IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Publikacje IEŚW

O wydawnictwie

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej prowadził działalność wydawniczą. Książki ukazywały się w kilku seriach.История Центрально-Восточной Европы

000-Istorija_Centralno_Wostocznoj_Ewropy_m.jpg, 33kB

Wydana po raz pierwszy po polsku, przez Instytut, następnie w serii "Nouvelle Clio", Historia Europy Środkowo-Wschodniej, doczekała się rosyjskiego wydania.

okładka książki (2.9kB)

Anna Bażenowa

Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915: nauka i polityka

Uniwersytet Warszawski należy do najstarszych polskich uczelni wyższych. Jego początki sięgają szczególnie trudnego dla Polski okresu, co w znacznym stopniu skomplikowało jego instytucjonalną historię i odbiło się na losach profesorów i studentów. Uniwersytet został ufundowany przez cara Aleksandra I w listopadzie 1816 roku i zamknięty ukazem Mikołaja I zaraz po powstaniu listopadowym 1830–1831 roku. Dopiero po trzydziestu latach, w 1862 roku, Aleksander II w okresie reform liberalnych postanowił przywrócić wszechnicę, zmieniając jej nazwę na „Szkoła Główna”. Niemniej jednak i ona przetrwała bardzo krótko, ponieważ nie sprzyjała polityce rusyfikacyjnej w „Kraju Nadwiślańskim”, radykalnie zaostrzonej po powstaniu styczniowym 1863–1864 roku. W ramach tej polityki w miejsce byłej Szkoły Głównej 8 (20) czerwca 1869 roku utworzono rosyjskojęzyczny Cesarski Uniwersytet Warszawski. Istniał on w Warszawie do czerwca 1915 roku.

Monografia bada działalność historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego jako odrębnej społeczności. W publikacji przedstawiono ich losy, stosunki interpersonalne, życie nauczycielskie i naukowe. Ponadto prześledzono mechanizmy kształtowania się tożsamości człowieka uniwersyteckiego, przyczyny i charakter podejmowanych przez niego decyzji. W szczególności naświetlono pracę takich wybitnych historyków, jak Nikołaj Kariejew, Adolf Pawiński, Dmitrij Pietruszewski i innych. Autorka wybrała taką perspektywę analizy, która pozwoliła maksymalnie skupić się na zawodowych karierach naukowców, z jednej strony, oraz na ich interakcji ze środowiskiem polskim – z drugiej.

okładka książki (2.9kB)

Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы

Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк (ред.),
Люблин-Москва 2014, ss. 463.

[Security of the Post-Soviet Region: New Challenges and Threats, Zigmund Stankiewicz, Tomasz Stępniewski, Andrzej Szabaciuk (eds.),
Lublin-Moscow 2014, pp. 463].

Одним из новых вызовов является усиливающийся украинско-российский конфликт, который дестабилизирует общественно-политическое положение восточного региона и ведет к усугублению экономического кризиса в государствах-противниках. События последних месяцев представляют серьезный вызов для Западной Европы и Соединенных Штатов Америки с одной стороны, и Российской Федерации с другой. Тревожное развитие событий и ужесточающаяся риторика дипломатов рождают опасения дальнейшей эскалации конфликта. Многие исследователи называют украинский кризис одним из наибольших вызовов для евроатлантической политики безопасности со времен холодной войны.
Целью данной публикации является обозначение и анализ актуального состояния знания на тему угроз безопасности и вызовов, связанных с ее поддержанием на постсоветском пространстве. Предметом анализа являются: виды угроз, уровень безопасности на постсоветском пространстве, задачи, которые стоят перед международным сообществом, перспективы решения конфликтов, угрозы и вызовы в разных аспектах функционирования международного сообщества, а также формирования среды безопасности в XXI веке на постсоветском пространстве.
Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк

okładka książki (2.9kB)

Анна Юрьевна Баженова

Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика

Monografia bada działalność historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego jako odrębnej społeczności. W publikacji przedstawiono ich losy, stosunki interpersonalne, życie nauczycielskie i naukowe. Ponadto prześledzono mechanizmy kształtowania się tożsamości człowieka uniwersyteckiego, przyczyny i charakter podejmowanych przez niego decyzji. W szczególności naświetlono pracę takich wybitnych historyków, jak Nikołaj Kariejew, Adolf Pawiński, Dmitrij Pietruszewski i innych. Autorka wybrała taką perspektywę analizy, która pozwoliła maksymalnie skupić się na zawodowych karierach naukowców, z jednej strony, oraz na ich interakcji ze środowiskiem polskim – z drugiej.

