IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak
  • Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw. Tom 2
  • kod: 171
  • ISBN: 978-83-60695-53-1
  • Lublin 2011
  • 236 str.
  • format B5
  • Cena: 24,00 zł

Problemy i procesy odnoszące się do szeroko roumianych stosunków Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw wyznaczają ramy analiz składających się na prezentowany tom studiów. Dokonując oceny polityki Federacji Rosyjskiej wobec terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw, należałoby odpowiedzieć na pytanie: czy obszar ten traktowany jest przez Moskwę jako strefa wpływów, czy też jako strefa interesów? O ile zaraz po rozpadzie ZSRR termin „strefa” wpływów na obszarze poradzieckim odnosił się do specyfiki ówczesnych relacji pomiędzy państwami powstałymi po upadku Kraju Rad a sukcesorką ZSRR, czyli Federacją Rosyjską, o tyle obecnie na skutek przemian zachodzących na tym obszarze, jak również ze względu na wpływy otoczenia międzynarodowego i procesy globalizacji, coraz częściej mówi się o „strefie interesów”, czy też o „strefie priorytetowych interesów”. Pomimo upływu dwudziestu lat od upadku ZSRR, Federacja Rosyjska nadal dąży do utrzymania na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw dominującej pozycji, stosując przy tym różnorodne środki (w tym także siłę militarną, jak w przypadku wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku). Demonstracja agresywnego stosunku do sąsiadów ma na celu realizację interesów Federacji Rosyjskiej na tym terytorium. Wynika to z faktu, że upadek bipolarnego podziału świata spowodował ukształtowanie się na obszarze poradzieckim innej niż dotychczas sytuacji geopolitycznej. Nowy układ sił w tej części regionu eurazjatyckiego nie został jak dotąd ostatecznie określony, toteż podlega ciągłej ewolucji.
(z Wprowadzenia - Tomasz Kapuśniak).

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej