Federacja Rosyjska w XXI wieku: separatyzmy i ruchy odśrodkowe, migracje i napięcia etnoreligijne”, Lublin 2014.
 • T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12 (2014), zeszyt 2, pt. „Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu”, Lublin 2014.
 • J. Olchowski, T. Stępniewski, B. Bojarczyk, A. Sobol (red.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12 (2014), zeszyt 3, pt. „Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans”, Lublin 2014.
 • M. Smagorowicz-Chojnowska, M. Filipowicz, P. Jarosz (red.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12 (2014), zeszyt 4, pt. „The End of History which did not happen. The Economy and Finance of the former USSR countries / Koniec historii, który nie nastąpił. Gospodarka i finanse państw byłego ZSRR”, Lublin 2014.
 • T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12 (2014), zeszyt 5, pt. „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka”, Lublin 2014.

AK, 23.12.14418

30.11 – 3.12.2014

W Lublinie odbyło się spotkanie wykonawców projektu: „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”, podczas którego uzgodniono ostatecznie treść esejów i wybór źródeł dotyczących tomu dziewiętnastowiecznego. Po uzgodnieniach zaprezentowano wyniki prac. Odbyły się również warsztaty dla uczestników projektu (historyków i nauczycieli): omówiono zaawansowanie prac nad tomem nowożytnym oraz przygotowano plan i harmonogram prac nad tomem dwudziestowiecznym. W ramach spotkania wygłoszono również cztery wykłady w IEŚW oraz Instytucie Historii KUL: dr Svetlana Mulina: „Поляки в Сибири до Ноябрьского восстания” („Polacy na Sybirze do powstania listopadowego”), prof. Maria Leskinen, „Эволюция стереотипов поляков в российском обществе XVII-XIX веков” („Ewolucja stereotypu Polaków w społeczeństwie rosyjskim XVII-XIX wieku”), prof. Maria Leskinen, „Из опыта преподавания истории Польши в российских вузах” („Z doświadczeń wykładania historii Polski w rosyjskich szkołach wyższych”), dr Kiril Koczegarow, „Stosunki Rosji i Rzeczypospolitej od wojny smoleńskiej do pokoju wieczystego” („Отношения России с Речью Посполитой от Смоленской войны до Вечного мира”).

PJ, 17.03.15

25.11.2014

Mgr Alina Sobol reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej podczas prezentacji publikacji Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, zorganizowanej przez Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii UMCS (Lublin). Gościem specjalnym spotkania był prof. Dorin Dobrincu (Instytut Historyczny „A.D. Xenopol” w Jassach).

ASo, 23.12.14

22.11.2014

W sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się prezentacja książki "Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795", Lublin–Lwów 2014, z udziałem obu autorów – Ihora Skoczylasa oraz Andrzeja Gila. Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina, Wizytatora Apostolskiego Białoruskiej Cerkwi Greckokatolickiej z Mińska oraz Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie.

AG, 25.11.14

14-15.11.2014

Dr Anna Visvizi uczestniczyła w IV Konwencji Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (PTSM) pt. „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, która odbyła się w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie Konwencji dr A. Visvizi wygłosiła referat: „Safety, risk, governance and the Eurozone crisis: rethinking the conceptual merits of ‘global safety governance’”.

AV, 19.11.14

16.09 – 17.11.2014

Adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova odbyła staż naukowy w Institut d’études slaves, Sorbonne (Paryż) umożliwiony przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Centre d’études franco-russe de Moscou oraz Fondation maison des sciences de l’homme.

HB, 23.12.14

12-14.11.2014

Mgr Alina Sobol uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich” (Kraków), w trakcie której wygłosiła referat: „Problem autonomii uniwersyteckiej i reorganizacja nauk humanistycznych pod rządami bolszewików w latach 1917-1932” (w ramach panelu poświęconego historii uniwersytetów europejskich).

ASo, 23.12.14

3-6.11.2014

Dr Hanna Bazhenova pomyślnie zakończyła 2014 cycle of the Council of Europe Schools of Political Studies i otrzymała certyfikat.

HB, 23.12.14

3-5.11.2014

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach the third World Forum for Democracy of the Council of Europe, które odbyło się w Strasburgu.

HB, 23.12.14

5.11.2014

Dr Hanna Bazhenova została współautorką książki Професор Андрій Введенський: монографія, І. Н. Войцехівська (керівник), Г. Ю. Баженова, В. В. Бездрабко, І. В. Верба, Н. А. Коломієць, О. Ю. Комаренко, В. В. Патик, Київ: Видавничо-поліграфичний центр „Київський університет”, 2013, która ukazała się w serii Історики Київського університету: Історіографія персоналій. Publikacja poświęcona naświetleniu życia oraz działalności nauczycielskiej, społecznej i naukowej ukraińskiego i rosyjskiego historyka, świetnego znawcy źródeł i dokumentów, profesora Uniwersytetu Kijowskiego Andrieja Vvedenskogo.

HB, 23.12.14

28.10.2014

Wizytę w IEŚW złożył doc. dr Rūstis Kamuntavičius, dyrektor Centrum Czesława Miłosza i profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie.

PJ, 3.11.14

23-25.10.2014

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych” zorganizowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, podczas której przewodniczył obradom sekcji „Instytucje w poszukiwaniu konstytutywnych analogii”, a także wygłosił referat „Rosyjscy emigranci i ich rola w rozwoju amerykańskich Russian Studies”.

PJ, 3.11.14

22-23.10.2014

W dniach 22-23 października br. mgr Alina Sobol reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej podczas „Polsko-Rosyjskiego Forum Organizacji Pozarządowych” (Dąbrowica k. Lublina). W spotkaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, wzięli udział reprezentanci trzydziestu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Ponadto wśród uczestników forum znaleźli się przedstawiciele rosyjskich uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych, m.in. Roman Łunkin (Instytut Religii i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk), Jelena Niemirowska (Moskiewska Szkoła Edukacji Obywatelskiej), Denis Wołkow (Analityczne Centrum Jurija Lewady), Aleksandra Poliwanowa („Memoriał”) i inni.

AS, 3.11.2014

22.10.2014

Agnieszka Zajdel i Paweł Jarosz uczestniczyli w XIV seminarium w cyklu Badania Naukowe pt. „Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków”, które odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

AZ, 3.11.14

22.10.2014

Prof. Mirosław Filipowicz uczestniczył w uroczystościach nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Adamowi Danielowi Rotfeldowi. Uroczystość odbyła się w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim.

PJ, 3.11.14

16-17.10.2014

Agata Stolarz uczestniczyła w konferencji „Memorials in the Age of the Anthropocene” zorganizowanej w Poznaniu przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Centrum Kultury Zamek, podczas której wygłosiła referat pt. „Museum as a Memorial? The Curious Case of Musée du quai Branly”.

ASt, 23.12.14

16.10.2014

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w ramach obchodów Światowego Dnia Etyki (Global Ethics Day), inicjatywy Carnegie Council, zorganizował wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II seminarium zatytułowane: Etyczny wymiar stosunków międzynarodowych: casus Ukrainy. Gościem honorowym seminarium był profesor Richard Pipes.

AK, 4.11.14

26-27.09.2014

W dniach 26-27 września br. dr Anna Visvizi uczestniczyła w 19. Dorocznej Konferencji CEPSA (Central European Political Science Association) zatytułowanej „Liberal or Other Democracy? 25 Years after the »Annus Mirabilis« in Central Europe”, która odbyła się w Pradze. Podczas konferencji dr A. Visvizi zaprezentowała referat pt. „Drifting, Backsliding and Transformation: approaching the quality of government in Poland through the lens of the Euro adoption”.

AV, 7.10.14

18-20.09.2014

W dniach 18-20 września br. dr Anna Visvizi uczestniczyła w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń”, organizowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie którego wygłosiła dwa referaty: „Konstruktywizm a kryzys w Grecji: deficyt, Troika i społeczna konstrukcja rzeczywistości” oraz „Polska i kwestia przyjęcia euro: ujęcie praktyczne i teoretyczne”.

AV, 24.09.14

1-3.09.2014

W dniach 1-3 września br. dr Anna Visvizi uczestniczyła w 44 Dorocznej Konferencji UACES (University Association of European Studies), która odbyła się w Cork w Irlandii. Podczas konferencji moderowała panel „The Central and Eastern European Countries (CEEs): Security Implications of the Eurozone Crisis” oraz wygłosiła referat „Poland’s Eurozone entry strategy as a case in managing differentiated integration in the post-crisis EU”.

AV, 24.09.14

19.09.2014

Prof. Andrzej Gil uczestniczył w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń”, organizowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie którego brał udział w panelu „Unia Europejska i Unia Eurazjatycka – kooperacja czy konfrontacja?”, gdzie wygłosił referat „Podobieństwa i różnice organizacji Wschodu i Zachodu Europy”.

AG, 23.09.14

17.09.2014

Prof. Andrzej Gil wziął udział w konferencji naukowej w 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską „Dyplomacja papieska a Rzeczpospolita na przestrzeni dziejów”, zorganizowanej przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (Białystok) i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, podczas której wygłosił wystąpienie zatytułowane „Nuncjusz Girolamo Grimaldi jako współarchitekt synodu zamojskiego Cerkwi unickiej w 1720 roku” oraz przewodniczył zamykającemu konferencję panelowi.

AG, 22.09.14

21-22.08.2014

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowały konferencję The Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (CECIL’S 4).

AK, 12.11.14

26.06.2014

Prof. Mirosław Filipowicz wziął udział w posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, które odbywało się gościnnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Prof. M. Filipowicz wystąpił w II Sesji, poświęconej polsko-niemieckiej współpracy naukowej na uczelniach Polski wschodniej i perspektywom współpracy naukowej ze wschodnimi sąsiadami Polski.

MF, 30.06.14

22-27.06.2014

W dniach 22-27 czerwca 2014 r. z wizytą w Lublinie przebywała Irene E. Pipes, prezydent American Association for Polish-Jewish Studies. Pani Pipes złożyła wizytę w IEŚW, zapoznała się z jego dorobkiem i bieżącymi pracami, a następnie wraz z prof. M. Filipowiczem zwiedziła Teatr NN.

MF, 30.06.14

18-22.06.2014

W dniach 18-22 czerwca 2014 r. prof. Mirosław Filipowicz przebywał w Moskwie, gdzie spotkał się z prof. Leonidem Gorizontowem z Instytutu Historii Powszechnej RAN i prof. Aleksiejem Riabininem z Wyższej Szkoły Ekonomiki. Przedmiotem rozmów było zaawansowanie polsko-rosyjskich prac nad programem „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”.

MF, 30.06.14

18.06.2014

Prof. Andrzej Gil wziął udział w prezentacji książki "Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795" (Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Lublin-Lwów 2014), mającej miejsce w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.

AG, 24.06.14

16-17.06.2014

W dniach 16-17 czerwca 2014 r. prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW, i Andrzej Deryło, zastępca dyrektora IEŚW, przebywali w Opolu, gdzie wzięli udział w spotkaniu z Radą Główną Instytutów Badawczych oraz w obchodach osiemdziesięciolecia Instytutu Śląskiego. Uczestniczyli także w międzynarodowej konferencji naukowej „Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej”. Prof. M. Filipowicz wystąpił w panelu zatytułowanym „Europejska przestrzeń naukowa”.

MF, 30.06.14

16-17.06.2014

Prof. Andrzej Gil wziął udział w Międzynarodowej Konferencji "Polska, Ruś i Węgry w X-XIV wieku w stosunkach międzynarodowych", zorganizowanej przez Instytut Historii PAN we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Studium Europy Wschodniej UW, a mającej miejsce w Warszawie, podczas której wygłosił referat "Polityka kościelna Daniela Romanowicza".

AG, 24.06.14

01.02-16.06.2014

Adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova odbyła staż naukowy w Ukrainian Research Institute, Harvard University. W trakcie stażu uczęszczała na wykłady i seminaria profesorów: Timothy’ego Coltona i Davida Armitage, oraz brała udział w seminariach, okrągłych stołach i konferencjach, organizowanych przez Ukrainian Research Institute i Davis Center for Russian and Eurasian Studies.

HB, 3.07.14

11-13.06.2014

W dniach 11-13 czerwca br. dr Hanna Bazhenova reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej podczas konferencji „States, Peoples, Languages: Comparative Political History of Ukrainian, 1863-2013”, która została zorganizowana przez Harvard Ukrainian Research Institute. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych Austrii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Izraelu, Kanady, Kazachstanu, Nowej Zelandii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, a mianowicie: Dominique Arel, Timothy Colton, Michael S. Flier, Andrea Graziosi, Robert Greenberg, Lubomyr Hajda, Alexei Miller, Michael Moser, Serhii Plokhii, Johannes Remy, Patrick Sériot, Oxana Shevel, Yuri Shapoval, Roman Szporluk i inni.

HB, 3.07.14

Czerwiec 2014

Dr hab. Tomasz Stępniewski uzyskał w dniu 27 czerwca 2014 roku stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

TS, 23.12.14

Czerwiec 2014

Artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Rosyjska profesura w polskim kraju. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich poglądy na temat historii Polski – ukazał się w publikacji: Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku, red. Łukasz Adamski i Sławomir Dębski, Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2014.

HB, 14.07.14

Czerwiec 2014

okladka ksiazki , JPGUprzejmie informujemy, że ukazała się nowa książka Eastern Poland. Development challenges pod redakcją dra Bartosz Jóźwika i dra Mariusza Sagana. Publikacja stanowi naukowy opis szerokiego spektrum zjawisk zachodzących w badanym regionie i mających istotny wpływ na jego rozwój. Przybliża Czytelnikowi charakter i specyfikę tego obszaru w kontekście zarówno możliwych do realizacji polityk wspierających rozwój (zarówno ze strony UE jak też władz krajowych), jak też obecnie podejmowanych już działań w tym zakresie.

9.06.14

02.06.2014

okladka ksiazki , JPGInformujemy, że we współpracy z Wydawnictwem KUL w ramach serii „Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” ukazała się publikacja „Ислам на Северном Кавказе: история и вызовы современности” (Люблин–Майкоп 2014) pod redakcją Maliki Arsanukajewej, Andrzeja Gila i Andrzeja Szabaciuka.

AG, 6.06.14

Czerwiec 2014

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 11 (2013), Zeszyt 6, pt. Central and Eastern Europe: convergence, integration and security.

05.06.2014

29.05.2014

Prof. Andrzej Gil na zaproszenie Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił wykład zatytułowany „Cerkiew na pograniczach czasu i przestrzeni. Metropolia kijowska od X do XVIII wieku”.

AG, 5.06.14

23.05.2014

Prof. M. Filipowicz wziął udział w jubileuszowej konferencji GFPS w Warszawie, uczestnicząc w panelu pt. „Rola organizacji pozarządowych w demokratyzacji Europy Środkowej i Wschodniej”. GFPS to obchodząca już trzydziestolecie organizacja pozarządowa, mająca obecnie swoje oddziały w Niemczech, Polsce i Czechach. Wśród jej patronów honorowych jest prof. Władysław Bartoszewski. Więcej o GFPS.

MF, 26.05.14

21.05.2014

Prof. Andrzej Gil wziął udział w konferencji „Demokracja, wolny rynek, integracja. Europa 25 lat po przemianach 1989 r.”, zorganizowanej w Lublinie przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w trakcie której przedstawił referat „Europa Środkowo-Wschodnia – geneza, tożsamość, przyszłość” w ramach panelu „Idea Europy Środkowo-Wschodniej w dobie globalizacji: szanse, wyzwania, zagrożenia”.

AG, 22.05.14

20.05.2014

okladka ksiazki , JPGInformujemy, że ukazała się publikacja autorstwa profesorów Andrzeja Gila i Ihora Skoczylasa Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795 (Lublin 2014, ss. 684, il. 50, płyta CD), powstała w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

AG, 22.05.14

19-20.05.2014

W dniach 19-20 maja br. dr Hanna Bazhenova reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej na sympozjum „Crimea: Whose Homeland? On the Occasion of the 70th Anniversary of the Deportation of Crimean Tatars” zorganizowanym przez Harvard Ukrainian Research Institute. Wśród uczestników sympozjum znaleźli się przedstawiciele Kanady, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, a mianowicie: Lubomyr Hajda, Vladyslav Hrynevych, Idil Izmirli, Kelly O’Neill, Victor Ostapchuk, Huseyin Oylupinar, Gennadi Poberezny, Leonid Polyakov, Andras Riedlmayer, Yuri Shevchuk, Oxana Shevel, Greta Uehling i inni.

HB, 3.07.14

15.05.2014

okladka ksiazki , JPGInformujemy, że w koedycji z wydawnictwem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie ukazała się publikacja autorstwa profesorów Andrzeja Gila i Ihora Skoczylasa Володимирсько-берестейська єпархія XI-XVIII століть: історичні нариси (Львів 2013, ss. 288). Publikacja ta jest wynikiem wspólnych przedsięwzięć badawczo-wydawniczych obu instytucji.

AG, 22.05.14

28.04.2014

W ramach seminariów z ukrainistyki (Ukrainian Studies), które organizuje Harvard Ukrainian Research Institute, dr Hanna Bazhenova wygłosiła w Harvard University wykład publiczny (public talk) na temat „Historians of the Warsaw Imperial University: Border Identity Formation and Scholarly Careers”.

HB, 15.05.14

24-26.04.2014

W dniach 24-25 kwietnia br. adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova przebywała w Nowym Yorku na 19th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, zorganizowanym przez Harriman Institute, Columbia University. W ramach tego zjazdu dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „Warsaw Imperial University as the Instrument of National Policy of the Russian Empire on the Territory of Partitioned Poland (1869-1915)”.

HB, 15.05.14

10-11.04.2014

Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu oraz Koło Naukowe Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. „Bośnia i Hercegowina w systemie międzynarodowym” (językiem roboczym konferencji był język angielski). Konferencja odbyła się w dniach 10-11 kwietnia br. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

TS, 17.04.14

31.03 – 03.04.2014

Z wizytą roboczą w Moskwie przebywała dwudziestoosobowa delegacja polskich naukowców i nauczycieli historii, realizująca projekt: „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. W ramach spotkania omówiono wyniki pierwszego etapu projektu oraz zaplanowano dalsze prace. Poza tym wykonawcy projektu mieli możliwość wizytowania lekcji historii w dwóch moskiewskich gimnazjach i szkole średniej. Wygłoszono również dwa referaty w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk: prof. Wiesław Caban (Kielce), „O polskim i rosyjskim postrzeganiu historii Polski końca XVIII i początku XIX wieku” (język polski z przekładem), dr Wiktor Iszczenko (Moskwa), „Międzynarodowe projekty edukacyjne Instytutu Historii Powszechnej RAN” (język rosyjski), oraz trzy wykłady w Wyższej Szkole Ekonomiki: prof. Joanna Schiller-Walicka (Warszawa), „Historia oświaty w Królestwie Polskim w XIX wieku: mity i stereotypy” (język rosyjski), dr Swietłana Mulina (Omsk), „Rola zesłania w kształtowaniu się wzajemnych wyobrażeń Rosjan i Polaków w XIX wieku” (język rosyjski), prof. Rafał Wnuk (Lublin), „Mit powojennego podziemia we współczesnej świadomości narodowej: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Polska” (język polski z przekładem).

PJ, 17.03.15

31.03.2014

Prof. Andrzej Gil wziął udział w międzynarodowej konferencji „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka”, zorganizowanej przez Katedrę Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Konrad Adenauer Stiftung oraz Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, w trakcie której wygłosił referat „Krym i Rosja – połączenie czy zabór”.

AG, 2.04.14

09.03.2014

okladka ksiazki , JPGUprzejmie informujemy, że ukazała się opublikowana w koedycji z Wydawnictwem KUL książka dr. Andrzeja Szabaciuka „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1865-1915. Publikacja ta jest efektem szeroko zakrojonej kwerendy w archiwach i bibliotekach Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Polski i stanowi niewątpliwe novum w badaniach nad imperialną polityką caratu na przełomie XIX i XX wieku w związku z tzw. problemem unickim i kwestią chełmską.

AG, 9.03.14

Luty 2014

Artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Образ Императорского Варшавского университета в российской и польской историографической традиции – ukazał się w publikacji: Россия и Польша: память империй / империя памяти. Коллективная монография, отв. ред. Д. Л. Спивак, Санкт-Петербург: Эйдос, 2013.

HB, 14.07.14

24.01.2014

24 stycznia br. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozpraw doktorskich pracowników naukowych Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: p. mgr Agaty Stolarz (rozprawa pt. „Dzielenie się pamięcią. Pomiędzy praktyką a teorią historii mówionej”, napisana pod kierunkiem prof. Mirosława Filipowicza) oraz p. mgr Hanny Bazhenovej (rozprawa pt. „Środowisko historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 1869-1915”, napisana pod kierunkiem prof. Mirosława Filipowicza). 19 lutego br. Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL podjęła decyzję o nadaniu obu doktorantkom stopnia naukowego doktora, w obu przypadkach przyznając wyróżnienie, zaś w przypadku p. Agaty Stolarz wnioskując też o zgłoszenie rozprawy do Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP.

MF, 25.03.14

Styczeń 2014

Artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Cesarski Uniwersytet Warszawski w polskiej i rosyjskiej tradycji historycznej oraz w opiniach współczesnej historiografii – ukazał się w publikacji: Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki: Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w. = Академии наук. Университеты. Научные учреждения: Польско-российские отношения в сфере науки XVIII–XX вв., red. Leszek Zasztowt, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.