This monograph examines the activity of Warsaw Imperial University historians as a separate community. It presents their fates, interpersonal relationships, scholastic, and scholarly life. The book observes the mechanisms of border identity formation for a university man, the reasons and the nature of his decisions. In particular, it highlights the work of such eminent historians as Nikolai Kareev, Adolf Pawinski, and Dmitry Petrushevsky, among others. The author chose an analytic perspective that pays close attention to the professional careers of these scholars, on the one hand, and to their interaction with the Polish environment on the other.

В монографии рассматривается деятельность историков Императорского Варшавского университета как отдельного сообщества. Представлены их судьбы, межличностные отношения, преподавательская и научная жизнь. Прослеживаются механизмы формирования пограничной идентичности университетского человека, причины и характер принимаемых им решений. В частности, освещается работа таких выдающихся историков, как Николай Кареев, Адольф Павинский, Дмитрий Петрушевский и др. Автором избран такой ракурс анализа, который позволил максимально сосредоточиться на профессиональных карьерах ученых, с одной стороны, и на их взаимодействии с польской средой – с другой.

okładka książki (2.9kB)

Jerzy Łukaszewski

Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian

Narody Europy rosły na tej samej glebie i czerpały z tych samch źródeł. ich konflikty plemienne, dynastyczne, religijne , państwowe czy ideologiczne były w gruncie rzeczy wojnami domowymi. Ich zjednoczenie było warunkiem zaprzestania jałowych i samobójczych konfrontacji; utrwalenia „wiecznego pokoju”, o którym marzył Immanuel Kant; wzniesienia wspólnych instytucji służących wspólnym celom; stworzenia właściwej podstawy do zachowania i umocnienia tożsamości, która w rozproszeniu byłaby zagrożona przez wasalizację. Bo narody Europy, nawet najliczniejsze i ujęte w sprawną organizację państwową, są wielkościami nieznacznymi w porównaniu z USA, Rosją, Chinami i rosnącymi potęgami Środkowego Wschodu oraz Azji Południowej.
Fragment ze wstępu

okładka książki (2.9kB)

Andrzej Gil, Ihor Skoczylas

Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795

okładka książki (2.9kB)

Redakcja: Andrzej Gil, Tomasz Stępniewski

Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации

В настоящее время Украина становится одним из самых важных элементов безопасности и стабильности в Европе. Геополитическое положение и сложная история позволяют Украине балансировать на грани двух систем, создаваемых Европейским Союзом и Российской Федерацией. Выбор ее дальнейшего пути развития зависит от решений, принятых в ближайшем будущем. Проблема в том, насколько украинское государство, его элита и общественность готовы взять на себя инициативу, на поколения определяющую их место в европейском и мировом порядке. Это издание, являющееся плодом сотрудничества между исследователями из нескольких европейских центров, представляет текущее состояние Украины и пытается ответить на вопрос о ее будущем. Книга предназначена для всех, кто интересуется цивилизационным выбором Украины.

Przed wyborem. Przyszłość Ukrainy w warunkach systemowej destabilizacji, redakcja: Andrzej Gil, Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Lwów-Kijów 2013. Ukraina staje się obecnie jednym z najważniejszych elementów składających się na bezpieczeństwo i stabilność Europy. Położenie geopolityczne oraz złożona historia umożliwiają Ukrainie balansowanie na granicy dwóch systemów – budowanego przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Wybór jej dalszej drogi rozwoju zależy od decyzji, przyjętych w najbliższym czasie. Problemem jest, na ile państwo ukraińskie, jego elity i społeczeństwo, gotowe są na podjęcie inicjatywy, na pokolenia sytuującej je w europejskim i światowym porządku. Niniejsza publikacja, będąca plonem współpracy naukowców z wielu ośrodków europejskich, prezentuje stan obecny Ukrainy i stara się odpowiedzieć na pytanie o jej przyszłość. Książka przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych cywilizacyjnym wyborem Ukrainy.

