IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Lista książek uporządkowana według tytułów

okladka ksiazki
 • Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie
 • kod: 82
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 467 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Alicja Curanović
 • Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw
 • kod: 168
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 52 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Archiwa diecezji łucko-żytomierskiej. Repertorium
 • kod: 101
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 185 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of Historical and Cultural Traditions in East Central Europe
 • kod: 13
 • ISSN:
 • Lublin 1994
 • 503 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Spotkania Rzymskie

okladka ksiazki
 • Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX i XX wieku. Liczebność i rozmieszczenie – Stosunki narodowościowe – Polityka narodowościowa
 • kod: 8
 • ISSN:
 • Lublin 1996
 • 152 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Autorzy referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji poświęconej samoidentyfikacji narodowej i religijnej poruszają problemy mniejszości narodowych w Polsce (Galicja Wschodnia w latach 1931-1959 w opracowaniu Grzegorza Hryciuka) oraz mniejszości polskiej na Litwie i zachodnim Wołyniu (rtykuły Gytisa Juodpusisa i Aleksandra Srebrakowskiego). Lucjan Adamczuk (Mniejszości narodowe w Polsce w 1992 roku) oraz Tadeusz Doktór (Nowe grupy wyznaniowe w Polsce) opisują kościoły, chrześcijańskie związki wyznaniowe oraz grupy buddyjskie i hinduistyczne.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata
 • kod: 143
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 232 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Białoruś, Mołdawia i Ukraina na skutek zmian geopolitycznych z początku lat 90. XX wieku – upadku ZSRR i rozpadu bipolarnego układu sił – pojawiły się na mapie świata, a poprzez zmiany z przełomu XX i XXI wieku – rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej na Wschód – znalazły się pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Analiza związanych z transformacją systemową wyzwań politycznych, ekonomicznych i kulturowo-cywilizacyjnych oraz dotyczących sfery bezpieczeństwa, a także rozpatrywanie działań celowych Rosji i polityki Unii Europejskiej pozwalają lepiej zrozumieć złożoną sytuację państw tego obszaru, określanego jako Nowa Europa Wschodnia.
Spis treści (PDF); Contents (PDF); Содержание (PDF)
Summary (PDF); Резюме / краткое изложение (PDF)

Nakład wyczerpany

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Piotr Rudkouski
 • Białoruska idea narodowa w XXI wieku
 • kod: 135
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 38 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Bibliografia map i planów opracowanych w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL i wydanych w latach 1956-2000
 • kod: 60
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 272 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Bulletin of the International Federation of the Institutes of East Central Europe, vol. 1–2, 1992-1998
 • kod: 41
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 129 str.
 • format A4
 • Cena: 22.00 zł

Informator dotyczący Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej za lata 1992-1998

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Tomasz Olejarz
 • Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne procesu akcesji
 • kod: 149
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 34 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839
 • kod: 109
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 504 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Central Europe Between East and West / Europe Central entre l'Est et l'Ouest
 • kod: 81
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 130 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja
 • kod: 78
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 338 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej - uwarunkowania, stan obecny i perspektywy
 • kod: 181
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 51 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Christianitas et cultura Europae. Historiae peritus. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego
 • kod: 24
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 826, 302 str.
 • format A4
 • nakład wyczerpany

W lutym 1998 roku ukazała się pod redakcją prof. Henryka Gapskiego dwutomowa Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kłoczowskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, czterdziestopięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czterdziestolecia założenia i kierowania Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pięciolecia założenia i kierowania Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. ***Tom I CHRISTIANITAS ET CULTURA EUROPAE zawiera 117 prac ludzi nauki różnych specjalności, głównie historyków, ułożonych w kilkanaście działów tematycznych, w większości korespondujących z badaniami i zainteresowaniami twórczymi prof. Kłoczowskiego. ***Tom II HISTORIAE PERITUS odnosi się bezpośrednio do osoby Prof. Kłoczowskiego. Jest zbiorem „szkiców do portretu” Jubilata, świadectwem serdecznych więzi, podziwu i ogromnego szacunku dla Kolegi, Przyjaciela, Mistrza.... ( ze wstępu) (ISBN t.2: 83-85854-28-2)

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages
 • kod: 37
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 446 str.
 • format B5
 • Cena: 37.00 zł

We wrześniu 1996 roku w Lublinie miała miejsce kilkudniowa sesja Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, poświęcona chrześcijaństwu w Europie Środkowo-Wschodniej (tom dotyczy okresu późnego średniowiecza). Po opublikowaniu pierwszej części materiałów w 1998 r. przez wydawnictwo Semper kontynuacji zaprezentowania wszystkich referatów podjął się Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwszy z czterech tomów serii, a tworzące go teksty zostały podzielone na sześć grup problemowych.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów

okladka ksiazki
 • Churches – States – Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century
 • kod: 43
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 273 str.
 • format B5
 • Cena: 29.00 zł

Kontynuacja serii gromadzącej materiały z obrad CIHEC, tym razem poświęconych epoce Oświecenia i czasom napoleońskim. Szczególnie dużo miejsca w tomie zajmują kwestie związane z dziejami Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej i w Imperium Rosyjskim. Prócz referatów omawiany tom zawiera obszerne streszczenie dyskusji kongresowych, zrekonstruowane w oparciu o zachowane nagrania. Teksty prezentowane są w jednym z języków konferencji.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów

okladka ksiazki
 • Churches and Confessions in East Cental Europe in Early Modern Times
 • kod: 38
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 199 str.
 • format B5
 • Cena: 32.00 zł

Kontynuacja serii gromadzącej materiały z obrad CIHEC, tym razem poświęconych epoce wczesnonowożytnej. Znajdują się tu artykuły dotyczące m.in. unii brzeskiej, form religijności, duchowości czy związków polityki i religii. Teksty prezentowane są w jednym z języków konferencji.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów

okladka ksiazki
 • Churches in the Century of the Totalitarian Systems
 • kod: 55
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 213/274 str.
 • format B5
 • Cena: 39.00 zł

Kolejny tom prezentujący materiały z obrad Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC) poświęcony jest epoce Oświecenia i czasom napoleońskim. Podzielony jest na pięć części, które dają obraz współczesnych badań nad dziejami chrześcijaństwa od końca XVIII wieku do czasów I wojny światowej. Szczególnie dużo miejsca zajmują kwestie związane z dziejami Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej i Imperium Rosyjskim.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów

okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Cicha kontrrewolucja w Rosji
 • kod: 138
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 27 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Marian Kukiel
 • Czartoryski a jedność Europy. 1770-1861
 • kod: 133
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 336 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Tytuł oryginału: Czartoryski and European Unity, 1770-1861. Pierwsze polskie tłumaczenie angielskiej wersji książki, wydanej pierwotnie w Princeton w 1955 roku. Dzięki tej publikacji książę Adam Czartoryski wszedł na stałe do grona najważniejszych prekursorów tak Unii Europejskiej, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Polska edycja dzieła – pozwalająca śledzić losy księcia Adama na przestrzeni jego całego, długiego życia – znakomicie oddaje walory niepowtarzalnego stylu autora.

Nakład wyczerpany

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Człowiek i historia. Rzecz o Jerzym Kłoczowskim
 • kod: 95
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 320 str.
 • format 235x200
 • --

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy
 • kod: 102
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 61 str.
 • format B5
 • Cena: 12.00 zł
okladka ksiazki
 • Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 6
 • ISSN:
 • Lublin 1995
 • 116 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Tom zawiera artykuły stanowiące, poszerzone o uwagi w dyskusji, wersje referatów wygłoszonych na konferencji „Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” zorganizowanej w Lublinie przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współudziale Wydziału Politologii UMCS. Autorami są zarówno pracownicy naukowi jak i działacze samorządowi z Białorusi, Słowacji, Ukrainy i Polski. Publikacja składa się z dwóch części: część pierwsza poświęcona została problematyce budowy demokracji lokalnej, część druga prezentuje instytucje umacniające demokrację na szczeblu lokalnym.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946 jako problem we współczesnych relacjach polsko-ukraińskich
 • kod: 114
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 30 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Ignacy Borejko Chodźko
 • Diecezja mińska około 1830 roku. T.1. Struktury parafialne
 • kod: 32
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 263 str.
 • format B5
 • Cena: 24.00 zł

Kolejny tom serii wydawniczej IEŚ-W i Fundacji Jana Pawła II poświęcony dziejom Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji. Praca posiada dużą wartość źródłową, ponieważ stanowi rodzaj streszczenia sprawozdań o stanie organizacyjnym diecezji, które biskupi, na terenach wchodzących w skład cesarstwa rosyjskiego, zobligowani byli składać Kolegium rzymsko-katolickiemu w Petersburgu. W raportach takich znajdowały się informacje o wielkości, uposażeniu i historii parafii, kościołów i klasztorów, znajdujących się na terenie diecezji.

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji

okladka ksiazki
 • Ignacy Borejko Chodźko
 • Diecezja mińska około 1830 roku. T.2. Struktury zakonne
 • kod: 33
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 213 str.
 • format B5
 • Cena: 21.00 zł

Kolejny tom serii wydawniczej IEŚ-W i Fundacji Jana Pawła II poświęcony dziejom Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji. Praca posiada dużą wartość źródłową, ponieważ stanowi rodzaj streszczenia sprawozdań o stanie organizacyjnym diecezji, które biskupi, na terenach wchodzących w skład cesarstwa rosyjskiego, zobligowani byli składać Kolegium rzymsko-katolickiemu w Petersburgu. W raportach takich znajdowały się informacje o wielkości, uposażeniu i historii parafii, kosciołów i klasztorów, znajdujących się na terenie diecezji.

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji

okladka ksiazki
 • Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej w historiografii po 1945 roku
 • kod: 53
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 250 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Zenowiusz Ponarski
 • Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza
 • kod: 110
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 198 str.
 • format B5
 • Cena: 32.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Witold Bobryk
 • Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku
 • kod: 79
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 202 str.
 • format B5
 • Cena: 35.00 zł
okladka ksiazki
 • Agata Stolarz
 • „Dzielenie się pamięcią”
 • kod: 249
 • ISSN:
 • Lublin 2016
 • 334 str.
 • format B5
 • Cena: 65.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Jerzy Kłoczowski
 • East Central Europe in the Historiography of the Countries of the Region
 • kod: 18
 • ISSN:
 • Lublin 1995
 • 54 str.
 • format A5
 • Cena: 2.50 zł

Autor charakteryzuje Europę Środkowo-Wschodnią jako obszar położony między krajami języka niemieckiego i włoskiego a Rosją. Cały ten region pozostawał w granicach czterech cesarstw: rosyjskiego, prusko-niemieckiego, austriacko-habsburskiego i tureckiego. Takie koleje losu wywarły decydujący wpływ na schemat dziejów Europy, które postrzegane były jako historia ludów germańsko-romańskich i od XVIII w. Rosji. Prof. Kłoczowski zbiera podstawowe dane na temat całego kierunku badawczego rysującego się we współczesnej historiografii oraz prezentuje zmiany, jakie dokonały się w widzeniu naszego regionu na początku XX wieku.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • East-Central Europe in European History. Themes & Debates
 • kod: 88
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 502 str.
 • format A5
 • Cena: 45.00 zł

The notion of ‘Eastern Europe’ entered perma­nently, not just the European but the world con­sciousness. In practice, it became synonymous with the Soviet World [...] One of the manifesta­tions of the intellectual opposition against such treatment was the study by an eminent Polish historian, Oskar Halecki, who in 1950 published a monograph significantly entitled The Limits and Divisions of European History (London–New York 1950). It introduced the concept of East-Central Europe which defined the areas of the Western civilisation located to the east of the countries of German and Italian peoples. [Jerzy Kłoczowski, Introduction]

Książka "East-Central Europe in European History. Themes & Debates." pod redakcją J. Kłoczowskiego i H. Łaszkiewicza została wydana w 2009 roku przez wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest zbiorem artykułów autorstwa wybitnych specjalistów wielu dziedzin, głównie historii i politologii. Przedmiotem rozważań jest miejsce krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Europie. Większość tekstów znajdujących się na kartach publikacji pochodzi z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia we wspólnocie europejskiej", która odbyła się w dniach 13-15 listopada 2008 roku w Warszawie.
Grupa badaczy w niniejszej pracy skupia się na historycznych i współczesnych problemach regionu wskazując możliwe rozwiązania i kierunek badań. Perspektywa historyczna na równi ze współczesnością jest niezwykle ważna dla zrozumienia dzisiejszego kształtu Europy Środkowo-Wschodniej i wyzwań przed nią stojących.
W niniejszej książce mamy do czynienia z wieloaspektowym spojrzeniem na region. Wśród autorów znaleźć można wielu wybitnych uczonych z całej Europy, zarówno "Starszej", jak i "Młodszej". Spore grono intelektualistów francuskich w osobach wybitnej profesor filozofii politycznej Chantal Delsol, czy równie znamienitych historyków: George-Henri Soutou, Andre Vaucheza, Jacquesa Le Goffa, Jeana Delumeau, Jean-Marie Mayeura, którzy w dużej mierze poruszają zagadnienie przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast grono badaczy pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jak Władysław Bartoszewski i Adam Daniel Rotfeld skupia się na równie istotnych współczesnych problemach regionu. Postaci te są niezwykle ważne dla współczesnej polskiej polityki zagranicznej. Adam Rotfeld jest Współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Władysław Bartoszewski natomiast pełni funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Dialogu Międzynarodowego. Prócz nich swoje artykuły zamieścili znani polscy historycy: Jerzy Borejsza, Jerzy Kłoczowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Wyrozumski i inni. Równie istotnie jest spojrzenie na Europę Środkowo-Wschodnią z perspektywy takich krajów jak Czechy, Ukraina i Węgry, które również do niej należą. Tutaj swój głos zabrali odpowiednio Petr Hlavacek, Mykoła Riabczuk oraz Gabor Klaniczay.
Autorzy analiz starają się pokazać, że kraje regionu pomiędzy Rosją, a krajami niemieckojęzycznymi mają pełne prawo nazywać siebie europejskimi, nie zaś obrzeżami. Mimo późniejszego, w stosunku do krajów zachodnich, przyjęcia chrześcijaństwa społeczeństwa zasiedlające Europę Środkowo-Wschodnią były i wciąż są częścią „Wielkiej Europy”. Praca ta jest również ważna dla mieszkańców tak zwanej "Starej Europy". Chantal Delsol w swoim artykule podkreśla, że zarówno Paryż jak i Londyn spoglądają na kraje regionu w inny sposób niż na kraje Europy Zachodniej, nie traktując ich jako równorzędnych partnerów politycznych. Stwierdziła, że "traktowanie Europy Środkowo-Wschodniej jako peryferia wynika z niewiedzy i negatywnych stereotypów". Dlatego też wszelkie działania mające na celu promocję regionu są bardzo potrzebne. Dzięki zaangażowaniu wybitnych specjalistów możliwość zainteresowania nie tylko naukowców, polityków czy ludzi kultury, ale również szerszych kręgów czytelników jest zdecydowanie większa. Część krajów regionu po kilkusetletnich nawet okresach niewoli w końcu XX wieku odzyskała niepodległość. Ostatnim akordem walki o suwerenności był akces do Unii Europejskiej. Niektóre z państw są jej członkami, inne natomiast dążą do tego by stać się nimi. Sam fakt dołączenia w ostatnich latach do krajów Zjednoczonej Europy jest kolejnym dowodem na to, że Europa Środkowo-Wschodnia jest częścią Europy nie tylko w sensie historycznym, ale i współczesnym. [J.R.]

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • East-Central Europe's Position within Europe. Between East and West
 • kod: 76
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 232 str.
 • format B5
 • Cena: 35.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Eastern Poland. Development challenges
 • kod: 189
 • ISSN:
 • Lublin 2013
 • 354 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Łukasz Jasina
 • Emigracja z ZSSR i krajów postradzieckich do Izraela w latach 1989-2008. Zakres i oddziaływanie
 • kod: 136
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 32 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Jerzy Kłoczowski
 • Europa Rzeczpospolita Wielu Narodów. Świadectwa, wywiady, przemówienia i szkice z lat 1990-2012
 • kod: 183
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 298 str.
 • format 190×190
 • --

-

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Jerzy Kłoczowski
 • Europa Środkowo-Wschodnia w historiografii krajów regionu
 • kod: 5
 • ISSN:
 • Lublin 1993
 • 179 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Krzysztof Fedorowicz
 • Europejskie dylematy Białorusi – polityczna gra czy iluzja?
 • kod: 166
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 28 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Wojciech Lenarczyk
 • Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej
 • kod: 105
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 48 str.
 • format B5
 • Cena: 12.00 zł
okladka ksiazki
 • Maciej Celewicz
 • Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa narodowego w strategiach bezpieczeństwa Polski
 • kod: 112
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 24 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw. Tom 2
 • kod: 171
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 236 str.
 • format B5
 • Cena: 24.00 zł

Problemy i procesy odnoszące się do szeroko roumianych stosunków Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw wyznaczają ramy analiz składających się na prezentowany tom studiów. Dokonując oceny polityki Federacji Rosyjskiej wobec terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw, należałoby odpowiedzieć na pytanie: czy obszar ten traktowany jest przez Moskwę jako strefa wpływów, czy też jako strefa interesów? O ile zaraz po rozpadzie ZSRR termin „strefa” wpływów na obszarze poradzieckim odnosił się do specyfiki ówczesnych relacji pomiędzy państwami powstałymi po upadku Kraju Rad a sukcesorką ZSRR, czyli Federacją Rosyjską, o tyle obecnie na skutek przemian zachodzących na tym obszarze, jak również ze względu na wpływy otoczenia międzynarodowego i procesy globalizacji, coraz częściej mówi się o „strefie interesów”, czy też o „strefie priorytetowych interesów”. Pomimo upływu dwudziestu lat od upadku ZSRR, Federacja Rosyjska nadal dąży do utrzymania na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw dominującej pozycji, stosując przy tym różnorodne środki (w tym także siłę militarną, jak w przypadku wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku). Demonstracja agresywnego stosunku do sąsiadów ma na celu realizację interesów Federacji Rosyjskiej na tym terytorium. Wynika to z faktu, że upadek bipolarnego podziału świata spowodował ukształtowanie się na obszarze poradzieckim innej niż dotychczas sytuacji geopolitycznej. Nowy układ sił w tej części regionu eurazjatyckiego nie został jak dotąd ostatecznie określony, toteż podlega ciągłej ewolucji.
(z Wprowadzenia - Tomasz Kapuśniak).