HB, 14.07.14

Styczeń 2014

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazała się nowa publikacja w języku rosyjskim pod redakcją prof. Andrzeja Gila i dra Tomasza Stępniewskiego pt. „Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Lwów-Kijów 2013, ss. 351. Publikacja stanowi wynik współpracy naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie oraz Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

29.01.2014

Styczeń 2014

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Tomasza Stępniewskiego pt. „Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin-Warszawa 2013, ss. 304. Spis treści i więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa KUL.

19.06.13

16.01.2014

Artykuł autorstwa dr Anny Visvizi, zatytułowany Social Innovation in the EU and the Black Sea Region: trends, challenges and opportunities, ukazał się w następującym zbiorze: A. Korovesi (red.), Empowering Civil Society in the Black Sea region: a tool for Innovative Social Change, „Xenophon Paper”, no. 13, International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), Athens, December 2013, ss. 77-87.

AV, 16.01.2014

Wydarzenia archiwalne 2013

9.10-22.12.2013

Dr Hanna Bazhenova odbyła staż naukowy w Center for European, Russian, and Eurasian Studies w Munk School of Global Affairs, University of Toronto. W trakcie stażu uczęszczała na wykłady i seminaria profesorów: Lynne Violy, Petera H. Solomona, Alison K. Smith, Oleha Havrylyshyna oraz na seminaria organizowane przez Center for European, Russian, and Eurasian Studies.

HB, 14.05.14

5.12.2013

Dr Anna Visvizi została wyróżniona Nagrodą Zespołową (stopnia pierwszego) Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie działalności naukowej za książkę European Integration Process in the New Regional and Global Setting. Uroczystość rozdania dyplomów odbyła się 5 grudnia br. w Warszawie.

AV, 19.12.13

12-14.12.2013

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z Fundacją „Instytut Artes Liberales” zorganizował w Lublinie warsztaty dla uczestników polsko-rosyjskiego programu „Academia in Public Discourse. Poland-Russia”. Zajęcia rozpoczęły się spotkaniem i okrągłym stołem pod tytułem „Lublin wczoraj i dziś” w sali konferencyjnej IEŚW. W czasie warsztatów poruszano zagadnienia dotyczące wzajemnych polsko-rosyjskich relacji i wspólnych działań naukowych, w tym realizowanego projektu „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii” oraz innych wspólnych inicjatyw. Program Konferencji (PDF)

AD, 13.12.2013

29.11.2013

Dr Hanna Bazhenova wygłosiła wykład publiczny (public talk) na temat „Russification through Education: Warsaw Imperial University and its Mission in Polish Society” w Munk School of Global Affairs, University of Toronto.

HB, 6.12.13

28-30.11.2013

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej współpracował z KAI przy organizacji konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”, która odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Prof. Mirosław Filipowicz był głównym konsultantem części historycznej konferencji, a także prowadził panel poświęcony dziejom XIX wieku, w którym udział wzięli: prof. Anna Barańska (KUL) oraz prof. Leonid Gorizontow (współpracownik IEŚW). Prof. Jerzy Kłoczowski wystąpił w panelu „Historia relacji katolicko-prawosławnych i polsko-rosyjskich w kontekście dialogu, poszukiwania prawdy i porozumienia”. Panel poświęcony dawnej historii moderował dr hab. Jacek Chachaj (współpracownik IEŚW), zaś wśród jego uczestników znalazł się prof. Hubert Łaszkiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej IEŚW. Prof. M. Filipowicz i prof. L. Gorizontow wystąpili również w trakcie konferencji, w towarzystwie ks. abp. Henryka Muszyńskiego i ks. abp. Jeremiasza, na briefingu prasowym.

PJ, 2.12.13

24-27.11.2013

W Lublinie przebywała z rewizytą delegacja rosyjskich badaczy i nauczycieli historii, kierowana przez prof. Leonida Gorizontowa. Wśród gości był również prof. Aleksiej Riabinin z moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomiki. W ramach wizyty odbyły się robocze spotkania i wykłady uczestników grantu: „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”.

PJ, 29.11.13

20-22.11.2013

Prof. M. Filipowicz wziął udział w konferencji naukowej pt. „Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 roku. Problemy, wyzwania, dylematy”, zorganizowanej przez lubelski Oddział IPN, Zakład Metodologii Historii i Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS, podczas której prowadził panel dyskusyjny „Historyków spory o historię” z udziałem prof. P. Machcewicza, prof. M. Kornata i prof. M. Wierzbickiego.

PJ, 29.11.13

16.11.2013

Prof. Andrzej Gil brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Z dziejów opactwa supraskiego w XVI-XX wieku”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Collegium Suprasliense” w Supraślu, w trakcie której wygłosił referat „Początki monastycyzmu unickiego w metropolii kijowskiej”.

AG, 18.11.13

6-13.11.2013

Prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW, przebywał w Moskwie. Wizyta robocza była częścią projektu „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”, realizowanego wspólnie z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki. 7 listopada prof. Filipowicz wygłosił w Instytucie Historii Powszechnej RAN wykład: „Polska-Rosja-Historia: o roli historyka w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń”. W następnych dniach odbyły się spotkania z rosyjskimi partnerami grantu – akademikiem Aleksandrem Czubarianem i prof. Leonidem Gorizontowem – poświęcone głównie omówieniu zaawansowania prac nad finalizacją pierwszego etapu projektu.

PJ, 8.11.13

12.11.13

Prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW, odwiedził Dom Rosyjskiej Emigracji im. A. Sołżenicyna, instytucję zajmującą się gromadzeniem spuścizny rosyjskiej emigracji i badaniami nad nią. Spotkał się z dyrektorem Domu, drem W. A. Moskwinem, a także odbył dłuższe rozmowy z prof. Natalią F. Gricenko, wicedyrektorem Domu, i drem Pawłem Tribunskim, specjalizującym się w badaniach nad rosyjską historiografią emigracyjną.

PJ, 18.11.13

11.11.2013

Prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor IEŚW, wziął udział w przyjęciu z okazji Dnia Niepodległości wydanym w Muzeum Puszkina przez Ambasadora RP w Moskwie.

PJ, 18.11.13

31.10 – 2.11.2013

Dr Hanna Bazhenova reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej podczas 9th Annual Danyliw Research Seminar on Contemporary Ukraine. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Studiów Ukraińskich Uniwersytetu w Ottawie.

HB, 5.11.13

28.10.2013

W dniu 28 października br. zmarł Tadeusz Mazowiecki – pierwszy niekomunistyczny premier Polski, wieloletni członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

AS, 28.10.13

21.10.2013

Prof. Andrzej Gil przewodniczył panelowi na Konferencji naukowej „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL.

AG, 22.10.13

15-18.10.2013

W dniach 15-18 października br. dr Anna Visvizi uczestniczyła w konferencji zatytułowanej „The European Union in Crisis and the Transatlantic Partnership in Trouble”, gdzie wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej „The ‘European Dream’ and the financial and social crisis”. Konferencja została zorganizowana przez American Council on Germany i odbyła się w Waszyngtonie.

AV, 19.10.13

4.10.2013

Prof. Andrzej Gil wziął udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej 600 Rocznicy Unii Horodelskiej i 444 Rocznicy Unii Lubelskiej zatytułowanej „Europa Unii. Unie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej: historia i tradycje”, zorganizowanej przez Centrum UCRAINICUM KUL, Muzeum Lubelskie, Katedrę Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, podczas której wygłosił referat: „Dlaczego Horodło? Pogranicze polsko-litewsko-mazowieckie w początkach XV wieku”.

AG, 22.10.13

Wrzesień 2013

Artykuł dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Историки императорского Варшавского университета: условия формирования пограничной идентичности – ukazał się w publikacji: Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов, под ред. Е. А. Вишленковой и И. М. Савельевой, Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. Prezentacja książki odbyła się 26 września br. w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Badaczy Wykształcenia Wyższego pt. „Университетские традиции: ресурс или бремя?”.

HB, 15.10.13

26-28.09.2013

Dr Hanna Bazhenova reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej na IV Międzynarodowej Konferencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Badaczy Wykształcenia Wyższego pt. „Университетские традиции: ресурс или бремя?”, zorganizowanej przez Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomiki” w Moskwie. Jako prelegentka panelu „Konstruowanie tradycji” wygłosiła referat „История Варшавского университета: о (не)возможности непрерывности”.

HB, 15.10.13

20-22.09.2013

W dniach 20-22 września w Lüneburgu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Historische Zäsur und biografische Erfahrung: Das östliche Europa nach dem Zerfall der Imperien (1917-1921)”, w czasie której dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat „The First World War and the Fates of Warsaw Imperial University Historians”. Konferencja została zorganizowana przez Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V. (IKGN e.V.) an der Universität Hamburg – Nordost-Institut.

HB, 15.10.13

17.09.2013

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim dla uczczenia dziewięćdziesięciolecia profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza i Zbigniewa Wójcika, prof. M. Filipowicz poprowadził obrady pierwszej części konferencji, w której referaty wygłosili: prof. A. Nowak, prof. B. Pichoja i prof. H. Kuromiya.

MF, 15.11.13

15-18.07.2013

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski dziesiątej jubileuszowej sesji Warsaw East European Conference „Across the Borders”, gdzie zaprezentowała referat „Pierwsza wojna światowa i losy historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego”.

HB, 15.10.13

10-12.09.2013

Prof. Andrzej Gil przebywał w Kijowie na kwerendzie naukowej oraz wziął udział w Międzynarodowej Konferencji „Ранньомодерна людина: простір–влада–право XVI-XVII ст.”, zorganizowanej przez Instytut Społeczny Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrynczenki i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

AG, 26.09.13

8.09.2013

Prof. Andrzej Gil wziął udział w Okrągłym Stole „Specyfika integracji Ukrainy i Polski w europejskiej przestrzeni naukowej, informacyjnej i kulturalnej”, odbywającym się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Integracja europejska: doświadczenie Polski i Ukrainy”, zorganizowanego m.in. przez NSZZ „Solidarność”, Region Środkowowschodni i Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.

AG, 26.09.13

23.07.2013

W sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbył się wykład Natalii Shapovalovej pt. „For visa free Europe: advocacy strategies of non-state actors on EU policy of visa liberalisation with EU’s Eastern neighbours”. Organizatorem spotkania z ramienia IEŚW był dr Tomasz Stępniewski.

TS, 24.07.13

21-27.07.2013

Dr Hanna Bazhenova reprezentowała Instytut Europy Środkowo-Wschodniej na kolejnym Seminarium Federalnym Moskiewskiej Szkoły Nauk Politycznych pt. „Право, политика, экономика, СМИ”, które odbyło w miasteczku Golicyno. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów świata, a mianowicie: Rosji, Polski, Armenii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Japonii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

HB, 5.11.13

13-16.07.2013

Prof. Andrzej Gil wziął udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu „Nie zabijaj. Kościół wobec ludobójstwa”, organizowanej przez Centrum Ucrainicum KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej, gdzie wygłosił referat „Nacjonalizm w praktyce politycznej współczesnej Ukrainy”. W trakcie Konferencji uczestnicy nawiedzili miejsca masowych mordów na Wołyniu oraz wzięli udział w Mszy Św., odprawionej w niedzielę 14 lipca w katedrze łuckiej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.

AG, 9.08.13

15.07.2013

W Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie dr Tomasz Stępniewski uczestniczył w spotkaniu projektowym pt. „Strengthening the Territorial Dimension of the V4” związanym z realizacją projektu badawczego pt. „Macro-regional development and territorial cohesion – selected spatial aspects”, który realizowany jest w ramach prac konsorcjum Think Visegrad – V4 Think Tank Platform finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

TS, 24.07.13

4-6.07.2013

Dr Anna Visvizi wzięła udział w VI Międzynarodowym Sympozjum poświęconym Morzu Czarnemu (6th International Black Sea Symposium 2013) zorganizowym przez International Centre for Black Sea Studies (IBSS) w Atenach, zatytułowanym “Empowering Civil Society in the Black Sea region: a Tool for Innovative Social Change”, gdzie zaprezentowała referat “Social innovation: emerging trends, challenges and opportunities. The EU & its (eastern) neighbours in focus”.

AV, 10.07.13

1.07.2013

Artykuł dr Anny Visvizi – zatytułowany „Indignados: a fashion passé?” – ukazał się w „Journal R/evolutions: Global Trends & Regional Issues”, vol. 1, no. 1, 2013 (Artykuł w formacie PDF).

AV, 2.07.13

Czerwiec 2013

Artykuł dr Anny Visvizi – zatytułowany „Realizm krytyczny i morfogeneza wobec metateoretycznych pułapek konstruktywizmu: od teorii do praktyki w stosunkach międzynarodowych i studiach europejskich” – ukazał się w publikacji: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), „Teorie w studiach europejskich: w kierunku nowej agendy badawczej”, Jean Monnet Books 6, Jean Monnet Centre of Excellence, Szczecin–Warszawa.

AV, 2.07.13

24-26.06.2013

W dniach 24-26 czerwca 2013 przebywała z wizytą w Moskwie czternastoosobowa delegacja polskich badaczy i nauczycieli historii oraz pracowników Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie spotkań w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk polska i rosyjska grupa robocza realizująca grant: „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii” wysłuchała dwóch wykładów: (1) Цабан Веслав, Как не писать о восстаниях XIX века?; (2) Глушковский Петр, Польско-русские отношения в XIX веке в современной российской историографии. Ponadto, przeprowadzono spotkania robocze w sprawie dalszych prac nad realizacją zadań grantowych pod przewodnictwem kierowników zespołów z obu stron – prof. Mirosława Filipowicza oraz prof. Leonida Gorizontowa. Ważnym punktem wizyty były rozmowy polskich i rosyjskich nauczycieli historii dotyczące finalnego wymiaru realizacji grantu, czyli kształtu materiałów pomocniczych do nauczania historii w polskich i rosyjskich szkołach. Podczas spotkań podkreślono, że zakończenie prac (rok 2015) wpisze się w obchody „Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce”. W listopadzie rosyjska grupa robocza przybędzie z rewizytą do Lublina.

PJ, 5.06.13

25.06.2013

Dr Anna Visvizi wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zatytułowanym „Membership in the Reforming Euro Area: the CEE Perspective”, gdzie pełniła rolę moderatora w dyskusji na temat ogólnej sytuacji w strefie euro.

AV, 2.07.13

20.06.2013

Dr Marta Jaroszewicz wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zatytułowanym „Wolny handel, zbliżenie standardów oraz mobilność w Partnerstwie Wschodnim: od słów do czynów”, gdzie zaprezentowała referat nt. oczekiwań krajów PW w kwestii mobilności w relacjach z UE.

AD, 26.06.13

9-15.06.2013

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach Seminarium Federalnego Moskiewskiej Szkoły Nauk Politycznych (obecnie – Moskiewska Szkoła Kształcenia Obywatelskiego) pt. „Право, политика, экономика, СМИ”, które odbyło się w miasteczku Golicyno niedaleko Moskwy. Wśród ekspertów i uczestników seminarium byli przedstawiciele Rosji, Polski, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Japonii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

HB, 5.11.13

4-6.06.2013

W dniach 4-6 czerwca 2013 r. dr Hanna Bazhenova reprezentowała Polskę na międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Династия Романовых: традиции благотворительности и меценатства” („Dynastia Romanowów: tradycje dobroczynności i mecenatu”), która odbyła się w Domu Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie. Konferencja poświęcona była 400. rocznicy zakończenia Wielkiej Smuty i zaproszenia do carstwa pierwszego cara z rodu Romanowów – Michaiła Fiodorowicza. Celem sympozjum było zbadanie źródeł i przyczyn opieki Domu Romanowów nad rozwojem pomocy biednym w Imperium Rosyjskim, naświetlenie działalności instytucji charytatywnych i poszczególnych filantropów oraz zrozumienie roli członków dynastii Romanowów w rozwoju nauki, kultury i oświaty. W konferencji udział wzięło 56 prelegentów, reprezentujących instytucje naukowo-badawcze i oświatowe Rosji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii, Finlandii, Polski, Łotwy, Francji, Grecji, Niemiec, Ukrainy i Azerbejdżanu. Znalazło się wśród nich wielu wybitnych uczonych, jak: Jewgienij Pczelow, Adele Lindenmeyer, Aleksandr Sokołow, Marina Soroka, Galina Uljanowa i inni. Obrady konferencji odbywały się w trybie plenarnym i sekcyjnym. Organizatorzy podzielili wystąpienia uczestników na trzy sekcje: „Dobroczynność i pomoc biednym w Rosji pod patronatem Domu Romanowów”, „Dynastia Romanowów i rosyjska nauka i oświata” oraz „Dynastia Romanowów i kultura rosyjska”. Na posiedzeniach drugiej sekcji wystąpili między innymi: Jekatierina Basargina, Świetlana Kowalczuk, Denis Szylow, Paweł Tribunskij, którzy zanalizowali współdziałanie pomiędzy nauką i władzą w państwie rosyjskim, opiekę Romanowów nad Akademią Nauk oraz popieranie przez nich badań naukowych. Dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat pt. „W poszukiwaniu rozwiązania kwestii polskiej: Romanowowie i Cesarski Uniwersytet Warszawski (1869-1915)”. W programie konferencji znalazły się również: otwarcie wystawy archiwalno-muzealnej „Romanowowie: rys do biografii. Z archiwalno-muzealnych zbiorów Domu Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna”, wystawa książek „Romanowowie w wydaniach rosyjskiej emigracji”, prezentacja książek uczestników sympozjum oraz pokaz filmu dokumentalnego „Nicolas Romanoff. La Russie retrouvée” (Szwajcaria). W ostatnim dniu konferencji dla prelegentów zorganizowano wycieczkę do Muzeum „Izby bojarów Romanowów”, będącego filią Państwowego Muzeum Historycznego.

HB, 25.06.13

Czerwiec 2013

okladka ksiazki , JPGUkazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 10 (2012), Zeszyt 6, pt. European economic integration and convergence.

19.06.13

29.05.2013

Dr Marta Jaroszewicz wzięła udział w dyskusji zorganizowanej przez Białoruski Instytut Studiów Strategicznych: „Uproszczenie reżimu wizowego pomiędzy Białorusią i UE: jak rozerwać zamknięty krąg?”, gdzie przedstawiła unijną perspektywę tego zagadnienia.

AD, 26.06.13

26.05.2013

26 maja br. zmarł nagle dr Andrzej Antoszek, anglista, badacz i tłumacz literatury współczesnej, przez lata współpracujący z Instytutem. Zachowamy Go w najlepszej pamięci.

AS, 27.05.13

24-25.05.2013

W dniach 24-25 maja 2013 r. adiunkt Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej dr Hanna Bazhenova przebywała w Paryżu na międzynarodowej konferencji pt. „Les sciences humaines et sociales en Russie: Invention de langages scientifiques et traduction” („Nauki humanistyczne i społeczne w Rosji: Wynalezienie języków naukowych i tłumaczenie”), zorganizowanej przez Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (École des hautes études en sciences sociales / Centre national de la recherche scientifique) i Laboratoire Pays germaniques (École normale supérieure, CNRS). Głównym założeniem sympozjum była analiza kształtowania się języka naukowego w różnych dyscyplinach naukowych w Rosji. Wśród uczestników posiedzeń znaleźli się przedstawiciele uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych Francji, Rosji, Szwajcarii, Niemiec, Polski i Białorusi, a mianowicie: Sylvie Archaimbault, Wladimir Berelowitch, Michel Espagne, Olga Medvedkova, Michel Tissier, Natalia Awtonomowa, Aleksandr Dmitriew, Aleksandr Gofman, Siergiej Polskoj, Irina Saweliewa, Elena Wiszlenkowa, Jan Surman i inni. Wystąpienia wszystkich 20 prelegentów charakteryzowały staranność doboru materiałów źródłowych oraz ich skrupulatna analiza. Do najciekawszych należały referaty: Siergieja Polskoja „Diskursy politichnye: rękopiśmienne tłumaczenia zachodnioeuropejskich traktatów politycznych w Rosji (lata 1700-1750)”, Eleny Wiszlenkowej o medyczno-topograficznych opisach regionów Imperium Rosyjskiego pierwszej połowy XIX w., Wladimira Berelowitcha – poświęcony słownictwu nauk społecznych w Rosji w końcu XIX i na początku XX w., Aleksandra Dmitriewa „»Nowe idee« i dyscyplinarne tradycje: strategie tłumaczeniowe i wydawnicze oficyny »Obrazowanie« w latach 1910-1920” oraz Iriny Saweliewej „Spory na temat znaczeń: (nie)wyimaginowana społeczność tłumaczy literatury obcej w naukach społecznych lat 90. w Rosji”, a także teoretyczne wystąpienie Natalii Awtonomowej „Filozofia tłumaczenia i/lub tłumaczenie filozofii”. W ramach konferencji dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „Percepcja twórczości Nikołaja Kariejewa przez polską naukę historyczną”.

HB, 25.06.13

24.05.2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja br. zmarła prof. dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszleger, filozof, historyk i teoretyk sztuki, przez wiele lat związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i bliski współpracownik Instytutu.

AS, 27.05.13

22-23.05.2013

Prof. M. Filipowicz wziął udział w konferencji naukowej „Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce”, zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej KUL, podczas której wygłosił referat pt. „Życie intelektualne diaspoory rosyjskiej w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce”.