Facing a Dilemma. The Future of Ukraine under Systemic Destabilization, edited by Andrzej Gil, Tomasz Stępniewski, Institute of East-Central Europe, Lublin-Lviv-Kiev 2013. Ukraine is becoming one of the most important elements contributing to the security and stability of Europe. Its geopolitical situation and complex history make it easy for the country to balance between two systems – one built by the European Union and the other – by the Russian Federation. Its choice of the future direction of development depends on the decisions to be taken in the short term. It remains to be seen to what extent the Ukrainian state, its elites and citizens, are prepared to undertake an initiative which will situate it in the European and World Order for generations to come. The present work, which is the result of a cooperation of scholars from various European centers, discusses the current condition of Ukraine and attempts to answer the question of its future. It is aimed at any reader interested in Ukraine’s choice of civilization.

Polecamy

okładka książki (2.9kB)

Jerzy Kłoczowski

Europa Rzeczpospolita Wielu Narodów. Świadectwa, wywiady, przemówienia i szkice z lat 1990-2012

Nakład książki wyczerpany
Tekst publikacji w formacie PDF - do pobrania

Książka obecna – oddawana do rąk łaskawych Czytelników – obejmuje dość różnorodne teksty mojego autorstwa, które łączy jednak szeroko pojęta atmosfera lat 1980-1989, atmosfera „Solidarności” przez wielkie „S” wraz z rysującym się w niej tak wyraźnie programem pojednania. Na gruzach pełnych nienawiści totalitaryzmów, panujących tak długo na naszych ziemiach, koncepcja autentycznej odbudowy, opartej na dobrych stosunkach międzyludzkich niemalże w każdej dziedzinie życia, rysowała się w wielu odpowiedzialnych środowiskach jako konieczność wprost warunkująca kształt przyszłości. Zadanie to było niezwykle trudne, ale tym bardziej warto przypomnieć sukcesy, jakie udało się tu osiągnąć po roku 1989, zwłaszcza w okresie 1989-1991. Przed 1989 rokiem dla wielu osób żyjących w sowieckiej Europie przykładem takiego właśnie sukcesu było pojednanie w powstającej Unii Europejskiej. W polskim ruchu „Solidarności” taka szeroko rozumiana międzyludzka więź była silnie akcentowana. Znaczenia nabierały polityczne programy otwarcia, jak związek z paryską „Kulturą” czy postawy ekumeniczne w Kościele i społeczeństwie religijnym.

Ze Wstępu, Jerzy Kłoczowski

Recenzja książki pióra Wiesława Władyki w serwisie polityka.pl.

Polecamy

okładka książki (2.9kB)

Redakcja: Tomasz Stępniewski

Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej

W XXI wieku sukcesywnie wzrasta znaczenie regionu Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan). To właśnie tutaj w XIX wieku między imperium brytyjskim i rosyjskim toczyła się Wielka Gra o dominację i wpływy. Obecnie metaforą Nowa Wielka Gra określa się rywalizację o wpływy w regionie Azji Centralnej między aktorami polityki światowej – Chinami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także Unią Europejską, NATO, Iranem i Turcją. Atrakcyjność i znaczenie tego regionu dla polityki międzynarodowej warunkowane są olbrzymimi złożami ropy i gazu, ale również położeniem geopolitycznym, wzrastającym zagrożeniem międzynarodowym terroryzmem (z obszaru przyległego Afganistanu, Pakistanu), handlem narkotykami, migracjami oraz fundamentalizmem religijnym. Książka ta – z poznawczego i praktycznego punktu widzenia – będzie z pewnością przydatna badaczom zajmującym się Azją Centralną, ale również studentom, dziennikarzom i wszystkim osobom zainteresowanym polityką międzynarodową.
Tomasz Stępniewski

Polecamy

okładka książki (2.9kB)

Polska. Historia

Poland. A History

Polen. Kurze Geschichte

Польша. История

La Pologne. Histoire

Publikacja jest rezultatem programu promocyjnego, jaki Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie zrealizowało w latach 2010-2011 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Książka „Polska. Historia” przygotowana pod redakcją prof. Jerzego Kłoczowskiego oraz prof. Huberta Łaszkiewicza została wydana w czterech w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, rosyjskiej oraz niemieckiej. Celem naszej inicjatywy było przygotowanie w formie popularnonaukowej oraz przedstawienie syntetycznej wizji historii Polski głównie dla czytelników europejskich. Główną okazją ku temu stało się przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej w drugi półroczu 2011 roku oraz widoczny w tym czasie wzrost zainteresowania historią i kulturą Polski.