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Marcin Kosienkowski
 • Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza
 • kod: 134
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 43 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Folklor - sacrum - religia
 • kod: 16
 • ISSN:
 • Lublin 1995
 • 296 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Lubelskie Konwersatorium „Pogranicze”

okladka ksiazki
 • Iwona Goral
 • Francja wobec zjawiska imigracji z krajów muzułmańskich w latach 1968-2008
 • kod: 137
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 30 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Czesław Deptuła
 • Galla Anonima mit genezy Polski
 • kod: 52
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 395 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Opublikawana po raz pierwszy w 1990 r. rozprawa wznowiona teraz przez Instytut nie zawiera zasadniczych zmian w stosunku do pierwszej edycji. Dotyczy obszernego i złożonego zagadnienia „znaczenia i funkcjonowania kategorii Początków świadomości historycznej i kulturze historycznej ludzi polskiego śreniowiecza”.

Nakład wyczerpany

Seria: Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tomasz Stępniewski
 • Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie
 • kod: 179
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 415 str.
 • format B5
 • Cena: 35.00 zł

Prezentowana publikacja na gruncie polskiej literatury naukowej stanowi pierwszą całościową próbę ukazania geopolitycznej rywalizacji państw w regionie Morza Czarnego. Obszar ten obejmuje swoim zasięgiem: na zachodzie Bułgarię, Mołdawię, Rumunię i Grecję, na północy Ukrainę i Rosję, na wschodzie Gruzję, Armenię i Azerbejdżan, a na południu Turcję. Geopolityczna rywalizacja i ścieranie się interesów mocarstw w regionie czarnomorskim zawsze były wyróżnikiem tego obszaru. W starożytności wybrzeże Morza Czarnego było skolonizowane przez Greków, w okresie późniejszym znajdowało się pod dominacją Imperium Rzymskiego i Cesarstwa Bizantyjskiego, a we wczesnej epoce nowożytnej obszary te – podobnie jak uprzednio – stały się elementem politycznej rozgrywki w stosunkach pomiędzy Imperium Otomańskim, Rzeczpospolitą i Rosją, przybierając w XIX wieku formę otwartej geopolitycznej konfrontacji – tzw. „wielkiej gry”.
W okresie zimnej wojny obszar Morza Czarnego został niejako „wyjęty” z rywalizacji geopolitycznej mocarstw, aby stać się domeną wpływów przede wszystkim jednego gracza – Związku Radzieckiego. Późniejszy demontaż istniejącego Pax-sovietica i tym samym upadek zimnowojennej dychotomii świata doprowadził do ukształtowania się nowej sytuacji geopolitycznej także w regionie Morza Czarnego. Współcześnie zauważalne pozostaje wzrastające polityczno-gospodarcze i kulturowe znaczenie regionu, tak w strategii euroatlatyckiej, jak i euroazjatyckiej, co z kolei skutkuje nasilaniem się rywalizacji o wpływy ze strony graczy regionalnych, ale i dominujących aktorów globalnych: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Świadczy to o wzrastającej atrakcyjności i geopolitycznej roli regionu Morza Czarnego w wymiarze globalnych stosunków międzynarodowych.
Tomasz Stępniewski

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Zachar Szybieka
 • Historia Białorusi 1795-2000
 • kod: 68
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 571 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Hienadź Sahanowicz
 • Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
 • kod: 67
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 411 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Oskar Halecki
 • Historia Europy - jej granice i podziały
 • kod: 11
 • ISSN:
 • Lublin 1994
 • 229 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Oskar Halecki
 • Historia Europy - jej granice i podziały
 • kod: 49
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 186 str.
 • format A5
 • Cena: 41.00 zł

Ksiażka jest wznowieniem wydania z roku 1994 (po raz pierwszy ukazała się w 1950 roku w Nowym Jorku i Londynie w języku angielskim). Dziś jest już pozycją klasyczną światowej literatury historycznej. Pozycja z serii Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej, zawierającej opracowania na temat poszczególnych krajów naszego regionu, jak i całości obszaru Europy Środkowo-Wschodniej w szerszym kontekście europejskim. Jej szczególną zasługą jest wprowadzenie do debaty historyczno-geograficznej na temat naszego kontynentu pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej, obejmującej kraje między Niemcami a Rosją.

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej t. 1
 • kod: 50
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 554 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Publikacja opracowana przez międzynarodowy zespół redakcyjny dla bardzo prestiżowej i znanej w świecie kolekcji historycznej Nouvelle Clio. Tom I obejmuje syntetyczy wykład historii Europy Środkowo-Wschodniej aż do czasów nam współczesnych.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej t. 2
 • kod: 51
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 354 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Publikacja opracowana przez międzynarodowy zespół redakcyjny dla bardzo prestiżowej i znanej w świecie kolekcji historycznej Nouvelle Clio. Tom II zawiera szereg artykułów dotyczacych wielkich kontrowersji historycznych związanych z naszą częścią Europy, na przykład:sprawa krzyżacka, sprawy unii polsko-litewskiej, unii brzeskiej, kwestie związane z relacjami: Ukraina a Rosja, problematyka odrodzenia narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, zagłada Żydów w czasie II wojny światowej.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • „Historia jest wspólna”. Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej i Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 121
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 172 str.
 • format A5
 • Cena: 30.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Hanna Dylągowa
 • Historia Polski 1795-1990
 • kod: 45
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 288 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Pozycja z serii „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Jest chronologicznie trzecią częścią cyklu poświęconego historii Polski. Dwie pierwsze to: J. Kłoczowski, Historia Polski do końca XV w. i A. S. Kamiński, Historia Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Jerzy Kłoczowski
 • Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku
 • kod: 54
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 188 str.
 • format A5
 • Cena: 32.00 zł

Pierwsza – chronologicznie – pozycja z serii „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęcona historii Polski. Podzielona jest na dwie główne części: pierwsza prezentuje historię Polski od początków Państwa Polskiego do końca XV wieku, druga ma charakter problemowy. Ukazuje stopniowe wchodzenie społeczeństwa polskiego w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej i tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego, po akcie unii polsko-litewskiej także na obszarze Wielkiego Księstwa, co przygotowało ostatecznie uformowanie się w XVI wieku Rzeczypospolitej.

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Andrzej Sulima Kamiński
 • Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795
 • kod: 56
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 264 str.
 • format A5
 • Cena: 32.00 zł

Książka w ramach serii „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej”; jest drugą chronologicznie pozycją dotyczącą historii Polski. Ukazuje Rzeczpospolitą jako państwo obywatelskie, przede wszystkim szlachty polsko-litewsko-ruskiej (białoruskiej i ukraińskiej). W centrum uwagi Autora znajdują się wartości obywatelskie oraz pojmowanie państwa i społeczeństwa. Pozycja ma raczej charakter problemowy niż chronologiczny, wymaga więc pewnej znajomości historii Państwa Obojga Narodów, niemniej jednak jest znakomitą lekturą dla szerokiego grona odbiorców.

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Jarosław Hrycak
 • Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu
 • kod: 44
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 359 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Chronologicznie drugi tom z nowej serii Instytutu: „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, mającej na celu opracowanie w międzynarodowym zespole redakcyjnym dziejów Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy oraz innych krajów tego regionu. Książka Jarosława Hrycaka, znanego historyka ukraińskiego, wydana na Ukrainie, teraz w polskim tłumaczeniu jest pierwszą tego typu pracą na naszym rynku.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Natalia Jakowenko
 • Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
 • kod: 46
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 397 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Pierwszy tom nowej serii wydawniczej Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschoniej, mającej na celu opracowanie w międzynarodowym zespole redakcyjnym dziejów Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy oraz innych krajów tego regionu.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Sławomir Łukasiewicz
 • Historia, pamięć i polityka w polskiej debacie nad konstrukcją europejską
 • kod: 116
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 22 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska. Czechosłowacja. Węgry. Rumunia. Była Jugosławia. Bułgaria
 • kod: 21
 • ISSN:
 • Lublin 1997
 • 216 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Anna Bazhenova
 • Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915: nauka i polityka
 • kod: 241
 • ISSN:
 • Lublin 2016
 • 420 str.
 • format B5
 • Cena: 45.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej - między nacjonalizmem a uniwersalizmem XVIII-XX wiek
 • kod: 1
 • ISSN:
 • Lublin 1992
 • 76 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Maciej Celewicz
 • Historyczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski wobec Federacji Rosyjskiej
 • kod: 117
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 23 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Robert Potocki
 • Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939)
 • kod: 40
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 383 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Publikacja otwiera nową serię monografii źródłowych związanych z problematyką współżycia państw oraz społeczności narodowych i religijnych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Praca oparta jest na nowym,całkowicie nieznanym materiale archiwalnym. Poświęcona jest problemowi emigracji ukraińskiej, związanej z Symonem Petlurą i jego następcami, i jej współpracy z rządem polskim w latach 1920–1939.