MF, 15.11.13

21.05.2013

Dr Marta Jaroszewicz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Estońską Akademię Nauk o Bezpieczeństwie, poświęconej perspektywie wprowadzenia ruchu bezwizowego pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską („Visa Freedom – Russian Roulette or Jackpot?”), gdzie przedstawiła referat nt. związków pomiędzy unijno-rosyjskim dialogiem wizowym a liberalizacją wizową w ramach Partnerstwa Wschodniego (http://www.sisekaitse.ee/erv/uritused/uritused-2013/).

AD, 26.06.13

10.05.2013

Z dniem 10 maja 2013 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski na wniosek komisji konkursowej powołał dra hab. Mirosława Filipowicza na stanowisko Dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

AD, 20.05.13

05.05.2013

Profesor Jerzy Kłoczowski, twórca i wieloletni (2002-2013) dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, dn. 5 maja 2013 r. zakończył swoją pracę w IEŚW, pozostając nadal prezesem Zarządu Towarzystwa IEŚW.

AZ, 20.11.13

19.04-06.05.2013

W dniach 19 kwietnia – 6 maja 2013 r. prof. Mirosław Filipowicz przebywał w USA. Odwiedził Filadelfię, Nowy Jork i Boston/Cambridge MA. W Uniwersytecie Harvarda, na zaproszenie prof. Richarda Pipesa, poprowadził w Davis Center for Russian and Eurasian Studies (dawnym Russian Research Center) seminarium zatytułowane „The idea of East-Central Europe: Past and Present Paradoxes”, spotkał się też z amerykańskimi historykami specjalizującymi się w dziejach Rosji, m.in. prof. Williamem C. Fullerem Jr. i prof. Jonathanem Dalym, a także, kilkakrotnie, z prof. Antonym Polonskym, czołowym znawcą dziejów Żydów w Polsce, Rosji i w Europie Wschodniej. Prof. Filipowicz przeprowadził też intensywną kwerendę w Widener Library, dotyczącą najnowszych światowych publikacji poświęconych dziejom Rosji i Europy Wschodniej, a także złożył wizytę p. Marii Weintraub, wdowie po prof. Wiktorze Weintraubie, i spotkał się z p. Serge’em Karpovichem, synem prof. Michaela Karpovicha, mistrza całej generacji czołowych amerykańskich historyków Rosji.

AD, 16.05.13

18.04.2013

Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo obszaru eurazjatyckiego”. Referaty wygłosili prof. Andrzej Gil, dr Tomasz Stępniewski oraz dr Andrzej Szabaciuk.

AG, 19.04.13

12.04.2013

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w warsztatach źródłowych pt. „Ruchy religijne w średniowiecznej Polsce: źródła znane i nieznane”, zorganizowanych przez Katedrę Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej Instytutu Historii KUL. Ponadto wygłosił wykład pt. „Wspólnoty zakonne i humanizm chrześcijański w polskim średniowieczu”.

AS, 16.04.13

11.04.2013

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Bronisława Geremka spojrzenie na średniowiecze”, zorganizowanym przez Instytut Historii KUL i Instytut Historii PAN.

AS, 16.04.13

Marzec 2013

okladka ksiazki , JPG okladka ksiazki , JPG Miło nam poinformować, że pod współredakcją dra Tomasza Stępniewskiego ukazały się dwa tomy. Pierwszy tom: Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan, Tomasz Stępniewski (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, tom I: Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 247. Drugi tom: Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan, Tomasz Stępniewski (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, tom II: Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w regionach, instytucjach i przedsiębiorstwach, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 222.

15.04.13

3 i 9.04.2013

W dniach 3 oraz 9 kwietnia 2013 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyły się posiedzenia Komisji w składzie: prof. Włodzimierz Mędrzecki (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych), Grzegorz Puścion (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dr Wojciech Zajączkowski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), dr Tomasz Stępniewski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej), Andrzej Deryło (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej). Komisja przedstawiła ministrowi nadzorującemu kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

AD, 15.04.13

08.04.2013

Z radością informujemy, że Pracownia Naukowa IEŚW powiększyła się o nowych pracowników. Są nimi: dr Anna Visvizi, dr Andrzej Szabaciuk, mgr Agata Stolarz oraz mgr Paweł Jarosz. Życzymy owocnej pracy!

TS, 10.04.13

26.03.2013

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w posiedzeniu sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Litwy oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Zabrał głos na temat przygotowywanej publikacji Monarchie i Res Publica: Historia Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy od XIV do końca XVIII wieku.

AS, 27.03.13

16.03.2013

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie z dr. Pawłem Kowalem, znawcą tematyki wschodniej. W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja jego najnowszej książki "Od Majdanu do Smoleńska" oraz dyskusja związana z komentowaną publikacją.

AG, 17.03.13

14.03.2013

Dr Tomasz Stępniewski reprezentował Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w czasie posiedzenia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, które jest ciałem doradczym przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Więcej wiadomości: Forum Polsko-Czeskie.

TS, 17.03.13

Styczeń 2013

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Tomasza Stępniewskiego i dr Anny Visvizi: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 10 (2012), Zeszyt 5, pt. The Eurozone Crisis: Implications for Central and Eastern Europe.

6.02.13

Wydarzenia archiwalne 2012

15-16.12.2012

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Historia a teraźniejszość. Rzeczpospolita Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie”. Stronę polską reprezentowali: prof. Hubert Łaszkiewicz (koordynator naukowy projektu, KUL, IEŚW), prof. Andrzej Gil (IEŚW, KUL), prof. Tomasz Kempa (UMK), Agnieszka Nowakowska (UW), Katarzyna Kucewicz (KUL). Stronę litewską reprezentowali: prof. Jūratė Kiaupienė (Instytut Historii Litwy), prof. Zigmantas Kiaupa (Instytut Historii Litwy), dr Rimanatas Miknys (Instytut Historii Litwy), Mindaugas Šapoka (Muzeum Sztuki Litwy), Jaroslaw Subocz. Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.

AS, 17.12.12

05.12.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w debacie wokół publikacji Kultura i tożsamość w Europie Środkowej. Kanony literackie i wizje historyczne. Debata odbyła się w Warszawie w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankońskich w Polsce.

AS, 19.12.12

02.12.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił prelekcję pt. „Znaczenie otwartego patriotyzmu zakorzenionego w kulturze” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Reja w Chorzelach.

AS, 3.12.12

29.11.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wystąpił z wykładem „Sprawa polska w zimnej wojnie 1943-89/91” w ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności w Gliwicach we współpracy z Urzędem Miejskim.

AS, 3.12.12

29.11.2012

29 listopada 2012 r. zmarł prof. dr hab. Jacek Woźniakowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny polski historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury pięknej, członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

AS, 30.11.12

21-25.11.2012

okladka ksiazki , JPG W dniach 21-25 listopada 2012 r. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej gościł w Lublinie członków Rosyjskiej Grupy Roboczej oraz nauczycieli historii z Rosji. Delegacja z Rosji gościła w Lublinie i Biłgoraju w ramach realizowanego programu „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”.

Członkowie Rosyjskiej Grupy Roboczej wygłosili następujące referaty:

 • prof. Leonid Gorizontow: „Polacy w imperium rosyjskim: problem wyboru drogi” i „Aleksander Hercen jako historyk współczesności: watki polskie”
 • prof. Aleksander Szubin: „Polska we współczesnych rosyjskich podręcznikach historii XX wieku” i „Rewolucja lutowa 1917 roku: graficzna metodyka prezentacji”
 • prof. Aleksiej Riabinin: „Rosja i Polska pomiędzy Wschodem i Zachodem: punkt widzenia badacza Wschodu”

Wykłady odbyły się w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa nauczycieli historii z Rosji wspólnie z nauczycielami historii z Lublina i Biłgoraja uczestniczyli w warsztatach roboczych (w Lublinie i w Biłgoraju) oraz w wykładach i spotkaniach historyków.

AD, 11.04.13

19-20.11.2012

Prof. Andrzej Gil był uczestnikiem Międzynarodowej Konferencji w dwusetlecie urodzin Aleksandra Hercena oraz sto pięćdziesiąt lat po śmierci Joachima Lelewela „Polska i rosyjska myśl polityczna XIX w. Związki, wpływy, antagonizmy", organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Zamek Królewski w Warszawie, jako przewodniczący panelu „Prawosławni i katolicy”.

AG, 26.11.12

09.11.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w spotkaniu w ramach organizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" projektu „Szkoła z Mistrzem".

AS, 26.11.12

15.11.2012

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowały seminarium naukowe pt. „Europejska integracja gospodarcza i konwergencja”, które odbyło się w Collegium Jana Pawła II KUL. W czasie seminarium dr Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „Czy Unia Europejska w dobie kryzysu myśli o Europie Wschodniej?”.

TS, 19.11.12

20-21.10.2012

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się seminarium w ramach projektu „Historia a teraźniejszość. Rzeczpospolita Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie”. Stronę polską reprezentowali: prof. Hubert Łaszkiewicz (koordynator naukowy projektu, KUL, IEŚW), prof. Andrzej Gil (IEŚW, KUL), prof. Tomasz Kempa (UMK), Agnieszka Nowakowska (UW), Katarzyna Kucewicz (KUL). Stronę litewską reprezentowali: prof. Jūratė Kiaupienė (Instytut Historii Litwy), prof. Zigmantas Kiaupa (Instytut Historii Litwy), dr Rimanatas Miknys (Instytut Historii Litwy), Mindaugas Šapoka (Muzeum Sztuki Litwy), Jaroslaw Subocz. Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.

AS, 17.12.12

18.10.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski otworzył konferencję „Fundamenty średniowiecznej Europy” i wziął udział w dyskusji. Konferencja organizowana została przez Zakład Historii Kościoła w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

AS, 9.11.12

15.10.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach Przełomu. Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

AS, 9.11.12

07-11.10.2012

W dniach 7-11 października 2012 r. pracownicy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przebywali w Moskwie z wykładami i spotkaniami realizowanymi w ramach projektu „Polska–Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. W skład delegacji weszli: prof. Mirosław Filipowicz – kierownik naukowy Projektu, prof. Hubert Łaszkiewicz – członek polskiej grupy roboczej, Andrzej Deryło – kierownik ds. współpracy międzynarodowej w Projekcie, a poza pracownikami IEŚW – członkowie polskiej grupy roboczej: prof. Rafał Wnuk (KUL) oraz prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ).

Członkowie polskiej grupy roboczej wygłosili w Moskwie następujące referaty:

Prof. Rafał Wnuk:
 • Образ Второй мировой войны в музеях Центральной и Восточной Европы: Москва, Варшава, Киев, Минск, Вильнюс
 • Модели поведения граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 годы
Prof. Mirosław Filipowicz:
 • Н.Рязановский против О. Халецкого. Споры о прошлом Польши и России в США времен „холодной войны”
 • История одного любовного романа: Сливовские и Россия
Prof. Hubert Łaszkiewicz:
 • Революция и преемственность в истории России и Польши
 • Иван Сусанин спрашивает дорогу. Россия и Речь Посполитая в XVII веке
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki:
 • Освещение истории Польши в советских учебниках периода сталинизма
 • Национальный и имперский нарративы: Польско-российский спор в исторической науке XIX-XX веков.

Wykłady odbywały się w Wyższej Szkole Ekonomiki, Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym oraz Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk.

W Moskwie przebywali także uczestnicy Projektu zaangażowani w jego realizację – nauczyciele historii z Lublina i woj. lubelskiego: Marek Chodowski (I LO im. S. Staszica w Lublinie), Krzysztof Styczyński (III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie), dr Grzegorz Gębka (dyrektor IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie), Zbigniew Jakuszko (dyrektor V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz dr Arkadiusz Jastrzębski (LO im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju). Grupa nauczycieli uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez członków polskiej grupy roboczej.

Najważniejszym punktem pobytu w Moskwie było spotkanie z nauczycielami historii z Moskwy i Rosji, członkami rosyjskiej grupy roboczej oraz pracownikami Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Spotkanie odbyło się w środę, 10 października, w Instytucie Historii RAN. Spotkanie otworzył prof. Aleksander O. Czubarjan – członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk i dyrektor Instytutu Historii RAN.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji Projektu: prof. Mirosław Filipowicz zaprezentował założenia antologii tekstów źródłowych i wypisów z literatury, jaka ma być przygotowana w kolejnych latach pracy nad Projektem, zaś prof. Leonid Gorizontov przedstawił i poddał pod dyskusję projekt założeń rekomendacji metodycznych dla nauczycieli historii.

Następnie rozpoczęła się dyskusja wokół problemów związanych z nauczaniem historii w obu krajach i przedstawianiem stosunków polsko-rosyjskich na przestrzeni wieków w szkołach w Polsce i w Rosji. Wskazano największe braki i problemy związane z nauczaniem historii w szkołach średnich i gimnazjach, problemy z dostępem do dobrej jakości pomocy naukowych dla nauczycieli.

AD, 09.11.12

18.10.2012

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowały seminarium naukowe pt. „Europa Środkowo-Wschodnia wobec kryzysu w strefie euro: implikacje polityczne, gospodarcze i społeczne”, które odbyło się 18 października 2012 r. w budynku Instytutu Politologii KUL. Podczas seminarium dr Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „Ukraina wobec kryzysu w strefie euro”.

TS, 25.10.12

18-20.10.2012

Prof. Andrzej Gil uczestniczył w Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Україна ранньомодерна: культура вибору versus вибір культури”, zorganizowanej w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej z okazji jubileuszu prof. Natalii Jakowenko, w trakcie której wygłosił referat „Humań 1768, czyli wojna Rusi z Rusią. Rozważania o ukraińskiej tożsamości”.

AG, 22.10.12

Wrzesień 2012

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dr. Tomasza Stępniewskiego: Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, Lublin–Warszawa 2012, ss. 199, wydana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Książka powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

22.10.2012

29.09.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski uczestniczył w IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej „W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei”, który odbywał się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wziął udział w dyskusji panelowej pt. „Europa dwóch płuc – chrześcijańska dusza kultury europejskiej”.

AS, 3.10.12

12.09.2012

Prof. Andrzej Gil był panelistą w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, organizowanym przez Centrum Kompetencji Wschodnich, w dwóch panelach: „Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów źródłem inspiracji dla państw i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej” (referat „Rzeczpospolita Wielu Narodów a kontekst historyczny”) oraz „Partnerstwo Wschodnie i krajowe priorytety rozwojowe” (referat „Partnerstwo Wschodnie a sytuacja geopolityczna Europy Wschodniej”).

AG, 19.09.12

12-13.09.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, zorganizowanym przez Urząd Miasta Lublin, podczas którego był moderatorem paneli pt. „Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów źródłem inspiracji dla państw i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej” i „Pojednanie ponad granicami – na przykładzie Francji, Niemiec i Polski”.

AS, 19.09.12

17.08.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski udzielił wywiadu dla KAI w sprawie dokumentu ze wspólnym orędziem rosyjskiej Cerkwi i polskiego Kościoła katolickiego do narodów Rosji i Polski, podpisanego przez patriarchę Moskwy i całej Rusi Cyryla I i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Józefa Michalika.

AS, 26.08.12

21.08.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski udzielił wywiadu redaktorowi naczelnemu kwartalnika „Pastores” ks. Mirosławowi Cholewie. Tematem rozmowy były „Kryzysy i momenty zwrotne w życiu Kościoła".

AS, 26.08.12

01.08.2012

W związku z 68. rocznicą Powstania Warszawskiego prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w uroczystościach pułku Baszta, które odbyły się na Mokotowie, w parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Profesor został odznaczony przez Pana Jana Stanisława Ciechanowskiego, ministra do spraw kombatantów i osób represjonowanych, medalem Pro Patria.

AS, 20.08.12

24-28.07.2012

W dniach 24-28 lipca 2012 r. w Moskwie przebywali: prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor IEŚW, prof. Mirosław Filipowicz, pełnomocnik dyrektora IEŚW, i prof. Hubert Łaszkiewicz. Delegacja IEŚW podpisała w dn. 24 lipca br. w Ambasadzie RP trzyletnią Umowę o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej a Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Sygnatariuszami Umowy byli prof. Jerzy Kłoczowski i prof. Aleksandr Oganowicz Czubarian, dyrektor Instytutu Historii Powszechnej RAN, członek rzeczywisty RAN. Podpisano też Protokół dodatkowy poświęcony wspólnie realizowanemu projektowi „Polska – Rosja: jak przełamać fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Na realizację tego projektu IEŚW uzyskał w 2012 r. grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W trakcie pobytu w Moskwie członkowie polskiej delegacji mieli też okazję odwiedzić klasztory Doński i Nowodiewiczy. Na Cmentarzu Dońskim złożyli kwiaty na symbolicznych grobach gen. Leopolda Okulickiego i Stanisława Jasiukowicza.

MF, 9.08.12

06.07.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w obchodach Święta Narodowego Litwy w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.

AS, 16.07.12

28.06.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w konferencji naukowej pt. „Sandomierz – między Wschodem a Zachodem”, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Prof. Kłoczowski wystąpił z wykładem „Kultura zachodnia w Sandomierzu w XIII wieku”.

AS, 5.07.12

18.05.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w 41. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych „Między Wschodem a Zachodem. Pośród dwóch totalitaryzmów, czyli o potrzebie syntezy martyrologium żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1939-1947”, która odbyła się w Warszawie w dniach 18-19 maja br. W czasie konferencji wygłosił referat pt. „O konieczności syntezy martyrologium żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1939-1947”. Organizatorami konferencji były: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

AS, 19.06.12

05.06.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w dyskusji panelowej pt. „Co wynika dla środowisk akademickich oraz dla całej społeczności Lublina z papieskiego przesłania z 1987 roku? 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w Lublinie”. Wypowiedź prof. Kłoczowskiego dotyczyła spotkania pod auspicjami Ojca Świętego Jana Pawła II, wiosną 1990 roku w Watykanie, kilkudziesięciu historyków i wybitnych humanistów z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, poświęconego sprawie wspólnego dziedzictwa naszych krajów. Powyższe spotkanie zaowocowało powstaniem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, który w swoich pracach stara się kontynuować ideę wspólnych korzeni i zbliżenia między naszymi narodami.

AS, 19.06.12

29.05.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody naukowej im. Jerzego Giedroycia.

AS, 11.06.12

29.05.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski udzielił wywiadu Grzegorzowi Lipskiemu, koordynatorowi projektów z wydawnictwa ThinkTank, na temat sytuacji dzisiejszej Polski i Europy.

AS, 11.06.12

20.04.2012

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w debacie pt. „Europa: początek czy koniec kryzysu?”, która odbyła się u oo. dominikanów z okazji 85. urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Organizatorem debaty była Fundacja „Ponad Granicami”. W panelu udział wzięli: Tadeusz Mazowiecki, ks. Tomasz Halik, o. Maciej Zięba OP, o. Ludwik Wiśniewski OP.

AS, 11.06.12

28.05.2012

Prof. Andrzej Gil był moderatorem panelu dyskusyjnego podczas prezentacji publikacji Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje. Prezentacja została zorganizowana m.in. przez Towarzystwo Ukraińskie oraz Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską w ramach festiwalu „Wielokulturowy Lublin” i miała miejsce w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

AG, 30.05.12

26.04.2012

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowały seminarium naukowe pt. „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz demokratyzacji i integracji Europy Wschodniej z Unią Europejską”, które odbyło się 26 kwietnia 2012 r. w budynku Instytutu Politologii KUL. W czasie seminarium dr Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „Wkład Polski w eurointegrację Europy Wschodniej”.

TS, 07.05.12

26.04.2012

W sali konferencyjnej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie odbyło się seminarium „Kijowska metropolia XV-XVIII wieku: ‘Podziały’ w historiografiach narodowych a współczesne wyzwania konceptualizacji”. Głównymi dyskutantami byli: prof. Ihor Skoczylas (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów), prof. Andrzej Gil (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin), prof. Mychajło Dowbyszczenko (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Kijów), dr Leonid Tymoszenko (Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki, Drohobycz). W ramach seminarium zostały zaprezentowane i przedyskutowane założenia projektu „Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795”, realizowanego jako grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Plik zaproszenia (PDF); Materiał filmowy pt. КИЇВСЬКА ЦЕРКВА XV--XVIII століть (serwis Youtube)

AG, 07.05.12

23-27.04.2012

Prof. Andrzej Gil przebywał w Kijowie i Lwowie na kwerendzie archiwalnej i bibliotecznej w ramach prac nad realizacją projektu „Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795”. Projekt ten prowadzony jest we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie jako grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Kwerendy dokonano m.in. w: Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, m. Kijów; Centralnej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wernadskiego; Bibliotece Naukowej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

AG, 07.05.12

16.04.2012

W dniu 16 kwietnia 2012 r. zmarł prof. dr hab. Marian Biskup, historyk mediewista, wieloletni współpracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

GP, 18.04.12

31.03.2012

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski otrzymał Medal Świętego Jacka. Medal został przyznany przez Polską Prowincję Dominikanów. Odznaczenie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla zakonu. Uroczystość odbyła się w klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie 31 marca 2012 r. Jednocześnie prof. Kłoczowski otrzymał Medal Świętego Wojciecha, przyznany przez kardynała Dominika Dukę OP, prymasa Czech, „za szczególną historyczną pracę dla Czeskiej Republiki, za obronę korzeni chrześcijańskich Europy na wzór Świętego Wojciecha, tych korzeni, które spajają Polskę i Czechy”.