Publikacja w chronologicznej narracji przedstawia najważniejsze zjawiska i wydarzenia ujęte w czterech głównych okresach historycznych dziejów Polski (średniowiecze, okres nowożytny, wiek XIX, wiek XX), opracowanych przez czterech historyków: Jerzego Kłoczowskiego, Huberta Łaszkiewicza, Jana Skarbka oraz Rafała Wnuka. Opracowanie wzbogacił zbiór kilkudziesięciu map przygotowanych przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL (Zofia Żuchowska, Olga Nicińska) oraz imponująca kolekcja ilustracji i fotografii zebranych w najważniejszych polskich zbiorach muzealnych i bibliotecznych. Książka zyskała wyjątkowy, bardzo nowoczesny kształt graficzny, zauważony i doceniony już przez czytelników.

W publikacji umieszczono także w postaci płyty CD specjalnie przygotowaną multimedialną prezentację pod tytułem „Popioły i diament” (w wersji angielskiej i rosyjskiej), która w popularnej i edukacyjnej formie ukazuje rozwój dziejów Polski w dwudziestominutowej sekwencji graficzno-muzycznej.

W konkluzjach do książki prof. Jerzy Kłoczowski napisał „Podjęliśmy trudne zadanie naszkicowania tysiącletnich dziejów Polski, z ich swoistym przebiegiem i charakterem nieraz odbiegającym od losów innych państw europejskich. Ale przynależność Polski od X wieku do zachodniego, łacińskiego kręgu cywilizacyjnego nie ulega wątpliwości. Jest to przynależność do Europy – Rzeczypospolitej chrześcijańskiej, a od XVIII wieku już Europy tout court, naszej wspólnej od tysiąca lat europejskiej ojczyzny. W bardzo trudnych losach narodowych XIX i XX wieku krytykowano nieraz postawy „koncertu mocarstw” nierozumiejących potrzeb naszych, a często i innych narodów pozbawionych wolności. Zawsze jednak wielkim etapom naszej historii towarzyszyły – w naszej opinii – podstawowe wartości kultury europejskiej: humanizm, wolność, szacunek dla prawa. Nasz wielki poeta, dziedzic tradycji dawnej Rzeczypospolitej, Adam Mickiewicz, wierzył, że kiedyś powstanie europejska unia wolnych narodów na wzór braterskiej unii polsko-litewskiej”.

Mam nadzieję, że publikacja, która za pośrednictwem placówek dyplomatycznych i ośrodków kulturalnych trafi do Europejczyków, przyczyni się do umocnienia tej więzi cywilizacyjnej Polski i Europy.

Projekt został współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce oraz przez Fundację Orange.

Polecamy

okładka książki okładka książki

Redakcja: Tomasz Kapuśniak

Wspólnota Niepodległych Państw. Fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne. Tom 1

Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw. Tom 2

Problemy i procesy odnoszące się do szeroko rouzmianych stosunków Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw wyznaczają ramy analiz składających się na prezentowany tom studiów. Dokonując oceny polityki Federacji Rosyjskiej wobec terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw, należałoby odpowiedzieć na pytanie: czy obszar ten traktowany jest przez Moskwę jako strefa wpływów, czy też jako strefa interesów? O ile zaraz po rozpadzie ZSRR termin „strefa” wpływów na obszarze poradzieckim odnosił się do specyfiki ówczesnych relacji pomiędzy państwami powstałymi po upadku Kraju Rad a sukcesorką ZSRR, czyli Federacją Rosyjską, o tyle obecnie na skutek przemian zachodzących na tym obszarze, jak również ze względu na wpływy otoczenia międzynarodowego i procesy globalizacji, coraz częściej mówi się o „strefie interesów”, czy też o „strefie priorytetowych interesów”. Pomimo upływu dwudziestu lat od upadku ZSRR, Federacja Rosyjska nadal dąży do utrzymania na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw dominującej pozycji, stosując przy tym różnorodne środki (w tym także siłę militarną, jak w przypadku wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku). Demonstracja agresywnego stosunku do sąsiadów ma na celu realizację interesów Federacji Rosyjskiej na tym terytorium. Wynika to z faktu, że upadek bipolarnego podziału świata spowodował ukształtowanie się na obszarze poradzieckim innej niż dotychczas sytuacji geopolitycznej. Nowy układ sił w tej części regionu eurazjatyckiego nie został jak dotąd ostatecznie określony, toteż podlega ciągłej ewolucji.