Nakład wyczerpany

Seria: Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum Grodzieńskiego Gubernatora Cywilnego
 • kod: 25
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 182 str.
 • format B5
 • Cena: 13.00 zł
okladka ksiazki
 • Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum Wileńskiego Gubernatora Wojennego
 • kod: 22
 • ISSN:
 • Lublin 1997
 • 281 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Inwentarz materiałów do dziejów kościoła katolickiego w Mińskich Archiwach Gubernatorskich
 • kod: 26
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 261 str.
 • format B5
 • Cena: 13.00 zł
okladka ksiazki
 • Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim
 • kod: 66
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 377 str.
 • format B5
 • Cena: 34.00 zł
okladka ksiazki
 • Język ukraiński. Współczesność – historia
 • kod: 72
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 278 str.
 • format B5
 • Cena: 32.00 zł
okladka ksiazki
 • Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu
 • kod: 69
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 195 str.
 • format B5
 • Cena: 28.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Anna Krochmal
 • Konflikt czy współpraca. Relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939
 • kod: 62
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 238 str.
 • format A5
 • Cena: 31.00 zł
okladka ksiazki
 • Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu
 • kod: 120
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 231 str.
 • format A5
 • Cena: 25.00 zł
okladka ksiazki
 • Sławomir Łukasiewicz
 • „Konstytucja” europejska w polskiej perspektywie
 • kod: 113
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 34 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim około 1803 roku
 • kod: 103
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 185 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł
okladka ksiazki
 • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. Tom I Ludność i organizacja diecezji krakowskiej
 • kod: 159
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 96 str.
 • format A4
 • Cena: 33.00 zł
okladka ksiazki
 • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. Tom II. Duchowieństwo diecezji krakowskiej
 • kod: 172
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 267 str.
 • format A4
 • Cena: 40.00 zł
okladka ksiazki
 • Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu
 • kod: 155
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 142 str.
 • format A5
 • Cena: 22.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW. Repertorium
 • kod: 61
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 197 str.
 • format B5
 • Cena: 36.00 zł
okladka ksiazki
 • Stanisław Litak
 • Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne
 • kod: 17
 • ISSN:
 • Lublin 1997
 • 635 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Andrzej Gil, Ihor Skoczylas
 • Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795
 • kod: 190
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 684 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Witold Kołbuk
 • Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne
 • kod: 30
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 460 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Tom opracowany według tych samych zasad metodologicznych i metodycznych co pierwsza część cyklu (Stanisław Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, poświecony jest trzem Kościołom: według katolickiego obrządku greckiego, katolickiego obrządku ormiańskiego i prawosławnego.

Nakład wyczerpany

Seria: Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

okladka ksiazki
 • Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Zbiór studiów
 • kod: 80
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 276 str.
 • format B5
 • Cena: 40.00 zł
okladka ksiazki
 • Kazimierz Piotr Zaleski
 • Kryzys energetyczny. Zmiany klimatyczne - wyczerpywanie zasobów - ekonomia - polityka
 • kod: 140
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 20 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
 • Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu – zarys problemu
 • kod: 169
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 60 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym – geneza i teraźniejszość
 • kod: 145
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 42 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Jerzy Kłoczowski
 • L'Europe du Centre-Est dans l'historiographie des pays de la region
 • kod: 19
 • ISSN:
 • Lublin 1995
 • 55 str.
 • format A5
 • Cena: 2.50 zł

Autor charakteryzuje Europę Środkowo-Wschodnią jako obszar położony między krajami języka niemieckiego i włoskiego a Rosją. Cały ten region pozostawał w granicach czterech cesarstw: rosyjskiego, prusko-niemieckiego, austriacko-habsburskiego i tureckiego. Takie koleje losu wywarły decydujący wpływ na schemat dziejów Europy, które postrzegane były jako historia ludów germańsko-romańskich i od XVIII w. Rosji. Prof. Kłoczowski zbiera podstawowe dane na temat całego kierunku badawczego rysującego się we współczesnej historiografii oraz prezentuje zmiany, jakie dokonały się w widzeniu naszego regionu na początku XX wieku.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • L'héritage de la Res Publica des Deux Nations
 • kod: 86
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 258 str.
 • format B5
 • Cena: 36.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • L'heritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations
 • kod: 75
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 174 str.
 • format B5
 • Cena: 25.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans le contexte international
 • kod: 127
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 241 str.
 • format B5
 • --

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • La Pologne. Histoire
 • kod: 93
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 168 str.
 • format 230x240
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Les frontières et l'espace national en Europe du Centre-Est
 • kod: 48
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 214 str.
 • format B5
 • Cena: 27.00 zł
okladka ksiazki
 • Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie
 • kod: 57
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 273 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł

Tom studiów zawiera prace istotne dla aktualnego stanu badań stosunków polsko-ukraińskich w okresie przedrozbiorowym; zakres chronologiczny prezentowanych szkiców obejmuje około siedmiu wieków. Podobnie rozległy jest ich zakres tematyczny: zawarte w tomie wyniki badań ujmują rozległą problematykę dziejów politycznych i kulturalnych obydwu narodów (m.in. zagadnienia genealogii, dyplomacji, historii osadnictwa, historii sztuki, historii szeroko pojętej kultury, w tym kultury religijnej), także wspólnego życia na pograniczu. Istotne znaczenie ma szeroki, europejski kontekst większości z prezentowanych studiów.

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Między Wschodem i Zachodem
 • kod: 14
 • ISSN:
 • Lublin 1994
 • 125 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Tom zawiera artykuły poświęcone wizji dziejów i wzajemnych stosunków między Polską, Białorusią, Litwą i Ukrainą w podręcznikach historii w tych krajach w XX wieku. Autorami artykułów są, między innymi Hanna Dylągowa, Władysław Serczyk, Maria Topolska.

Nakład wyczerpany

Seria: Spotkania Rzymskie

okladka ksiazki
 • Katarzyna Gelles
 • Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej
 • kod: 150
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 34 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Iwona Goral
 • Miejsce Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w nowej polityce zagranicznej Republiki Francuskiej
 • kod: 128
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 27 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Milenium Synodu-Zjazdu Gnieźnieńskiego
 • kod: 64
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 109 str.
 • format A5
 • Cena: 21.00 zł
okladka ksiazki
 • Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • kod: 7
 • ISSN:
 • Lublin 1993
 • 88 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku
 • kod: 4
 • ISSN:
 • Lublin 1995
 • 180 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak, Michał Słowikowski
 • Mołdawia – rara avis in terris? Charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych
 • kod: 146
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 56 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Nacjonalizm i polityka – casus Ukrainy Zachodniej
 • kod: 174
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 39 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • Naddniestrzańska Republika Mołdawska jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 118
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 29 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej
 • kod: 180
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 199 str.
 • format B5
 • --

W XXI wieku sukcesywnie wzrasta znaczenie regionu Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan). To właśnie tutaj w XIX wieku między imperium brytyjskim i rosyjskim toczyła się Wielka Gra o dominację i wpływy. Obecnie metaforą Nowa Wielka Gra określa się rywalizację o wpływy w regionie Azji Centralnej między aktorami polityki światowej – Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także Unią Europejską, NATO, Iranem i Turcją. Atrakcyjność i znaczenie tego regionu dla polityki międzynarodowej warunkowane są olbrzymimi złożami ropy i gazu, ale również położeniem geopolitycznym, wzrastającym zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem (z obszaru przyległego Afganistanu, Pakistanu), handlem narkotykami, migracjami oraz fundamentalizmem religijnym. Książka ta – z poznawczego i praktycznego punktu widzenia – będzie z pewnością przydatna badaczom zajmującym się Azją Centralną, ale również studentom, dziennikarzom i wszystkim osobom zainteresowanym polityką międzynarodową.
Tomasz Stępniewski

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Piotr Wandycz
 • O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych
 • kod: 71
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 119 str.
 • format A5
 • Cena: 27.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy
 • kod: 73
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 466 str.
 • format B5
 • Cena: 38.00 zł
okladka ksiazki
 • Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych
 • kod: 2
 • ISSN:
 • Lublin 1993
 • 123 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Jacek Gołębiowski
 • Od izolacji do integracji. Europa w hiszpańskiej myśli politycznej 1945-1995
 • kod: 129
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 52 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Oskar Halecki
 • Od unii florenckiej do unii brzeskiej
 • kod: 23
 • ISSN:
 • Lublin 1997
 • 270, 344 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Książka Oskara Haleckiego, opisujaca wysiłki zjednoczeniowe obu największych Kościołów chrześcijańskich, ukazała się po raz pierwszy w Rzymie w 1958 roku. Pierwsze polskie wydanie tej klasycznej już pozycji daje możliwość poznania przez szersze grono czytelników jednego z naszych najwybitniejszych historyków. Długoletnia, bardzo szeroko zakrojona kwerenda źródłowa umożliwiła Haleckiemu gruntowne przedstawienie długiego procesu, który zakończył sie aktem unii w 1596 roku.

Nakład wyczerpany

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • OECD: rola ambasadorów
 • kod: 259
 • ISSN:
 • Lublin 2018
 • 119 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • On the Border of the Worlds. Essays about the Ortodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period
 • kod: 157
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 186 str.
 • format A5
 • Cena: 35.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. Źródła do dziejów rozgraniczenia diecezji katolickich w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. Tom I, część 1: Diecezja kamieniecka. Diecezja łucko-żytomierska.
 • kod: 47
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 183 str.
 • format B5
 • Cena: 27.00 zł

Kontynuacja serii Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji. W tomie umieszczone zostały dwa źródła: pierwsze dotyczy diecezji kamienieckiej, drugie - diecezjii łucko-żytomierskiej. Źródła te, nieznane do tej pory historykom, oddają stan struktur parafialnych w Cesarstwie Rosyjskim około roku 1850. Książka posiada indeks miejscowości, tabele, mapy.

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji

okladka ksiazki
 • Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich
 • kod: 15
 • ISSN:
 • Lublin 1993
 • 318 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Grupa naukowców – filologów postanowiła zbadać, co znaczy i jak funkcjonuje współcześnie pojęcie ojczyzny w środowiskach młodej inteligencji w kilku krajach europejskich, w tym zwłaszcza, czym jest ojczyzna narodowa i patriotyzm wobec ojczyzny małej i patriotyzmu lokalnego oraz wobec idei europejskości, internacjonalizmu, kosmopolityzmu.

Nakład wyczerpany

Seria: Lubelskie Konwersatorium „Pogranicze”

okladka ksiazki
 • Łukasz Jasina
 • Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej w „Polin. Studies in Polish Jewry”
 • kod: 122
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 0 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts
 • kod: 247
 • ISSN:
 • Lublin 2016
 • 81 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Poland. A History
 • kod: 90
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 168 str.
 • format 230x240
 • --

In the following essays we present a concise outline of Polish history over the last millennium with an emphasis on presenting the uniqueness of Polish history in the European context. In the tenth and eleventh centuries, when western, Latin civilisation was taking shape, a Polish state that had formed from Slavic tribes came into its orbit when it accepted Latin-rite Christianity in 966. Other states taking shape alongside Poland in East-Central Europe between the Adriatic and the Baltic (Croatia, Hungary, the Czech lands) created a broad eastern borderland of the western, “Latin” sphere of civilisation, as a counterpart to Slavic-Byzantine Europe which was taking shape at the same time. The close integration of Poland, East-Central Europe and Scandinavia with western civilisation – Res, or Europe – was a process that lasted several centuries and was very important for the strengthening of our civilisation and its intensive, multifaceted development. Poland’s Christianisation and “Occidentalisation” went hand in hand with the maintenance of its own language and a national culture that was both Polish and European. The close link forged between the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania in 1386 brought about a significant change in the situation of East-Central Europe, leading finally to the creation of a strong, enduring Polish-Lithuanian federation in 1569. This federation, as is now more and more often recognised, was one of the most interesting experiments in European unions before the twentieth century. It and its freedoms were liquidated at the end of the eighteenth century by two of the most absolutist powers in Europe – Prussia and Russia – in alliance with the Habsburgs. In the nineteenth century these autocratic powers spread very hostile opinions about the Polish-Lithuanian federation but today in many countries these opinions are being thoroughly revised as people take a fresh look at the history of Europe and her peoples. The amount and range of freedom – from religious freedom on – in the culturally and ethnically highly diverse Republic is noteworthy today as an example of European humanism. It is estimated, for example, that most of today’s Jews trace their roots back to the lands of our Republic. New research is bringing to light the importance of the Polish-Lithuanian Republic’s cultural experiences for the slowly forming cultures of various peoples, including among others the Ukrainians and Belarusians. In nineteenth and twentieth century Polish tradition, memory of the multi-ethnic Republic was always a counterbalance to all forms of aggressive nationalism. The development of intensive international and interdenominational co-operation between historians presents us with an opportunity to reach a new understanding of the broadly understood federation – Polish-Lithuanian but in fact comprised of many nations. The period from 1795–1918, when Poland and the Republic disappeared from the maps of Europe, was a difficult and complicated time for Poles and for all the nations and cultures of the old federal state. Polish historical memory and tradition pays particular attention to the various forms of armed resistance (risings). But social, cultural, economic and other forms of resistance were important too. The importance of national culture and memory is highly visible in, above all, Poland’s rich national literature, extended by successive generations. An integral history of all the enormous lands of the old Republic must of course bring out the full nature of the profound changes that successive generations underwent – different changes in different places but at least partially in accordance with general European trends (e.g. democratisation), though conditioned by the policies of the partitioning powers and local circumstances. The partitioning powers consistently followed a policy of divide and conquer, especially when it came to destroying resistance. This policy came up against the slowly growing national consciousness in wider Polish and – in time – other circles. From the close of the nineteenth century aggressive chauvinism grew in significance in these nationalist movements. Scrupulously objective, multi-faceted comparative studies of social memory and consciousness are still needed. The defeat of the three partitioning powers in World War One was the decisive factor in Poland’s regaining of independence. It would not have been possible without a unified society and armed struggles for all of the country’s borders in the year 1918–1921. The repulse of the Soviet invasion in 1920 was without question of great significance, and not just for Poland. The striking feature of this event was the unification of national forces – the cities and the countryside, with mass participation of peasants and workers and all political orientations from left to right. The economic destruction wrought by World War One and the legacy of the three partitioning powers made building the new state difficult. The sense of danger from Germany and the Soviet Union was all the time strong. These two countries questioned not only Poland’s borders but the very existence of the country. Of great significance to Poland in the long run was the wide-ranging education campaign that was undertaken – especially the development of schooling from primary level up (illiteracy was particularly rife in the parts of Poland that Russia had partitioned). Poland’s short period of independence (1918/21–1939) was one of great difficulty from the point of view of both the domestic and the international situation. On the other hand, it greatly strengthened Polish society’s national consciousness and its attachment to such values as freedom and democracy. This prepared society for the dramatic conflict with first Nazi and then Soviet totalitarianism in the years from 1939 to 1989. World War Two and the Cold War were for Poland a confrontation with both kinds of totalitarianism – Nazi (1939–1944/45) and Soviet (1939–1989). Several theses of far-ranging significance, which still demand further, in-depth and scrupulously objective study, start to become clear. It is reasonable to assume that Poland or – more broadly – the nations of the old Republic, and Ukraine, Belarus and Lithuania (to say nothing of Jews) has the most experience of both totalitarianisms (here there is room too for the history of Russia and her experience of totalitarianism). After losing the war, Poland was divided between the Soviets and the Nazis in the years 1939–1941. Hundreds of thousands of people were murdered or deported by both sides. Mass murder of Jews and Roma by the Nazis took place in the 1941–1943 period. In Warsaw, after the final liquidation of the ghetto in mid-1943, the public execution by firing squads of large groups of Poles became an everyday occurrence on city streets. A constitutional system and dependence on Moscow were forced on Poland after 1944. Its distinguishing feature, a kind of “nationalist communism”, was an attempt to win round some sections of public opinion. It went hand in hand with ruthless repression. Polish resistance was strong, however, even amongst some members of the ruling party (the “workers’” party, not the “communist” party). To gain a full, objective picture of the entire situation, along with the various “resistances”, multi-faceted, objective studies from the wider European perspective are still required. It is entirely possible that broadly understood Polish resistance to both Nazi and Soviet totalitarianism has an exceptionally important place in European history. It would seem that only after 1989–1991 did this become clear to European public opinion. This came with a better understanding of Stalinism. In the post-1989 period Poland’s immense efforts to establish the best possible relations with all her neighbours, along with her entry into and strengthening of the European Union, are worthy of special emphasis.
(Jerzy Kłoczowski, Wstęp)

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Polen. Kurze Geschichte
 • kod: 91
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 168 str.
 • format 230x240
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Maciej Celewicz
 • Polityczne, wojskowe i gospodarcze uwarunkowania zakupu samolotów wielozadaniowych dla polskiej armii
 • kod: 106
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 48 str.
 • format B5
 • Cena: 12.00 zł
okladka ksiazki
 • Tomasz Stępniewski
 • Polityka czarnomorska Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji
 • kod: 175
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 652 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Tomasz Stępniewski
 • Polityka czarnomorska Federacji Rosyjskiej
 • kod: 177
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 59 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Polityka czarnomorska Grecji
 • kod: 161
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 48 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Polityka czarnomorska Rumunii
 • kod: 160
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 48 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Tomasz Stępniewski
 • Polityka czarnomorska Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • kod: 176
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 51 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Polityka czarnomorska Turcji
 • kod: 162
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 60 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Polityka narodowościowa państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 3
 • ISSN:
 • Lublin 1993
 • 244 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Olga Pliszczyńska
 • Polityka „niebezpieczeństwa” Gruzji
 • kod: 165
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 56 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Robert Potocki
 • Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939
 • kod: 104
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 441 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Maciej Raś
 • Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 167
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 56 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania - Koncepcje - Realizacja
 • kod: 141
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 416 str.
 • format B5
 • --

Położenie geopolityczne i doświadczenie historyczne Polski w sposób szczególny predestynują ją do zwrócenia uwagi jednoczącej się Europy na naszych wschodnich sąsiadów. Fakt, iż Polska jest w Unii Europejskiej, a jednocześnie – w ramach wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólnoty dziejów – łączą ją wyjątkowe więzy z państwami Europy Wschodniej, powoduje, że spoczywa na niej wręcz obowiązek takiego prowadzenia swej polityki zagranicznej, by z jednej strony uwzględniała nasze partykularne interesy, z drugiej zaś jednak, by jak najsilniej włączała ją w główny nurt polityki UE. Książka wprowadza Czytelnika w złożoną problematykę polityki wschodniej Polski ostatnich 20 lat. Jak to było możliwe, że od pełnego zniewolenia i całkowitej zależności – także przecież w sferze polityki zagranicznej Polski – od Związku Radzieckiego przeszliśmy do chwili, gdy mamy szansę w realny sposób – chociażby poprzez budowanie Partnerstwa Wschodniego – wpływać na politykę wschodnią Unii Europejskiej. Lektura tej książki nie tylko przyniesie odpowiedź na pytanie, gdzie leży źródło tego niewątpliwego sukcesu, ale będzie też próbą nakreślenia wizji dalszego rozwoju wydarzeń w relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami, byśmy mogli z sukcesem pełnić właściwą nam rolę pomostu między Zachodem i Wschodem.
Spis treści (PDF)
Summary (PDF)

Nakład wyczerpany

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tomasz Olejarz
 • Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji
 • kod: 164
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 46 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Maciej Celewicz
 • Polityka wschodnia w wystąpieniach ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
 • kod: 123
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 0 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki
 • kod: 147
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 42 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Polska i Europa Środkowo-Wschodnia we wspólnocie europejskiej
 • kod: 85
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 66 str.
 • format A4
 • Cena: 5.00 zł
okladka ksiazki
 • Polska-Rosja: XIV-XVIII wiek
 • kod: 256
 • ISSN:
 • Lublin 2017
 • 344 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Polska-Rosja: XIX wiek
 • kod: 257
 • ISSN:
 • Lublin 2017
 • 376 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Maciej P. Gapski
 • Prawo wyborcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybrane przykłady
 • kod: 124
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 0 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Michał Masłowski
 • Problemy tożsamości. Szkice mickiewiczowskie i (post)romantyczne
 • kod: 119
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 500 str.
 • format B5
 • Cena: 40.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Andrzej Gil, Ihor Skoczylas
 • Przed wielkim podziałem. Prawosławna metropolia kijowska do 1458 roku
 • kod: 186
 • ISSN:
 • Lublin 2013
 • 60 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie
 • kod: 154
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 128 str.
 • format A5
 • Cena: 35.00 zł

Książka niniejsza jest owocem refleksji i przemyśleń wybitnych historyków polskich, przez dziesięciolecia zajmujących się dziejami ojczyzny i posiadających ogromny dorobek naukowy. Jednocześnie oni sami byli nie tylko świadkami, ale częstokroć i uczestnikami dramatycznych wydarzeń z ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy Polacy poddani zostali gehennie II wojny światowej i ustanowionych wbrew ich woli totalitarnych rządów obu reżimów – brunatnego i czerwonego. Dla tego właśnie pokolenia – które prezentują autorzy książki – odzyskanie pełnej niepodległości po 1989 roku było wydarzeniem najwyższej wagi, tym bardziej że niewielu spodziewało się, iż dojdzie do tego tak szybko. Stąd wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas tak istotne, otworzyło bowiem nowe perspektywy narodowego bytu – jakże odmienne od tych wcześniejszych z XIX i XX wieku, gdy nie istniało suwerenne państwo polskie. Wypowiedzi tu zebrane mają bardzo osobisty charakter, w sposób jasny i przystępny przedstawiają ogólny pogląd autorów na dzieje Polski i jej miejsce w Europie. Oczywiste jest, że nie zastąpią one szerokich, syntetycznych ujęć ani naukowych analiz, w których podejmowane są trudne problemy o skali krajowej czy międzynarodowej. Mogą być jednak przydatne, zarówno dla specjalistów, jak i szerszych gremiów, do rozważań nad naturą naszej – jednocześnie przecież polskiej i europejskiej – tożsamości.

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 10
 • ISSN:
 • Lublin 1996
 • 80 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Obszar Europy Środkowo-Wschodniej jest szczególnie wyrazistym polem zawirowań i powikłań wspólnych relacji. Obecnie mieszkańcy tego regionu stają wobec trudności wchodzenia w relacje partnerskie z innymi narodami. Grupa psychologów i socjologów, sięgając do zmiennych ukrytych, za pomocą których można wyjaśnić istniejące stereotypy i uprzedzenia, próbuje postawić diagnozę, aby móc zaproponować strategię reedukacji i pomocy w odnalezieniu siebie, zmierzającą do integracji społecznej i budowania jedności w skali międzynarodowej, z zachowaniem bogactwa kultury oraz indywidualności poszczególnych nacji.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Andrzej Szabaciuk
 • Relacje państwo-Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012
 • kod: 182
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 40 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
 • kod: 187
 • ISSN:
 • Lublin 2013
 • 304 str.
 • format B5
 • --

Oddajemy do rąk Czytelników tom studiów poświęcony analizie specyfiki i roli czynnika religijnego w płaszczyźnie życia politycznego na obszarze Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina), Federacji Rosyjskiej, Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) i Azji Centralnej (przekrojowa egzemplifikacja i opis sytuacji religijnej pięciu państw centralnoazjatyckich). Autorzy artykułów składających się na tę książkę, odnosząc się do interakcji zachodzących między sferą sacrum (religia) i sferą profanum (polityka), analizują znaczenie czynnika religijnego w sposób wertykalny i horyzontalny, tj. z perspektywy wnętrza państw anonsowanego obszaru, jak również przez pryzmat środowiska międzynarodowego, obejmującego obszar Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Tomasz Stępniewski

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Repertorium archiwów archidiecezji mohylewskiej i diecezji mińskiej
 • kod: 59
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 269 str.
 • format B5
 • Cena: 37.00 zł
okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach Petersburskiego Kolegium Duchownego (1797–1914)
 • kod: 31
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 231 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Jest to czwarty tom z serii „Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji”. Przedmiotem zainteresowania autora tomu są sprawozdania (wizytacje) biskupów o kościołach, klasztorach i innych instytucjach. Zgromadzony materiał, pochodzący z zachowanych dokumentów archiwalnych Kolegium Duchownego z lat 1797-1914, został uporządkowany według znajdujących się w cesarstwie diecezji (diecezja łucko-żytomierska, archidiecezja mohylewska, diecezja kamieniecka, wileńska, mińska, żmudzka, taryspolska i kościoły ormiańsko-katolickie). W ramach każdej diecezji ustalono alfabetycznie spis miejscowości, podane zostały numery archiwalne pod jakami ewentualny badacz, historyk, będzie mógł odnaleźć materiały wizytacyjne na jej temat.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji

okladka ksiazki
 • Represje wobec sióstr zakonnych w PRL. Obozy pracy dla zakonnic (1954-1956)
 • kod: 115
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 111 str.
 • format A5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 201
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2003
 • 242 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 202
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2004
 • 216 str.
 • format A5
 • Cena: 20.00 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 203
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2005
 • 309 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 204
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2006
 • 0 str.
 • format B5
 • Cena: 25.00 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 205
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2007
 • 272 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 206
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2008
 • 250 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 207
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2009
 • 176 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 208
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2009
 • 164 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 209
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2010
 • 206 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 210
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2010
 • 152 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 211
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2010
 • 142 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 212
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2011
 • 231 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 213
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2011
 • 197 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 214
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2011
 • 140 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 215
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2011
 • 256 str.
 • format B5
 • Cena: 21.50 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 216
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2012
 • 135 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 217
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2012
 • 193 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 218
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2012
 • 175 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 219
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2012
 • 189 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 220
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2012
 • 97 str.
 • format B5
 • Cena: 25.00 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 221
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2012
 • 206 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 222
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2013
 • 164 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 223
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2013
 • 194 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 224
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2013
 • 196 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 225
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2013
 • 194 str.
 • format B5
 • --

Oddajemy do rąk Czytelników tom studiów poświęcony analizie specyfiki i roli czynnika religijnego w płaszczyźnie życia politycznego na obszarze Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina), Federacji Rosyjskiej, Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) i Azji Centralnej (przekrojowa egzemplifikacja i opis sytuacji religijnej pięciu państw centralnoazjatyckich). Autorzy artykułów składających się na tę książkę, odnosząc się do interakcji zachodzących między sferą sacrum (religia) i sferą profanum (polityka), analizują znaczenie czynnika religijnego w sposób wertykalny i horyzontalny, tj. z perspektywy wnętrza państw anonsowanego obszaru, jak również przez pryzmat środowiska międzynarodowego, obejmującego obszar Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Tomasz Stępniewski

Seria: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 226
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2013
 • 174 str.
 • format B5
 • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 227
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2013
 • 285 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 228
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 150 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 229
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 153 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 230
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 146 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 231
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 146 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 232
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 196 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 233
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 176 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 234
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2014
 • 253 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 236
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2015
 • 240 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 237
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2015
 • 180 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 238
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2015
 • 190 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 239
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2015
 • 162 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 240
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2015
 • 279 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 244
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2016
 • 387 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 245
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2016
 • 194 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 250
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2016
 • 240 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 251
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2017
 • 232 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 252
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2017
 • 209 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 253
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2017
 • 162 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 258
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2017
 • 274 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • kod: 260
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2018
 • 160 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Andrzej Szabaciuk
 • „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915
 • kod: 188
 • ISSN:
 • Lublin 2013
 • 308 str.
 • format B5
 • --

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie genezy, uwarunkowań i zakulisowych dyskusji prowadzonych przez lata wokół tzw. „kwestii chełmskiej”, skutkujących wyodrębnieniem z Królestwa Polskiego nowej „ruskiej” guberni.

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia
 • kod: 35
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 146 str.
 • format B5
 • Cena: 13.00 zł

Prezentowane materiały stanowią dorobek sekcji historycznej międzynarodowej konferencji naukowej „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej” z 15–16 listopada 1994 roku. Historyków interesował zarówno proces kształtowania się świadomości narodowej, jak i rola, jaką w tym procesie odegrała historiografia. Autorzy referatów reprezentują siedem państw (Białoruś, Chorwacja, Czechy, Litwa, Polska, Rumunia, Ukraina) i jedenaście ośrodków naukowych, tematyka referatów dotyczy spraw białoruskich, chorwackich, litewskich polskich, rosyjskich, rumuńskich i ukraińskich. Większość autorów omawia sprawy mało znane polskiemu czytelnikowi, dotyczą one zarówno zawodowego historyka, jak i odbiorcy „nieprofesjonalnego”, ale zainteresowanego złożoną, trudną, ale i fascynująca problematyką narodowościowo-religijną.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa
 • kod: 29
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 192 str.
 • format B5
 • Cena: 13.00 zł

Materiały z konferencji „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej”, która miała miejsce w Lublinie w dniach 15 i 16 listopada 1994 roku. Tom jest kontynuacją materiałów z konferencji z roku 1992 i 1993. Badania prowadzone przez naukowców z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej koncentrują się wokół zagadnień: narodowości, demografii, wyznaniowych, języka itd. Wszystkie je łączy wspólny obszar obserwacji, jakim są dzieje mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, wspólna dla większości podstawa źródłowa (urzędowe statystyki), jak i metoda statystyczna i kartograficzna ujmowania złożonych zjawisk. Teksty zostały opublikowane w językach, w jakich zostały wygłoszone (słowiańskie, angielski, francuski). Najważniejszymi zagadnieniami tomu są prezentacje przygotowywanych w różnych środowiskach naukowych atlasów dotyczących bądź całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bądź to poszczególnych krajów.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka politologiczna
 • kod: 27
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 120 str.
 • format B5
 • Cena: 11.00 zł

Zawiera materiały z konferencji zorganizowanych przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie w latach 1993-1994. Prezentowane teksty mają na celu przybliżenie problematyki mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej w aspekcie politologicznym.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka prawna
 • kod: 28
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 88 str.
 • format B5
 • Cena: 11.00 zł

Materiały z konferencji „Mniejszości w Europie Środkowej i Wschodniej”, która miała miejsce w Lublinie w dniach 19-21 października 1993 roku. Tom prezentuje dziewięć prac. Autorzy referatów starali się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zagwarantowanie stabilności granic, zapewniając jednocześnie emancypację mniejszościom narodowym i religijnym. Problem rozważano zarówno na płaszczyźnie politologicznej jak i prawnej, analizując obowiązujące przepisy prawa jak też stany faktyczne ujawniające konflikty interesów rożnych grup społecznych.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Ihor Skoczylas
 • Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej
 • kod: 83
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 176 str.
 • format B5
 • Cena: 35.00 zł
okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku
 • kod: 107
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 184 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł
okladka ksiazki
 • Franciszek Ancewicz
 • Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich
 • kod: 65
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 251 str.
 • format A5
 • Cena: 45.00 zł
okladka ksiazki
 • Paweł Olszewski
 • Stosunki Macedonii z Unią Europejską. Starania o członkostwo
 • kod: 151
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 34 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Hubert Łaszkiewicz
 • Stosunki polsko-francuskie w rozszerzonej Unii Europejskiej
 • kod: 111
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 29 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Natalia Szapowałowa
 • Strategia penetracyjna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy
 • kod: 125
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 0 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski
 • Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI wieku
 • kod: 148
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 56 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Grzegorz Hryciuk, Jarosław Stoćkyj
 • Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy
 • kod: 58
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 181 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł

Obie prace prezentowane w tomie (G. Hryciuk „Zmiany liczby ludności Galicji Wschodniej w latach 1939-1946” oraz J. Stoćkyj „Sytuacja religijna na Ukrainie w latach 1988-1998”) dotyczą historii Ukrainy w XX wieku. Pierwsza rozprawa, w oparciu o bogaty materiał źródłowy pochodzący z archiwów niepodległej już Ukrainy, archiwów polskich i niemieckich, prezentuje straty demograficzne poniesione w wyniku II wojny światowej przez wspólnoty narodowe zamieszkujące Galicję Wschodnią. Autor drugiej pracy przytacza podstawowe dane statystyczne dotyczące wszystkich religii i wyznań na Ukrainie (bardziej szczegółowo zajmuje się wyznaniami chrześcijańskimi, szczególnie prawosławiem, katolicyzmem obu obrządków).

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku
 • kod: 87
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 252 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Ta pamięć w nas tkwi. Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności
 • kod: 84
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 199 str.
 • format 220x220
 • Cena: 45.00 zł
okladka ksiazki
 • The New Great Game in Central Asia
 • kod: 184
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 199 str.
 • format B5
 • --

The 21st century has seen a steady growth of the importance of Central Asia (Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). It was there that the Great Game, a struggle for supremacy and influence, was played between the British and the Russian empires in the 19th century. Nowadays, the metaphor of the New Great Game is employed to refer to the rivalry for power over Central Asia between such actors of world politics as China, Russia and the USA, along with the European Union, Iran and Turkey. The region’s appeal and significance to international politics derive from its huge oil and gas reserves, its geopolitical situation, growing threat of international terrorism (born in Afghanistan and Pakistan), drug trafficking, migrations and religious fundamentalism. This volume adds to the practical and theoretical dimensions of the debate on Central Asia. As such, it will be of interest to researchers, analysts, students, journalists and all those interested in international relations.
Tomasz Stępniewski

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju
 • kod: 34
 • ISSN:
 • Lublin 1998
 • 485 str.
 • format B5
 • Cena: 27.00 zł

Publikacja ta opiera się na tekstach referatów wygłoszonych podczas konferencji „Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju”, która odbyła się w dniach 5–7grudnia 1995 roku w Lublinie z inicjatywy IEŚ-W i UNESCO. Zasadniczą ide sympozjum było pogłębienie refleksji nad problemami tożsamości, odmienności i tolerancji jako fundamentalnych czynników kultury pokoju.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • kod: 74
 • ISSN:
 • Lublin 2003
 • 162 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Trudna tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku
 • kod: 9
 • ISSN:
 • Lublin 1996
 • 146 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Jenő Szűcs
 • Trzy Europy
 • kod: 12
 • ISSN:
 • Lublin 1995
 • 135 str.
 • format A5
 • Cena: 5.50 zł

Książka znanego węgierskiego historyka, Jenő Szűcsa, napisana w osiemdziesiątych latach naszego stulecia, buduje pewien schemat, oryginalny paradygmat skomplikowanych dziejów naszego kontynentu, składający się - jak wskazuje tytuł - z trzech Europ: Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Ich granice zmieniają się w ciągu wieków, jednak sięgając coraz dalej na wschód i na zachód, trzy te światy utrwalają się, zbliżają i oddalają od siebie; każdy z nich staje się zrozumiały dopiero w porównaniu z resztą. W centrum swych rozważań autor umieszcza Europę Środkowo-Wschodnią - Polskę, Węgry, Czechy.

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie
 • kod: 139
 • ISSN:
 • Lublin 2008
 • 320 str.
 • format B5
 • --

Niezwykle przydatna i aktualna analiza sytuacji geopolitycznej Ukrainy oraz roli tego państwa na arenie międzynarodowej, poruszająca kluczowe zagadnienia o szczególnej wadze dla przyszłości Europy. (Prof. Zbigniew Brzeziński)

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tomasz Olejarz, Tomasz Stępniewski
 • Ukraina między dysfunkcjonalną demokracją a nieskonsolidowanym autorytaryzmem
 • kod: 178
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 68 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Marcin Kosienkowski
 • Ukraina wobec Naddniestrza
 • kod: 142
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 42 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego
 • kod: 156
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 72 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Oddajemy do rąk Czytelników tom studiów odnoszący się do szeroko rozumianej problematyki regionu Morza Czarnego, z położeniem nacisku na działania Unii Europejskiej i politykę Federacji Rosyjskiej wobec tego obszaru. Wzrost znaczenia regionu czarnomorskiego w XXI wieku wynika, z jednej strony, z jego położenia geostrategicznego i geoekonomicznego, z drugiej zaś, związany jest z rozbieżnymi i/lub przeciwstawnymi interesami jego sąsiadów. Właśnie na tym obszarze możemy obserwować rywalizację o wpływy – prowadzoną przy użyciu różnorodnych metod i środków oddziaływania – pomiędzy Rosją a UE (szerzej Zachodem).