AD, 13.04.12

16-18.03.2012

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski uczestniczył w IX Zjeździe Gnieźnieńskim „Europa Obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”. Zjazd odbył się w Centrum Kongresowym Muzeum Początków Państwa Polskiego. Patronat honorowy nad Zjazdem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił wykład wprowadzający pt. „Nasza tysiącletnia Europa i jej przyszłość”. Wziął także udział w panelu „Chrześcijanin wobec wyzwań globalnych”, na którym przedstawił rolę Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w sprawach wspólnego dziedzictwa Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy.

AD, 26.03.12

20.03.2012

Prof. Kazimierz Piotr Zaleski, wieloletni współpracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, otrzymał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości, która miała miejsce w Belwederze, uczestniczył dyrektor IEŚW prof. dr Jerzy Kłoczowski.

AD, 26.03.12

20.03.2012

Dr Tomasz Stępniewski wziął udział w seminarium eksperckim pt. „Wyniki prezydencji Polski w Unii Europejskiej: tendencje i prognozy rozwoju trójstronnej współpracy Polska-Ukraina-UE”, zorganizowanym przez Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.

TS, 21.03.12

14.03.2012

Dr Tomasz Stępniewski reprezentował Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w czasie posiedzenia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, które jest ciałem doradczym przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Więcej wiadomości: Forum Polsko-Czeskie.

TS, 20.03.12

10.03.2012

W Auli Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się uroczystość 90-lecia urodzin prof. Władysława Bartoszewskiego. Spotkanie otworzył Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – rektor KUL. Następnie wystąpili: ks. bp Mieczysław Cisło – przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski, prof. Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, oraz dr hab. Rafał Wnuk – z Instytutu Historii KUL. Po wystąpieniach głos zabrali uczniowie prof. Bartoszewskiego: Tadeusz Bąk, Jan Maria Kłoczowski, Maciej Sobieraj i Krzysztof Stanowski. Głównym punktem spotkania było wystąpienie okolicznościowe Jubilata – prof. Władysława Bartoszewskiego. Spotkaniu przewodniczył dr hab. Mirosław Filipowicz – pełnomocnik dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorami spotkania byli: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Historii KUL.

AD, 15.11.12

06.03.2012

W dniu 6 marca 2012 roku w Zakładzie Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się spotkanie autorskie i prezentacja książki dra Tomasza Stępniewskiego, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa 2011.

TS, 21.03.12

19.02.2012

Na zaproszenie Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w uroczystych obchodach 90. urodzin ministra Władysława Bartoszewskiego. Uroczystości odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie.

AD, 13.03.12

Nowa publikacja

Ukazał się artykuł dra Tomasza Stępniewskiego pt. „Europa Wschodnia w strategiach UE i Rosji” napisany dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

12.03.12

Luty 2012

okladka ksiazki , JPGJest nam bardzo miło poinformować, że ukazała się nowa publikacja "Polska. Historia" wydana w czterech wersjach językowych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012.

12.03.12

05.03.2012

Adelaida Romer-Wysocka, wieloletnia współpracowniczka IEŚW, ofiarodawczyni rodzinnych archiwów rodu Romerów przechowywanych w zbiorach Instytutu, „kronikarz” rodu, została odznaczona przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego złotym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, za zasługi na rzecz utrwalania dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Wręczenie nagrody odbyło się 5 marca br. w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Nagrodzony został również inny współpracownik IEŚW, polsko-francuski historyk i tłumacz Christophe Potocki. Rok wcześniej nagrodę tę otrzymał inny przedstawiciel rodu Romerów litewskich, mieszkający w Belgii Andrzej Romer, także od wielu lat współpracujący z Instytutem, ofiarodawca kolekcji obrazów pędzla jego matki, Zofii Romer z Dembowskich.

IG, 06.03.12

Luty 2012

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazała się w języku angielskim nowa książka: Małgorzata Klatt, Tomasz Stępniewski, Normative Influence. The European Union, Eastern Europe and Russia, Wydawnictwo KUL, Lublin-Melbourne 2012, ss. 172.

21.02.12

Styczeń 2012

okladka ksiazki , JPGJest nam bardzo miło poinformować, że ukazała się nowa publikacja dra Tomasza Stępniewskiego pt. Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, ss. 415.

12.02.12

25.01.2012

zdjecie z uroczystości, 22kBzdjecie z uroczystości, fot. P. SztajdelW dniu 25 stycznia 2012 roku o godzinie 17.00 w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie poświęcone Osobie śp. Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Otwarcia dokonał prof. Jerzy Kłoczowski – dyrektor IEŚW, oraz ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik – metropolita lubelski. W części Wprowadzenia wystąpili: ks. prof. Andrzej Szostek (przewodniczący Rady Naukowej IEŚW), prof. Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński), o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv (Instytut Ekumeniczny KUL), Grzegorz Polak (Katolicka Agencja Informacyjna), Zbigniew Nosowski (prezes Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów), ks. dr Marek Słomka (rektor Metropolitarnego Seminarium Duchownego). Uroczystość uświetnił występ Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS.
W kolejnym punkcie programu nazwanym Wspomnienia wystąpili: ks. dr Tomasz Adamczyk (sekretarz Księdza Arcybiskupa), ks. Mieczysław Puzewicz (dyrektor Radia eR), Tomasz Pietrasiewicz (dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”), Grzegorz Linkowski (reżyser i scenarzysta filmowy, członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej), ks. prof. Alfred Wierzbicki (dyrektor Instytutu Jana Pawła II, KUL), Jacek Wnuk (prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu).
(fot. P. Sztajdel)

GP, 2.02.12

Wydarzenia archiwalne 2011

28.12.2011

W Instytucie gościł JE ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Rumunii, pan Marek Szczygieł.

AG, 28.12.11

19.12.2011

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się kolejne spotkanie autorów publikacji „Historia Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku” opracowywanej wspólnie przez historyków Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej reprezentowali: prof. Jerzy Kłoczowski – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego, prof. Hubert Łaszkiewicz, prof. Henadź Sahanowicz, prof. Natalia Starczenko oraz prof. Zigmantas Kiaupa.

AD, 21.12.11

16.12.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną na temat historycznego dziedzictwa Europy i jego znaczenia dzisiaj i wygłosił referat pt. „Co jest ważne dzisiaj dla nas z 1000-letniej historii Europy”. Konferencja odbyła się w gmachu Episkopatu Polski.

AD, 21.12.11

13.12.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Naukowej Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteka Polska w Paryżu, podczas którego ustalono m.in. plan prac, konferencji i wykładów w Bibliotece na rok 2012.

AD, 21.12.11

5-7.12.2011

Prof. Jerzy Borejsza prowadził na Uniwersytecie w Padwie wykłady na temat Polski współczesnej oraz zaprezentował w Mediolanie książkę The Crimean War 1853-1856.

AD, 14.12.11

02.12.2011

W dniu 2 grudnia 2011 roku odbyło się IV Forum Regionalistyczne pt. „Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020”. Forum zostało zorganizowane przez Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W konferencji uczestniczyli m.in. dr Janusz Lewandowski – Komisarz ds. Budżetu Unii Europejskiej, dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz prof. Jerzy Kłoczowski – dyrektor IEŚW. Plan konferencji (PDF) i plakat (PDF).

TS, 9.12.11

9-10.12.2011

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt. „Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej”. Konferencja była organizowana przez Muzeum Historii Polski oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił wykład inauguracyjny „Rzeczpospolita jako państwo wielu kultur”. W konferencji uczestniczył także dr hab. Andrzej Gil, zastępca dyrektora IEŚW ds. naukowych.

AD, 9.12.11

02.12.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w konferencji zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pt. „Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020”. W konferencji uczestniczył m.in. dr Janusz Lewandowski – komisarz ds. Budżetu Unii Europejskiej.

AD, 9.12.11

18-19.11.2011

W dniach 18-19 listopada w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się sesja „Oskar Halecki i jego obraz Europy”. Sesję organizowały: Zakład Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej i Katedra Historiografii. Ze strony Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w sesji udział wzięli: prof. Jerzy Kłoczowski oraz prof. Mirosław Filipowicz. Prof. Kłoczowski wygłosił referat pt. „Haleckiego koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej”.

AD, 9.02.12

16.11.2011

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w gali obchodów Dnia Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło w Pałacu Prezydenckim.

AD, 9.12.11

28.10.2011

Prof. Jerzy Borejsza objął funkcję przewodniczącego Rady Naukowej rosyjsko-polskiego centrum badawczego na Uniwersytecie Kazańskim.

AD, 14.12.11

26-27.10.2011

Prof. Andrzej Gil uczestniczył w 18. Międzynarodowej Konferencji "Волинська ікона: дослідження та реставрація”, w ramach której wygłosił referat poświęcony osobie arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicza.

AG, 14.11.11

23.10.2011

23 października, po długiej chorobie, zmarł prof. Józef Szymański, mediewista i specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, wieloletni współpracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1982-84 prof. Szymański pełnił funkcję rektora UMCS, a w latach 1995-98 rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. W latach 1991-93 był dyrektorem Instytutu Historii UMCS.

AD, 26.10.11

19.10.2011

Na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w spotkaniu: Myśl europejska Jana Pawła II. Debata panelowa „Europa polityczna”. Prof. Kłoczowski wygłosił wykład wprowadzający pt. „Jan Paweł II patronem europejskiej integracji” oraz uczestniczył w dyskusji panelowej. W spotkaniu udział wzięli: prezydent Bronisław Komorowski, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej), dr Hanna Suchocka (ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej), dr Marek Cichocki (Centrum Europejskie Natolin). Dyskusję prowadził Paweł Rojek („Pressje”).

AD, 26.10.11

19.10.2011

19 października zmarł prof. Bohdan Osadczuk (1920-2011), historyk, publicysta, orędownik pojednania polsko-ukraińskiego, wieloletni współpracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

AD, 26.10.11

14.10.2011 – 4.11.2011

Prof. Jerzy Borejsza prowadził w Rosji kwerendę archiwalną w archiwach rosyjskich (RGASPI, RGANI). Podczas swego pobytu zaprezentował międzynarodową księgę o wojnie krymskiej w siedzibie Ambasadzie RP, jak również przedstawił wykład na konferencji o demokratyzacji i modernizacji Rosji na Państwowym Rosyjskim Uniwersytecie Humanistycznym (RGGU) w Moskwie. Prof. Borejsza wygłosił również wykład o warunkach polepszenia stosunków rosyjsko-polskich (w Wyższej Szkole Administracji Państwowej i Gospodarki Narodowej w Moskwie), a także o Janie Baudouin de Courtenay (1845-1929) na Uniwersytecie Kazańskim w związku z odsłonięciem tablicy pamiątkowej honorującej związki słynnego polskiego filologa z tą uczelnią.

AD, 14.12.11

12.10.2011

Na zaproszenie prezydenta Lublina, dra Krzysztofa Żuka, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, prof. Jerzy Kłoczowski, wziął udział w spotkaniu urzędników ministerstw kultury i ministerstw spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się przy okazji nieformalnego spotkania urzędników zorganizowanego przez Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

AD, 26.10.11

Nowa publikacja

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Bojarczyka i dra Tomasza Kapuśniaka pt. Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2011, ss. 278. Książka powstała w wyniku współpracy naukowej Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

22.10.11

30.09-01.10.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w międzynarodowej sesji historycznej ku czci emerytowanego profesora Sorbony - Georges-Henri Soutou, która odbyła się w Paryżu (Sorbona). Prof. Kłoczowski otworzył obrady i przewodniczył sesji „Francja, zimna wojna i Stany Zjednoczone”. Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy sesji omawiali wojny XX wieku, ze szczególnym naciskiem na zimną wojnę 1943-1990.

AD, 12.10.2011

29.09.2011

W sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się Seminarium Naukowe „Prezydencja Polski w Unii Europejskiej a perspektywy trójstronnej współpracy Polska – Ukraina – UE”. Seminarium zorganizowane zostało przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS pod patronatem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.

AG, 30.09.11

27.09.2011

W siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu odbyła się konferencja naukowa pt. „Traditions constitutionnelle et parlementaire de la Res Publica de la Fédération polono-lituanienne. La premiere constitution européenne du 3 mai 1791”. Spotkanie z udziałem historyków polskich i litewskich miało na celu debatę wokół znaczenia Konstytucji 3 Maja, w szerokim - politycznym i intelektualnym - kontekście europejskim, oraz jej konsekwencji w sensie historycznym, jak i dla współczesnej Europy. Organizatorami konferencji są Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Biblioteka Polska w Paryżu.

IG, 22.09.11

16-17.09.2011

Prof. Jerzy Borejsza wziął udział (jako członek Rady) w posiedzeniu Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych w Berlinie.

AD, 14.12.11

Nowa publikacja

zdjecie FRIDE do publikacji Is Poland Still..., Zdjęcie Paula Soler-Moya/Flickr JPG, 3kBW hiszpańskim think tanku FRIDE ukazała się w języku angielskim analiza dra Tomasza Kapuśniaka i Natalii Shapovalovej pt. "Is Poland still committed to the Eastern neighbourhood?". Pełny tekst publikacji dostępny jest online (PDF) na stronie FRIDE.

14.12.11

6.09.2011

Prof. Jerzy Borejsza objął funkcję przewodniczącego ogólnopolskiej komisji obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego.

AD, 14.12.11

02.06.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w uroczystości nadania doktoratu honoris causa Małgorzacie Borkowskiej OSB na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Profesor uczestniczył też w uroczystościach związanych z jubileuszem 40-lecia badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce, gdzie wygłosił referat na temat początków żeńskiego ruchu zakonnego w Polsce i współpracy sióstr z KUL.

AD, 24.08.11

18.06.2011

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w dorocznym posiedzeniu plenarnym Polskiej Akademii Umiejętności. Przy okazji wizyty w Krakowie prof. Kłoczowski przeprowadził także kilka rozmów w sprawach związanych z Komisją Historii Chrześcijaństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

AD, 27.06.11

6.06.2011

Prof. Jerzy Borejsza wziął udział w posiedzeniu Kolegium Muzeum II Wojny Światowej w Warszawie.

AD, 14.12.11

19.05.2011

W Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyło się posiedzenie Komisji Naukowej Polskiego Towarzystwo Historyczno-Literackiego. Prof. Jerzy Kłoczowski uczestniczył w obradach jako stały członek Komisji. Podczas spotkania dokonano oceny programu naukowego realizowanego przez Bibliotekę Polską w Paryżu oraz ustalono program konferencji i spotkań na drugą połowę 2011 roku. Jednym z przyszłych spotkań będzie planowana na 27-28 września 2011 roku konferencja poświęcona tradycjom konstytucyjnym i parlamentarnym Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej oraz Konstytucji 3 Maja jako pierwszej konstytucji europejskiej. Konferencja zorganizowana zostanie przez prof. Jerzego Kłoczowskiego.

AD, 6.06.11

18.05.2011

W Instytucie Francuskim wchodzącym w skład Akademii Francuskiej w Paryżu odbyła się konferencja naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia w Unii Europejskiej: swoistość, wkład, perspektywy”. Konferencja nawiązywała do wydanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej publikacji East-Central Europe in European History. Themes & Debates. Głównymi organizatorami konferencji w Paryżu byli prof. Chantal Delsol oraz prof. Georges Henri Soutou - członkowie Akademii Francuskiej, we współpracy z prof. Isabelle Davion (Uniwersytet Paris IV Sorbona). Pierwsza część konferencji poświęcona została omówieniu wagi historii, przede wszystkim historii najnowszej. W części drugiej mówiono o „żywej pamięci”, zagadnieniach współczesnych i przyszłości Regionu. Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli: prof. Jerzy Kłoczowski oraz prof. Hubert Łaszkiewicz. Prof. Kłoczowski przedstawił politykę zagraniczną Polski po 1989 roku, zmierzającą do ustanowienia możliwie najlepszych stosunków ze wszystkimi sąsiadami i całą Europą Środkowo-Wschodnią. Prof. Łaszkiewicz mówił o Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i wadze jej tradycji dzisiaj. Jednym z elementów konferencji była dyskusja uczestników spotkania. Podkreślono w niej, iż zarysował się bardzo wyraźny aktualny kryzys Unii Europejskiej, zwłaszcza w stosunku krajów „starej” Unii do krajów przyjętych po 2004 roku, w tym całej Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy dyskusji zaznaczyli konieczność podjęcia wysiłku ze strony Francji, jak i innych krajów zachodnich oraz krajów przyjętych do Unii Europejskiej, dotyczącego szukania dróg współdziałania, szerszej wzajemnej informacji oraz lepszego wzajemnego zrozumienia. Podkreślono niezwykłe znaczenie wspólnej polityki zagranicznej Unii, coraz bardziej niezbędne w obecnej sytuacji na świecie. W końcowych wypowiedziach prof. Soutou i prof. Kłoczowski podsumowali konferencję.

AD, 6.06.2011

27.05.2011

Dr hab. Andrzej Gil brał udział w Sympozjum „Wołyń - Podlasie: religia, kultura, historia, język” zorganizowanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Woli Uhruskiej, podczas którego wygłosił referat „Początki prawosławnego biskupstwa chełmskiego”.

AG, 29.05.11

Nowa publikacja

okladka ksiazki WschdniWymiar, JPG, 6,3kBJest nam niezmiernie miło poinformować, że ukazała się w języku polski i angielskim publikacja dra Tomasza Kapuśniaka pt. Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa? (The eastern dimension of the European Union’s Neighbourhood Policy. Inclusion without membership?), „Zeszyty natolińskie”, nr 42, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, ss. 103. Publikacja dostępna jest online (PDF).

25.05.11

17.05.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „The European Union's Black Sea Policy: Challenges and Opportunities for Regional Cooperation” w czasie międzynarodowej konferencji pt. „Turkey in International Relations”. Konferencję zorganizowali: University of Istanbul, Faculty of Political Sciences and University of Warsaw, Centre for Europe.

TK, 18.05.11

10.05.2011

W sali konferencyjnej Instytutu odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IEŚW. Głównym punktem porządku dziennego była prezentacja sprawozdań: finansowego i naukowego IEŚW za 2010 rok.

TK, 12.05.11

15.04.2011

W Warszawie odbyła się uroczystość 25-lecia powstania PEN Clubu. W uroczystości wziął udział prof. Jerzy Kłoczowski. W czasie spotkania miał miejsce wykład pt. „Rola i perspektywy Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesnego świata”. Prof. Kłoczowski uczestniczył w dyskusji po wykładzie.

AD, 19.04.11

11.04.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski został powołany w skład Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, na lata 2011-2015. Prof. Kłoczowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Muzeum.

AD, 19.04.11

14.04.2011

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad14 kwietnia 2011 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Francja–Niemcy–Polska wobec Europy Wschodniej”, w czasie którego dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Rok 2011: przełom w polityce wschodniej Unii Europejskiej?”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

TK, 18.04.11

14.04.2011

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbył się wykład prof. Eduarda Mühle, dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, pt. „Władza i przestrzeń w Polsce wczesnopiastowskiej. O przestrzennym konstruowaniu władzy u Galla Anonima”.

AZ, 18.04.11

13.04.2011

Dr hab. Andrzej Gil i dr Tomasz Kapuśniak wzięli udział w panelu „Czy Partnerstwo Wschodnie jest jeszcze priorytetem Unii Europejskiej?” w ramach konferencji „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”, zorganizowanej w Lublinie przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Instytut Europeistyki KUL pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

AG, 20.04.11

11.04.2011

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej dr Andreas Lawaty wygłosił wykład pt. „Niekorzystna atmosfera” – czy(li) spiskowa teoria recepcji Józefa Mackiewicza w Niemczech”.

AZ, 18.04.11

7-9.04.2011

Dr Tomasz Kapuśniak uczestniczył w obradach „IV Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Ośrodków Politologicznych”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było omówienie głównych problemów wiążących się z naukami o polityce w kontekście realizowanej reformy szkolnictwa wyższego.

TK, 12.04.11

06.04.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego odznaką honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.

AD, 19.04.11

06.04.2011

W dniu 6 kwietnia 2011 roku prof. Jerzy Kłoczowski zakończył pełnienie funkcji przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Prof. Kłoczowski pełnił tę funkcję przez 20 lat.

AD, 19.04.11

31.03.2011

W Trybunale Koronnym odbyło się pod hasłem „Polska-Ukraina – wojna o pamięć” spotkanie z prof. Grzegorzem Motyką, połączone z dyskusją wokół jego książki „Od rzezi wołyńskiej do akcji «Wisła». Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” (Kraków 2011). W dyskusji udział wzięli: prof. Jerzy Kłoczowski (IEŚW), dr Leon Popek (IPN o/Lublin) oraz prof. Włodzimierz Osadczy (KUL). Spotkanie prowadził prof. Andrzej Gil (IEŚW, KUL).

AG, 04.04.11

31.03.20011

W dniu 31 marca minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zatwierdził nowy statut Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, przyjęty przez Radę Naukową IEŚW w dniu 29 marca, zgodnie z wymogami, jakie nałożyła nowa ustawa o instytutach badawczych.

GG, 18.04.11

28.03.2011

Prof. Kłoczowski gościł w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej prof. Imricha Vašečkę. Podczas spotkania profesorowie rozmawiali na temat Federacji Instytutów oraz o planach organizacji konferencji dotyczącej Grupy Wyszehradzkiej. Konferencja będzie poświęcona problemom etnicznym i narodowym.