(z Wprowadzenia - Tomasz Kapuśniak).

Polecamy

okładka książki (2.9kB)

Unia lubelska - dziedzictwo wielu narodów

Redakcja: Andrzej Gil

„Cztery eseje, składające się na tom o unii lubelskiej, dobrze oddają poglądy przedstawicieli czterech krajów, zarysowujące się w ostatnich latach coraz wyraźniej tak w Polsce, jak i na Białorusi, Litwie oraz Ukrainie. Chodzi o badania naukowe i szkoły myślenia, które postrzegają dzieje swoich krajów i narodów w szerszej, europejskiej perspektywie. […] Przed nauką historyczną stoi jeszcze wielki wysiłek w kwestii tak pojętych dziejów, ale już teraz trzeba informować opinię społeczną o rysujących się nowych podejściach i ocenach”.

Jerzy Kłoczowski, Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Polecamy

okładka książki (2.9kB)

Redakcja: J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz

East-Central Europe in European History. Themes & Debates

Autorzy: Jerzy Kłoczowski,  Georges-Henri Soutou,  Jacques Le Goff,  Jakub Goldberg,  Zbigniew Brzeziński,  Eduard Mühle,  Chantal Delsol,  Henryk Samsonowicz,  André Vauchez,  Gábor Klaniczay,  Petr Hlaváček,  Piotr Górecki,  Jerzy Wyrozumski,  Jean-Marie Mayeur,  Michel Masłowski,  Hubert Łaszkiewicz,  Ihor Skoczylas,  Antoni Cetnarowicz,  Andrzej Chwalba,  Georges-Henri Soutou,  Jerzy W. Borejsza,  Mykhailo Kirsenko,  Tomasz Schramm,  Adam Daniel Rotfeld,  Władysław Bartoszewski,  Andrzej Mencwel,  Georges-Henri Soutou,  Antoine Marès,  Mykola Riabchuk,  Andriy Portnov,  Tomasz Kapuśniak,  Jan Zielonka,  Timothy Snyder,  Jean Delumeau

This study goes to print five years after the East Central European accession to the European Union. Although it is too early to draw any definite conclusions about the pros and cons of this historic event some preliminary obser­vations are justified. There is little doubt that the enlargement proved to be an economic suc­cess, especially from the perspective of the new member states who registered a remarkable economic growth in the first few years after joining the EU. With the arrival of the financial crisis in 2008 it also became evident that those new member states that embarked on the most advanced form of integration – the monetary Union (EMU) – fared better than those who were still outside the EMU. The evaluation is more complex when we look at the field of democracy.

Jan Zielonka, The Return to Europe: the Final Stage...

‘East-Central Europe’ has been, and still is, defined [...] as a “part of Europe of an individual special character”. Geographically it is limited by the Baltic and the Adriatic seas, internally it is naturally divided by the Carpathians, and it is characteristic of fluid borderlines in both the east and the west, moved forwards and backwards depending on “powers at work but also perspectives on the transformations of the political space”. This concept presents ‘East-Central Europe’ as a historical area determined, despite its spatial fluidity, by the “factors of historical mutual belonging”. The concept is not merely a part of “the artificial academic systematics” i.e. a heuristic instrument, but it results from actual “structural-historical research”. In particular, these are the similarities in social and cultural structures that allow ‘East-Central Europe’ to come out as an actual autonomous historical category distinguished from both Eastern and Western Europe.

Eduard Mühle, East-Central Europe in Historiographic Concepts of German Historical Studies...

The notion of ‘Eastern Europe’ entered perma­nently, not just the European but the world con­sciousness. In practice, it became synonymous with the Soviet World [...] One of the manifesta­tions of the intellectual opposition against such treatment was the study by an eminent Polish historian, Oskar Halecki, who in 1950 published a monograph significantly entitled The Limits and Divisions of European History (London–New York 1950). It introduced the concept of East-Central Europe which defined the areas of the Western civilisation located to the east of the countries of German and Italian peoples.

Jerzy Kłoczowski, Introduction