Nakład wyczerpany

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Jerzy Łukaszewski
 • Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian
 • kod: 191
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 242 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł

Narody Europy rosły na tej samej glebie i czerpały z tych samch źródeł. ich konflikty plemienne, dynastyczne, religijne , państwowe czy ideologiczne były w gruncie rzeczy wojnami domowymi. Ich zjednoczenie było warunkiem zaprzestania jałowych i samobójczych konfrontacji; utrwalenia „wiecznego pokoju”, o którym marzył Immanuel Kant; wzniesienia wspólnych instytucji służących wspólnym celom; stworzenia właściwej podstawy do zachowania i umocnienia tożsamości, która w rozproszeniu byłaby zagrożona przez wasalizację. Bo narody Europy, nawet najliczniejsze i ujęte w sprawną organizację państwową, są wielkościami nieznacznymi w porównaniu z USA, Rosją, Chinami i rosnącymi potęgami Środkowego Wschodu oraz Azji Południowej.
Fragment ze wstępu

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Unia lubelska - dziedzictwo wielu narodów
 • kod: 89
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 96 str.
 • format 235x200
 • Cena: 25.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • kod: 39
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 224 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Książka opiera się na materiałach z konferencji, która odbyła się w Lublinie w 425 rocznicę zawarcia unii lubelskiej (30 czerwca–1 lipca 1994 r.) z inicjatywy historyków białoruskich. Na tom składają się 24 artykuły wybitnych badaczy z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, prezentujące aktualny stan badań nad dziejami unii, jej genezą i następstwami, a także próbujące w nowy sposób podejść do historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dołączony został tekst czeskiego historyka Jaroslava Valenty, poświęcony czeskim i słowackim doświadczeniom integracyjnym w XIX i XX wieku oraz koncepcji federacji polsko-czechosłowackiej.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze – początek czasów nowożytnych
 • kod: 20
 • ISSN:
 • Lublin 1996
 • 302 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Niezwykle interesująca publikacja, zawierająca referaty wygłoszone na seminarium poświęconym zagadnieniu uniwersalizmu i regionalizmu w dziejopisarstwie średniowiecznym i wczesnonowożytnym w krajach naszego regionu, w którym, obok zasłużonych naukowców, wzięli udział także młodzi historycy. Tom zawiera, między innymi, artykuły s. Urszuli Borkowskiej, Norberta Kerskena, Jarosława Wenty, Jana Ptaka.

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Andrzej Gil
 • W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy
 • kod: 163
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 36 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Wojciech Zajączkowski
 • W poszukiwaniu tożsamości społecznej. Inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie Rosyjskim i ZSRR
 • kod: 63
 • ISSN:
 • Lublin 2001
 • 317 str.
 • format B5
 • Cena: 37.00 zł
okladka ksiazki
 • Mirosław Filipowicz
 • Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową
 • kod: 42
 • ISSN:
 • Lublin 2000
 • 222 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Praca traktuje o stosunku historiografii polskiej końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku do Rosji, prezentuje obraz Rosji, który występował w pracach polskich historyków tego okresu. Posiada ilustracje oraz bardzo bogaty materiał bibliograficzny.

Nakład wyczerpany

Seria: Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Wpływ Federacji Rosyjskiej na Ukrainę: instrumenty polityczne i ekonomiczne
 • kod: 130
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 45 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak
 • Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne
 • kod: 131
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 51 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Wspólnota Niepodległych Państw. Fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne. Tom 1
 • kod: 173
 • ISSN:
 • Lublin 2011
 • 284 str.
 • format B5
 • Cena: 24.00 zł

Książka wydana wspólnie z KUL i Konrad Adenauer Stiftung.

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Tomasz Kapuśniak, Paweł J. Borkowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak
 • Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse, wyzwania
 • kod: 144
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 88 str.
 • format A5
 • --
okladka ksiazki
 • Łukasz Jasina
 • Wyzwolenie (1968-1975) Jurija Ozierowa jako prezentacja oficjalnej wersji historii II wojny światowej w kinematografii radzieckiej
 • kod: 132
 • ISSN:
 • Lublin 2007
 • 31 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Yearbook of the Institute of East-Central Europe
 • kod: 242
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2016
 • 251 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Yearbook of the Institute of East-Central Europe
 • kod: 243
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2016
 • 142 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Yearbook of the Institute of East-Central Europe
 • kod: 246
 • ISSN: 1732-1395
 • Lublin 2016
 • 210 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Young Minds vs. Old Questions in Linguistics. Proceedings of the Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students
 • kod: 194
 • ISSN:
 • Lublin 2015
 • 229 str.
 • format B5
 • --

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX wiek
 • kod: 36
 • ISSN:
 • Lublin 1999
 • 438 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Zbiór opracowań przygotowanych przy okazji prac nad stworzeniem atlasu, mającego ukazać ksztaltowanie się sieci klasztornej w naszej części Europy. Prace te prowadzone są z inicjatywy Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL. Autorami artykułów są historycy z Polski, Czech, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Jugosławii, Litwy i Ukrainy. Teksty w większości prezentowane są w oryginalnych wersjach językowych.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Marian Radwan
 • Zakony męskie na ziemiach zabranych w XIX wieku
 • kod: 108
 • ISSN:
 • Lublin 2004
 • 124 str.
 • format 125x195
 • nakład wyczerpany
okladka ksiazki
 • Łukasz Jasina, Ihor Szewczenko
 • Zakorzeniony kosmopolita
 • kod: 170
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 220 str.
 • format 200x130
 • Cena: 25.00 zł

Próba opowiedzenia o stosunkach polsko-ukraińskich przez pryzmat mikroopowieści. Jej bohaterem jest Ihor Szewczenko - profesor Uniwersytetu Harvarda - urodzony i wychowany w Polsce syn ukraińskich emigrantów, absolwent warszawskiego liceum - rocznik 1939.
Książka składa się z wywiadu z Ihorem Szewczenką poprzedzonego wyjaśniającymi skomplikowanie jego biografii przedmowami. Uzupełniają ją: przypisy i całościowa bibliografia I. Szewczenki oraz jego artykuł o stosunkach polsko-ukraińskich.

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Zobaczyć w innym brata
 • kod: 94
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 138 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Hienadź Sahanowicz
 • Źródła pamięci historycznej współczesnej Białorusi. Powrót zachodniorusizmu
 • kod: 126
 • ISSN:
 • Lublin 2006
 • 0 str.
 • format B5
 • Cena: 10.00 zł
okladka ksiazki
 • Krzysztof Gębura
 • Ποικιλία. Szkice antyczne
 • kod: 153
 • ISSN:
 • Lublin 2010
 • 128 str.
 • format A5
 • Cena: 25.00 zł

Książka ta składa się z pięciu szkiców. Poikilia – pierwszy człon tytułu – to grecki rzeczownik oznaczający zbiór rzeczy wielobarwnych, różnorodnych, pochodzących z różnych dziedzin, a szkic – jak wiadomo – to rzecz istniejąca w fazie projektu, zarys większej problematyki.
Pierwsza część – Katalog okrętów, jest prostym tłumaczeniem wraz z komentarzem znanej powszechnie, rzadko jednak przekładanej i komentowanej części II księgi Iliady Homera. Drugi artykuł Achilles i Wyspy Szczęśliwe poświęcony jest życiu pośmiertnemu największego herosa spod Troi – Achillesa. Trzeci szkic Odysseus’s and Diomedes’s special action at Troy omawia epizod z ostatniego roku wojny trojańskiej. Czwarty – Minos dans la tradition hellénique – zbiera wiadomości o pochodzącym z Krety królu sądzącym dusze zmarłych w greckich zaświatach. Ostatnia część pracy Badania antyku w Alma Mater Vilnensis od reformy Komisji Edukacji Narodowej do 1832 roku przedstawia początek nowoczesnych badań nad starożytnością zarówno łacińską, jak i helleńską.

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы
 • kod: 195
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 464 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Wiktoria Durkalewicz
 • ЗНАК. ТЕКСТ. СЕМІОЗА
 • kod: 248
 • ISSN:
 • Lublin 2016
 • 299 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Ислам на Северном Кавказе: история и вызовы современности
 • kod: 192
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 264 str.
 • format B5
 • --
okladka ksiazki
 • Anna Bazhenova
 • Историки Императорского Варшавского Университета 1869-1915: просвещение, наука, политика
 • kod: 193
 • ISSN:
 • Lublin 2014
 • 408 str.
 • format B5
 • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Jerzy Kłoczowski
 • Історія Польщі до кінця XV століття
 • kod: 77
 • ISSN:
 • Lublin 2005
 • 236 str.
 • format B5
 • Cena: 30.00 zł
okladka ksiazki
 • Андрей Лебедев, Виктор Пичуков, Славомир Лясковски
 • Костел и власть на Гомельщине
 • kod: 152
 • ISSN:
 • Lublin 2009
 • 470 str.
 • format A5
 • Cena: 30.00 zł

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации
 • kod: 185
 • ISSN:
 • Lublin 2013
 • 351 str.
 • format B5
 • --

В настоящее время Украина становится одним из самых важных элементов безопасности и стабильности в Европе. Геополитическое положение и сложная история позволяют Украине балансировать на грани двух систем, создаваемых Европейским Союзом и Российской Федерацией. Выбор ее дальнейшего пути развития зависит от решений, принятых в ближайшем будущем. Проблема в том, насколько украинское государство, его элита и общественность готовы взять на себя инициативу, на поколения определяющую их место в европейском и мировом порядке. Это издание, являющееся плодом сотрудничества между исследователями из нескольких европейских центров, представляет текущее состояние Украины и пытается ответить на вопрос о ее будущем. Книга предназначена для всех, кто интересуется цивилизационным выбором Украины.

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

okladka ksiazki
 • Польша. История
 • kod: 92
 • ISSN:
 • Lublin 2012
 • 168 str.
 • format 230x240
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Россия – Польша: XIV-XVIII век
 • kod: 254
 • ISSN:
 • Lublin 2017
 • 248 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica

okladka ksiazki
 • Россия – Польша: XIX век
 • kod: 255
 • ISSN:
 • Lublin 2017
 • 252 str.
 • format B5
 • --

Seria: Humanica