AD, 19.04.11

25.03.2011

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się merytoryczne spotkanie poświęcone ustaleniu kierunków rozwoju i programów badawczych IEŚW. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Borejsza, prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Mirosław Filipowicz, prof. Hubert Łaszkiewicz, prof. Małgorzata Willaume, prof. Tomasz Stryjek, prof. Wiesław Kamiński, dr Tomasz Kapuśniak i dyr. Grzegorz Głuch.

AD, 19.04.11

24.03.2011

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowały wykład prof. Jerzego Borejszy pt. „Kiedy historia współczesna przestaje być nauką?”. Wykład odbywał się na marginesie problematyki dwóch ostatnich książek autora: Piękny wiek XIX (PWN 2010) oraz Stulecie zagłady (Scholar 2011).

AZ, 18.04.11

21-22.03.2011

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, prof. Jerzy Kłoczowski, oraz prof. Hubert Łaszkiewicz wzięli udział w wizycie Polskiej Delegacji Parlamentarnej na Ukrainie oraz w IV sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmasu Republiki Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

AD, 20.04.11

19.03.2011

Prof. Kłoczowski wygłosił referat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pt. „Kulturowe implikacje Jana Pawła II w wizji dwóch płuc Europy”. Wykład został zorganizowany przez Instytut Jana Pawła II.

AD, 07.04.11

17.03.2011

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Europejskiego Centrum Wschodniego. Spotkaniu przewodniczyła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

AD, 07.04.11

15.03.2011

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił wykład pt. „Nasza tysiącletnia Europa”.

AD, 07.04.11

14.03.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w debacie na temat utworzenia Komisji Historii Chrześcijaństwa w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Obok prof. Kłoczowskiego w spotkaniu udział wzięli także: prof. Jerzy Wyrozumski (sekretarz generalny PAU), prof. Jan Małecki (członek czynny PAU, wicedyrektor Wydz. II PAU) oraz prof. Krzysztof Paczkowski (członek czynny PAU, sekretarz Wydz. II PAU). Podczas spotkaniu ustalono, że prof. Kłoczowski przygotuje wniosek o nazwie Komisji w brzmieniu: „Komisja Historii Chrześcijaństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

AD, 07.04.11

11.03.2011

W księgarni „Tajne komplety” we Wrocławiu odbyła się promocja książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną, zorganizowana przez Kolegium Europy Wschodniej. Spotkanie poprowadził Jan Andrzej Dąbrowski (Prezes KEW), a udział wzięli: prof. Jerzy Kłoczowski (dyrektor IEŚW), dr Adolf Juzwenko (dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) oraz Łukasz Jasina.

ŁJ, 14.03.11

10.03.2011

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad10 marca 2011 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Ukraina: pierwszy rok z Wiktorem Janukowyczem”, w czasie którego dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Ukraina między Wschodem, Zachodem a regionem Morza Czarnego”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Instytut Politologii KUL.

Plan konferencji
Galeria

TK, 11.03.11

10.03.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Podczas posiedzenia profesor wygłosił referat „Europejskiej dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Tego samego dnia prof. Kłoczowski spotkał się z prezydentem Wrocławia, Rafałem Dutkiewiczem, na temat tożsamości i otwartości na różnorodność kultur i wzajemnego przenikania się.

AD, 07.04.11

04.03.2011

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się promocja książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną. Promocję współorganizowało Towarzystwo Ukraińskie. W prezentacji udział wzięli: prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Michał Łesiów i Łukasz Jasina. Spotkanie poprzedziła panichida za duszę prof. Ihora Szewczenki odprawiona w cerkwi pw. św. Metropolity Piotra Mohyły w Lublinie.

ŁJ, 14.03.11

21-23.02.2011

Dr hab. Andrzej Gil oraz dr Tomasz Kapuśniak przebywali we Lwowie na seminarium organizowanym przez Wydział Nauk Humanistycznych Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Seminarium odbyło się pod hasłem „Idea naukowego wydawnictwa: akademickie standardy i uniwersyteckie środowisko”.

AG, 25.02.11

8-10.02.2011

W Kijowie i we Lwowie odbyły się pierwsze promocje wydanej przez IEŚW książki: Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną. W Kijowie spotkanie poświęcone książce odbyło się 6 lutego w księgarni „Je”. Wzięli w nim udział: Łukasz Jasina (autor) i Roman Kabaczij („Ukrajinśkyj Tyżdeń”), a całość poprowadził Anatolij Dnistrowyj („Ukrajinśkyj Tyżdeń”). Pomoc w organizacji okazały Ambasada RP i Instytut Polski w Kijowie. We Lwowie dokonana przez autora prezentacja książki odbyła się na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim (UKU) w ramach corocznej uroczystości w rocznicę śmierci prof. Ihora Szewczenki (10 lutego 2011). W dyskusji wzięli również udział między innymi: o. prof. Borys Gudziak (rektor UKU), prof. Peter Scheiner (przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Bizantynistów), prof. Frank Sysyn (Toronto), prof. Jarosław Hrycak (UKU) i prof. Ihor Skoczylas (UKU).

ŁJ, 14.02.11

28.01.2011

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się wręczenie nominacji dla prof. Jerzego Kłoczowskiego na stopień majora nadany przez Ministra Obrony Narodowej.

AD, 07.04.11

20.01.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski, dr hab. Andrzej Gil oraz dr hab. Hubert Łaszkiewicz przebywali w Senacie RP na zaproszenie Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza, w związku z realizacją programu wspólnej historii krajów-dziedziców Rzeczypospolitej Wielu Narodów. W spotkaniu udział brali również profesorowie: Urszula Augustyniak (Warszawa), Natalia Jakowenko (Kijów), Jurate Kiaupiene (Wilno), Zigmas Kiaupa (Wilno), Henadź Sahanowicz (Mińsk), Henryk Lulewicz (Warszawa), Andrzej Rachuba (Warszawa), Andrzej Zakrzewski (Warszawa).

AG, 25.02.11

20.01.2011

20 stycznia 2011 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie pod egidą Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza poświęcone realizacji programu „Rzeczpospolita czy Imperium”. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Natalia Jakowenko, prof. Jūratė Kiaupienė, prof. Urszula Augustyniak, prof. Zigmantas Kiaupa, prof. Andrzej Rachuba, prof. Henryk Lulewicz, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Zakrzewski, prof. Henadź Sahanowicz, prof. Hubert Łaszkiewicz, prof. Andrzej Gil i prof. Jerzy Kłoczowski. Po tym spotkaniu prof. Kłoczowski spotkał się indywidualnie z Marszałkiem Borusewiczem.

AD, 07.04.11

19.01.2011

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w spotkaniu grupy inicjatywnej w Warszawie. Spotkanie poświęcone było powstaniu kolegium kształcącego przyszłych liderów i elity krajów Europy Wschodniej. Obok prof. Kłoczowskiego w spotkaniu uczestniczyli: prof. Lena Kolarska-Bobińska, prof. Jerzy Axer, Krzysztof Czyżewski.

AD, 07.04.11

13.01.2011

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego projektu dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Hubert Łaszkiewicz, prof. Mirosław Filipowicz, prof. Rafał Wnuk, dr Jacek Freilich, Zofia Żuchowska, dr Jan Skarbek.

AD, 07.04.11

5.01.2011

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczył w spotkaniu Grupy Roboczej ds. powołania wschodniego uniwersytetu europejskiego. Spotkaniu przewodniczyła Pani Minister Barbara Kudrycka. Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AD, 07.04.11

Wydarzenia archiwalne 2010

17.12.2010

Prof. Jerzy Kłoczowski i Grzegorz Głuch gościli w Departamencie Dyplomacji Kulturalnej MSZ w Warszawie. W czasie rozmowy z Jackiem Multanowskim, wicedyrektorem Departamentu, oraz jego pracownikami: Krzysztofem Kopytko i Eweliną Lendzioszek omawiano plany dalszej realizacji programu promocyjnego Polska w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2011.

GG, 20.12.10

17.12.2010

Grzegorz Głuch, zastępca dyrektora IEŚW ds. organizacyjnych, wziął udział w konferencji Rady Głównej Instytutów Badawczych pt. „Instytuty Badawcze – wczoraj i dziś”, która odbyła się w Warszawie (Hotel Hyatt). Dyskusja poświęcona była kierunkom i dalszym perspektywom zmian prawnych i organizacyjnych związanych z reformą systemu nauki.

GG, 20.12.10

10.12.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Partnerstwo Wschodnie priorytetem prezydencji Polski w Unii Europejskiej”, w czasie seminarium naukowego pt. „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej”, Lublin, 10 grudnia 2010 r. Seminarium zostało zorganizowane przez: Wydział Nauk Społecznych KUL, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Wydział Politologii UMCS, Fundację Rozwoju KUL, Consilium.

TK, 14.12.10

09.12.2010

W Instytucie wizytę złożyli Henryk Litwin – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oraz Jakub Wiśniewski – dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Polityki w MSZ. Podczas wizyty doszło do spotkania z prof. Jerzym Kłoczowskim – dyrektorem IEŚW, który przedstawił aktualne prace prowadzone przez Instytut. W czasie dyskusji w szerszym gronie (z udziałem prof. Andrzeja Gila, prof. Huberta Łaszkiewicza, prof. Mirosława Filipowicza oraz Grzegorza Głucha) rozmawiano o wymogach związanych ze zmianami statusu Instytutu w świetle reformy nauki, o dalszych kierunkach rozwoju placówki, a także o możliwościach bliższej współpracy z MSZ.

GG, 20.12.10

03.12.2010

W czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość”, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 2-3 grudnia 2010, prof. Andrzej Gil wygłosił referat „Co zostało z komunizmu w Mołdawii”, a dr Tomasz Kapuśniak zaprezentował temat „Co zostało z komunizmu w Federacji Rosyjskiej”.

TK, 14.12.10

30.11.2010

W dniu 30 listopada ukazały się drukiem trzy tomy „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” za rok 2010 oraz seria dziesięciu tomów „Prac Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Wydanie wyżej wymienionych publikacji stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

GG, 20.12.10

25.11.2010

W siedzibie Instytutu odbyło się spotkanie naukowe „Dzieje nieznanego portretu Tadeusza Kościuszki. Mit i legenda kościuszkowska w XIX wieku”. Głównymi wykładowcami spotkania byli dr hab. Witold Matwiejczyk (IEŚW, Instytut Historii KUL), który wygłosił referat pt. „Mit i legenda kościuszkowska w XIX wieku” oraz prof. Jakub Mames (TIEŚW, były rektor Politechniki Lubelskiej), który przedstawił historię miedziorytu Tadeusza Kościuszki z darów rodziny Prądzyńskich. Przyczynkiem do ukazania tej tematyki stało się przedstawienie niezwykle interesujących dziejów pamiątki po Naczelniku znajdującej się od ponad trzydziestu lat w Lublinie. Jest nią nieznany szerzej miedzioryt przechowywany do tej pory w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym, przedstawiający Naczelnika w czasie jego pobytu w Londynie.

GG, 20.12.10

25.11.2010

zdjecie z obradzdjecie z obrad25 listopada 2010 r. w Instytucie Polskim w Pradze (Praha 1 – Staré Město, Karlova 27) odbyło się polsko-czeskie seminarium naukowe pt. „Ukraina w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską”, w czasie którego dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Ukraina między Zachodem (europeizacja, okcydentalizacja) a Wschodem (status quo ante)”. Seminarium zostało zorganizowane przez Collegium Europaeum (Praga, Czechy), Instytut Polski w Pradze oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Plan konferencji
Galeria

TK, 29.11.10

16-19.11.2010

Prof. Jerzy Kłoczowski, dr hab. Andrzej Gil oraz Andrzej Deryło przebywali w Wilnie w związku z realizacją programu naukowego historii państw-dziedziców Rzeczypospolitej Wielu Narodów. W dyskusji nad założeniami tego programu współuczestniczyli profesorowie: Jūratė Kiaupienė (Wilno), Zigmas Kiaupa (Wilno), Henadź Sahanowicz (Mińsk), Hubert Łaszkiewicz (Lublin). Uczestnicy programu byli gośćmi m.in. Pani Irene Degutienė, Przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej, Pana Jonasa Mileriusa, Sekretarza Generalnego Sejmu Republiki Litewskiej, Pana Emanuela Zingerisa, Przewodniczącego Komisji Zagranicznej Sejmu Republiki Litewskiej, Pana Rimantasa Stankevičiusa, Dyrektora Departamentu Stosunków Międzynarodowych oraz Pana Juliusa Dautartasa, Przewodniczącego Grupy Międzyparlamentarnych Stosunków z Ukrainą.

AG, 1.03.11

16.10.2010

Profesor Jerzy Kłoczowski otrzymał odznakę honorową Bene Merito. Wyróżnienie to jest nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim 16 listopada 2010. Data ta upamiętnia dzień, w którym Marszałek Józef Piłsudski w 1918 roku wysłał pierwszą depeszę zagraniczną do przywódców państw świata, informującą o powstaniu Państwa Polskiego. Z tej okazji Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o ustanowieniu Dnia Służby Zagranicznej RP, który jest obchodzony corocznie 16 listopada.

JR, 18.10.10

27.10.2010

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad27 października 2010 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Grecja doby kryzysu: implikacje wewnętrzne i międzynarodowe”, w czasie którego dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Grecja doby kryzysu: implikacje dla polityki w regionie Morza Czarnego”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Instytut Politologii KUL.

Plan konferencji
Galeria

TK, 29.10.10

26.10.2010

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad26 października 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne”. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi IEŚW: dr Tomasz Kapuśniak moderował pierwszą sesję pt. „Fragmegracja obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw”, z kolei prof. Andrzej Gil moderował czwartą sesję pt. „ Konflikty etniczne, napięcia społeczno-wyznaniowe i paroksyzmy plemienne na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie we współpracy z Instytutem Politologii KUL, Fundacją Rozwoju KUL i Fundacją Konrada Adenauera.

Plan konferencji
Galeria

TK, 29.10.10

21-23.10.2010

W dniach 21-23 października 2010 odbyła się w Lublinie i w Zamościu międzynarodowa konferencja – „Budowanie zbiorowej wyobraźni europejskiej od Renesansu do Oświecenia: Francja, Niemcy, Polska - jedność i różnorodność - zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Europejskie Stowarzyszenie Lubliniana (Association européene Lubliniana). Spotkanie było możliwe dzięki dotacji z Muzeum Historii Polski. Konferencja jest częścią projektu Imaginaire Collectif des Peuples de L'Europe (ICOPE), który został zaprojektowany przez Stowarzyszenie Lubliniana i uzyskał Label 2008 Komisji Europejskiej w ramach Roku Dialogu Międzykulturowego. Niezwykle ważną częścią konferencji był koncert pieśni renesansowej i barokowej („Soave Melodie” – wykonany przez duet francusko-polski „La Cortesia”) zorganizowany przez Alliance Française w Lublinie w zabytkowym wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy w Lublinie.
Projekt  ICOPE to cykl spotkań z udziałem naukowców reprezentujących takie dziedziny, jak historia, historia sztuki, socjologia, antropologia, muzykologia a także artystów i młodzieży studiującej różne dziedziny humanistyki - dotyczy refleksji na temat dziedzictwa kulturowego, różnic, porównań i miejsc wspólnych pomiędzy Francją, Niemcami i Polską na przestrzeni dziejów. Projekt powstał w 2008 roku. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w Rueil-Malmaison. Był to panel z udziałem międzynarodowej grupy naukowców i artystów w obecności przedstawicieli Ambasad Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. Następne spotkania w ramach projektu odbyły się w 2009 roku w grudniu, w Paryżu (pierwsza międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Lubliniana w paryskim Collége des Bernardins poświęcona refleksji na temat wyobrażeń wspólnych Europejczyków od Średniowiecza do Oświecenia. Ważnym wydarzeniem artystycznym wprowadzającym uczestników konferencji w atmosferę kultury muzycznej Średniowiecza w kręgu kultury Kościołów Wschodnich (Gruzja, Armenia, Rosja, Ukraina) był koncert Zespołu „Kairos” z Lublina. Obok tego KAIROS wykonał także pieśni francuskie, polskie i niemieckie.
W roku 2011 zostanie zorganizowana trzecia konferencja z tego cyklu (ICOPE, Label 2008) w Niemczech.
Galeria

AD, 10.11.10

20.10.2010

Dr Tomasz Kapuśniak moderował dyskusję ekspercką nt. „Komu potrzebne jest Partnerstwo Wschodnie?” odbywającą się w ramach międzynarodowej konferencji pt. „Go East! 2010. Culture & Civil Society. Eastern Partnership in Practice”, zorganizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Instytut Adama Mickiewicza. Konferencja odbyła się w Centrum „Łowicka” w Warszawie.

TK, 03.11.10

15.10.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Białoruś w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej: osiągnięcia, możliwości, wyzwania” w czasie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe”, która odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 14-16 października 2010 r.

TK, 03.11.10

13.10.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Europa Środkowo-Wschodnia wobec Partnerstwa Wschodniego”, z kolei Iwona Goral przedstawiła profil działalności Instytutu, dla uczestników międzynarodowego projektu „Na drogach i bezdrożach wolności” (www.freedompath.eu) realizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera przy finansowym wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

TK, 03.11.10

13.10.2010

W siedzibie Institut d’Etudes Slaves w Paryżu odbyła się promocja wydanej przez IEŚW w 2009 roku książki pt. East-Central Europe in European History. Themes & Debates, z udziałem: prof. Antoine Marès (IES, Paryż), prof. Marie-Elisabeth Ducreux (CNRS, Paryż), redaktorów książki: prof. Jerzego Kłoczowskiego i prof. Huberta Łaszkiewicza, oraz autorów.

IG, 8.10.10

07.07.2010

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej podpisało umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przewidującą realizację zadania publicznego Program promocyjny: Polska w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej – Wyzwania w przededniu przewodnictwa w Unii Europejskiej w ramach konkursu ministra spraw zagranicznych: Promocja wiedzy o Polsce 2010. W ramach przedsięwzięcia ukierunkowanego na ukazanie roli i zadań Polski w przededniu jej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r., nasz ośrodek w najbliższych miesiącach zamierza przygotować do wydania w kilku językach europejskich książkę prezentującą dorobek historyczny Polski i jej usytuowanie w przestrzeni środkowo-wschodniej Europy, edukacyjną prezentację multimedialną skierowaną głównie do młodzieży, jak również prowadzić działalność promocyjną w obrębie portalu internetowego Młodsza Europa.

GG, 8.07.10

24.06.2010

Zmarł wybitny ukraiński historyk, akademik Jarosław Isajewycz, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. I. Kryp'jakewycza we Lwowie. Prof. Jarosław Isajewycz był wielkim przyjacielem naszego Instytutu. Był członkiem Rady Naukowej „Rocznika IEŚW” oraz członkiem Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W jego osobie utraciliśmy wielkiego naukowca i orędownika polsko-ukraińskiego pojednania. Pogrzeb odbył się we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim w dniu 26 czerwca. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej podczas tej smutnej uroczystości reprezentował dr hab. Andrzej Gil.

AG, 1.07.10

10.06.2010

W sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IEŚW. Głównym punktem porządku dziennego była prezentacja sprawozdań: naukowego i finansowego IEŚW za rok 2009. W trakcie obrad omówione zostały również plany jednostki naukowej na najbliższy okres.

TK, 14.06.10

1.06.2010

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się promocja dwóch tomów wydanej w Lublinie książki pt. Kompania B1 pułku AK „Baszta” (1939-1944). Uroczystości przewodniczył prof. Jerzy Kłoczowski, autor i redaktor książki.

AD, 20.08.10

29.05.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Zmiany wewnętrzne w Rosji w dobie Władimira Putina” w czasie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rosja – ambicje i możliwości w XXI wieku”, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

TK, 7.06.10

26-28.05.2010.

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Mińsku, gdzie wziął udział w Międzynarodowej Konferencji „XVI Cyrylo-Metodiańskie Czytania” oraz spotkał się z miejscowym środowiskiem naukowym.

AG, 2.06.10

26.05.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Unia Europejska wobec regionu czarnomorskiego” w czasie konferencji naukowej: „Bezpieczna Europa z perspektywy wschodniej”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW w Warszawie.

TK, 28.05.10

25.05.2010

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad25 maja 2010 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Ukraina w optyce Europy Środkowej”, w czasie którego dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Ukraina w optyce Polski”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL.

Plan konferencji
Galeria

TK, 31.05.10

24.05.2010

24 maja 2010 r. po ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Jan Rayss, wieloletni wiceprezes, członek Zarządu i współzałożyciel Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Od początku istnienia Towarzystwa Profesor był naszym Wielkim Przyjacielem, na którego zaangażowanie mogliśmy zawsze liczyć. Przez kilkanaście lat był jedną z najaktywniejszych postaci Towarzystwa, kompetentnym i rzeczowym doradcą, a także osobą bardzo życzliwą dla naszej działalności. Był człowiekiem pogodnym, dowcipnym i bardzo lubianym przez pracowników naszego ośrodka.

GG, 8.07.10

9-15.05.2010

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał na kwerendzie bibliotecznej oraz 12 maja 2010 roku uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „The EU and Turkey in International System: Global and Regional Perspectives”, w czasie której wygłosił referat „The European Union's Black Sea Policy”. Konferencję zorganizowali: University of Istanbul, Faculty of Political Sciences and University of Warsaw, Centre for Europe.

TK, 18.05.10

6-7.05.2010

Dr hab. Andrzej Gil brał udział w odbywającej się w Łucku Międzynarodowej Konferencji „Ut unum sint – Да вси єддино будуть”, na której wygłosił referat „Święty Jozafat Kuncewicz – apostoł jedności Kościoła.

AG, 2.06.10

6-9.04.2010

Dyrektor IEŚW prof. Jerzy Kłoczowski przebywał w Rzymie, gdzie uczestniczył w otwarciu serii odczytów organizowanych przez Instytut Polski w Rzymie na temat chrześcijaństwa w Polsce. Prof. Kłoczowski wygłosił pierwszy z tej serii referat pt. „Chrystianizacja Polski do końca XIII wieku między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim”. Podczas pobytu w Rzymie prof. Kłoczowski spotkał się także z Hanną Suchocką, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, oraz odbył spotkania z prof. Girolamo Arnaldim i Leszkiem Kukiem (dyrektorem Stacji PAN w Rzymie) poświęcone współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej.

AD, 20.08.10

22.03.2010

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad22 marca 2010 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Niemcy i Rosja wobec regionu Morza Czarnego: współpraca czy rywalizacja?”. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi IEŚW: prof. dr hab. Andrzej Gil przewodniczył obradom, natomiast dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Polityka Unii Europejskiej w regionie czarnomorskim”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera.
Plan konferencji
Galeria

TK, 23.03.10

11.03.2010

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prof. Tadeusza Baszyńskiego: „Profesor Tadeusz Baszyński we wspomnieniach przyjaciół”. Prof. Baszyński był członkiem Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu. W spotkaniu udział wzięli m.in.: ks. abp Józef Życiński, Rodzina śp. Profesora Baszyńskiego, prof. W. Brzyska, prof. S. Uziak, prof. W. Krupa. Prof. Jerzy Kłoczowski otworzył spotkanie oraz wygłosił słowo wstępne do uczestników.

AD, 20.08.10

02.02.2010

Prof. Kłoczowski uczestniczył w posiedzeniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

AD, 20.04.10

01.02.2010

Prof. Jerzy Kłoczowski spotkał się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z p. Jackiem Multanowskim - zastępcą dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

AD, 20.04.10

29.01.2010

Prof. Jerzy Kłoczowski spotkał się z prof. Jerzym Wyrozumskim, Sekretarzem Generalnym Polskiej Akademii Umiejętności. Spotkanie poświęcone było powołaniu Komisji Historii Chrześcijaństwa w PAU.

AD, 20.04.10

28.01.2010

Podczas spotkania w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił referat pt. „Paweł Włodkowic w tradycji europejskiego humanizmu w naszej dzisiejszej perspektywie”.

AD, 20.04.10

28.01.2010

Prof. Jerzy Kłoczowski uczestniczył w sympozjum na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświęconym edukacyjnemu wymiarowi Szkoły Kultury i Praw Człowieka im. Pawła Włodkowica.

AD, 20.04.10

08.02.2010

Zmarł prof. Krzysztof Skubiszewski, wybitny polski dyplomata, wieloletni członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i przyjaciel naszego Instytutu. Cześć Jego Pamięci.

AG, 9.02.10

26.01.2010

Zmarł profesor Juliusz Bardach, wybitny historyk polski. Profesor Bardach od wielu lat związany był z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, był też członkiem Towarzystwa naszego Instytutu.
Cześć Jego Pamięci.

AG, 29.01.10

18.01.2010

Gościem w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej był JE Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii, dr Wojciech Zajączkowski. Pan ambasador spotkał się z pracownikami Instytutu oraz wygłosił wykład otwarty „Napięcia etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na sytuację międzynarodową”.

AG, 16.01.10

07.01.2010

Dr Tomasz Kapuśniak wziął udział jako prelegent w debacie przed styczniowymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie: „Ukraiński wybór i ukraińskie wybory: czego warto i czego nie warto oczekiwać?”. Współuczestnikami debaty byli: Mykoła Riabczuk („Krytyka”, Kijów) oraz Paweł Laufer (redaktor naczelny czasopisma „Kultura Enter"). Spotkanie odbyło się w Warsztatach Kultury w Lublinie.

TK, 12.01.10

Wydarzenia archiwalne 2009

31.12.2009

Po czterech latach pracę w IEŚW zakończył Łukasz Jasina, starszy asystent w Pracowni Naukowej i Sekretarz Rady Naukowej.

AD, 1.01.10

26.12.2009

W wieku 87 lat zmarł prof. Ihor Szewczenko - emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, wybitny bizantynista i historyk, symbol pojednania polsko-ukraińskiego. Był wielkim przyjacielem Towarzystwa i Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej od początku ich istnienia. W hołdzie dla niego Instytut Europy Środkowo-Wschodniej planuje wydać w najbliższym czasie zbiór wywiadów z Profesorem.

ŁJ, 29.12.09

15.12.2009

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat: „Białoruś i Ukraina w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej: europeizacja czy peryferyzacja?”, w czasie konferencji naukowej: „Europejska Polityka Sąsiedztwa - cele, dotychczasowe doświadczenia i efekty oraz perspektywy”, zorganizowanej przez Instytut Studiów Politycznych PAN.

TK, 17.12.09

15.12.2009

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w konferencji „Prognoza trendów rozwoju środowiska bezpieczeństwa i ocena zagrożeń bezpieczeństwa państwa w perspektywie 25 lat”, zorganizowanej w Warszawie przez Sekretariat Wykonawczy Strategicznego Przeglądu Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

AG, 17.12.09

9-14.12.2009

Łukasz Jasina przebywał w Mińsku i Brześciu, gdzie przeprowadził kwerendę biblioteczną.

ŁJ, 17.12.09

11.12.2009

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat „Polityka wschodnia Unii Europejskiej: szanse i wyzwania” w czasie III Forum Regionalistycznego pt. „Spójność społeczno-gospodarcza regionów Unii Europejskiej”. Głównym organizatorem Forum była Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL, natomiast Instytut Europy Środkowo-Wschodniej był jednym ze współorganizatorów.

TK, 13.12.09

4-5.12.2009

W 300. rocznicę śmierci hetmana Iwana Mazepy odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje”, zorganizowana przez Centrum Kultury Ukraińskiej „UCRAINICUM” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W konferencji udział wzięli dr hab. Andrzej Gil, dr Tomasz Kapuśniak oraz Łukasz Jasina. Afisz Konferencji.

AG, 7.12.09

26-28.11.2009

Łukasz Jasina wziął udział w spotkaniu roboczym Trójkąta Weimarskiego - europejskich rozmowach eksperckich „Wyzwania polityki w zakresie energii i ochrony klimatu jako test dla Unii Europejskiej: Kontrowersje i możliwości działania w ramach Trójkąta Weimarskiego”. Sympozjum odbyło się na zamku Genshagen k. Berlina. W jego trakcie Łukasz Jasina zabrał głos jako panelista podczas sesji podsumowującej. Organizatorami konferencji byli: Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Genshagen i Magazyn Polsko-Niemiecki „Dialog”. Ponadto Łukasz Jasina spotkał się z redaktorem Basilem Kerskim.

ŁJ, 30.11.09

28.11.2009

Dr hab. Andrzej Gil wystąpił jako uczestnik dyskusji panelowej nt. „Połock - 1839, Chełm - 1875, Lwów - 1946: próby likwidacji Cerkwi greckokatolickiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i dążenia do jej reaktywizacji”, która odbyła się w ramach sympozjum „Przeszłość i teraźniejszość Kościoła greckokatolickiego”, zorganizowanego przez Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie oraz Fundację Kultury Duchowej Pogranicza.

AG, 28.11.09

25.11.2009

Łukasz Jasina wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej: „Metropolita Andrzej Szeptycki - człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu”, organizowanej przez Fundację Rodu Szeptyckich, Polską Akademię Umiejętności, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Fundację im. św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i Katedrę Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas sympozjum, które odbyło się w siedzibie PAU w Krakowie, Łukasz Jasina poprowadził panel dyskusyjny po projekcji filmu Grzegorza Linkowskiego „Niewygodny”.

ŁJ, 30.11.09

23-24.11.2009

Dr Tomasz Kapuśniak wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”, która odbyła się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wygłosił tam referat pt. „Oligarchizacja życia politycznego na Ukrainie”.

TK, 28.11.09

10.11.2009

Prof. Jerzy Kłoczowski spotkał się w Warszawie z Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

AD, 18.11.09

09.11.2009

Prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor IEŚW, spotkał się z Jackiem Multanowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

AD, 18.11.09

14-15.11.2009

Łukasz Jasina wygłosił wykłady wprowadzające przed filmami „Jeszcze nie wieczór” (2008) i „Podróż do Indii” (1984) Davida Leana, w ramach seminarium „Zaduszki filmowe” zorganizowanego przez DKF „16” w Domu Kultury „Czechów” w Lublinie.

LJ, 18.11.09

6-22.10.2009

Prof. Jerzy Kłoczowski przebywał w Paryżu, gdzie uczestniczył w Konferencji Generalnej UNESCO (jako przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO) i zabrał głos w części poświęconej edukacji. Odbył też szereg spotkań i rozmów, m.in. spotkał się z Francesco Margiotta Broglio - przewodniczącym Komisji Jurydycznej UNESCO, z Uladzimirem Schasnym - ambasadorem Białorusi oraz przedstawicielem Białorusi w Radzie Wykonawczej UNESCO (rozmowa poświęcona była współpracy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej z ośrodkami naukowymi na Białorusi). Prof. Kłoczowski spotkał się także z p. Adą Wysocką, z którą rozmawiał o stypendiach z Funduszu Stypendialnego im. Władysława Żeleńskiego.

AD, 12.11.09

23.10.2009

zdjecie z konferencji, 22kBzdjecie z obrad23 października 2009 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu”. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi IEŚW: prof. dr hab. Andrzej Gil przewodniczył pierwszej sesji poświęconej politycznym, społeczno-gospodarczym i psychologicznym aspektom współpracy polsko-niemieckiej, natomiast dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Stosunki Niemiec z Polską: uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe”, przygotowany wspólnie z mgr. Dominikiem Jankowskim. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL, Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Plan konferencji
Galeria

TK, 26.10.09

22.10.2009

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w prezentacji 14. numeru czasopisma „Ukrajina Moderna”. Współuczestnikami prezentacji byli dr Andrij Portnow z Kijowa, redaktor naczelny UM, oraz Paweł Laufer, redaktor naczelny czasopisma „Kultura Enter”. Spotkanie przebiegało pod hasłem „O dwóch totalitaryzmach, dwóch pamięciach i dwóch ocenach”. Prezentacja dobyła się w ramach Salonu Kultury organizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie.

AG, 10.11.09

05.10.2009

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość zorganizowana z okazji 85 urodzin prof. Andrzeja Ciechanowieckiego, wybitnego mecenasa kultury i sztuki, muzealnika, zasłużonego działacza polskiej emigracji, darczyńcy polskich muzeów i instytucji kultury, inicjatora wielu przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, Kawalera Orderu Orła Białego, jak również członka Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W uroczystości zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie i Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich wziął udział Grzegorz Głuch - z-ca dyrektora IEŚW.

GG, 7.10.09

13-17.09.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Sankt Petersburgu, gdzie przeprowadzał kwerendę w archiwach i bibliotekach. Prowadził też rozmowy z tamtejszym środowiskiem naukowym w sprawie nawiązania współpracy.

AG, 20.09.09

24.06.2009-07.08.2009

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał na kwerendzie bibliotecznej w European University Institute we Florencji (Włochy).

TK, 7.09.09

27-31.08.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał na Ukrainie, gdzie spotykał się z przedstawicielami różnych instytucji naukowych Lwowa, Drohobycza i Łucka w sprawie realizacji wspólnych projektów badawczych i wydawniczych. Reprezentował także Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Konwent Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie na inauguracji nowego roku akademickiego w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku.

AG, 3.09.09

23.06.2009 - 08.08.2009

Łukasz Jasina wziął udział w kolejnej edycji Harvard Ukrainian Summer Institute, organizowanej przez Harvard Ukrainian Research Institute w Cambridge (MA).

ŁJ, 11.08.09

11-13.07.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Łucku, gdzie przeprowadził rozmowy z tamtejszymi środowiskami naukowymi w sprawie ich współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej.

AG, 3.09.09

2-3.07.2009

W 440. rocznicę aktu unii Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Unia Lubelska – Unia Europejska”, zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Politologii i Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

AG, 7.07.09

26.06.2009

Dr hab. Andrzej Gil wygłosił w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wykład otwarty zatytułowany „Pod wspólnym niebem”. Wykład połączony był z prezentacją filmu w reżyserii G. Górnego „Pod wspólnym niebem. Litwini”, pochodzącego z zasobów Muzeum Historii Polski.

AG, 1.07.09

25.06.2009

W ramach corocznej narady dyplomacji publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Zamku Lubelskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Obrady konferencji poprowadził prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor IEŚW. Założenia programu Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej przedstawił Andrzej Cieszkowski, pełnomocnik MSZ ds. Partnerstwa Wschodniego. W gronie prelegentów uczestniczących w panelu dyskusyjnym głos zabrali: prof. Jerzy Bartmiński - UMCS, o. Aleksander Hauke-Ligowski OP, prof. Mirosław Filipowicz - dyrektor Instytutu Historii KUL JPII, prof. Andrzej Gil - z-ca dyrektora IEŚW, prof. Hubert Łaszkiewicz - Instytut Historii KUL JPII, prof. Michał Łesiów - UMCS, dr Olga Pliszczyńska - Wydział Politologii UMCS, Bartłomiej Sienkiewicz, prof. Zbigniew Zaleski - poseł do Parlamentu Europejskiego.

GG, 24.09.09

16.06.2009

W Sali Unii Lubelskiej przy klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie odbył się pokaz filmów historycznych z serii „Pod Wspólnym Niebem”. Prezentowane filmy zostały zrealizowane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, a ich celem jest ukazanie fenomenu Rzeczypospolitej jako państwa wielonarodowościowego i wielokulturowego. Muzeum zrealizowało odcinki poświęcone: Ormianom, Tatarom, Żydom, Ukraińcom, Białorusinom, Litwinom i Niemcom. Podczas pokazu zorganizowanego specjalnie dla uczniów szkół średnich Lublina (głównie z III i XX LO w Lublinie) wyemitowanie zostały dwa odcinki z tej serii poświęcone Litwinom oraz Żydom. Spotkanie poprowadzili dr hab. Andrzej Gil, zastępca dyrektora IEŚW, Robert Jankowski z MHP oraz o. Robert Głubisz OP, przeor lubelskiego konwentu oo. Dominikanów.

GG, 26.06.09

10.06.2009

Dr Jan Borkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wygłosił w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej wykład pt. „Europa Wschodnia w świetle doświadczeń i strategii rozszerzenia Unii Europejskiej”.

TK, 15.06.09

01-05.06.2009

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał na kwerendzie bibliotecznej oraz przeprowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. 2 czerwca 2009 uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Current Challenges for Ukraine's Political and Economic Development”, zorganizowanej przez Baltic to Black Sea Alliance and the Embassy of the Kingdom of Sweden.

TK, 9.06.09

05.06.2009

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja „Wybory 4 czerwca 1989 roku i ich znaczenie” zorganizowana przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” i Komitet Obywatelski Solidarności Województwa Lubelskiego 20 lat po. W obradach wzięli udział między innymi: prof. Jerzy Kłoczowski, wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, abp metropolita lubelski Józef Życiński, prof. Teresa Liszcz, red. Krzysztof Kozłowski, mec. Tomasz Przeciechowski, prof. Janusz Beksiak, prof. Janusz Regulski oraz członkowie i współpracownicy Komitetu Obywatelskiego w Lublinie. Ważnym uzupełnieniem obrad były również wspomnienia uczestników - osób zaangażowanych w kampanię wyborczą w roku 1989. Inicjatorem zwołania konferencji był dyrektor IEŚW, prof. Jerzy Kłoczowski, a osobą odpowiedzialną za jej przygotowanie - p. Grażyna Płodowska, z którą współpracowali: Agnieszka Słowik i Łukasz Jasina z IEŚW. Instytut służył organizatorom również pomocą logistyczną.

ŁJ, 9.06.09

25-27.05.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Mińsku, gdzie spotkał się z szeregiem białoruskich naukowców zainteresowanych współpracą z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej.

AG, 28.05.09

20.05.2009

zdjecie z konferencji, 14kBzdjecie z obradW dniu 20 maja 2009 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej”, połączona z prezentacją książki pod redakcją prof. Andrzeja Gila i dra Tomasza Kapuśniaka Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania - Koncepcje - Realizacja, Lublin-Warszawa 2009. Organizatorami konferencji byli: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera i Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W konferencji, jako prelegenci, udział wzięli: prof. Zbigniew Zaleski, prof. Andrzej Gil, prof. Stanisław Wójcik, prof. Andrzej Podraza, prof. Tomasz Stryjek oraz dr Tomasz Kapuśniak, jak również liczne grono pracowników naukowych lubelskich uczelni, doktorantów EKPiUU oraz studentów.

Plan konferencji
Galeria

TK, 22.05.09

19.05.2009

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej gościł pan Egidijus Meilūnas Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce, który wygłosił wykład „Litwa-Polska. Od Unii do Unii”.

TK, 26.05.09

12.05.2009

W IEŚW odbyło się spotkanie z wicedyrektorem Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ Jackiem Multanowskim, w którym uczestniczyli prof. Jerzy Kłoczowski i Grzegorz Głuch. Rozmowa dotyczyła planowanej wspólnie na 25 czerwca br. konferencji dla przedstawicieli instytutów kultury polskiej, attaché kulturalnych i prasowych polskich ambasad.

GG, 18.05.09

11.05.2009

W sali konferencyjnej IEŚW odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. W jego trakcie uczestnicy zatwierdzili doroczne sprawozdanie z działalności naukowej i organizacyjnej jednostki. Kolegium Dyrekcyjne Instytutu przedstawiło również plany na najbliższą przyszłość.

ŁJ, 13.05.09

29-30.04.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Łucku na konferencji „Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia: historyczne losy, duchowa i materialna kultura w ciągu wieków”, zorganizowanej przez Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie wygłosił referat „Spojrzenie na terytorium i granice ziemi chełmskiej w XIV-XVI wieku”.

AG, 13.05.09

4-5.05.2009

Dr hab. Andrzej Gil brał udział jako reprezentant Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w posiedzeniu Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, które odbyło się w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. Na posiedzeniu tym powołany został do Konwentu EKPiUU na trzyletnią kadencję.

AG, 13.05.09

12.05.2009

Dr hab. Andrzej Gil brał udział w uroczystości inauguracji działalności Instytutu Badań Kościelnych, która miała miejsce w Łucku na Ukrainie. Do Rady Naukowej tegoż Instytutu zaproszeni zostali prof. Jerzy Kłoczowski oraz dr hab. Andrzej Gil.

AG, 13.05.09

24.04.2009

zdjecie z wystawyW Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbył się finał konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół województwa lubelskiego, pt. „W różnorodności tkwi bogactwo”. Konkurs został zorganizowany z okazji Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego przez Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN”, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej objął konkurs patronatem honorowym. Profesor Jerzy Kłoczowski wystąpił z tej okazji z krótkim wykładem na temat konieczności budowania otwartych postaw wśród młodych ludzi, żyjących w coraz bardziej różnorodnym i wielokulturowym świecie. Uroczystości towarzyszył również koncert skrzypcowy w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

IG, 4.05.09

25.04.2009

Łukasz Jasina wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian Wschodnich”, która odbyła się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłosił tam referat pt. „Mężczyzna i jego rola w niektórych polskich i ukraińskich filmach historycznych”.

ŁJ, 28.04.09

01.01.2009-05.04.2009

Łukasz Jasina przebywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki dzięki stypendium przyznanemu przez Fundację Kościuszkowską z Nowego Jorku. W jego trakcie przeprowadził liczne kwerendy archiwalne i biblioteczne między innymi w bibliotekach: Uniwersytetu Brandeis, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Kalifornijskiego (w Los Angeles, Riverside i San Diego) oraz w Bibliotece Kongresu, w waszyngtońskim Muzeum Holocaustu i wielu innych instytucjach naukowych i społecznych. Ponadto w trakcie pobytu naukowego ukończone zostały prace nad wstępną wersją książki: „Ihor Szewczenko - ukorzeniony kosmopolita”.
W ramach rozwoju współpracy naukowej IEŚW z amerykańskimi jednostkami badawczymi, Łukasz Jasina odwiedził również (między innymi): Harvard Ukrainian Research Institute (gdzie wygłosił wykład) oraz Center for Jewish Studies i The California Institute for Yiddish Culture and Language (Los Angeles), a także przeprowadził rozmowy z prof. Romanem Szporlukiem i Antonym Polonskym dotyczące dalszej współpracy naukowej. Łukasz Jasina uczestniczył i zabrał głos w dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej „The Book of Rogal Degrees and Russian Historical Consciousness” (UCLA 26-27 lutego 2009) organizowanej przez Center for Medieval and Renaissance Studies tegoż uniwersytetu.

ŁJ, 27.04.09

02.04.2009

zdjecie z promocjiW Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się promocja książki dr. Tomasza Kapuśniaka Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie. Dyskusję o książce w kontekście współczesnej sytuacji na Ukrainie poprowadzili dr hab. Andrzej Gil (IEŚW) i dr Nadzieja Tkaczyk (EKPiUU).
Galeria

TK, 9.04.09

07.04.2009

Znak Polskie Radio dla Zagranicy, 14kBZapraszamy do wysłuchania wywiadu z pracownikiem naukowym Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej dr. Tomaszem Kapuśniakiem o jego książce Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, który został przeprowadzony i przetłumaczony na język ukraiński przez pana Tadeusza Iwańskiego z Polskiego Radia dla Zagranicy.

TK, 9.04.09

30.03.2009

zdjecie z konferencji, 14kBzdjecie z obrad

W dniu 30 marca 2009 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Geostrategia regionu czarnomorsko-kaspijskiego” zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wydział Politologii UMCS.

Plan konferencji
Galeria

TK, 3.04.09

29.03.2009

Grzegorz Głuch wziął udział w dyskusji panelowej „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany ustrojowe i prawne”, która odbyła się w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w dniu 29 marca 2009 roku. Organizatorem dyskusji było Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS w Lublinie.

GG, 30.03.09

02.04.2009

Harvard Ukrainian Research Institute zaprasza na wykład pracownika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej – Łukasza Jasiny, pt. „The discussion about mutual history in the Polish and Ukrainian movies since 1989”. Wykład odbędzie się 2 kwietnia 2009 roku w siedzibie Instytutu (34 Kirkland Street – Cambridge, MA), w Omeljan Prytsak’s Memorial Library.

ŁJ, 24.03.09

6-13.03.2009

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał na kwerendzie bibliotecznej oraz przeprowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Karola w Pradze (Republika Czeska).

TK, 16.03.09

10.03.2009

Dr hab. Andrzej Gil wygłosił wykład w ramach Akademii Muzealnej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na temat „Unia brzeska w najnowszej perspektywie: głosy z Polski, Rosji i Ukrainy”.

AG, 16.03.09

18.02.2009

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w prezentacji 13. numeru czasopisma „Ukrajina Moderna”. Współuczestnikami prezentacji byli dr Andrij Portnow, redaktor naczelny UM, oraz dr Wołodymyr Maslijczuk, zastępca redaktora naczelnego. Prezentacja dobyła się w ramach „Salonu kultury” organizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie.

AG, 19.02.09

11-13.02.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Kijowie, gdzie jako reprezentant Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej brał udział w posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. powołania Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego w ramach działań podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Ponadto spotkał się z przedstawicielami środowisk naukowych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w celu opracowania wspólnych planów badawczych, konferencyjnych i wydawniczych.

AG, 16.02.09

1-06.02.2009

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał na stażu / kwerendzie bibliotecznej w Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie (Ukraina) – Instytut Stosunków Międzynarodowych.

TK, 12.02.09

31.01-03.02.2009

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Łucku i we Lwowie, gdzie spotkał się z przedstawicielami tamtejszych środowisk naukowych, m.in. Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Kryp’jakewycza oraz Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Przedmiotem spotkań były wspólne plany konferencyjne i wydawnicze na rok 2009.

AG, 6.02.09

21.01.2009

Dr Tomasz Kapuśniak przeprowadził wykład pt. „Gruzja w środowisku międzynarodowym. Szanse i wyzwania”, dla studentów wyjeżdżających na warsztaty z wolontariatu do Tbilisi (Gruzja). Wykład miał miejsce w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie.

TK, 26.01.09

21.01.2009

W klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie odbyła się debata o książce prof. Jerzego Kłoczowskiego Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów, zorganizowana przez Fundację „Ponad Granicami” oraz wydawnictwo „W Drodze”. Uczestniczyli w niej dr hab. Krzysztof Kaczmarek, dr Maciej Zdanek, o. Jan Spież OP oraz prof. Czesław Deptuła. Debatę prowadził o. Tomasz Dostatni OP. Publikacja będąca przedmiotem debaty jest wyborem najlepszych prac prof. Kłoczowskiego poświęconych szerokiej panoramie dziejów zakonu dominikańskiego na terenach Polski i Rzeczypospolitej Wielu Narodów. Imprezie towarzyszyła prezentacja strony internetowej poświęconej osobie prof. Kłoczowskiego, zamieszczonej na portalu Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN”.

AG, 22.01.09

06.01.2009

Prof. Jerzy Kłoczowski otrzymał odznaczenie honorowe – Zasłużony dla Społeczności Naukowej Lublina. Odznaczenie zostało wręczone podczas zebrania Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Pałacu Czartoryskich w Lublinie.

AD, 15.01.09

Wydarzenia archiwalne 2008

18-19.12.2008

Dr Tomasz Kapuśniak uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Ukraina jako partner polityki wschodniej Polski i Niemiec", zorganizowanej przez: Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI – biuro w Warszawie, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (Niemiecka Rada Polityki Zagranicznej), Europäischer Austausch gGmbH (European Exchange). Konferencja odbyła się w Warszawie (Sala Konferencyjna Narodowej Galerii Sztuki Zachęta).

TK, 22.12.08

9-16.12.2008

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał na kwerendzie bibliotecznej oraz przeprowadził gościnne wykłady w West University of Timisoara (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii) w Rumunii.

TK, 18.12.08

01-02.12.2008

Prof. Kłoczowski uczestniczył w konferencji „KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989” – zorganizowanej z okazji 90-lecia KUL. Profesor wziął udział w panelu, obok prof. Stefana Sawickiego, prof. Antoniego Stępnia, o. prof. Celestyna Napiórkowskiego i p. Andrzeja Paluchowskiego, podczas którego wygłosił referat „O humanistyce na KUL i jej otwieraniu się na świat”.

AD, 12.12.08

28.11.2008

Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jerzy Kłoczowski uczestniczył w XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych pt. „Prawo jako instrument walki z Kościołem i zakonami”. Prof. Kłoczowski w czasie konferencji wygłosił referat pt. „Europejska wspólnota wartości”.

AD, 12.12.08

27.11.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w warsztatach źródłoznawczych „Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej”, podczas których wygłosił referat „Inkwizycja dominikańska jako problem badawczy”.

AD, 12.12.08

08.12.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski i dr hab. Andrzej Gil wzięli udział w konferencji poświęconej 75. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie, zorganizowanej przez Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość uświetnili swą obecnością m.in. Jurij Kostenko, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, Borys Tarasiuk, przewodniczący Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, prof. Stanisław Kulczycki z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, oraz prof. Mykoła Żułynski, były wicepremier, obecnie m.in. zastępca przewodniczącego Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W trakcie konferencji dokonano wręczenia orderów nadanych kilku obywatelom polskim przez Wiktora Juszczenkę, prezydenta Ukrainy. Wśród laureatów znalazł się też prof. Jerzy Kłoczowski, nagrodzony Orderem „Za Zasługi” III stopnia, który wygłosił przemówienie w imieniu nagrodzonych.
W drugiej części konferencji, która miała miejsce w budynku Ambasady Ukrainy pod przewodnictwem ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej, Oleksandra Mocyka, zorganizowano dyskusję panelową z udziałem najwybitniejszych historyków ukraińskich i polskich badających dzieje Ukrainy lat 30. XX wieku, w tym także i problem Wielkiego Głodu 1932-1933. Ze strony polskiej dyskusji współprzewodniczył dr hab. Andrzej Gil.

AG, 10.12.08

06.12.2008

Łukasz Jasina wziął udział w „Dniach Nauki” organizowanych przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, gdzie wygłosił referat pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w filmie fabularnym”.

ŁJ, 7.12.08

28.11.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat „Inwazja Rosji na Gruzję. Implikacje dla Ukrainy”, w czasie konferencji naukowej „Rosja – Gruzja – Konflikt regionalny? – Konflikt globalny?” zorganizowanej przez: Fundację Rozwoju KUL, WSSMiKS i Fundację Konrada Adenauera. Konferencja odbyła się w Collegium Norwidianum KUL.

TK, 02.12.08

27.11.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski, dr hab. Andrzej Gil i dr Tomasz Kapuśniak wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie, zorganizowanych przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

AG, 8.12.08

24.11.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat „Bezpieczeństwo Ukrainy a układ sił w Europie Wschodniej”, w czasie międzynarodowej konferencji naukowej „Polityka bezpieczeństwa państw obszaru WNP. Wybrane problemy”. Organizatorem konferencji był Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

TK, 02.12.08

13-15.11.2008

W Warszawie odbyła się Międzynarodowa konferencja „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia we wspólnocie europejskiej", zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej przy współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Narodowym Centrum Kultury oraz Zamkiem Królewskim w Warszawie.

AG, 17.11.08

08.11.2008

Łukasz Jasina wziął udział w konferencji „Ukraina między Wschodem i Zachodem” zorganizowanej przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas sympozjum wygłosił referat pt. „Dyskurs o polsko-ukraińskiej historii a kultura popularna”.

ŁJ, 7.12.08

31.10.2008

W Wydawnictwie Cambridge University Press (Cambridge 2008) ukazało się już drugie wydanie książki prof. Jerzego Kłoczowskiego A History of Polish Christianity (poprzednie – Cambridge 2000). Publikacja ta jest wersją bardzo popularnej edycji paryskiej, która została opublikowana przez Editions du Dialogue jako Dzieje chrześcijaństwa polskiego (t. 1-2, Paryż 1987-1991). Przypomnijmy, że wydawnictwo Świat Książki wznowiło ostatnio tę pozycję jako Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Wydanie uzupełnione (Warszawa 2007).

ŁJ, AG, 3.11.08

24-25.10.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w konferencji „La Pologne, la Russie et l’Europe” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, która odbyła się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Konferencja poświęcona była pamięci prof. Bronisława Geremka. Prof. Kłoczowski przewodniczył sesji zatytułowanej: „Polska, Rosja i Europa w historii”.

IG, 27.10.08

24.10.2008

Dr hab. Andrzej Gil i Łukasz Jasina wzięli udział w Inauguracji Roku Akademickiego w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest jedną z instytucji założycielskich EKPiUU, a wśród inicjatorów utworzenia Kolegium był prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor IEŚW. Prof. Kłoczowski pełnił początkowo funkcję przewodniczącego Konwentu EKPiUU, a od roku 2004 jest jego Honorowym Przewodniczącym. W skład Konwentu EKPiUU wchodzi także dr hab. Andrzej Gil.

AG, ŁJ, 27.10.08

23.10.2008

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej był współorganizatorem spotkania pt. „Starobielsk – zrozumieć przeszłość, patrzeć w przyszłość…”, które odbyło się w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W ramach spotkania Łukasz Jasina zaprezentował wykład poświęcony historii Ukrainy.

ŁJ, 26.10.08

17-18.10.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w konferencji „Religion et identité en Europe centrale” [Religia i tożsamość w Europie Środkowej], zorganizowanej przez Uniwersytet Sorbona Paris-IV, podczas której wygłosił wykład pt. „Les identités nationales et la religion en Europe du Centre-Est aux XIXe-XXe siecles” [Tożsamości narodowe i religia w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku] oraz przewodniczył sesji poświęconej obszarowi czeskiemu.

IG, 22.10.08

14.10.2008

W dniach 16.09.-14.10.2008 przebywał w Lublinie na Stypendium im. Zofii i Tadeusza Romerów prof. Henadź Sahanowicz, znany białoruski historyk, redaktor i wydawca „Białoruskiego Przeglądu Historycznego” oraz autor m.in. Historii Białorusi do końca XVIII wieku, wydanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w 2002 roku.

AG, 14.10.08

12-13.10.2008

Łukasz Jasina przebywał w Chełmie, gdzie wziął udział w centralnych obchodach siedemdziesiątej rocznicy akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. W trakcie będącego częścią obchodów międzynarodowego sympozjum naukowego wygłosił referat pt. „Akcja burzenia cerkwi w polskiej pamięci historycznej”.

ŁJ, 14.10.08

9.10.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski oraz dr hab. Andrzej Gil wzięli udział w debacie „Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?” zorganizowanej w Warszawie przez Collegium Civitas i Polski Komitet ds. UNESCO, przy współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytutem Ibn Chalduna. Prof. J. Kłoczowski wygłosił wykład „Różnorodność kultur - dobrodziejstwo czy obciążenie?”, natomiast dr hab. Andrzej Gil wystąpił z referatem „Panorama etniczno-wyznaniowa Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”. Debatę prowadził prof. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor Collegium Civitas.

AG, 12.10.08

12.10.08

12 października na Zamku w Blois (Francja) prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił wykład pt. „Humanizm chrześcijański, ważne doświadczenie europejskie” (Od XII-wiecznego renesansu do tradycji tolerancji w XVI wieku w Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów).
Profesor Kłoczowski wygłosił swój wykład jako jeden z historyków z krajów Unii Europejskiej, w ramach corocznego festiwalu „Spotkania z Historią”. Tegoroczne „Spotkania” (trwające od października do grudnia 2008 roku) mają wyjątkową, europejską, rangę. Zorganizowane z inicjatywy i pod auspicjami Prezydenta Francji, Nicolasa Sarkozy’ego, wiążą się z francuską prezydencją w Unii Europejskiej w drugim półroczu 2008 roku. Tegoroczny cykl wykładów, zatytułowany „27 lekcji historii przez 27 największych historyków Unii Europejskiej”, odbywa się pod honorowym patronatem profesora Jacquesa Le Goffa, wybitnego francuskiego historyka, specjalisty w zakresie średniowiecza, a dedykowany jest zmarłemu tragicznie Bronisławowi Geremkowi, „wielkiemu historykowi, który reprezentował europejskość w jej najodważniejszym, najbardziej ludzkim i najszlachetniejszym wymiarze” (Francis Chevrier, twórca i dyrektor „Spotkań z Historią”).

IG, 9.10.08

06.10.08

W Instytucie odbyło się inauguracyjne spotkanie redakcji portalu środkowoeuropejskiego „Młodsza Europa”. Jest to nowe przedsięwzięcie Instytutu, związane z chęcią przybliżenia idei Europy Środkowo-Wschodniej światowi „nowych mediów”. W skład redakcji wchodzą pracownicy i współpracownicy IEŚW. Redaktorem naczelnym jest Łukasz Jasina a koordynatorem administracyjnym - Grzegorz Głuch.

ŁJ, 06.10.08

03.10.2008

Łukasz Jasina wziął udział w uroczystości przekazania funkcji dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Zarówno ustępujący dyrektor – prof. Klaus Ziemer, jak i nowo powołany – prof. Eduard Mühle to wieloletni współpracownicy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

ŁJ, 5.10.08

1-3.10.2008

Dr hab. Andrzej Gil brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „350-lecie Unii Hadziackiej” zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Wygłosił tam referat „Polityka religijna starosty lubomelskiego Iwana Wyhowskiego. Przyczynek do dziejów praktycznej realizacji postanowień unii hadziackiej”.

AG, 5.10.08

02-03.10.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski weźmie udział w konferencji „Kultura XXI wieku. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Podczas uroczystego otwarcia konferencji wygłosi referat „Problematyka kultury w dzisiejszej Europie i świecie”.

AD, 23.09.08

25-28.09.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski weźmie udział w III Kongresie Kultury Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 28 września będzie uczestniczył w panelu „Wspólnota wartości a granice Unii”. Obok prof. Kłoczowskiego w panelu udział wezmą: Krzysztof Zanussi, Martin Buschermöhle, Mykoła Riabczuk, Andrzej Kidyba.

AD, 23.09.08

22.09.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski wziął udział w konferencji „Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych”, gdzie wygłosił referat „Problem integracji i pogranicza w Unii Europejskiej”.

AD, 23.09.08

23.09.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski – przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, objął honorowy patronat nad „Koncertem w intencji pokoju” organizowanym przez Stowarzyszenie „Droga Nadziei” z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

AD, 23.09.08

12.06.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski został członkiem Naukowej Komisji Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

AD, 23.09.08

19.09.2008

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w II Sympozjum Dziejów Biurokracji zorganizowanym przez Zakład Archiwistyki UMCS oraz Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki Akademii Podlaskiej, które odbyło się w Roskoszy k. Białej Podlaskiej. Wygłosił tam referat pt. „Wizytacje cerkiewne XVIII wieku jako przykład dziejów biurokracji wyznaniowej”.

AG, 23.09.08

25-26.09.2008

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej weźmie czynny udział w V Lubelskim Festiwalu Nauki, w którego Komitecie Honorowym zasiada prof. Jerzy Kłoczowski. W trakcie Festiwalu pracownicy Instytutu poprowadzą wykłady popularnonaukowe:

 • 25 września, godz. 16.00, Łukasz Jasina zaprezentuje wykład pt. „Brytyjskie rozliczenia z przeszłością: Córka Ryana (1970) Davida Leana i Jaka wspaniała wojna (1969) Richarda Attenborough”, połączony z projekcją filmów
 • 26 września 2008, godz. 12.00, dr Tomasz Kapuśniak wygłosi wykład pt. „Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów”.

Obydwa spotkania odbędą się w Lublinie w sali konferencyjnej IEŚW przy ulicy Niecałej 5. Wstęp wolny.

ŁJ, 17.09.08

27.08.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił wykład „Dynamika aktualnych stosunków Ukrainy z Unią Europejską i NATO” dla słuchaczy Akademii Europejskiej. Organizatorem Akademii był Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Wykład odbył się w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej.

TK, 16.09.08

12.09.2008

W dniu 26 sierpnia 2008 roku dekretem nr 752/2008 Pan Wiktor Juszczenko, Prezydent Ukrainy, nagrodził Pana Profesora Jerzego Kłoczowskiego, Dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Orderem „Za Zasługi” III stopnia „za znaczący osobisty wkład we wzmocnienie autorytetu Ukrainy w świecie, popularyzację jej historycznych i współczesnych osiągnięć oraz z okazji 17. rocznicy niepodległości Ukrainy”.Serdecznie Panu Profesorowi z tej okazji gratulujemy.

AG, 12.09.08

12.09.2008

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej odwiedził Pan Andrij Sybiha, radca Ambasady Ukrainy w RP, który odbył spotkanie z prof. Jerzym Kłoczowskim oraz dr. hab. Andrzejem Gilem. Rozmawiano m.in. o współpracy IEŚW i Ambasady w dziedzinie organizacji wspólnych projektów naukowych i popularyzacyjnych.

AG, 12.09.08

12.09.2008

W sierpniu i wrześniu 2008 roku pracownicy naukowi Instytutu (dr hab. Andrzej Gil, Łukasz Jasina, dr Tomasz Kapuśniak) udzielili szeregu wywiadów i komentarzy związanych ze współczesną sytuacją polityczną (m.in. dla TVP Info, TVN 24, Polskiego Radia, Polish Radio Chicago). Uczestniczyli również w programach radiowych i telewizyjnych w charakterze ekspertów i panelistów.

ŁJ, 12.09.08

10.09.2008

W Lublinie gościł prof. Norman Davies. W Auli Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się prezentacja jego najnowszej książki: Europa Walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo (Kraków 2008). Dyrektor Instytutu, prof. Jerzy Kłoczowski, wygłosił w trakcie spotkania krótką laudację poświęconą prof. Daviesowi i jego dorobkowi naukowemu. Łukasz Jasina wziął udział w prezentacji i zabrał głos w dyskusji.

ŁJ, 12.09.08

10.09.2008

W lipcu i sierpniu zespół Pracowni Naukowej IEŚW w składzie: prof. Jerzy Kłoczowski, dr hab. Andrzej Gil, dr Tomasz Kapuśniak oraz Anna Paprocka prowadził prace mające na celu utworzenie czasopisma internetowego o charakterze politologicznym „Studia i Komentarze IEŚW”. Pierwszy jego numer ma się ukazać w końcu września bieżącego roku.

AG, 12.09.08

09.09.2008

W lipcu i sierpniu dr hab. Andrzej Gil prowadził prace redakcyjne nad przygotowaniem do wydania następujących publikacji:

 • Костел и власть на Гомельщине (20–30-е годы ХХ в.)
 • Kościoły wschodnie w dziejach Białorusi, Polski i Ukrainy. Zbiór studiów
 • Polityka wschodnia Polski. Koncepcje – Uwarunkowania – Realizacja [razem z dr. T. Kapuśniakiem]
 • „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 6 [razem z prof. Jerzym Kłoczowskim, dr. Tomaszem Kapuśniakiem i Anną Paprocką]
 • Analizy IEŚW, t. 21-25 [razem z prof. Jerzym Kłoczowskim].

Powyższe publikacje mają być wydane w bieżącym roku.

AG, 12.09.08

09.09.2008

Dr hab. Andrzej Gil jako delegat IEŚW spotkał się z posłanką dr Joanną Muchą. Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień związanych z działalnością IEŚW, w tym sprawy dotyczące udziału IEŚW w pracach na rzecz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

AG, 12.09.08

05.09.2008

Łukasz Jasina poprowadził warsztaty i wykład na temat stosunku Polski i Polaków do historii Ukrainy i Białorusi. Spotkania zorganizowała fundacja „Młody Kolping Polska” w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

ŁJ, 12.09.08

05.09.2008

Dr hab. Andrzej Gil spotkał się z JM Ihorem J. Kocanem, rektorem Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Tematem rozmowy była intensyfikacja współpracy między IEŚW a Uniwersytetem Wołyńskim, zwłaszcza w dziedzinie wspólnych przedsięwzięć badawczych i inicjatyw dydaktycznych.

AG, 12.09.08

05.09.2008

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział jako delegat IEŚW w posiedzeniu Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Tematem spotkania były prace na rzecz uzyskania przez Kolegium osobowości prawnej i rola, jaką może w tym odegrać Instytut.

AG, 12.09.08

04.09.2008

Na zaproszenie JE Aleksandra Mocyka, ambasadora Ukrainy w Polsce, dr hab. Andrzej Gil wziął udział w zorganizowanym w Warszawie przyjęciu z okazji 17. rocznicy niepodległości Ukrainy.

