IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Serie wydawnicze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (15)

Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Jedną z inicjatyw podjętych przez Federację Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej był pomysł opracowania syntez dziejów Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Pomysł narodził się w czasie spotkania historyków wymienionych krajów w Rzymie w 1990 roku, a jego koordynacji podjął się Instytut w Lublinie. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było wspólne opracowanie, po pierwszy raz w historii, dziejów wymienionych krajów od ich początków do czasów najnowszych w międzynarodowym zespole redakcyjnym. Powstałe wielotomowe dzieło w znacznie większym niż dotychczas stopniu ma uwzględnić odmienny punkt widzenia sąsiadów na wiele ważnych i trudnych kwestii dotyczących wspólnej historii. Dzięki temu, syntezy dziejów czterech krajów, w ocenie pomysłodawców tego przedsięwzięcia, mogą przyczynić się w znacznej mierze do szerszej edukacji, respektującej zasady tolerancji i wzajemnego zrozumienia, a w efekcie także do ograniczania napięć pomiędzy narodami. Ukazały się już tomy dotyczące historii Ukrainy (J. Hrycak, N. Jakowenko) i Polski (j. Kłoczowski, A. Kamiński, H. Dylągowa), opracowywane są kolejne: poświęcone historii Białorusi, a w dalszej perspektywie także Litwy. Ponadto w serii ukazało się dwutomowe wydanie "Historia Europy Środkowo-Wschodniej"; tom I zawiera chronologiczny wykład historii od czasów najdawniejszych do czasów nam współczesnych, tom II - artykuły problemowe.

 Lista publikacji w serii

Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Seria zawiera monografie źródłowe związane z problematyką współżycia państw oraz społeczności narodowych i religijnych na obszarze Europy Środkowo-wschodniej.

 Lista publikacji w serii

Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Seria ta przedstawia i dokumentuje działalność naukową naszej placówki, relacjonuje przebieg prowadzonych badań, upowszechnia ich wyniki (są to m.in. publikacje zawierające materiały z konferencji naukowych organizowanych przez Instytut).

 Lista publikacji w serii

Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej

W ramach tej serii ukazują się pozycje najważniejsze dla historiografii regionu (w szczególności tłumaczenia).

 Lista publikacji w serii

Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów

Seria zawiera materiały z obrad Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC), która miała miejsce w Lublinie w dniach 2-6 września 1996 roku. W 1998 roku pierwszą część materiałów (CIHEC 1), dotyczącą okresu wczesnego średniowiecza, opublikowało warszawskie wydawnictwo Semper. Kolejne tomy wydane zostały w Lublinie: "Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages" (CIHEC 2) poświęcony czasom późnego średniowiecza, "Churches and Cofessions in East Central Eurpe in Early Modern Times" (CIHEC 3) dotyczący epoki nowożytnej, "Churches - States - Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century" (CIHEC 4) poświęcony epoce Oświecenia i czasom napoleońskim oraz "Churches in the Century of the Totalitarian Systems" (CIHEC 5) prezentujący panoramę problemów, na jakie natrafia się, badając dzieje religii w warunkach ustrojów totalitarnych (nazizm, komunizm).

 Lista publikacji w serii

Spotkania Rzymskie

Książki w serii prezentują materiały ze spotkań historyków i przedstawicieli nauk społecznych z czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina), jakie miały miejsce w latach 1990 - 1991.

 Lista publikacji w serii

Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

Seria pod red. Stanisława Litaka. Dotychczas ukazały się dwa tomy serii: I poświęcony Kościołowi łacińskiemu, II Kościołowi wschodniemu. W zamierzeniu jest jeszcze tom III obejmujący pozostałe mniejszościowe religie i wyznania występujące w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII wieku: są to Kościoły protestanckie, Karaimi, wyznający islam Tatarzy oraz Żydzi. Dopełnieniem tomów będzie mapa wyznaniowa wraz z indeksem i komentarzem.

 Lista publikacji w serii

Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji

Tomy serii zawierają materiały źródłowe dotyczące dziejów Kościoła katolickiego na terenie Rzeczypospolitej i Rosji. Wszystkie tomy z tej serii wydane zostały w koedycji z Fundacją Jana Pawła II.

 Lista publikacji w serii

Lubelskie Konwersatorium „Pogranicze”

 Lista publikacji w serii

Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

 Lista publikacji w serii

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

 Lista publikacji w serii

Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej

 Lista publikacji w serii

Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Seria zawiera prace będące efektem refleksji na temat teraźniejszości Europy Wschodniej.

 Lista publikacji w serii

Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Proces jednoczenia państw europejskich i powstanie nowej struktury – Unii Europejskiej – wywołały zasadnicze zmiany nie tylko na naszym kontynencie, ale także w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Poznanie i zrozumienie natury tych przemian, a także ich następstw dla zaangażowanych w nie politycznych aktorów to kwestie ważne dla wszystkich mieszkających tu społeczności. Dlatego też Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zainicjował wydawanie serii „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, której celem jest zaprezentowanie rezultatów badań nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i obszarów z nią sąsiadujących.

 Lista publikacji w serii