IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Hubert Łaszkiewicz
  • East-Central Europe in European History. Themes & Debates
  • kod: 88
  • ISBN: 978-83-85854-97-5
  • Lublin 2009
  • 502 str.
  • format A5
  • Cena: 45,00 zł

The notion of ‘Eastern Europe’ entered perma­nently, not just the European but the world con­sciousness. In practice, it became synonymous with the Soviet World [...] One of the manifesta­tions of the intellectual opposition against such treatment was the study by an eminent Polish historian, Oskar Halecki, who in 1950 published a monograph significantly entitled The Limits and Divisions of European History (London–New York 1950). It introduced the concept of East-Central Europe which defined the areas of the Western civilisation located to the east of the countries of German and Italian peoples. [Jerzy Kłoczowski, Introduction]

Książka "East-Central Europe in European History. Themes & Debates." pod redakcją J. Kłoczowskiego i H. Łaszkiewicza została wydana w 2009 roku przez wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest zbiorem artykułów autorstwa wybitnych specjalistów wielu dziedzin, głównie historii i politologii. Przedmiotem rozważań jest miejsce krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Europie. Większość tekstów znajdujących się na kartach publikacji pochodzi z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia we wspólnocie europejskiej", która odbyła się w dniach 13-15 listopada 2008 roku w Warszawie.
Grupa badaczy w niniejszej pracy skupia się na historycznych i współczesnych problemach regionu wskazując możliwe rozwiązania i kierunek badań. Perspektywa historyczna na równi ze współczesnością jest niezwykle ważna dla zrozumienia dzisiejszego kształtu Europy Środkowo-Wschodniej i wyzwań przed nią stojących.
W niniejszej książce mamy do czynienia z wieloaspektowym spojrzeniem na region. Wśród autorów znaleźć można wielu wybitnych uczonych z całej Europy, zarówno "Starszej", jak i "Młodszej". Spore grono intelektualistów francuskich w osobach wybitnej profesor filozofii politycznej Chantal Delsol, czy równie znamienitych historyków: George-Henri Soutou, Andre Vaucheza, Jacquesa Le Goffa, Jeana Delumeau, Jean-Marie Mayeura, którzy w dużej mierze poruszają zagadnienie przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast grono badaczy pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jak Władysław Bartoszewski i Adam Daniel Rotfeld skupia się na równie istotnych współczesnych problemach regionu. Postaci te są niezwykle ważne dla współczesnej polskiej polityki zagranicznej. Adam Rotfeld jest Współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Władysław Bartoszewski natomiast pełni funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Dialogu Międzynarodowego. Prócz nich swoje artykuły zamieścili znani polscy historycy: Jerzy Borejsza, Jerzy Kłoczowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Wyrozumski i inni. Równie istotnie jest spojrzenie na Europę Środkowo-Wschodnią z perspektywy takich krajów jak Czechy, Ukraina i Węgry, które również do niej należą. Tutaj swój głos zabrali odpowiednio Petr Hlavacek, Mykoła Riabczuk oraz Gabor Klaniczay.
Autorzy analiz starają się pokazać, że kraje regionu pomiędzy Rosją, a krajami niemieckojęzycznymi mają pełne prawo nazywać siebie europejskimi, nie zaś obrzeżami. Mimo późniejszego, w stosunku do krajów zachodnich, przyjęcia chrześcijaństwa społeczeństwa zasiedlające Europę Środkowo-Wschodnią były i wciąż są częścią „Wielkiej Europy”. Praca ta jest również ważna dla mieszkańców tak zwanej "Starej Europy". Chantal Delsol w swoim artykule podkreśla, że zarówno Paryż jak i Londyn spoglądają na kraje regionu w inny sposób niż na kraje Europy Zachodniej, nie traktując ich jako równorzędnych partnerów politycznych. Stwierdziła, że "traktowanie Europy Środkowo-Wschodniej jako peryferia wynika z niewiedzy i negatywnych stereotypów". Dlatego też wszelkie działania mające na celu promocję regionu są bardzo potrzebne. Dzięki zaangażowaniu wybitnych specjalistów możliwość zainteresowania nie tylko naukowców, polityków czy ludzi kultury, ale również szerszych kręgów czytelników jest zdecydowanie większa. Część krajów regionu po kilkusetletnich nawet okresach niewoli w końcu XX wieku odzyskała niepodległość. Ostatnim akordem walki o suwerenności był akces do Unii Europejskiej. Niektóre z państw są jej członkami, inne natomiast dążą do tego by stać się nimi. Sam fakt dołączenia w ostatnich latach do krajów Zjednoczonej Europy jest kolejnym dowodem na to, że Europa Środkowo-Wschodnia jest częścią Europy nie tylko w sensie historycznym, ale i współczesnym. [J.R.]

Seria: Humanica