AG, 12.09.08

25.08.2008

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie spotkał się z Jarosławem Spyrą, zastępcą dyrektora Departamentu Strategii i Polityki Zagranicznej, oraz ambasadorem Zdzisławem Raczyńskim. Spotkanie dotyczyło zadań realizowanych przez IEŚW na rzecz MSZ.

AG, 12.09.08

15-19.08.2008

Dr hab. Andrzej Gil przebywał we Lwowie i w Drohobyczu, gdzie prowadził rozmowy z przedstawicielami tamtejszych środowisk naukowych na temat rozszerzenia działalności Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej.

AG, 12.09.08

11.09.2008

Rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia społecznościowego internetowego portalu poświęconego Europie Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa zostanie wsparta finansowo przez Fundację Grupy TP. Rozmowy z prezes Fundacji, p. Jadwigą Czartoryską, prowadzone przez Grzegorza Głucha, zastępcę dyrektora Instytutu, odbyły się już w czerwcu br. Stosowna umowa w sprawie współpracy Fundacji z Instytutem zostanie podpisana niebawem. Autorem i koordynatorem projektu jest Łukasz Jasina – pracownik Instytutu.

GG, 11.09.08

3-15.08.2008

Łukasz Jasina wziął udział w Letniej Szkole Języka i Kultury Ukraińskiej we Lwowie zorganizowanej przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie oraz Instytut Bankowości we Lwowie.

ŁJ, 16.08.08

13.07.2008

Zmarł tragicznie profesor Bronisław Geremek, współtwórca i współzałożyciel Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, wieloletni współpracownik obu tych instytucji. Cześć Jego Pamięci.

31.07.08

8-11.07.2008

Łukasz Jasina przebywał we Lwowie, gdzie wziął udział w seminarium lokalnym EUDIMENSIONS: „The present and future of Polish-Ukraine Cross-Border Cooperation”, zorganizowanym przez Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego i Lwowską Akademię Komercyjną w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. W trakcie sympozjum wygłosił referat: „Rola jednostki naukowej w kreowaniu polityki historycznej RP na przykładzie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie”.

ŁJ, 29.07.08

30.06-01.07.2008

Dr hab. Andrzej Gil przebywał we Lwowie, gdzie spotkał się z dr. Ihorem Skoczylasem z Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa NAN Ukrainy oraz prof. Jarosławem Isajewyczem, dyrektorem Instytutu Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy. Spotkanie dotyczyło przygotowań do realizacji wspólnych projektów zainteresowanych Instytutów.

AG, 02.07.08

26-27.06.2008

Pracownicy Instytutu: Łukasz Jasina i dr Tomasz Kapuśniak wzięli udział w siedemnastej edycji międzynarodowej konferencji: „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne i Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS. W trakcie sympozjum Łukasz Jasina przedstawił temat: „Brześć, Mińsk i Chatyń – trzy filary współczesnej białoruskiej tożsamości historycznej”, a dr Tomasz Kapuśniak omówił zagadnienie: „Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi – zmiana czy kontynuacja?”. Łukasz Jasina wziął ponadto udział w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego.

ŁJ, 30.06.08

23.06.2008

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w konferencji „Od Janowa do Siedlec. 190. rocznica powołania Diecezji Podlaskiej” zorganizowanej przez Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie wygłosił referat „Początki diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej”.

AG, 26.06.08

23.06.2008

Wizytę w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej złożyli pracownicy naukowi i studenci Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Akademii Ostrogskiej. Goście wzięli udział w przygotowanym w IEŚW seminarium naukowym, w trakcie którego dr hab. Paweł Kras przedstawił wykład pt. „Unia Lubelska - dziś łączy czy dzieli”, a Łukasz Jasina omówił problem tragedii wołyńskiej i akcji „Wisła” (referat: „Ludobójstwo na Wołyniu, Akcja „Wisła” - dwa, największe problemy w relacjach historycznych Polski i Ukrainy”). Goście zwiedzili też budynek Instytutu i zapoznali się z ofertą naukową i wydawniczą.

ŁJ, 26.06.08

20.06.2008

Wizytę w IEŚW złożył dr Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pan minister przekazał prof. Jerzemu Kłoczowskiemu nominację na stanowisko dyrektora Instytutu, a także na spotkaniu z pracownikami i zaproszonymi gośćmi wygłosił wykład na temat polityki wschodniej Polski oraz koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Następnie odbyła się dyskusja nad tezami wykładu.

AG, 26.06.08

20-22.06.2008

Łukasz Jasina wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Pop-komunizm: doświadczenie komunizmu a kultura popularna” zorganizowanej w Siemianach k. Iławy przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie sympozjum wygłosił referat: „Byliśmy młodsi… Nostalgia za dawnymi, dobrymi czasami w niektórych współczesnych filmach polskich”.

ŁJ, 23.06.08

12.06.2008

W sali konferencyjnej Instytutu odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IEŚW. Głównym punktem porządku dziennego była prezentacja sprawozdań: finansowego i naukowego IEŚW za rok 2007. W trakcie obrad poruszone zostały również problemy związane z kondycją jednostki naukowej i jej planami na najbliższy okres.

ŁJ, 14.06.08

09.06.2008

W siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyła się prezentacja książki Mariana Kukiela Czartoryski a jedność Europy. 1770-1861 wydanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. W dyskusji o książce udział wzięli: dr Jacek Czaputowicz – dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, prof. Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, dr Jarosław Spyra – z Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Dyskusję poprowadził dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

TK, 10.06.08

02.06.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbył się Dzień Otwarty, w trakcie którego pracownicy zaprezentowali działalność naukową i wydawniczą, programy badawcze oraz dorobek Instytutu. Zorganizowano również promocję wydanej przez IEŚW książki Mariana Kukiela Czartoryski a jedność Europy. 1770-1861 oraz debatę dotyczącą lokalnych aspektów polskiej polityki wschodniej.

ŁJ, 10.06.08

28-29.05.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat „Polityka Polski komponentem polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi” podczas konferencji „Stosunki polsko-białoruskie historia i teraźniejszość”. Konferencję zorganizował Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej pod patronatem Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

TK, 2.06.08

28.05.2008

Dyr. Grzegorz Głuch, dr hab. Andrzej Gil oraz Andrzej Koma wzięli udział w spotkaniu inaugurującym cykl „Academia Europae Orientalis" zatytułowanym „Polscy prekursorzy zjednoczonej Europy. Adam Jerzy Czartoryski i idea jedności europejskiej". Spotkanie, które prowadził dr hab. Jakub Tyszkiewicz, odbyło się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, a patronatem objął je prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W ramach programu odbyła się prezentacja wydanej przez IEŚW książki Mariana Kukiela Czartoryski a jedność Europy. 1770-1861.

AG, 29.05.08

07.06.2008

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Telewizja Belsat zapraszają na pokaz filmu „Galeria Ady” oraz dyskusję o filmie w ramach Nocy Kultury (Lublin 7/8 czerwca 2008). Wprowadzenie: Łukasz Jasina (IEŚW), prowadzenie spotkania: Maciej Celewicz (UM Lublin) i Damian Szacawa (EKPiUU Lublin). Projekcja odbędzie się 7 czerwca 2008, o godzinie 18, w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przy ulicy Niecałej 5. Wstęp wolny.

ŁJ, 21.05.08

27.05.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie z prof. Zbigniewem Pełczyńskim i promocja jego książki Polska droga od komunizmu. Refleksje nad historią i polityką 1956-2006. W czasie spotkania prof. Pełczyński przedstawił główne tezy książki. Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabrali: prof. dr hab. Stanisław Michałowski (dziekan Wydziału Politologii UMCS), prof. dr Jerzy Kłoczowski (dyrektor IEŚW), Krzysztof Łątka (sekretarz Miasta Lublin, absolwent Szkoły Liderów). Spotkaniu przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Hofman (Wydział Politologii UMCS).

AD, 19.05.08

17.05.2008

W Lublinie zebrał się Konwent Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W obradach gremium wzięli udział: dr hab. Andrzej Gil (jako przedstawiciel IEŚW) oraz Łukasz Jasina (jako sekretarz). W trakcie posiedzenia została podkreślona rola Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej jako współzałożyciela Kolegium.

ŁJ, 19.05.08

16.05.2008

Grażyna Płodowska i Łukasz Jasina wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP – twórcy „lubelskiej szkoły filozoficznej” oraz wieloletniego rektora KUL. O. Krąpiec był członkiem Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej zaangażowanym w jego prace zwłaszcza na początku jego istnienia. Wywodził się z Podola. Uczynił wiele dla polsko-ukraińskiego zbliżenia.

ŁJ, 19.05.08

16.05.2008

Prof. Kłoczowski wygłosił referat pt. „Czy można mówić o Europie Środkowo-Wschodniej w XV-XVI wieku?” podczas konferencji „Bruncvík a víla. Evropské myšleni ve středoevropském kontextu”, która odbyła się w Pradze w dniach 15-17 maja br.

AD, 19.05.08

15.05.2006

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej gościli stypendyści rządu polskiego – słuchacze Studium Europy Wschodniej UW. Podczas spotkania zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Grzegorz Głuch zaprezentował im historię Instytutu i Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Dr hab. Andrzej Gil przedstawił główne kierunki badań naukowych Instytutu i Towarzystwa, a dr Tomasz Kapuśniak i mgr Łukasz Jasina omówili opracowywane przez siebie zagadnienia. Odbyła się również dyskusja.

ŁJ, 16.05.08

10.05.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wziął udział w uroczystym zakończeniu II edycji Lubelskiej Akademii Unii Europejskiej (LAUE), które odbyło się 10 maja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorami LAUE byli: Towarzystwo Współpracy Europejskiej, Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Społecznych CIS” oraz prof. Zbigniew Zaleski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

TK, 16.05.08

06.05.2008

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w posiedzeniu Komisji Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako recenzent w publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr Wioletty Zieleckiej „Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. wobec życia i śmierci w świetle swoich testamentów”.

AG, 13.05.08

02.05.2008

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w konferencji naukowej „Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu – historia – kultura – religia”, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, gdzie wygłosił referat „Z tradycji Kościoła Wschodniego między Wieprzem i Bugiem”.

AG, 08.05.08

01-30.04.2008

Łukasz Jasina przebywał w Londynie, dzięki stypendium naukowemu przyznanemu przez Fundację Lanckorońskich z Brzezia oraz Polską Akademię Umiejętności. W tym czasie przeprowadził kwerendy między innymi w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego, British Film Institute, British Library, bibliotece London School of Economics, Bodleian Library w Oxfordzie, Bibliotece Uniwersytetu w Leeds oraz w kilkunastu innych bibliotekach i archiwach. Ponadto wygłosił kilka referatów oraz wziął udział w kilku audycjach radiowych i telewizyjnych (w polsko- i angielskojęzycznych środkach masowego przekazu) dotyczących zarówno sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i roli polskich emigrantów w przemianach społecznych w Wielkiej Brytanii.

ŁJ, 05.05.08

10.04.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski i dr hab. Andrzej Gil wzięli udział w konferencji organizowanej przez Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ „Zadania MSZ i oczekiwania wobec środowiska naukowego”, która odbyła się w Warszawie. Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowisk naukowych zaangażowanych w kształtowanie polskiej polityki zagranicznej.

AG, 21.04.08

10.04.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wziął udział w konferencji „Polsko-ukraińska współpraca wobec nowych wyzwań”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem konferencji była Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI.

TK, 14.04.08

08.04.2008

Dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat „Polityka Rosji wobec państw Europy Wschodniej: nowe otwarcie?” podczas konferencji „Rosja po wyborach: kontynuacja czy nowy kurs w polityce Kremla?”. Organizatorami konferencji były: Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UMCS, Wydział Politologii UMCS, Forum Młodych Dyplomatów (przedstawicielstwo w Lublinie) oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

TK, 10.04.08

04.04.2008

Profesor Jerzy Kłoczowski został uhonorowany prestiżową nagrodą BRUNET, przyznawaną przez francuską Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, za redakcję książki Histoire de l’Europe du Centre-Est, która ukazała się nakładem wydawnictwa Presses Universitaires de France (seria Nouvelle Clio) w 2004 roku jako tłumaczenie polskiego, dwutomowego wydania, opublikowanego przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie w 2000 roku.

IG, 24.04.08

04.04.2008

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej odwiedzili studenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie na czele z jej dyrektor, prof. Józefą Hrynkiewicz, oraz Markiem Ziółkowskim, wicedyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa w MSZ. Podczas spotkania zaprezentowano główne kierunki działalności Instytutu i Towarzystwa (prof. Jerzy Kłoczowski, Grzegorz Głuch, dr Tomasz Kapuśniak) oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (dr Nadija Tkaczyk).

GG, 10.04.08

02.04.2008

Prof. dr hab. Marie Bláhová, dyrektor Instytutu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Karola w Pradze, odwiedziła Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas rozmowy z prof. J. Kłoczowskim poruszony został temat współpracy naukowej obu instytucji.

AD, 07.04.08

26.03.2008 – 02.04.2008

Dr Tomasz Kapuśniak przebywał z gościnnymi wykładami w Turcji na Uniwersytecie Beykent (Beykent Üniversitesi, Istambuł).

TK, 04.04.08

31.03.2008

W siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbył się panel dyskusyjny „Polsko-niemiecki podręcznik do historii: doświadczenia i oczekiwania”, zorganizowany przez IPN (Oddział w Lublinie), Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. G. Eckerta, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Polski Komitet ds. UNESCO oraz prof. Zbigniewa Zaleskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Panel odbył się w ramach zorganizowanej w Lublinie wystawy prezentującej 35 lat działalności Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Dyskusję otworzył prof. Jerzy Kłoczowski, który między innymi zwrócił uwagę na znacznie dialogu historyków w badaniu historii Europy. W panelu dyskusyjnym z ramienia Instytutu wystąpił dr Witold Matwiejczyk, członek Rady Naukowej Instytutu.

GG, 15.04.08

20.03.2008

Dr hab. Andrzej Gil wziął udział w uroczystości wręczenia nagród „Przeglądu Wschodniego” za 2007 rok, która odbyła w Sali Balowej Pałacu Potockich w Warszawie w dniu 20 marca 2008 roku. Uroczystość ta zgromadziła reprezentatywne grono badaczy tematyki wschodniej z Polski oraz Ukrainy i Białorusi. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

AG, 31.03.08

18.03.2008

Łukasz Jasina wziął udział jako panelista w programie TVP Lublin „Debaty na Krakowskim Przedmieściu”. Spotkanie dotyczyło roli Lublina jako miasta wielokulturowego w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

ŁJ, 27.03.08

17.03.2008

Na posiedzeniu Komisji Spraw Europejskich Polskiej Akademii Nauk w Krakowie prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił referat „Tradycje unijne w historii Europy. Wokół nowych ujęć historii naszego Kontynentu”. Po referacie miała miejsce dyskusja, którą prowadził przewodniczący Komisji prof. Michał Turała.

AD, 04.04.08

14.03.2008

W siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie odbyła się debata „Chrześcijaństwo polskie w kontekście europejskim” wokół książki prof. Jerzego Kłoczowskiego pt. Dzieje chrześcijaństwa w Polsce. Dyskusję prowadził p. Marcin Przeciszewski – prezes KAI. Prof. Kłoczowski sformułował główne tezy wynikające z książki, a głos w dyskusji zabrali m.in.: prof. Stanisław Bylina, prof. Andrzej Chwalba, prof. Bohdan Cywiński, prof. Janusz Tazbir.

AD, 04.04.08

12.03.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się konferencja „Problemy migracji. Integracja cudzoziemców w aspekcie historycznym, kulturowym, społecznym i psychologicznym” zorganizowana przez Caritas Polska i Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas konferencji prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor IEŚW, wygłosił referat pt. „Dziedzictwo tolerancji międzykulturowej na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

AD, 04.04.08

12.03.2008

Dr hab. Andrzej Gil przebywał we Lwowie, gdzie wziął udział w promocji wydanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej książki Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej, autorstwa dr. Ihora Skoczylasa, pracownika Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Spotkanie odbyło się w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Wzięło w nim udział wielu historyków i teologów z całej Ukrainy.

AG, 20.03.08

06.03.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej wizytę złożył Serhij Fedonjuk, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Dziekan Fedonjuk spotkał się z prof. J. Kłoczowskim, dr. T. Kapuśniakiem i Ł. Jasiną, by omówić szczegóły przyszłej współpracy obu instytucji.

TK, 10.03.08

04-05.03.2008

Dr hab. Andrzej Gil przebywał w Kijowie w związku z zaangażowaniem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej jako organu współzałożycielskiego Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w uzyskanie przez nie osobowości prawnej. W dniu 4 marca na zaproszenie pana Jacka Kluczkowskiego, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, wziął udział w spotkaniu z okazji wspólnego posiedzenia międzyparlamentarnego Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. nauki i oświaty i Komisji Sejmu RP ds. edukacji, nauki i młodzieży. 5 marca w Ministerstwie Oświaty Ukrainy wziął udział w spotkaniu z pierwszym zastępcą ministra, panem Ołeksandrem Hrebelnykiem, w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. nauki i oświaty i Komisji Sejmu RP ds. edukacji, nauki i młodzieży, które odbyło się w Radzie Najwyższej Ukrainy, oraz w spotkaniu zorganizowanym przez prof. Wołodymyra Połochało, przewodniczącego Komisji RN Ukrainy ds. nauki i oświaty.

AG, 20.03.08

04.03.2008

Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za 2007 rok otrzymał kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów dr Włodzimierz Osadczy za książkę Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji (Lublin 2007), wydaną przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, pod redakcją naukową dr. hab. Andrzeja Gila. Serdecznie panu kanclerzowi gratulujemy.

AG, 20.03.08

04.03.2008

Łukasz Jasina uczestniczył w konferencji Obecność „Marca”. Marzec 1968 w pamięci zbiorowej i współczesnych reprezentacjach, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłosił tam referat: Trzeba pamiętać… Polska kinematografia po 1989 roku wobec „Marca”.

ŁJ, 20.03.08

01.03.2008

Podczas V spotkania Lubelskiej Akademii Unii Europejskiej dr Tomasz Kapuśniak przeprowadził warsztaty pt. „Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim”. Warsztaty odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

TK, 10.03.08

22.02.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej wizytę złożył prof. Vytautas Landsbergis – przywódca „Sajudisu” i pierwszy przywódca niepodległej Republiki Litewskiej. Prof. Landsbergis spotkał się z pracownikami Instytutu oraz zaproszonymi gośćmi.

ŁJ, 23.02.08

13.02.2008

Łukasz Jasina spotkał się w Berlinie z prof. Bohdanem Osadczukiem i przekazał mu zaproszenie do odwiedzenia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

ŁJ, 19.02.08

12.02.2008

Minister spraw zagranicznych ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzednia kadencja dyrektora jednostki wygasła 4 listopada 2007 roku.

GG, 18.02.08

31.01.2008

Łukasz Jasina został przyjęty przez zastępcę dyrektora Departamentu Promocji MSZ Krzysztofa Olendzkiego. Spotkanie dotyczyło projektów związanych z upamiętnianiem stosunków polsko-żydowskich.

ŁJ, 19.02.08

29.01.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski wygłosił laudację na uroczystości nadania doktoratu honoris causa prof. Władysławowi Bartoszewskiemu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

AD, 19.02.08

23.01.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się polska premiera filmu Władimira Chotinienki „1612”. Projekcja została poprzedzona krótkim wykładem Łukasza Jasiny, dotyczącym obrazu historii stosunków polsko-rosyjskich we współczesnej rosyjskiej kinematografii.

ŁJ, 19.02.08

20.01.2008

W Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się spotkanie pracowników z ambasadorem Ukrainy Ołeksandrem Mocykiem oraz konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie Olehem Horbenko i Jurijem Tokarem z tegoż Konsulatu. Rozmowa dotyczyła obecności IEŚW na Ukrainie.

AD, 19.02.08

15.01.2008

Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych 15 stycznia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w którym udział wzięli: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, i Jarosław Spyra, pracownik Departamentu, oraz prof. Jerzy Kłoczowski, dr hab. Andrzej Gil i Grzegorz Głuch z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie miało na celu przedstawianie aktualnych zadań podejmowanych przez Instytut oraz trudności pojawiających się w działalności. Podczas rozmowy uzgodniono możliwości finansowego i organizacyjnego wsparcia przez MSZ Instytutu jako jednostki podległej resortowi, zmierzającej do unowocześniania form działalności.

GG, 18.02.08

15.01.2008

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, prof. Jerzego Kłoczowskiego, oraz pracowników Instytutu – dr. hab. Andrzeja Gila i Grzegorza Głucha – z Agnieszką Wielowieyską, dyrektor Departamentu Promocji MSZ.

GG, 18.02.08

11.01.2008

Prof. Jerzy Kłoczowski złożył wizytę ks. arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu.

AD, 19.02.08

09.01.2008

W Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora Instytutu prof. Jerzego Kłoczowskiego, dr. hab. Andrzeja Gila i Grzegorza Głucha z Jackiem Czaputowiczem, dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ oraz Jarosławem Spyrą, pracownikiem Departamentu. W czasie rozmowy uzgodniono formy dalszej współpracy Instytutu z Departamentem, zwłaszcza w zakresie przygotowania opracowań analitycznych potrzebnych dla opiniowania spraw związanych z polityką zagraniczną.

GG, 18.02.08