IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 11(2013)  Zeszyt  4
    Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje wewnętrzne i zewnętrzne
  • kod: 225
  • ISSN: 1732-1395
  • Lublin 2013
  • 194 str.
  • format B5
  • --

Oddajemy do rąk Czytelników tom studiów poświęcony analizie specyfiki i roli czynnika religijnego w płaszczyźnie życia politycznego na obszarze Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina), Federacji Rosyjskiej, Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) i Azji Centralnej (przekrojowa egzemplifikacja i opis sytuacji religijnej pięciu państw centralnoazjatyckich). Autorzy artykułów składających się na tę książkę, odnosząc się do interakcji zachodzących między sferą sacrum (religia) i sferą profanum (polityka), analizują znaczenie czynnika religijnego w sposób wertykalny i horyzontalny, tj. z perspektywy wnętrza państw anonsowanego obszaru, jak również przez pryzmat środowiska międzynarodowego, obejmującego obszar Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Tomasz Stępniewski

Spis treści / Contents (PDF)

Seria: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej